Анализ на туристическите посещения в България в контекста на носещия капацитет на дестинацията

Автори

Ключови думи
носещ капацитет, географска концентрация, сезонност, продължителност на престоя; социални взаимодействия

Резюме
Статията е разделена в две части: 1) Теоретико-методологични въпроси на носещия капацитет на дестинацията и 2)Анализ на взаимовръзката туристически посещения – туристическо присъствие в България.

В първата част е изяснена съдържателната страна на понятието „носещ капацитет на туристическото място”. Представени са основните му измерения в систематизиран вид. Изведени са същностните черти на основните параметри и са дадени примерни такива. Получените резултати в теоретико-методологичен план са добра теоретична основа за други изследвания по въпросите на носещия капацитет на дестинацията.

Във втората част на статията се анализират туристическите посещения в България през периода 2009 – 2014 г. в четири основни направления: продължителност на престоя; характеристики туристи/резиденти; географска концентрация на посетителите; степен на сезонност. Тези четири направления операционализират оценяването на туристическите посещения съобразно идеята за носещ капацитет.

JEL Класификатор: L83; Z32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Мониторинг на парниковите газове от селското стопанство

    В статията е извършен мониторинг на парниковите газове от селското стопанство. За целта е изследвана връзката между климатичните промени и селското стопанство. Проучени са международни и национални документи, свързани с предотвратяване изменението на климата. Извършен е анализ на нивата и темповете на изменение в емисиите на парникови газове по ...

  • Нематериални активи и качество на финансовото оповестяване

    Актуалността на разработката е продиктувана от съвременното развитие на икономиката, в което все повече доминира ориентацията към знанието и иновациите. Предмет на настоящата статия е разкриването на някои ключови за качеството на финансовото оповестяване на нематериалните активи аспекти, спазването на които би улеснило във висока степен ...

  • Цели, предписания и стандарти при изготвянето на доклади за устойчиво развитие на предприемачествата

    Предприемачество, на което идеята за устойчиво развитие не му е чужда, следва систематично принципите на устойчивия мениджмънт. Към тях неотменно спада спазването на предписанията и стандартите за оформяне на докладите за устойчивост, които се представят пред акционерите и пред обществото. В настоящата статия се дава дефиниция на понятието ...