Същност и механизми на държавната финансова политика

Автори

Ключови думи
финансова политика, финансови отношения, финансов механизъм, финансови стимули и санкции, финансова помощ, финансови инструменти.

Резюме
В статията се анализират гледните точки на видни учени икономисти относно ролята и мястото на финансовата политика на държавата. Отделено е внимание на различните подходи към тълкуването на финансите и финансовата наука в Западните държави и бившите Съветски републики. Предлага се механизъм на фискална политика. Разгледано използването на финансови инструменти за макроикономическо регулиране.

JEL Класификатор: Н30, Н39
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Проблеми, свързани с реформите във висшето образование в Украйна

    В статията са разгледани приоритетните области в икономическото развитие на Украйна. Във връзка с тях се акцентира върху значението на инженерните кадри за предприятията от машиностроенето. Дадени са примери за приоритетите на водещи страни в света и се посочва значението на този отрасъл за икономическото развитие на Украйна. Във втората част се ...

  • Възможности за усъвършенстване механизма на осъвременяване на пенсиите за трудова дейност в България

    Осъвременяването (актуализирането) на пенсионноосигурителните плащания представлява процес на привеждане на техните размери в съответствие с актуалните параметри на социално-икономическо развитие на съответното общество, пропорционално на натрупаните осигурителни права и при използване на подходяща съвкупност от принципи, показатели, критерии, ...

  • Дивергенция и конвергенция в глобалното развитие

    От концептулна гледна точка, настоящата разработка се занимава с един от най-спорните проблеми в методологията на съвременните междусистемни трансформации – двойнствената природа на баланса в системите или едновременното проявление на процесите на „дивергенция и конвергенция в глобалното развитие”. В композиционно отношение, проведените ...