• История

  Алманах “Научни изследвания” е специализирано издание на Института за научни изследвания.

  Идеята за издаването му възниква през 1996 г. като отговор на потребността да се отбележат 60 години от създаването на СА “Димитър А. Ценов” с подходящ научен продукт. От 2002 г. в Алманаха всяка година се публикуват студии върху резултатите от проекти, финансирани от държавния бюджет за присъщата на Стопанска академия „Д. А. Ценов” научна

  Още »

 • Към авторите

  Изисквания за публикуване на студия в Алманах "Научни изследвания"

  В Алманах "Научни изследвания" се публикуват студии на участници в научни проекти по Наредбата за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност в Стопанска академия "Д.

  Още »


Алманаха се индексира в:

 

Най-четени статии

 • СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

  Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено емпирично проучване на практиката на българските общини по прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК), както и да представи насоките за бъдещото развитие и подобряване на вътрешния контрол и системите. Задачи¬те, които са изпълнени за постигането на дефинираната цел, най-общо са: 1. Изследване и анализ на функционирането и състоянието на СФУК в общините в България. 2. Оценка и обобщаване на резултатите от ...

 • ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

  Въпросите, свързани с ефективността на маркетинговата дейност и връзката й с финансовите резултати на фирмата, се радват на устойчив и нарастващ интерес сред академичните среди и бизнеса през последните две десетилетия. С настоящата публикация правим опит за систематизиране на натрупаното знание по проблематиката. Дефинираме основни методологически проблеми, които различните автори извеждат при оценка на маркетингова ефективност. Въз основа на натрупаната информация даваме дефиниция на ...

 • СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ

  Предприемаческата активност намира поле за развитие във всички сфери и сектори на икономиката, като с особена важност е туристическият сектор. Предприемаческата активност в туризма се обуславя от наличието на подходящи условия за развитие на туристическия бизнес. В този смисъл целта на научното изследване е, на основата на емпирично проучване на състоянието на предприемачеството в сферата на туризма в България да се очертаят съществуващите проблеми и възможните перспективи за развитие на ...