Към авторите

Редакционният съвет на Алманах „Научни изследвания“ приема за рецензиране студии, съобразени със следните изисквания:

1. Съгласно чл. 16 (2) от Вътрешните правила за функционирането на редакционните съвети на научните издания и на Академично издателство "Ценов" при СА "Д. А. Ценов" – Свищов - всички материали на нехабилитирани автори следва да са придружени с препис-извлечение от катедрено обсъждане.

2. Резюме на български и на английски език. Резюмето се публикува в международни бази данни като обособена част, осигуряваща широка публичност на научната разработка и авторите. В него трябва да бъдат отразени: актуалност на темата, основната цел/задачи на изследването, работна теза и резултати от научното изследване. Текстът трябва да е в обем от 1500 до 1600 символа.

3. Структура на студията:
Резюме
Ключови думи
до пет ключови думи.
JEL класификация
до 5 индекса. 
(на български и на английски език)
Увод
В увода трябва да са описани актуалност на проблема, цел, задачи, теза, обект, предмет, методика на изследването.
Изложение, състоящо се от:
- основен текст, структуриран според проблематика и вижданията на авторите;
- обособени научни приноси в резултат от осъщественото научно изследване;
- изведени предложения за оптимизиране на съществуващи модели, нормативна база и др.

Заключение
Използвани източници


4. Количествени параметри:
Студията трябва да бъде минимум 32, максимум 40 страници, форматирани според посочените в т.5 изисквания за оформление.

5. Оформление:
- изпълнение Word 2010 (минимум);
- размер на страницата – А4;
- разстояние между редовете – Single;
- полета: Top 2,5 см, Bottom 2,5 см, Left 2,5 см, Right 2,5 см;
- номерация на страницата – долу вдясно;
- заглавие на студията на български език – Times New Roman, 17 pt, bold, центрирано.
- академична длъжност, научна степен, имена на авторите на български език – Times New Roman, 15 pt, центрирано. Когато студията е разработена от повече от един автор, в бележка под линия към заглавието следва да бъде посочено персоналното участие на всеки в нейното написване.
- резюме на български език – Times New Roman, 12 pt, подравнено от двете страни (от 1500 до 1600 символа).
- ключови думи – до пет ключови думи.
- JEL класификация (http://ideas.repec.org/j/index.html) – до 5 индекса
- заглавие на студията на английски език – Times New Roman, 17 pt, bold, центрирано.
- академична длъжност, научна степен, имена на авторите на английски език – Times New Roman, 15 pt, центрирано.
- резюме (Abstract) на английски език – Times New Roman, 12 pt, подравнено от двете страни (от 1500 до 1600 символа).
- Key words – до пет ключови думи.
- JEL класификация (http://ideas.repec.org/j/index.html) - до 5 индекса.
- заглавия на точките – Times New Roman, 14 pt, ляво подравнени.
- текст под линия: Times New Roman, 12 pt, подравнено от двете страни, с отстъп 1,25 см.
- шрифт на основния текст - Times New Roman 14 pt, подравнено от двете страни;
- графики и фигури – Word 2010 или Power Point. Фигурите и графиките да не бъдат по-широки от текста, да са групирани и да съдържат информация само от черно-бялата скала или от скалата на сивия цвят. Наименованията на фигурите или графиките да бъдат разположени на отделен ред, центрирано, под тях, през един ред. Ако те са направени с продукт, различен от Word, заглавието да не е вградено в тях. Да позволяват езикова корекция.
Заглавието на таблицата да е центрирано, един ред преди самата нея. Номерът й да е на отделен ред, преди заглавието и самата таблица. Шрифта на текста в таблицата да не бъде по-малък от  10 pt.

6. Правила за цитиране
За библиографско цитиране на информационните източници да се използва APA Style (https://www.uni-svishtov.bg/bg/research/papers/iziskvaniya-za-bibliografsko-tsitirane).

В края на студията е необходимо да бъде представен списък с използваните източници в APA Style.

7. Депозиране на материалите в електронен формат на e-mail: almanah-ini@uni-svishtov.bg

Наименованието на приложения файл да има следния формат: № на проекта-studia-godina.docx. Например: 01-studia-2019.docх.