• История

  Алманах “Научни изследвания” е специализирано издание на Института за научни изследвания.

  Идеята за издаването му възниква през 1996 г. като отговор на потребността да се отбележат 60 години от създаването на СА “Димитър А. Ценов” с подходящ научен продукт. От 2002 г. в Алманаха всяка година се публикуват студии върху резултатите от проекти, финансирани от държавния бюджет за присъщата на Стопанска академия „Д. А. Ценов” научна

  Още »

 • Към авторите

  Изисквания за публикуване на студия в Алманах "Научни изследвания"

  В Алманах "Научни изследвания" се публикуват студии на участници в научни проекти по Наредбата за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност в Стопанска академия "Д.

  Още »


Най-четени статии

 • ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

  Въпросите, свързани с ефективността на маркетинговата дейност и връзката й с финансовите резултати на фирмата, се радват на устойчив и нарастващ интерес сред академичните среди и бизнеса през последните две десетилетия. С настоящата публикация правим опит за систематизиране на натрупаното знание по проблематиката. Дефинираме основни методологически проблеми, които различните автори извеждат при оценка на маркетингова ефективност. Въз основа на натрупаната информация даваме дефиниция на ...

 • МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН, БАЗИРАН НА СОЦИАЛНИЯ КОНСТРУКТИВИЗЪМ, ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА, ПОСЕЩАЕМОСТТА И УСПЕВАЕМОСТТА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

  В студията се изследва възможността за въвеждане на методика, базирана на социалния конструктивизъм, за изучаване на английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът се основава на обучение в нова, реална ситуация, в която обучаемите придобиват опит и знания от сценарийно обучение, чиято цел е да подобри мотивацията им. Основните цели на изследването са да се проучат иновативни методи в областта на чуждоезиковото обучение, да се проучат средствата за ефективно обвързване на ...

 • ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО ВЪРХУ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТОПАНСТВА ЗА ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

  В настоящото изследване са разгледани икономическите последици от политиката по опазване на околната среда и по-конкретно – ефектите върху привлекателността на националните икономики за преки чуждестранни инвестиции в следствие на приложението на Протокола от Киото. Предложени са алтернативни показатели за измерване строгостта на националната екологична политика, въз основа на които е разработен иконометричен модел за оценка на икономическите ефекти от приложението на Протокола от Киото върху ...