Несъвършенства в прилагането на SWOT анализа

Автори

Ключови думи
SWOT анализ, планове, програми

Резюме
Един от най-широко разпространените методи за стратегически анализ, който трябва да „примири” застъпниците на интровертните управленски концепции (за организационното съвършенство, за управлението на процеси, за икономичното производство и пр.) с екстровертните подходи (маркетинговият, на стратегическото управление по резултати, на системите за ранно предупреждение и пр.), е SWOT анализът. Отделяйки еднаква тежест на анализа на външната среда и на вътрешното състояние на обекта, той изследва възможните съчетания на външните и вътрешните фактори, за да генерира идеи за стратегически избор.

Прегледът на SWOT анализите, които са неразделна част от действащите в момента стратегически документи, дават основание да се твърди, че прилагането им е силно ограничено в методологично отношение, което не дава възможност да се направят адекватни изводи и на-бележат подходящи стратегии за развитие. В статията се застъпва тезата, че SWOT анализът може да бъде много по-полезен, ако се прилага правилно и ако се използват пълните му възможности.

JEL Класификатор: O21
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Градовете като привлекателна туристическа дестинация

    Изследването на големите градски центрове като туристически дестинации се извършва от различни гледни точки. Анализирането им е значимо, тъй като те са носители на важни характеристики за избора на дестинацията и нейната привлекателност. Посочените аргументи се разгръщат в първия параграф на изложението, където се извършва и постановката на самото ...

  • Концепции за планиране на материалните потребности във фирмата

    В статията се прави системен преглед на съвременните концепции за управление на материалните потребности на фирмата. Последователно се разисква по същността и конкретните технологии за планиране на материалните потребности във фирмата. Специално внимание се отделя на технологията за определяне на количествата на фирмените поръчки, определяне на ...

  • Глобални ефекти на вътрешната и външната девалвация върху експортния потенциал

    Целта на настоящето изследване е чрез инструментариума на сравнителния анализ да се оцени девалвацията (както вътрешната, така и външната) като фактор със съществено въздействие върху националната конкурентоспособност. Структурата на разработката включва две основни части: първо, систематизация на макрофинансовите ефекти, чрез международен ...