Година 2017, Брой Том 24 част I

Дата на издаване

26.5.2017 г.

Съдържание

 • Андрей Захариев, Живко Тодоров, Калоян Петков, Никола Илиев, Александра Петрова
  КОНВЕРГЕНТЕН ПОДХОД ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ В ЕС-28
  Резюме: Интеграцията на капиталовите пазари на страните-членки в ЕС поставя редица въпроси пред инвестиционния мениджмънт. В настоящата разработка е изследван процесът на интеграция в ЕС и неговото влияние върху рисково-доходните... Интеграцията на капиталовите пазари на страните-членки в ЕС поставя редица въпроси пред инвестиционния мениджмънт. В настоящата разработка е изследван процесът на интеграция в ЕС и неговото влияние върху рисково-доходните характеристики на портфейл, съставен от Европейски акции. Резултатите показват, че информационните сигнали от процеса на интеграция могат да бъдат използвани като предиктори на абнормална доходност
 • Георги Баташки, Иван Андреев, Ради Димитров, Петя Гутева
  ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  JEL: M 41
  Резюме: Нормативно регламентираните принципи за законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност при използването на публичните финансови ресурси определят необходимостта от търсенето на теоретично обосновани и... Нормативно регламентираните принципи за законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност при използването на публичните финансови ресурси определят необходимостта от търсенето на теоретично обосновани и практически приложими идеи, свързани с конкретни актуални проблеми. Определящо значение в дефинирания процес притежават възможностите за използване и прилагане на инструментариума на счетоводния анализ за оценяване на резултатите и разработване на модели за оптимизиране дейността на бюджетните организации. Тяхната практическа апробация осигурява стабилност и прозрачност при разходването на финансовите средства, предоставени от държавния бюджет, бюджетите на министерствата и ведомствата, Европейския съюз, както и от други международни организации и донорски програми. Обект на научната разработка е дейността на организациите от публичния сектор в страната. Основната цел е представяне на теоретична интерпретация и практическо изследване на инструментариума на счетоводния анализ като модел за оптимизиране дейността на бюджетните организации. Резултатите от проведеното емпирично изследване са свързани с практическо извършване на счетоводен анализ, което позволява дефиниране на стойностните измерения на предварително определени показатели, характеризиращи икономическото и финансовото състояние на бюджетните организации, необходими за формулирането на рационални и ефективни управленски решения. Изследвани са компонентите на финансовите отчети на бюджетните организации, като основен информационен източник за осъществяване на счетоводен анализ
 • Божидар Божинов, Несрин Узун
  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАНКОВОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО
  Резюме: Основната цел на изследването е въз основа на проучване и анализ на бизнес практиката в България да се откроят основните проблеми пред финансирането на жилищното строителство, като особен акцент се поставя върху банковото... Основната цел на изследването е въз основа на проучване и анализ на бизнес практиката в България да се откроят основните проблеми пред финансирането на жилищното строителство, като особен акцент се поставя върху банковото финансиране. За постигането на тази цел следва да се изясни: (1) спецификата на жилищното строителство, (2) спецификата на инвестиционния процес и финансиране на жилищното строителство, (3) да се извърши анализ на състоянието и тенденциите на жилищното строи¬телство в условията на глобална финансова кри¬за и (4) да се изследва състоянието и проблемите пред финансирането на жилищното строителство у нас, вкл. банковото финансиране. За анализите са използвани публични данни от НСИ, специализирани анализи и изследвания, засягащи проблематиката, други публично достъпни данни, резултати от проведено интернет проучване (септември 2014) за предлаганите от банките кредити за финансиране покупката или строеж на жилище, електронно анкетно проучване (ап¬рил 2016 г.) за състоянието на жилищното строителство у нас, както и информация от интервюта и неформални разговори с представители на строителни фирми в областта на жилищното строителство. Онлайн анкетното проучване е извършено чрез инструмента Google Forms на Google Docs. Данните са обработени и представени във вид на таблици и диаграми с помощта на MS Office Excel 2016
 • Силвия Костова, Крум Крумов, Пенко Димитров, Любомир Терзиев
  ПРАВНИ И МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОДИТА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
  JEL: M41, M42
  Резюме: Породените през последните години проблеми при контрола върху обществените поръчки създадоха предпоставки за непрекъснати промени на законодателството в този специфичен пазарен сегмент. За да се осигури максимална ефективност на... Породените през последните години проблеми при контрола върху обществените поръчки създадоха предпоставки за непрекъснати промени на законодателството в този специфичен пазарен сегмент. За да се осигури максимална ефективност на разходените публични средства в процеса на реализирането на обществените поръчки, е необходимо да се спазят критериите, заложени в същностните характеристики на вътрешния и външния одит. Тези критерии определят и отразяват особеностите на процедурите за възлагане на обществени поръчки, вклю¬чени в действащото законодателство, първо, като принципи за изпълнение на договори и второ, като процедурни правила и изисквания към участниците. Във връзка с това, от съществено значение за целта е да се изследват методическите особености на контрола в различните му видове и форми, както и взаимовръзката му с изградените системи за финансово управление и контрол в публичния сектор. Аргументира се тезата, че чрез външния одит се гарантира законосъобразност и прозрачност на разходваните публичните средства. За реализиране на целта е изследвана правната рамка и взаимовръзката й с методиката на контрола върху обществените поръчки. Осъществяването му дава оценка на разходените публични ресурси чрез обществените поръчки и оказваното влияние върху реализирането на целите, заложени в тях
 • Пенка Горанова, Ева Цветанова, Евгени Тодоров, Живка Тананеева, Стелиана Василева
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА НА ДЕСТИНАЦИЯТА В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ (по примера на гр. Плевен)
  Резюме: Целта на студията е, с помощта на маркетинга на дестинацията да се представи културно-историческото наследство на град Плевен, като се създаде интегриран туристически продукт, който да допринесе за реализацията на целите на... Целта на студията е, с помощта на маркетинга на дестинацията да се представи културно-историческото наследство на град Плевен, като се създаде интегриран туристически продукт, който да допринесе за реализацията на целите на устойчивото интегрирано градско развитие. Основни задачи: да се извърши теоретичен анализ на същността и особеностите на маркетинга на дестинацията, като се изследва и определи ролята му в процеса на устойчиво интегрирано градско развитие; да се изследва, анализира и оцени туристическият потенциал на обектите, свързани с културно-историческото наследство на град Плевен; да се дефинират и анализират факторите, препятстващи и благоприятстващи организацията на маркетинга на дестинацията за гр. Плевен; да се концептуализира модел на интегрирана маркетингова комуникационна стратегия за популяризиране на гр. Плевен. Изследователска теза: Маркетингът на дестинацията, като част от регионалния маркетинг, е иновативен инструмент, чрез който се повишават регионалната конкурентоспособност и атрактивност при създаването на позитивен имидж и брандиране на града като дестинация за културно-познавателен туризъм. Основни резултати от изследването: разработен е модел на интегрирана маркетингова комуникационна стратегия за популяризиране на гр. Плевен като дестинация за културно-познавателен туризъм и е създадена електронна платформа за популяризиране резултатите от проекта и стимулиране взаимодействието на заинтересованите страни
 • Росица Симеонова, Румяна Михайлова, Диана Крумова
  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НОВОТО СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
  JEL: M 41
  Резюме: В настоящата студия целта е насочена към изследването на новите постановки в счетоводното законодателството, които пораждат предизвикателства, породени от определени противоречия при тяхното тълкуване и евентуални проблеми при... В настоящата студия целта е насочена към изследването на новите постановки в счетоводното законодателството, които пораждат предизвикателства, породени от определени противоречия при тяхното тълкуване и евентуални проблеми при прилагането им. Изследователските задачи, които подпомагат реализирането на поставената цел, се свеждат до: открояване на новите моменти, слабостите и недостатъците в Закона за счетоводството; критичен анализ на измененията, направени в системата на Националните счетоводни стандарти; и разкриване на възможности за прилагането на новия СС 42 Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти. От казаното дотук може да се изведе изследователската теза: на база на направените изследвания в областта на новото счетоводно законодателство да се установят противоречията, слабостите и недостатъците в нормативните актове и да се формулират насоки и виждания за тяхното подобряване при бъдещите им актуализации. В студията са разгледани новите моменти в счетоводното законодателство и противоречията както в Закона за счетоводството, така и между закона и поднормативните актове (НСС) и между Общите разпоредби към НСС и конкретни счетоводни стандарти. Посочени са възможностите за отстраняването им, а така също и насоките, в които да се усъвършенстват. Акцентира се на особеностите на новия СС 42 Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти и неговото прилагане
 • Драгомир Илиев, Даниела Илиева, Даниела Тинкова Трифонова
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕГРАЦИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  JEL: F02, F15
  Резюме: Международната регионална интеграция и процесите, протичащи в регионалните икономически формации, са предмет на редица икономически, политически, социологически изследвания от средата на 50-те години на миналия век до днес.... Международната регионална интеграция и процесите, протичащи в регионалните икономически формации, са предмет на редица икономически, политически, социологически изследвания от средата на 50-те години на миналия век до днес. Въпросът, който възниква обаче, e дали не се пораждат противоположните на интеграционните процеси – процесите на диференциация и дезинтеграция. Целта на студията е да се изследват процесите на интеграция и диференциация в ЕС и факторите, които влияят на тяхното протичане. Анализиран е европейският интеграционен процес и са изведени факторите, влияещи на стабилността в ЕС. Анализирани са външнотърговските потоци на част от настоящите източноевропейски държави членки на ЕС – Литва, Латвия, Естония, България, Румъния, Словакия, Словения, Полша, Чехия, Унгария и Хърватия и е изследвана насочеността на външнотърговските връзки на тези страни‒членки с държави в Общността и извън нея като фактор, генериращ диференциация в ЕС. Защитаваната изследователска теза е, че пренасочването на външнотърговските потоци на част от настоящите източноевропейски държави‒членки на ЕС от страни‒членки на Съюза към държави, извън Общността, може да се раз-глежда като фактор за възникване на процес на диференциация в ЕС
 • Виолета Блажева
  ГОРСКАТА ПОЛИТИКА И НЕЙНАТА РОЛЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР
  Резюме: Темата за политиката в горския сектор е актуална от гледна точка на провежданата европейска политика (в т.ч. и в България) и значимостта на горите и тяхната роля за смекчаване изменението на климата, възможностите за създаване на... Темата за политиката в горския сектор е актуална от гледна точка на провежданата европейска политика (в т.ч. и в България) и значимостта на горите и тяхната роля за смекчаване изменението на климата, възможностите за създаване на заетост и получаване на доходи от добиваните в горските територии ресурси и други. Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на възможностите за провеждане на горска политика в частта й за икономическо развитие на аграрния сектор. Нейното изпълнение се дефинира със следните задачи: проучване на теорията и практиката по посочената проблематика; запознаване с европейската и националната законодателна рамка на горската политика; идентифициране на проблемите и извеждане ролята на горския сектор за смекчаване изменението на климата и опазването на околната среда; отразяване състоянието на националния горски сектор; предложения и изводи относно необходимостта от устойчиво управление на горския сектор. Обект на изследване е горската политика. Предметът на изследване е ролята на горската политика за икономическо развитие на аграрния сектор. Изследователската теза произтича от необходимостта за провеждане на последователна горска политика – предпоставка за икономическо развитие на аграрния сектор
 • Ваня Григорова
  ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ МРЕЖИ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ
  JEL: M31
  Резюме: През последното десетилетие в маркетинговата наука става актуално изучаването на междуфирмените мрежи в маркетинга. Концепцията за тези формирования се развива, а чрез проявите им в практиката се дефинира тяхната специфика и се... През последното десетилетие в маркетинговата наука става актуално изучаването на междуфирмените мрежи в маркетинга. Концепцията за тези формирования се развива, а чрез проявите им в практиката се дефинира тяхната специфика и се търсят възможности за развитието им в икономическите сектори. Като един от стратегическите приоритети на националното стопанство, туризмът създава условия за възникване на маркетингови мрежи, които са обект на настоящото изследване. Основната цел на разработката е да се изведат главните вътрешнофирмени фактори (проблеми и мотивация), които формират потенциала за развитие на туристическите маркетингови мрежи в България. За реализиране на тази цел са изпълнени следните задачи: да се представи концепцията за маркетинговите мрежи; да се изясни спецификата на тези мрежи в туристическия сектор; да се характеризира маркетинговата дейност в туристическия сектор в практически аспект; да се разкрие състоянието на действащите маркетингови мрежи в българския туризъм; да се дефинират ключовите проблемни области на развитите туристически маркетингови мрежи; да се изяснят нагласите (мотивацията) на туристическите организации за участие в маркетингови мрежи. Защитава се тезата, че съществува потенциал за позитивно развитие на маркетинговите мрежи в туристическия сектор в България. Приносните моменти са разкриване проявите на маркетинговите мрежи в туризма, откриване на действащи маркетингови мрежи и потвърждаване, че са налице стимули за изграждане и постъпателно развитие на маркетингови мрежи от туристически фирми
 • Милен Митков, Милен Атанасов
  ОЦЕНКА НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ И ВЛИЯНИЕ НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
  JEL: G22
  Резюме: В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2016 година проучване на активите и пасивите на застрахователните дружества в България. Основната цел на изследването е да се очертае състоянието на... В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2016 година проучване на активите и пасивите на застрахователните дружества в България. Основната цел на изследването е да се очертае състоянието на застрахователния пазар в Р България и възможностите за усъвършенстване на дейността на застрахователните посредници съгласно новия Кодекс за застраховането. Застъпената теза е, че прилагането на новия Кодекс за застраховането би могло да доведе до увеличаване на финансовата стабилност на застрахователите и подобряване дейността на застрахователните посредници. Доказването на поставената теза е постигнато посредством решаването на следните по-важни задачи: - систематизирани и анализирани са данни, показващи състоянието на заст¬рахователния пазар в България; - проследена е динамиката на развитие на активите и пасивите на заст-рахователите; - откроени са покритието на границата на платежоспособност и гаранционният капитал на застрахователните дружества в България. Установи се, че застрахователните дружества в България са финансово стабилни и могат да изпълняват своите застрахователни задължения. В резултат на това чувствително се повишава доверието към застрахователите и би могла да се повиши застрахователната култура на населението
 • Николай Андреев
  РОЛЯ НА ФИСКАЛНАТА И МАКРОПРУДЕНЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В КРИЗИСНИЯ И ПОСТКРИЗИСНИЯ ПЕРИОД
  JEL: E62, G18
  Резюме: В настоящата разработка са разгледани принципното прилагане на инструментите на фискалната и макропруденциалната политика за преодоляване на негативните ефекти в кризисни периоди. Целта е да се изследват приложените инструменти на... В настоящата разработка са разгледани принципното прилагане на инструментите на фискалната и макропруденциалната политика за преодоляване на негативните ефекти в кризисни периоди. Целта е да се изследват приложените инструменти на фискалната и макропруденциалната политика в страните‒членки на Европейския съюз през кризисния, както и в посткризисния период, и да се анализират ефектите от тях. На база на изследване на приложените мерки се наблюдават съществени промени в данъчните политики, като в посткризисния период се наблюдава тенденция на увеличаване на индиректните данъци и намаляване на данъчната тежест върху труда и капитала, с оглед на това да се стимулира търсенето и разширят възможностите за потребление от страна на физическите лица и да се стимулират инвестициите от страна на бизнеса. При макропруденциалната политика се достига до извода, че предприетите мерки са проекция и следствие от реформите, предприети от ЕС, за регулиране на финансовите пазари и осигуряване на финансова стабилност в общността. Подчертано е също така, че идентифицирането на важни институции, които могат да бъдат изложени на системен риск, както и тяхното подпомагане при евентуални кризи е от значителна важност за стабилността на финансовата система
 • Петя Иванова
  ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА СЪБИТИЙНИЯ ТУРИЗЪМ ВЪРХУ ПРИЕМАЩАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: L83
  Резюме: Основна цел на студията е, на базата на конструиран модел за агрегирана оценка на въздействията на събитийния туризъм да се анализират и оценят основните позитиви и негативи върху приемащата общност в България. Така поставената цел... Основна цел на студията е, на базата на конструиран модел за агрегирана оценка на въздействията на събитийния туризъм да се анализират и оценят основните позитиви и негативи върху приемащата общност в България. Така поставената цел се декомпозира в следните изследователски задачи: • Предлагане на модел за оценка на въздействията на събитийния туризъм върху приемащата общност в България. • Анализиране и оценяване на състоянието и въздействията на събитийния туризъм. • Систематизиране на основните резултати от изследването и изводи. Изследователска теза: Събитийният туризъм има потенциал за развитие в страната. Управляван успешно на базата на обективна информация относно въздействията, би могъл да бъде един от ефективните инструменти за по-добро развитие на дестинация България. Резултатите от проучването дават достатъчно аргументи в подкрепа на изследователската теза. Установено бе, че е необходимо и желано в страната да има повече и по-разнообразни събития, а също и че съществуват резерви за по-добряване на туристическия потенциал на съществуващите. Позитивните въздействия на този вид туризъм получават значително по-висока оценка от негативните
 • Анатолий Асенов, Десислава Алексиева, Станислава Стоянова, Георги Русенов
  ИНОВАТИВНИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
  Резюме: Концепцията за добро управление е пряко свързана с политиката за устойчивото развитие. Като такава тя налага вземане на решения и регулиране на взаимоотношения в среда на неопределеност. В тези условия постигането на поставената цел... Концепцията за добро управление е пряко свързана с политиката за устойчивото развитие. Като такава тя налага вземане на решения и регулиране на взаимоотношения в среда на неопределеност. В тези условия постигането на поставената цел е резултат от успешно съчетание на прилаганите управленски инструменти и практики. Иновацията и иновативното управление се превръщат в решаващ фактор за успех на организацията. Целта на студията е да се представят иновативни практики в организациите. Основна теза на изследването: Организационната иновация е ключов фактор за устойчиво управление на съвременната бизнес организация. За потвърждаване на тезата са поставени следните задачи: 1. Изследване и анализ на теоретичните постановки за иновации в управлението. 2. Практическо изследване на иновациите в управлението. 3. Извеждане на иновативен модел в управлението. В резултат на проведеното теоретично и емпирично изследване са постигнати: • Обобщен и систематизиран понятиен апарат в областта на иновациите и иновативното бизнес управление. • Характеризирана е управленската иновация. • Представен е иновативен модел на управление. • Анализирана е организационната иновация като предпоставка за добро управление. • Постигнатите резултати са обобщени и са изведени конкретни научно-приложни резултати
 • Галин Стефанов
  УЯЗВИМОСТ НА МАЛКИТЕ ОТВОРЕНИ ИКОНОМИКИ ОТ ВЪНШНИ ШОКОВЕ
  Резюме: Настоящата разработка има за цел да изследва международното пренасяне на икономически смущения, като се възприема тезата за наличието на каузална връзка между величината на икономическия растеж в една държава и динамиката на... Настоящата разработка има за цел да изследва международното пренасяне на икономически смущения, като се възприема тезата за наличието на каузална връзка между величината на икономическия растеж в една държава и динамиката на аналогичния показател във външнотърговските партньори на изучаваната страна. Основните задачи на изследването включват: изграждане на иконометричен модел, който да позволи изучаването на връзката между икономическия растеж на националните икономики; изучаване влиянието на отвореността на националната икономика върху уязвимостта ѝ от външноикономически шокове; изучаване влиянието на размера на националната икономика върху уязвимостта ѝ от външноикономически шокове. С използването на мултипликативен регресионен модел е установена посочената каузална връзка, върху която оказва модериращо влияние относителният размер на икономиките на партньорите. Установено е наличието на статистически значима връзка между отвореността на националната икономика и нейната податливост на външноикономически шокове