Година 2015, Брой Том 22

Дата на издаване

8.5.2015 г.

Съдържание

 • Божидар Божинов, Георги Ангелов
  ПОДХОДИ И МОДЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
  JEL: G20, G21
  Резюме: Проблемите, свързани с управлението на банковата ликвидност и тър­сене­то на оптимални за банките нива на ликвидни активи, придобиват изключи­телна актуалност и са обект на интерес както за регулаторните органи и изследо­ва­те­ли­те... Проблемите, свързани с управлението на банковата ликвидност и тър­сене­то на оптимални за банките нива на ликвидни активи, придобиват изключи­телна актуалност и са обект на интерес както за регулаторните органи и изследо­ва­те­ли­те в областта на банковото дело, така и за широката общественост. Актуалността на тези проблеми произтича от значението на банките за икономи­ческото раз­ви­тие на националните стопанства, от една страна, и от друга поради способността на банковите проблеми да се трансформират в секторни, нацио­нални и междуна­род­ни финансови кризи. Интеграцията и силната зависимост между икономиките на страните по света се оказват ключов фактор за акумули­ране на скрити не­га­тив­ни ефекти, които при благоприятни условия се превръщат в среда за развитието на криза.
 • Андрей Захариев, Валентин Милинов
  МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ДЪЛГА И ДЪЛГОВАТА КРИЗА (методически аспекти)
  JEL: G10, H63
  Резюме: Обект на изследване в студията е публичният дълг, а предмет – инструментите за измерване (мониторинг), оценка и анализ на дълга в условията на разрастваща се глобална дългова криза. Във фокуса на анализа са две работни хипотези:... Обект на изследване в студията е публичният дълг, а предмет – инструментите за измерване (мониторинг), оценка и анализ на дълга в условията на разрастваща се глобална дългова криза. Във фокуса на анализа са две работни хипотези: Първо. Определянето на състоянието във външния сектор на икономиката е функция на кумулативния израз на салдата по отделните аналитични валутни баланси, от една страна, и състоянието и тенденциите в нейния външен дълг. Второ. Дълговата криза в 21 век от явление, типично за развиващите се страни, се превръща в глобален проблем, чието решаване изисква прилагане на разнообразие от мерки и решения с национален и международен характер. Целта на студията е да развие идеи за методически издържана в международен план оценка на актуалното състояние на публичните дългове като основа за провеждане на национални и международно съгласувани политики за неговото управление.
 • Теодора Димитрова, Иван Маринов
  ОЦЕНЯВАНЕ ФАКТОРНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ РАЗМЕРА И ПАДЕЖНИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: G01, G21
  Резюме: През последните две десетилетия съществено нарастват теоретичните и практико-приложните изследвания на влиянието, което оказват ключови детерминанти върху предлагането на банкови потребителски кредити. От оптималното структуриране... През последните две десетилетия съществено нарастват теоретичните и практико-приложните изследвания на влиянието, което оказват ключови детерминанти върху предлагането на банкови потребителски кредити. От оптималното структуриране на кредитните сделки зависи не само тяхната доходност, но и нивото на кредитен риск. Това твърдение, разбира се, не бива да противоречи на спазването на следните два принципа: 1) Размерът и срокът на банковия кредит трябва напълно да съответстват на реалната необходимост от финансиране и 2) Стойността на задължението да се „обезпечи” с достатъчно ниво кредитоспособност. В настоящата разработка авторите се ангажират със задълбочено проучване и оценяване на ключови фактори, въздействащи върху матуритетната структура и размера на банковите кредити с цел потребление в България. Посредством анкетно проучване се цели да се анализира и оцени приоритетът на ключови детерминанти, въздействащи върху кре¬дитната политика, на базата на индивидуалните мнения на банковите експерти, пряко ангажирани с разрешаването на потребителски кредити.
 • Анелия Радулова, Александрина Александрова
  ФИСКАЛНАТА КОНСОЛИДАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НЕОБХОДИМОСТ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
  Резюме: Настоящата разработка изследва процесите по хармонизация на данъчните системи и проблемите по избягване на двойното данъчно облагане в рамките на Европейския съюз, с разбирането, че данъчната хармонизация е основна предпоставка за... Настоящата разработка изследва процесите по хармонизация на данъчните системи и проблемите по избягване на двойното данъчно облагане в рамките на Европейския съюз, с разбирането, че данъчната хармонизация е основна предпоставка за ефективност на провежданата обща икономическа политика в рамките на Европейската общност. Последователно е направена обща характеристика на динамиката на интеграционните процеси в рамките на общността, особеностите на хармонизация по отношение на прякото и косвеното данъчно облагане и необходимостта от избягване на двойното данъчно облагане в рамките на съюза. Проследена е последователността на протичащите процеси в търсенето на практически препоръки за приемане на решения в областта на фискалната политика от страните–членки, насочени към изграждане на общо европейско пространство.
 • Андрей Захариев
  ГЛОБАЛНИЯТ ВАЛУТЕН ПАЗАР И РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ – МАКРОФИНАНСОВИ АСПЕКТИ
  Резюме: Обект на изследване в студията е валутният пазар, а предмет – факторите за влияние върху обменните курсове на водещите световни резервни валути. Във фокуса на анализа е тезата за нарастващата роля на резервните валути за... Обект на изследване в студията е валутният пазар, а предмет – факторите за влияние върху обменните курсове на водещите световни резервни валути. Във фокуса на анализа е тезата за нарастващата роля на резервните валути за експанзията на сделките на валутните пазари при запазване на тяхната способност да ребалансират диспропорциите в търговските потоци чрез механизма на плаващите валутни курсове. Целта на студията е да представи актуалната гледна точка за оценка на факторите, влияещи върху обменните курсове на световните резервни валути, явяващи се и основа на преобладаващия обем от сделки на световните валутни пазари.
 • Пламен Пътев, Николай Николов, Калоян Петков, Никола Илиев
  ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖИМОСТТА НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ И ПОРТФЕЙЛИРАНЕ В УСЛОВИЯТА НА НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ ПАЗАРИ
  Резюме: Разработката има за цел да тества приложимостта на три основни модела за инвестиране и портфейлиране в условията на нововъзникналите пазари в Източна Европа – моделът на EVA, моделът RI и моделът ETF α+. Тезата ни е, че... Разработката има за цел да тества приложимостта на три основни модела за инвестиране и портфейлиране в условията на нововъзникналите пазари в Източна Европа – моделът на EVA, моделът RI и моделът ETF α+. Тезата ни е, че моделите, утвърдени в развитите икономики, са приложими и в условията на нововъзникналите пазари, но следва да бъдат моделирани, за да отразят спецификата на тези пазари. Задачата ни е да изградим модифицирани модели, приложими в условията на източноевропейските нововъзникнали пазари. На първо място e тестван моделът за икономически добавената стойност (EVA), но редица трудности бяха срещнати при прилагането му в Източна Европа главно заради някои различия в счетоводните стандарти. В отговор на това бе разработен по-опростеният модел RI, при който с две негови модификации е доказана неговата приложимост на нашите пазари. На база на този резултат са направени ключови про¬мени в EVA. Доказано е, че и двата показателя – EVA и RI могат да служат като критерий за реализиране на инвестиционни и портфейлни политики. В заключителния етап на проекта успешно е тествана и възможността за създаване на алфа доходност при дупликиране на индекса WIG20, като се постига по-висока доходност от пазарната.
 • Виолета Блажева
  ИНОВАЦИИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР
  Резюме: Устойчивото развитие на европейския аграрен сектор има за цел постоянно подобряване качеството на живота и благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения. То е насочено към установяване на връзка между икономически напредък,... Устойчивото развитие на европейския аграрен сектор има за цел постоянно подобряване качеството на живота и благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения. То е насочено към установяване на връзка между икономически напредък, опазване на околната среда и постигане на социална справедливост. Настоящата разработка има за цел проучване на иновациите в икономиката (в т.ч. в аграрния сектор) в контекста на Стратегия „Европа 2020” за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Нейното изпълнение се дефинира със следните задачи: проучване на теорията и практиката за изясняване на спецификата и понятийния апарат относно иновациите в икономиката (в т.ч. в аграрния сектор); идентифициране на факторите, налагащи въвеждането на иновации (в т.ч. в аграрния сектор); отразяване на европейската политика в областта на иновациите (в т.ч. в аграрния сектор); предложения и изводи относно въвеждането на иновации в аграрния сектор за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Обект на изследване са иновациите в икономиката и вчастност иновациите в аграрния сектор (предмет на изследване). Изследователската теза произтича от необходимостта за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж от приложението на иновациите в контекста на Стратегия „Европа 2020”. От тази позиция е необходимо стимулиране развитието на конкурентоспособно и устойчиво селско и горско стопанство, което „постига повече с по-малко” в хармония с околната среда.
 • Борислав Борисов, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова Великова, Кристина Павлова, Драгомир Маринов
  ИЗСЛЕДВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: H83, P21
  Резюме: Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на административния капацитет на областните управи в България. Предметът на изследване е вътрешноорганизационното функциониране на областните... Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на административния капацитет на областните управи в България. Предметът на изследване е вътрешноорганизационното функциониране на областните администрации в светлината на концепцията за непрекъснато усъвършенстване на работните процеси и повишаване на административния капацитет. Изследването е базирано на разработена от авторския колектив обективна методика, включваща многокритериална система за оценка на административния капацитет. Получените резултати са основа за извеждане на добри практики и изготвяне на препоръки за бъдещи действия, насочени към създаване на стандарти за качество и ефективност на процесите в тези териториални структури. Основната изследователска теза е, че публичният сектор у нас има значителен потенциал за усъвършенстване и стандартизиране на вътрешноорганизационните си процеси, което в дългосрочен аспект влияе не само върху качеството на предоставяните публични услуги, но и върху регионалното развитие.
 • Драгомир Илиев, Даниела Илиева, Йордан Нейков, Ивайло Дончев Беев, Иван Ангелов
  СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ И ВЪЗМОЖНИТЕ ИМ ЕФЕКТИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
  JEL: F15
  Резюме: Реалностите в Европейския съюз подсказват за необходимостта от разглеждането на различни варианти за бъдещото развитие на европейската интеграция. Участието на Р България в единния пазар я прави част от едно много по-голямо... Реалностите в Европейския съюз подсказват за необходимостта от разглеждането на различни варианти за бъдещото развитие на европейската интеграция. Участието на Р България в единния пазар я прави част от едно много по-голямо пространство, което пряко влияе върху икономическите процеси в страната. Поради тази причина следва да бъде отчетено влиянието на възможните варианти за развитие на ЕС и тяхното отражение върху развитието на българската икономика. Целта на изследването е да се разработят възможни сценарии за бъдещото развитие на европейската интеграция. Поставените задачи са да се анализира ге¬ографската насоченост на външнотърговските връзки на ЕС; да се направи анализ на входящите преки чуждестранни инвестиции в Р България и значението им за икономиката на страната в контекста на европейските интеграционни процеси; да се анализират тенденциите в европейските интеграционни процеси и тяхното отражение върху българската икономика. Защитава се тезата, че възможните сценарии за развитие на европейската интеграция следва да бъдат отчитани от националната интеграционна политика. Разработени са положителен, реалистичен и негативен сценарии за развитие на европейската интеграция и са отразени потенциалните им ефекти върху икономиката на Р България. В хода на изследването са използвани графичният и табличният метод, АВС-анализ, SWOT-анализ.
 • Борислав Борисов, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова Великова, Драгомир Маринов
  ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014–2020 ГОДИНА
  Резюме: Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на плановата практика на общините в България по разработване на планови документи за новия програмен период 2014–2020 г. Обект на изследване са общинските... Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на плановата практика на общините в България по разработване на планови документи за новия програмен период 2014–2020 г. Обект на изследване са общинските планове за развитие (ОПР) за периода 2014–2020 година на всички 264 общини в страната, а предмет – качеството на ОПР и прилагането на основополагащите планови принципи при изготвяне на стратегически документи за местно и регионално развитие. Изследването е базирано на разработен от авторския колектив набор от критерии, които осигуряват възможност за обективна оценка на качеството на общинските планове за развитие. Получените резултати са основа за извеждане на добри практики и изготвяне на препоръки за бъдещи действия, насочени към подобряване на стратегическия планов процес на ниво община, повишаване на координацията и кохезията между плановите документи от различни йерархични нива и създаване на национален орган с правомощия в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие. Основната изследователска теза е, че общинските администрации у нас имат значителен потенциал за усъвършенстване и стандартизиране на плановите си процеси, което в дългосрочен аспект влияе върху регионалното развитие и възможностите за генериране на общински конкурентни предимства.
 • Михаил Дочев, Анатолий Белоусов, Елена Шелухина, Галина Чиприянова, Галя Георгиева
  ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
  JEL: М 41
  Резюме: Темата за проблемите на счетоводството е актуална и полезна за теорията и практиката. Целта на изследването е да се проучи счетоводството в теоретичен и практически аспект като информационна система днес и в бъдеще. За постигането й... Темата за проблемите на счетоводството е актуална и полезна за теорията и практиката. Целта на изследването е да се проучи счетоводството в теоретичен и практически аспект като информационна система днес и в бъдеще. За постигането й се предвижда изпълнение на следните задачи: да се изследва счетоводната практиката на българските предприятия и нейните информационни възможности; да се изследва степента на приложение на електронния подпис, електронното банкиране, електронното фактуриране и други електронни приложения. Изследователските тези на изследването са: бързото развитие на НТП предполага промяна в счетоводната информационна система; необходимостта от комплексна и навре¬менна счетоводна информация налага широкото използване на електронните при¬ложения за пренос и съхранение на информация. Резултатите от проведеното изследване ни дават основание да откроим няколко по-важни извода, а именно: 1) счетоводството е основна информационна система в предприятието, счетоводната информация е средство за ефективното му управление; 2) счетоводната нормативна уредба е в непрекъсната динамика; 3) финансовото отчитане цели, информацията във финансовите отчети да притежава качеството „полезност”; 4) нараства при-ложението на квалифицирания електронен подпис, електронното банкиране, електронния документ и други, в т.ч. във връзка с годишното счето¬водно приключване и придобиването на дълготрайни материални активи от Оперативна програма на Европейския съюз.
 • Богомил Трайков, Веселин Попов, Юрий Кузнецов, Емил Цанов, Ангелин Лалев, Асен Божиков
  СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРСИИТЕ: ЕВОЛЮЦИЯ, КОНЦЕПЦИЯ, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
  JEL: D80
  Резюме: Съвременният софтуер става все по-сложен, опитвайки се да отговаря в пълна степен на непрекъснато нарастващите изисквания на потребителите. Поради тази причина едно от основните предизвикателства пред управлението на софтуерните... Съвременният софтуер става все по-сложен, опитвайки се да отговаря в пълна степен на непрекъснато нарастващите изисквания на потребителите. Поради тази причина едно от основните предизвикателства пред управлението на софтуерните проекти е мащабирането на процеса по разработката, така че в него да участват множество разработчици, независимо от тяхното географско местоположение и това да не оказва влияние върху качеството на резултатната софтуерна система. Изключително важно значение за постигане на тази цел имат системите за контрол на версиите. На пазара се предлагат много софтуерни системи за управление на версиите, което затруднява ръководителите на проекти при избора на подходящото за тях решение, тъй като влияние оказват множество фактори като: използвана среда за разработка, брой участници в екип, сложност на проекта и т.н. Целта на настоящото изследване е да се разработи многофакторна методика за оценка на системите за контрол на версиите, като се: анализират средите за разработка, на базата на проучване на техните възможности чрез изграждането на адекватна лабораторна среда за тестване; разработи подходяща методика за избор на среди за контрол на версиите; приложи разработената методиката за оценка на най-популярните софтуерни продукти за контрол на версиите. Предлага се набор от показатели за оценка, организирани в четири групи според спецификата и разновидността на изследваните характеристики.
 • Тодор Кръстевич, Маруся Смокова
  ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА КЛИЕНТСКИТЕ РЕАКЦИИ ЧРЕЗ ИНКРЕМЕНТАЛНО МОДЕЛИРАНЕ
  Резюме: Традиционните модели за предсказване на потребителската реакция изхождат от презумпцията, че ефикасността на маркетинговите кампании може да бъде измерена чрез оценяване на индивидуалната вероятност за реакция. Този подход изглежда... Традиционните модели за предсказване на потребителската реакция изхождат от презумпцията, че ефикасността на маркетинговите кампании може да бъде измерена чрез оценяване на индивидуалната вероятност за реакция. Този подход изглежда логичен и в повечето случаи води до по-добри резултати от случайното таргетиране. Фундаменталeн проблем при тези модели обаче е невъз-можността да се разграничи въздействието на кампанията от влиянието на други, неконтролируеми стимули, както и възможността за възникването на спонтанни покупки, тъй като предсказват вероятностите за реакция, а не промяната в тези вероятности, провокирани от конкретната интервенция. Придържайки се към разбирането, че традиционните модели на потребителската реакция не водят до оптимални маркетинговите решения, основната цел на настоящата разработка е да се дефинира, оцени и приложи върху реална база данни инкрементален модел за предсказване на промяната в поведението на клиентите, дължаща се на дадена маркетингова акция. Конкретните задачи са свързани с обследване на възможностите на една сравнително нова и малко позната методология за идентифициране на колебаещи се и поддаващи се на убеждаване клиенти. В изследването се илюстрира приложението на директния подход за инкрементално моделиране и се демонстрират значителните му предимства пред таргетиране на база традиционни реакционни модели.
 • Пенка Горанова, Живка Тананеева, Евгени Тодоров, Стелиана Василева, Димитър Димитров
  БРАНДЪТ – КАТАЛИЗАТОР ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РЕГИОНАЛЕН РАСТЕЖ
  JEL: М31, О44
  Резюме: Студията се фокусира върху релацията между успешния брандингов процес и постигането на устойчив и интелигентен регионален растеж. Основната цел на проекта е да анализира предпоставките за интелигентен и устойчив растеж в региона... Студията се фокусира върху релацията между успешния брандингов процес и постигането на устойчив и интелигентен регионален растеж. Основната цел на проекта е да анализира предпоставките за интелигентен и устойчив растеж в региона през призмата на брандинговия процес. Конкретните задачи на студията са: изследване на еволюцията на концепцията за икономическия растеж с фокус върху взаимовръзката между устойчивия и интелигентен растеж; проучване процеса на брандиране в контекста на устойчивия и интелигентен растеж; изследване на потребителските нагласи към регионалните брандове, обект на изследването; анализ на предпоставките за постигане на интелигентен и устойчив регионален растеж в контекста на брандинговия процес. Основна изследователска теза – брандът като фактор за интелигентен и устойчив растеж е приложима идея в настоящата икономическа реалност в България. Резултатите от проекта са предназначени да очертаят стратегическите траектории на развитие за постигане на интелигентен и устойчив растеж. Разработена е и специализирана електронна страница, която да способства за задълбочаване на мрежовото партньорство при обмяната на опит за осъществяването на добри иновативни и инвестиционни практики в областта на регионалния брандингов процес.
 • Анастасия Марчева, Ядвига Чибуриене, Марияна Любенова, Мариела Стоянова
  ПРИНЦИПИ НА ОТГОВОРНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ – КОНЦЕПЦИЯ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВПЛИТАНЕ В ПРОГРАМИТЕ ПО ИКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ
  JEL: A2, M1, M2, O1
  Резюме: Констатациите за неефективната връзка между образование и бизнес извеждат на преден план нуждата от по-тесни контакти на образователните институции с всички заинтересовани страни в процеса на формиране образа на ефективен и социално... Констатациите за неефективната връзка между образование и бизнес извеждат на преден план нуждата от по-тесни контакти на образователните институции с всички заинтересовани страни в процеса на формиране образа на ефективен и социално отговорен мениджър, съответстващ на изискванията на глобализиращи се бизнес през XXI век. Цел на изследването е да се разкрият възможностите за прилагане принципите на отговорно обучение по мениджмънт чрез въвеждане на нови елементи в обучението по икономика, администрация и управление за създаване на знания и умения за лидерско и социално отговорно управление. Основни задачи: проучване на възможностите за вплитане на PRME в учебните програми; уточняване на полета за усъвършенстване на формалното и неформалното обучение; представяне на добри практики. Обект на изследване са принципите на отговорно обучение по управление и тяхното вплитане в учебното съдържание на изучаваните дисциплини. Предмет на изследването са теоретичните и практически форми за обучение по икономика, управление и администрация, чрез които студентите получават знания, умения и компетенции като резултат от прилагането на принципите на отговорно обучение по управление. Тезата, която се защитава е, че вплитането на принципите на отговорното обучение по управление в теоретичната и практическата подготовка на студентите в направленията икономика и администрация и управление, е предпоставката за подготовка на отговорни за бъдещето лидери.
 • Валентин Милинов, Петко Ангелов, Мария Младенова
  АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧИЯТА В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВИ ОТ ЕС ПРЕДИ И СЛЕД ДЪЛГОВАТА КРИЗА
  JEL: H6, H63, F43
  Резюме: Като обект на настоящото изследване се определя степента на икономическо развитие на страни от ЕС, а за негов предмет са избрани два основни икономически показателя за сравняване – размер и темп на прираст на БВП и съотношението... Като обект на настоящото изследване се определя степента на икономическо развитие на страни от ЕС, а за негов предмет са избрани два основни икономически показателя за сравняване – размер и темп на прираст на БВП и съотношението Консолидиран държавен дълг/БВП. Целта на разработката е да се разкрият различията при развитието на разглежданите държави от ЕС в периода преди и след кризата. Поставените задачи при разглеждането на БВП целят да се отговори на следните въпроси: „Какви се очаква да бъдат размерите на БВП през настоящата 2014 г.?”, „Коя от разглежданите европейски държави ще има най-добро представяне, спрямо БВП, в условията на световната икономическа криза?”. Основната теза е: Неспазването на решенията от Маастрихт, които засягат и величината на държавния дълг в разглежданите евро¬пейски държави, не дава възможност за вземане на ефективни управленски решения и увеличава различията в икономическото им развитие. Основни изводи: Намаляването на дълговата тежест в развитите страни, където праговите стойности на дълга и дефицита са сериозно превишени, може да се постигне чрез балансираност на държавния бюджет, подобряване методите за оценка на риска, разширяването на инвеститорската база, увеличаването на ликвидността на пазара на държавни задължения и постигане на стабилен растеж на БВП. Стремежът към спазване на Маастрихтския договор ще спомогне за намаляване на различията в икономическото развитие на страните от Европейския съюз след дълговата криза.