• История

  Scientific Research Almanac is a specialized journal of the Scientific Research Institute.
  The idea for this journal arose in 1996 as a response to the need to commemorate the 60th anniversary of the establishment of Dimitar A. Tsenov Academy of Economics with an adequate scholarly product. Since 2002, the Almanac has been publishing research studies annually on the results of projects funded by the state budget for scientific activity intrinsic to D. A. Tsenov Economic Academy. 36 volumes

  Още »

 • Към авторите

  Изисквания за публикуване на студия в Алманах „Научни изследвания”

  В Алманах „Научни изследвания” се публикуват студии на участници в научни проекти по Наредбата за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност в Стопанска академия „Д.

  Още »


Информация

Scientific Research Almanac is a specialized journal of the Scientific Research Institute.
The idea for this journal arose in 1996 as a response to the need to commemorate the 60th anniversary of the establishment of Dimitar A. Tsenov Academy of Economics with an adequate scholarly product. Since 2002, the Almanac has been publishing research studies annually on the results of projects funded by the state budget for scientific activity intrinsic to D. A. Tsenov Economic Academy. 36 volumes have been published to date.
The topics of the journal reflect researchers’ scientific pursuits of the ongoing socio-economic processes in the Bulgarian and world economy and are subordinated to the established academic priority areas:
First priority: Markets, management and innovation in knowledge economy;
Second priority: Financial stability, economic policies, regulations and sustainable development;
Third priority: Globalization, intelligent growth competitiveness and co-operation.
The mission of the Almanac is to create a platform for presenting the results of the theoretical, applied and practical-applied studies of representatives of the academic community and experts and analysts in the area of economic theory and practice, administration and management.

The goals of the journal include:

Ÿ To ensure the publication of fundamental and practically significant scientific and educational-methodological achievements of academics, researchers, practitioners, PhD students and students.

Ÿ To promote the results of research carried out within the framework of research projects funded by the state subsidy;

Ÿ To present different scientific theories, studies and standpoints and promote pluralism in science;

Ÿ To follow the codes of ethical conduct and copyright protection;

Ÿ To promote the convergence of science and practice in search of opportunities to use the results of scientific research in economic theory and practice;

Ÿ To provide publicity to the authors’ scientific output by including in the DLib electronic library, providing ‘visibility’ of the authors’ scientific achievements in Google Scholar and Publish or Perish.

Индексирано издание

Най-четени статии

 • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАНКОВОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО

  Основната цел на изследването е въз основа на проучване и анализ на бизнес практиката в България да се откроят основните проблеми пред финансирането на жилищното строителство, като особен акцент се поставя върху банковото финансиране. За постигането на тази цел следва да се изясни: (1) спецификата на жилищното строителство, (2) спецификата на инвестиционния процес и финансиране на жилищното строителство, (3) да се извърши анализ на състоянието и тенденциите на жилищното строи¬телство в ...

 • ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

  Нормативно регламентираните принципи за законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност при използването на публичните финансови ресурси определят необходимостта от търсенето на теоретично обосновани и практически приложими идеи, свързани с конкретни актуални проблеми. Определящо значение в дефинирания процес притежават възможностите за използване и прилагане на инструментариума на счетоводния анализ за оценяване на резултатите и разработване на модели за оптимизиране ...

 • КОНВЕРГЕНТЕН ПОДХОД ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ В ЕС-28

  Интеграцията на капиталовите пазари на страните‒членки в ЕС поставя редица въпроси пред инвестиционния мениджмънт. В настоящата разработка е изследван процесът на интеграция в ЕС и неговото влияние върху рисково-доходните характеристики на портфейл, съставен от Европейски акции. Резултатите показват, че информационните сигнали от процеса на интеграция могат да бъдат използвани като предиктори на абнормална доходност...