Цели, предписания и стандарти при изготвянето на доклади за устойчиво развитие на предприемачествата

Автори

Ключови думи
устойчив мениджмънт, предприемачеството, концерн „Байер”, концерн „Даймлер”

Резюме
Предприемачество, на което идеята за устойчиво развитие не му е чужда, следва систематично принципите на устойчивия мениджмънт. Към тях неотменно спада спазването на предписанията и стандартите за оформяне на докладите за устойчивост, които се представят пред акционерите и пред обществото. В настоящата статия се дава дефиниция на понятието „устойчив мениджмънт” и се разкриват изискванията и стандартите за деклариране на неговото прилагане, както и за докладване на постигнатите в следствие на това резултати.

JEL Класификатор: L26
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Нематериални активи и качество на финансовото оповестяване

    Актуалността на разработката е продиктувана от съвременното развитие на икономиката, в което все повече доминира ориентацията към знанието и иновациите. Предмет на настоящата статия е разкриването на някои ключови за качеството на финансовото оповестяване на нематериалните активи аспекти, спазването на които би улеснило във висока степен ...

  • Хедж фондовете – еволюция и перспективи

    Статията разглежда и анализира процесите по зараждане на индустрията на хедж фондовете и нейното развитие в глобален мащаб до наши дни. Изследването разкрива, че хедж фондовете възникват далеч преди 1949 г. Достига се до извод, че не хедж фондовете причиняват финансовите кризи, а те само експлоатират диспропорциите в икономическото развитие, ...

  • Мониторинг на парниковите газове от селското стопанство

    В статията е извършен мониторинг на парниковите газове от селското стопанство. За целта е изследвана връзката между климатичните промени и селското стопанство. Проучени са международни и национални документи, свързани с предотвратяване изменението на климата. Извършен е анализ на нивата и темповете на изменение в емисиите на парникови газове по ...