Концепции за планиране на материалните потребности във фирмата

Автори

Ключови думи
финанси на фирмата, управление на запасите, буферен запас, материални потребности, фирмени поръчки

Резюме
В статията се прави системен преглед на съвременните концепции за управление на материалните потребности на фирмата. Последователно се разисква по същността и конкретните технологии за планиране на материалните потребности във фирмата. Специално внимание се отделя на технологията за определяне на количествата на фирмените поръчки, определяне на количествата за закупуване във фирмата относно характеристика на концепцията за буферния запас. Достига се до извода, че при планирането на фирмените материални потребности концепцията за буферният запас е лесно приложима, защото планираните поръчки могат да се определят просто като буферният запас се приспадне от първоначалния баланс на наличните запаси. От друга страна, буферният период на доставяне е малко по-труден за приложение, защо-то той не може да бъде получен чрез изкуствено повишаване на основния период на доставяне с някаква величина за сигурност.

JEL Класификатор: G31
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Арендуването на земеделска земя и неговото счетоводно третиране

    След възстановяване на собствеността върху земеделските земи значителна част от собствениците избраха арендуването като най-приемлива форма за стопанисване. В зависимост от правното регламентиране и договорното основание, доходите от предоставяне за временно ползване на земеделската земя се проявяват като аренда или като рента. В статията се ...

  • Несъвършенства в прилагането на SWOT анализа

    Един от най-широко разпространените методи за стратегически анализ, който трябва да „примири” застъпниците на интровертните управленски концепции (за организационното съвършенство, за управлението на процеси, за икономичното производство и пр.) с екстровертните подходи (маркетинговият, на стратегическото управление по резултати, на системите за ...

  • Глобални ефекти на вътрешната и външната девалвация върху експортния потенциал

    Целта на настоящето изследване е чрез инструментариума на сравнителния анализ да се оцени девалвацията (както вътрешната, така и външната) като фактор със съществено въздействие върху националната конкурентоспособност. Структурата на разработката включва две основни части: първо, систематизация на макрофинансовите ефекти, чрез международен ...