Нематериални активи и качество на финансовото оповестяване

Автори

Ключови думи
нематериални активи, МСС/МСФО, CMMI

Резюме
Актуалността на разработката е продиктувана от съвременното развитие на икономиката, в което все повече доминира ориентацията към знанието и иновациите.

Предмет на настоящата статия е разкриването на някои ключови за качеството на финансовото оповестяване на нематериалните активи аспекти, спазването на които би улеснило във висока степен комуникацията между участниците на международните пазари.

Обект на изследване са нематериалните активи, разработени вътрешно и представени във финансовите отчети на предприятията по при-мера на софтуерния бранш.

Изследователската хипотеза е, че е възможно включването на информация за вътрешносъздадените нематериални активи във финансовите отчети на софтуерните производители, което би повишило нейната полезност.

JEL Класификатор: M41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Мониторинг на парниковите газове от селското стопанство

    В статията е извършен мониторинг на парниковите газове от селското стопанство. За целта е изследвана връзката между климатичните промени и селското стопанство. Проучени са международни и национални документи, свързани с предотвратяване изменението на климата. Извършен е анализ на нивата и темповете на изменение в емисиите на парникови газове по ...

  • Цели, предписания и стандарти при изготвянето на доклади за устойчиво развитие на предприемачествата

    Предприемачество, на което идеята за устойчиво развитие не му е чужда, следва систематично принципите на устойчивия мениджмънт. Към тях неотменно спада спазването на предписанията и стандартите за оформяне на докладите за устойчивост, които се представят пред акционерите и пред обществото. В настоящата статия се дава дефиниция на понятието ...

  • Анализ на туристическите посещения в България в контекста на носещия капацитет на дестинацията

    Статията е разделена в две части: 1) Теоретико-методологични въпроси на носещия капацитет на дестинацията и 2)Анализ на взаимовръзката туристически посещения – туристическо присъствие в България. В първата част е изяснена съдържателната страна на понятието „носещ капацитет на туристическото място”. Представени са основните му измерения в ...