ТРАНСГРАНИЧНА ЕКСПАНЗИЯ В СЕКТОР „БЪРЗИ“ КРЕДИТИ (ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ)

Автори

Ключови думи
„бързи“ кредити, скоринг модели, риск от неплащане

Резюме
Сектор „бързи кредити“ е отрасъл за опериране на микрофинансовите институции. Техният небанков характер обаче поставя завишени изисквания към финансовия мениджмънт както при набирането на капитал, така и при отпускането на кредити, особено от категорията „бързи кредити“. В терминологичен план ние дефинираме като сектор „бързи кредити“ всяка икономическа дейност, която в условията на съответна регулаторна рамка позволява на небанкова финансова институция да предоставя необезпечени (краткосрочни) кредити на клиенти срещу съответно възнаграждение под формата на лихви и такси при поемане на съответен риск. В резултат на изследването се потвърждава, че секторът на бързите кредити е специфичен сегмент на финансови услуги, който се подчинява на национални регулации и създава пазарна ниша, която е производна на банковото потребителско кредитиране, но предлага кредитни продукти с потребителски предимства, осигуряващи рентабилност и възвръщаемост, независимо от конкуренцията на търговските банки. В основата на успешния финансов мениджмънт на тези дружества е развитието на скоринг модели за оценка на риска от неплащане на усвоените „бързи кредити.

JEL Класификатор: F36, G29
Кодове на научна квалификация:
Страници: 24
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • АНАЛИЗ НА ФОРМИРАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА БЮДЖЕТНИ ПОЛИТИКИ, ОСИГУРЯВАЩИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ

    Основната функция на държавата в наши дни е да поддържа баланса на макроикономическите показатели в цялата страна и да предотвратява настъпването на финансово-икономически кризи в регионите, които имат приоритетна роля за формирането на новата икономическа система в Грузия. Обект на изследването е формирането и използването на бюджетната политика ...

  • БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА – ВЪЗМОЖНОС-ТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

    Статията разглежда наболелите проблеми на българския пазар за електроенергия и бавната му трансформация от държавен монопол към свободен борсов пазар. Разработката има за цел да покаже спецификата в търговията с електроенергия – по-принцип и в частност особеностите и диспропорциите, които са наложени от държавата и държавните енергийни дружества ...

  • ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕРАВЕНСТВОТО

    Статията има за цел да представи съвременното развитие на обществото и свързаното с него икономическо неравенство. Акцентът е поставен върху неравенството по възраст поради неговите икономически аспекти и характеристики. Насочеността на статията е към новата реалност, в която икономическите показатели се понижават и оказват негативно влияние върху ...