• История

  Алманах “Научни изследвания” е специализирано издание на Института за научни изследвания.

  Идеята за издаването му възниква през 1996 г. като отговор на потребността да се отбележат 60 години от създаването на СА “Димитър А. Ценов” с подходящ научен продукт. От 2002 г. в Алманаха всяка година се публикуват студии върху резултатите от проекти, финансирани от държавния бюджет за присъщата на Стопанска академия „Д. А. Ценов” научна

  Още »

 • Към авторите

  Изисквания за публикуване на студия в Алманах "Научни изследвания"

  В Алманах "Научни изследвания" се публикуват студии на участници в научни проекти по Наредбата за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност в Стопанска академия "Д.

  Още »


Индексирано издание

Най-четени статии

 • ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

  Въпросите, свързани с ефективността на маркетинговата дейност и връзката й с финансовите резултати на фирмата, се радват на устойчив и нарастващ интерес сред академичните среди и бизнеса през последните две десетилетия. С настоящата публикация правим опит за систематизиране на натрупаното знание по проблематиката. Дефинираме основни методологически проблеми, които различните автори извеждат при оценка на маркетингова ефективност. Въз основа на натрупаната информация даваме дефиниция на ...

 • СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ – ПАРАДИГМА НА НОВАТА ИКОНОМИКА

  Много процеси и тенденции, касаещи различните аспекти на новата икономика и на структурните промени, както и на взаимозависимостите между тях, са обект на изследването. На базата на получените резултати се очертаха приоритетните области на провежданата структурна реформа, в които органите за държавно управление у нас би следвало да съсредоточат своите усилия, за да настъпи видим положителен прелом в основните макроикономически показатели, в посока на тяхното повишаване с цел догонване на ...

 • КОНВЕРГЕНТЕН ПОДХОД ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ В ЕС-28

  Интеграцията на капиталовите пазари на страните-членки в ЕС поставя редица въпроси пред инвестиционния мениджмънт. В настоящата разработка е изследван процесът на интеграция в ЕС и неговото влияние върху рисково-доходните характеристики на портфейл, съставен от Европейски акции. Резултатите показват, че информационните сигнали от процеса на интеграция могат да бъдат използвани като предиктори на абнормална доходност...