Възможности за усъвършенстване механизма на осъвременяване на пенсиите за трудова дейност в България

Автори

Ключови думи
пенсии, осъвременяване, потребителски цени, индексация, компенсация

Резюме
Осъвременяването (актуализирането) на пенсионноосигурителните плащания представлява процес на привеждане на техните размери в съответствие с актуалните параметри на социално-икономическо развитие на съответното общество, пропорционално на натрупаните осигурителни права и при използване на подходяща съвкупност от принципи, показатели, критерии, стандарти и механизми. Твърде често обаче достигането и поддържането на желаното равнище на доходи и стандарт на живот на пенсионерите се разглеждат единствено от позициите на свързаните с тях социални мотиви, без да бъде отчитана спецификата на натрупване и трансформиране на осигурителните права в реални пенсионноосигурителни плащания. Цел на настоящата разработка е, на базата на сравнителен анализ на практиката по актуализиране на пенсиите в социалнозащитните системи на европейските страни, да бъдат изведени и част от насоките за усъвършенстване на механизма за осъвременяване на пенсионноосигурителните плащания в България.

JEL Класификатор: H55
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Проблеми, свързани с реформите във висшето образование в Украйна

    В статията са разгледани приоритетните области в икономическото развитие на Украйна. Във връзка с тях се акцентира върху значението на инженерните кадри за предприятията от машиностроенето. Дадени са примери за приоритетите на водещи страни в света и се посочва значението на този отрасъл за икономическото развитие на Украйна. Във втората част се ...

  • Същност и механизми на държавната финансова политика

    В статията се анализират гледните точки на видни учени икономисти относно ролята и мястото на финансовата политика на държавата. Отделено е внимание на различните подходи към тълкуването на финансите и финансовата наука в Западните държави и бившите Съветски републики. Предлага се механизъм на фискална политика. Разгледано използването на ...

  • Себепознаване и поведение в социалните структури

    В статията са разгледани по-конкретно структурните компоненти на себепознаването – себенаблюдение, себеанализ и себеконтрол. Направена е връзка на себепознаването с миналото и бъдещето и потенциала на личността сега. Анализира се значението на ценностната система за морала и съвестта и начинът, по който се реагира при различни ситуации. ...