Арендуването на земеделска земя и неговото счетоводно третиране

Автори

Ключови думи
земеделска земя, аренда, рента, натурално заплащане, счетоводно третиране

Резюме
След възстановяване на собствеността върху земеделските земи значителна част от собствениците избраха арендуването като най-приемлива форма за стопанисване. В зависимост от правното регламентиране и договорното основание, доходите от предоставяне за временно ползване на земеделската земя се проявяват като аренда или като рента.

В статията се разглеждат недостатъци на нормативната база, регламентираща ползването на земеделските земи чрез договори за аренда/рента и проблемите, които се проявяват при натуралното заплащане.

JEL Класификатор: Q15, M40
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Глобални ефекти на вътрешната и външната девалвация върху експортния потенциал

    Целта на настоящето изследване е чрез инструментариума на сравнителния анализ да се оцени девалвацията (както вътрешната, така и външната) като фактор със съществено въздействие върху националната конкурентоспособност. Структурата на разработката включва две основни части: първо, систематизация на макрофинансовите ефекти, чрез международен ...

  • Концепции за планиране на материалните потребности във фирмата

    В статията се прави системен преглед на съвременните концепции за управление на материалните потребности на фирмата. Последователно се разисква по същността и конкретните технологии за планиране на материалните потребности във фирмата. Специално внимание се отделя на технологията за определяне на количествата на фирмените поръчки, определяне на ...

  • Градовете като привлекателна туристическа дестинация

    Изследването на големите градски центрове като туристически дестинации се извършва от различни гледни точки. Анализирането им е значимо, тъй като те са носители на важни характеристики за избора на дестинацията и нейната привлекателност. Посочените аргументи се разгръщат в първия параграф на изложението, където се извършва и постановката на самото ...