ТРАНЗАКЦИОННИ РАЗХОДИ ПРИ КОЛЕКТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ЕС

Автори

Ключови думи
кръгова икономика, транзакционни разходи, институционални дефекти, разширена отговорност на производителя, колективни системи за управление на отпадъците

Резюме
В изследването се идентифицират институционални дефекти на действащия модел на управление на отпадъците в ЕС. Анализът е фокусиран върху икономическия модел на „разширена отговорност на производителя“ и колективните системи за управление на отпадъците. Целта на изследването е създаване на модел за измерване на транзакционните разходи при дейността на организациите по оползотворяване на отпадъци. Моделът е тестван чрез анализ на българските колективни системи за управление на отпадъците, които прилагат законодателството на ЕС от 10 години. Избран е отпадъчният поток на отработените масла и излезлите от употреба нефтопродукти заради неговата икономическа важност и малкото изследвания, които го анализират. Повечето изследвания до момента разглеждат основно отпадъците от опаковки, смесените битови отпадъци или излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Въздействието на изследването е насочено към подпомагане на процеса за създаване на „кръгова икономика“ в ЕС стартирал през 2015 г.

JEL Класификатор: L14, Q53
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ИКОНОМИЧЕСКОТО НЕРАВЕНСТВО В БЪЛГАРИЯ В 21 ВЕК

    Изследването на икономическите неравенства е в основата на изработването и провеждането на адекватна икономическа и социална политика. В настоящата разработка е изследвано подоходното неравенство в България в периода 2001–2015 г. чрез проследяване динамиката на коефициента на Джини, интегралния коефициент на неравномерността и децилните отношения. ...

  • НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МОБИЛНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА

    Настоящото изследване се фокусира върху приноса на мобилните информационни технологии за развитието на туризма в България. Те помагат за подобряване на методите и механизмите, които се прилагат за събиране, обработване, анализ, съхраняване и използване на информация. Станалите популярни компютърни системи, видеосистеми, телеконферентни системи и ...

  • СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА И ПРАКТИКА – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ

    -...