ИКОНОМИЧЕСКОТО НЕРАВЕНСТВО В БЪЛГАРИЯ В 21 ВЕК

Автори

Ключови думи
икономическо неравенство, измерители на икономическото неравенство, коефициент на Джини, крива на Лоренц, подоходна диференциация, поляризация на населението по доходи.

Резюме
Изследването на икономическите неравенства е в основата на изработването и провеждането на адекватна икономическа и социална политика. В настоящата разработка е изследвано подоходното неравенство в България в периода 2001–2015 г. чрез проследяване динамиката на коефициента на Джини, интегралния коефициент на неравномерността и децилните отношения. Доказа се, че въпреки наблюдаваното повишаване на стойностите на показателите през някои години от периода тенденцията към намаляване на неравенството е слабо изразена. Установи се, че поляризацията на населението по доходи, измерена посредством децилните съотношения – S90/10 и S80/20, е значителна. Обосновава се необходимостта от изследване обвързаността на темповете на растеж на средния доход на домакинствата от първите шест децилни групи и последните четири децилни групи посредством коефициента на изпреварване.

JEL Класификатор: E20, E29, I13
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • БИЗНЕС ЦИКЪЛЪТ И СЪВРЕМЕННИТЕ МУ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Статията има за цел да представи явлението бизнес цикъл и съвременните му характеристики. Запознаването с теорията на бизнес цикъла ще даде възможност за по-задълбочени изследвания на тази тема-тика за икономиката на България, чрез които да се постигне повишаване на макроикономическата ефективност от провежданата икономическа политика на страната....

  • СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА И ПРАКТИКА – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ

    -...

  • НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МОБИЛНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА

    Настоящото изследване се фокусира върху приноса на мобилните информационни технологии за развитието на туризма в България. Те помагат за подобряване на методите и механизмите, които се прилагат за събиране, обработване, анализ, съхраняване и използване на информация. Станалите популярни компютърни системи, видеосистеми, телеконферентни системи и ...