VAR - модели на шоковете в икономическите цикли на индивидуалното крайно потребление на домакинствата

Автори

Ключови думи
икономически цикъл, бизнес климат, икономическа активност, индивидуално крайно потребление на домакинствата, VAR – модели, функция на реакцията

Резюме
В статията се експериментира методология за използване на векторни авторегресионни модели (VAR) за изследване на влиянието на шоковете в бизнес климата и икономическата активност върху икономическите цикли на индивидуалното крайно потребление на домакинствата. Тя се отнася за шест страни от Централна и Източна Европа (България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия)за периода 2000 – 2015 г. Получените резултати показват, че стимулиращ ефект върху икономическия цикъл на индивидуалното крайно потребление на домакинствата оказват очакванията за финансовото състояние на домакинствата през следващите 12 месеца и равнището на заетостта. Очакванията за безработицата, инфлацията и спестяванията за следващите 12 месеца имат отрицателно влияние върху икономическите цикли.

JEL Класификатор: D12, E32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Виртуалност на фиктивния капитал в съвременните условия

    В статията се обсъжда „финансиализацията“- процесът на преобразуване на финансовия капитал във фиктивен и виртуален капитал и отделянето му от реалния производствен сектор. Отбелязва се огромният му растеж във финансовия сектор през последните десетилетия на 20. век и началото на новия век и нарастващото сегментиране на финансовите инструменти, ...

  • Нов юан или нова валутна система

    Обект на настоящото изследване е китайският юан (ренминби). Предмет на разработката е еволюцията на китайския юан от национална до световна резервна валута. Подложената на проверка теза е, че възходът на китайската парична единица е белег на качествени и дълбоки промени в международната валутна система. Цел на изследването е да се анализира и ...

  • Възможности за подобряване на портфейлното представяне на база дивидентни стратегии и привързаността към местния пазар

    В статията се тества пъзелът привързаност към местния пазар (equity home bias) и дивидентната стратегия „Кучетата на Dow” в условията на българския капиталов пазар. Установява се, че родните инвеститори държат 74,1% от своя портфейл в местни акции, докато ICAPM предполага теглото им да е 0,007%, а „кучетата на Dow” генерират годишна ...