АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОПИТ В ПРИВЛИЧАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

Автори

Ключови думи
инвестиции, чуждестранни инвестиции, данъчни привилегии, финансови стимули, чуждестранен инвеститор, инвестиционен климат, специални икономически зони, заварено положение, инвестиционна политика.

Резюме
Статията разглежда чуждестранния опит за привличане на чуждестранни инвестиции по примера на страните, които най-успешно привличат чуждестранни инвестиции и в същото време са основни инвеститори в икономиката на Република Узбекистан, и политиката за привличане на чуждестранни инвестиции в Република Узбекистан. Анализирани са нормативни актове, касаещи свободните икономически зони като способ за привличане на чуждестранни инвестиции в Република Узбекистан. Извършен е сравнителен анализ на ефективността на инвестиционната политика и нейните характеристики в различните страни.

JEL Класификатор: F21
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

    Насърчаването на икономическото развитие на България при отчитане на спецификите в регионите се явява сериозно предизвикателство пред регионалното управление у нас. Настъпилите и продължаващи промени в политическите и икономическите обстоятелства поста¬вят въпроса относно постигнатите резултати в развитието на страната. Настоящата разработка е ...

  • КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РЕГИОНАЛНИТЕ ДИСПРОПОРЦИИ В БЪЛГАРИЯ

    Причините за регионалните различия са анализирани от теоретична гледна точка. Емпирично е изследвано въздействието на Кохезионната политика на Европейския съюз върху жизнения стандарт в областите на България. Формулирани са препоръки за максимализиране на полезния ефект на тази политика върху регионите у нас. Застъпва се тезата, че икономическите ...

  • КАЧЕСТВО И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕСА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ГЪРЦИЯ

    Настоящото изследване има за цел да установи позициите на държавната и общинската администрация и тяхната оценка спрямо процеса на децентрализация в Гърция; компетентностите и нагласите на администрацията относно децентрализацията; степента на завършеност на децентрализацията и развитие на квалификацията на държавната и общинската администрация. ...