ДИГИТАЛНОТО МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Автори

Ключови думи
място на стопанска дейност, цифрова икономика, спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, Европейски съюз, значително цифрово присъствие

Резюме
Мястото на стопанска дейност (МСД) винаги е представлявало интерес в областта на международните данъци при облагането на печалбата на чуждестранните предприятия в държавата източник. През годините концепцията за МСД е претърпяла редица изменения. Тяхното проявление намира отражение не само от теоретична гледна точка, но и от практическа, във връзка с многообразието от казуси по тази материя. През последните години идеята за дигитално МСД е обект на множество дискусии на световно и европейско равнище. Настоящото изследване анализира възможността за неговото евентуално въвеждане през призмата на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) и правото на Европейския съюз (ПЕС). В тази връзка са разгледани и предприетите мерки в законодателствата на някои държави.

JEL Класификатор: K22, K33, K34
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ И ИНОВАЦИОННИЯТ КОНТЕКСТ В ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА

    В статията са представени основни постановки, свързани с иновациите и мястото на предприемаческия компонент в развитието на икономиките и предприятията. Акцентът е поставен върху възможностите за тяхното интегриране и идентифицирането на стратегическите оси за бизнес растеж. Въз основа на обща рамка на ключовите драйвери за развитие на иновациите, ...

  • ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ – ЗАПЛАХА ЗА СИГУРНОСТТА

    Предизвикателствата пред държавите – членки на ЕС в областта на данъчното облагане и данъчните измами са актуална тема. Обуславя се от няколко групи обстоятелства: промени в обществените отношения; нова правна уредба в Република България с оглед на нейното членство в ЕС; липсата на цялостни изследвания в съвременната доктрина по предмета на ...

  • 75 ГОДИНИ НАУЧНА ТРИБУНА ЗА НАРОДНОСТОПАНСКИ РАСТЕЖ

    Списание „Народностопански архив” е научно икономическо издание, което излиза без прекъсване вече 75 години. Като научна трибуна за народностопански растеж то неотменно се отпечатва в Академично издателство „Ценов“, администрира и финансира от СА „Д. А. Ценов“. За тези 75 години (до бр. 3 / 2020 год.) в списанието са публикувани 2637 статии на ...