ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЯ

Автори

Ключови думи
дистанционно обучение, модул, дистанционни технологии, обучаващ, интернет, електронен контент, цифрови образователни ресурси, самостоятелна работа

Резюме
Едно от основните изисквания на световното общество към подготовката на специалистите е качественото образование. Република Казахстан активно прилага такива нови информационни технологии в учебния процес, които спомагат за качественото усвояване на ма¬те¬ри-ала. Едни от перспективните образователни технологии са технологиите на дистанционното обучение. Това обучение дава възможност на студентите да се обучават на разстояние от образователния център и по такъв начин се разширяват образователните граници, които даже излизат от рамките на една държава. В статията са показани основните направления и начините за реализация на дистанционното обучение във висшите училища на Република Казахстан, като се анализират техните предимства и проблеми при прилагане на дистанционнообразователните технологии.

JEL Класификатор: А2 (А22, А25), I22, I25
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА КИТАЙСКИ ТУРИСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАР

    С наличието на огромно разнообразие от природни и културноисторически богатства и ниското заплащане на труда, България има потенциал за развиването на нови туристически продукти и привличането на туристи от перспективни пазари. Такъв пазар например е китайският, излъчващ милиони туристи годишно. Но за да бъдат привлечени на българския туристически ...

  • МНОГОЕЗИЧИЕ, ЕЗИКОВО МНОГООБРАЗИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДИДАКТИКА НА МНОГОЕЗИЧИЕТО

    В основата на бизнес комуникациите стои използването на езика като средство за общуване. В съвременните условия на глобализация хората често са многоезични – познават, разбират и използват няколко езика. Това се дължи както на разширяването на международната търговия и бизнес, така и на честите контакти в личната сфера. Езиковото многообразие ...

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ ЗА УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

    Реализирането на идеята за електронната демокрация е важна част на информационното общество, чиято реализация е приоритетна задача за страните от ЕС. В статията се анализират някои от основните проявления на електронната демокрация и тяхното отражение върху засилване на демокрацията, демократичните институти и демократичните процеси. Вниманието ...