МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РИСКОВЕ, ПОРОДЕНИ ОТ ГЛОБАЛНАТА КОРОНАВИРУСНА КРИЗА

Автори

Ключови думи
криза, макроикономика, макроикономически по¬литики и предизвикателства, държавен дълг, еврозона, Европейски съюз, МВФ, глобализация, България.

Резюме
Статията анализира настоящата започнала глобална икономическа криза, породена от коронавирусната пандемия (2020 г.). Авторът цели да определи и да дебатира характера на сегашната криза, нейния външен зародиш, но и пораждащите я в периода след глобалната финансова криза от 2008 г. макроикономически, финансови, институционални и социални дисбаланси. Използвайки този анализ, се идентифицират по-дългосрочни макроикономически предизвикателства и рискове, които биха задълбочили и продължили сегашната криза както в глобален план, така и спрямо европейската икономика и България. Основната теза, към която се придържа авторът, е, че са налице както типични за съвременните кризи от 1929 г. от 70-те години и тази от 2008 г. характеристики и уроци за следване, така и че всяка криза носи свой собствен характер и особености. Използвайки тази теза, статията насочва внимание към същностните критични проблеми на световната икономика, а не само на тези, породени от коронавирусния шок.

JEL Класификатор: E0, E6, E66, F4, F45, F6
Кодове на научна квалификация:
Страници: 28
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ЕКЛЕКТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ COVID-19

    Настоящото изследване, в което си поставяме за цел да проникнем през мъглата на Covid-19, се състои от четири части. В първата част, в силно синтезиран вид, са посочени последствията от кризата през 2008 г. Във втората част са търсени библейски корени и философски обяснения на пандемията, надградени с парадокс на капиталистическата икономическа ...

  • МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛНИ АКТИВИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

    Статията има за цел да представи потенциала и възможностите на приложението на класическата портфейлна теория при формирането и селектирането на портфейл от инвестиционни проекти за инвестиране в реални активи. За целта са изяснени и обобщени различни авторски виждания по ключови за темата понятия, като инвестиции, проекти, инвестиционни проекти. ...

  • НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ – ПОЛИТИКИ, ПРИОРИТЕТИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЕНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА COVID-19

    Настоящата публикация е развита в две взаимосвързани части и има за основен фокус анализ и изследване на процесите на българския пазар, които протичат в създалата се извънредна ситуация вследствие на пандемичната обстановка, от COVID-19. В настоящата първа част се прави опит за системен анализ на действащия национален план за заетост, неговите ...