• За Алманаха

  Алманах "Научни изследвания" е специализирано реферирано научно издание на Института за научни изследвания към Стопанска академия ''Д. А. Ценов'' – гр. Свищов.
  Идеята за възникване на Алманаха е инспирирана по време на честванията на 60-тата годишнина на висшето училище през 1996 г. от необходимостта да се поставят основите на качествено ново научно издание, в което да се публикуват резултати от научните търсения на водещи изследователи в областта на социалните науки. От 2002 г. в Алманаха

  Още »

 • Към авторите

  Редакционният съвет на Алманах "Научни изследвания" приема за рецензиране студии, съобразени със следните изисквания относно:
  1. Резюме на български и на английски език. Резюмето се публикува в международни бази данни като обособена част, осигуряваща широка публичност на научната разработка и авторите. В него трябва да бъдат отразени: актуалност на темата, основната цел/задачи на изследването,

  Още »


Алманаха се индексира в:

 

Най-четени статии

 • СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

  Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено емпирично проучване на практиката на българските общини по прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК), както и да представи насоките за бъдещото развитие и подобряване на вътрешния контрол и системите. Задачи¬те, които са изпълнени за постигането на дефинираната цел, най-общо са: 1. Изследване и анализ на функционирането и състоянието на СФУК в общините в България. 2. Оценка и обобщаване на резултатите от ...

 • ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

  Въпросите, свързани с ефективността на маркетинговата дейност и връзката й с финансовите резултати на фирмата, се радват на устойчив и нарастващ интерес сред академичните среди и бизнеса през последните две десетилетия. С настоящата публикация правим опит за систематизиране на натрупаното знание по проблематиката. Дефинираме основни методологически проблеми, които различните автори извеждат при оценка на маркетингова ефективност. Въз основа на натрупаната информация даваме дефиниция на ...

 • СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ

  Предприемаческата активност намира поле за развитие във всички сфери и сектори на икономиката, като с особена важност е туристическият сектор. Предприемаческата активност в туризма се обуславя от наличието на подходящи условия за развитие на туристическия бизнес. В този смисъл целта на научното изследване е, на основата на емпирично проучване на състоянието на предприемачеството в сферата на туризма в България да се очертаят съществуващите проблеми и възможните перспективи за развитие на ...