БЮДЖЕТНАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАТО ФАКТОР ЗА ЕДНОВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ И ИНДУСТРИАЛНИЯ БИЗНЕС

Автори

Ключови думи
бюджетна децентрализация, финансова децентрализация, фискална децентрализация, бюджетен процес, инвестиционна политика

Резюме
В статията се представят резултатите от изследване ролята на бюджетната децентрализация за развитие на общините и на индустриалния бизнес. Целта е да се посочат взаимната връзка и зависимост между собствените приходи на общините, които характеризират тяхната финансова политика и инвестиционната им политика, от една страна, и степента на развитие на индустрията на територията им. Развитието на индустриалния бизнес се влияе, макар и опосредствано, от инвестиционната политика на общините и от своя страна допринася за увеличение на собствените им приходи.

JEL Класификатор: H72, H61, H54
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

    Стратегическото управление на търговските фирми в условията на криза поставя сериозен акцент върху управлението и контрола на риска. В света не съществува бизнес дейност, която не е съпро¬водена с различни видове риск. В една силно конкурентна и турбулентна среда ясното свързване на стратегията на търговската фирма и управле¬нието на риска дава ...

  • ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ПОЗИЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПОСРЕДСТВОМ SPACE АНАЛИЗ

    Адекватното определяне на мястото на организацията във външната среда спрямо другите в отрасъла служи като основа на стратегически решения, обединява всички ресурси и дейности, детерминира постигането на успех и изграждането на устойчив бизнес. Статията представя един слабо познат (в теорията и практиката на маркетинговия мениджмънт) инструмент за ...

  • АДАПТАЦИЯ НА ФИНАНСОВАТА АРХИТЕКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА: КОЛИЧЕСТВЕНИ ДОМИНАНТИ В ЦИКЛИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

    В статията се разглеждат свойствата на адаптацията на архитектурата на бизнеса и финансовата архитектура в цикличното развитие на икономиката. Изтъква се значението на способността за регулиране както на отделните компоненти, така и на архитектурата като цяло в съответствие с етапите на икономическия цикъл по отношение намаляването на бизнес и ...