АУТСОРСИНГЪТ НА ПЕЧАТНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ – ЧАСТ ОТ ГЛОБАЛНИЯ АУТСОРСИНГ ПАЗАР

Автори

Ключови думи
аутсорсинг, търговия, печатни услуги.

Резюме
Новите условия и глобализацията, в които работи мениджмънтът на търговските предприятия, налагат търсенето на иновативни, гъвкави и адаптивни управленски инструменти, един от които е аутсорсингът. Той спомага за повишаване ефективността от дейността на ангажираните в процеса предприятия и позволява на аутсорсинг доставчиците да разширят и затвърдят своите пазарни позиции. Успоредно с това се оптимизира натоварването на производствените мощности и на персонала и се увеличат положителните финансови резултати от основната им дейност.

JEL Класификатор: D21, D22, D23, L2, L21, L24, L29
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА КИТАЙСКИ ТУРИСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАР

    С наличието на огромно разнообразие от природни и културноисторически богатства и ниското заплащане на труда, България има потенциал за развиването на нови туристически продукти и привличането на туристи от перспективни пазари. Такъв пазар например е китайският, излъчващ милиони туристи годишно. Но за да бъдат привлечени на българския туристически ...

  • МНОГОЕЗИЧИЕ, ЕЗИКОВО МНОГООБРАЗИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДИДАКТИКА НА МНОГОЕЗИЧИЕТО

    В основата на бизнес комуникациите стои използването на езика като средство за общуване. В съвременните условия на глобализация хората често са многоезични – познават, разбират и използват няколко езика. Това се дължи както на разширяването на международната търговия и бизнес, така и на честите контакти в личната сфера. Езиковото многообразие ...

  • ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЯ

    Едно от основните изисквания на световното общество към подготовката на специалистите е качественото образование. Република Казахстан активно прилага такива нови информационни технологии в учебния процес, които спомагат за качественото усвояване на ма¬те¬ри-ала. Едни от перспективните образователни технологии са технологиите на дистанционното ...