Година 2017, Брой Том 24 част II

Дата на издаване

31.5.2017 г.

Съдържание

 • Борислав Борисов, Евелина Парашкевова Великова, Юрий Кузнецов
  ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ КАТО ЧАСТ ОТ ПЛАНОВАТА СИСТЕМА
  Резюме: Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено проучване и анализ на спецификите, практиките, нормативните и методологични предпоставки и ограничения на пространственото планиране като условие за постигане на... Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено проучване и анализ на спецификите, практиките, нормативните и методологични предпоставки и ограничения на пространственото планиране като условие за постигане на икономически растеж и устойчиво развитие. Обект на изследване е процесът по пространствено планиране и възможностите за обвързване с регионалното развитие в Р България. Предмет на изследване – нормативната методологична рамка и съществуващите модели и практика, в които се подготвят документите за планиране и програмиране на пространственото развитие. Основната изследователска теза е, че плановата дейност в РБългария се осъществява в условията на несъвършена институционална рамка, в т.ч. и нормативна, и методологична, което се отразява негативно върху процесите по интеграция, координация и субординация на пространственото и регионалното развитие. Констатациите, до които е достигнато, могат да послужат като насоки за усъвършенстване на плановия процес на национално равнище
 • Борислав Борисов, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова Великова
  НОРМАТИВНА И МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА НА ПЛАНОВАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
  Резюме: Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на нормативната и методологична рамка на плановата дейност в България. Обект на изследване е плановата дейност в областта на регионалното развитие в... Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на нормативната и методологична рамка на плановата дейност в България. Обект на изследване е плановата дейност в областта на регионалното развитие в РБългария, а предмет ‒ нормативната и методологичната рамка, в която се подготвят документите за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Получените резултати са основа за извеждане на насоки за подобряване на практиката по планиране на регионалното развитие и за дефиниране на списък от препоръчителни действия за повишаване качеството на стратегическия планов процес в България. Основната изследователска теза е, че плановата дейност в Р България се осъществява в условията на несъвършена институционална рамка, в т.ч. и нормативна, и методологична, което се отразява негативно върху разработването, изпълнението, отчитането, мониторинга и оценката на плановите документи
 • Анастасия Марчева, Ядвига Чибурене, Миглена Вачевска, Таня Николова
  ПРИОБЩАВАЩИЯТ БИЗНЕС – ИНСТРУМЕНТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
  Резюме: В началото на 21 век в търсене на иновативни решения, свързани с устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж, се обръща особено внимание към уязвимите слоеве на населението с ниски доходи като източник на растеж. Два израза завоюват... В началото на 21 век в търсене на иновативни решения, свързани с устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж, се обръща особено внимание към уязвимите слоеве на населението с ниски доходи като източник на растеж. Два израза завоюват вниманието на изследователите в търсене на синергия ‒ приобщаващ бизнес (inclusive business) и дъното на пирамидата (bottom of the pyramid). Целта на изследването е да се разкрият възможности за прилагане на добри световни практики в областта на приобщаващия бизнес като инструмент за намаляване на бедността и социално включване. Реализирането на целта е свързано с изпълнение на основните задачи: изследване равнището и факторите за бедността; представяне на модели и добри практики на приобщаващ бизнес; уточняване на полета на взаимодействие между глобални цели за устойчиво развитие, устойчив растеж и приобщаващ бизнес. Обект на настоящото изследване е приобщаващият бизнес като инструмент за намаляване на бедността и социално включване. Предмет на изследването са бизнес моделите за прилагане на приобщаващия бизнес. Тезата, която се защитава, е, че: приобщаващият бизнес е иновативен инструмент за преодоляване на бедността и социално включване. Чрез неговото прилагане е възможно постигане на устойчив, иновативен и приобщаващ растеж. Устойчивостта на тематиката за бедността е свързана с факта, че бедността поставя много доминанти в развитието на света. В търсене на решения за нейното преодоляване приобщаващият бизнес се явява като бизнес модел, който има възможности за прилагане
 • Христо Сирашки, Юлиян Господинов, Милен Динков, Станимир Славов, Пламен Панталеев
  УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОРГАНИЗАЦИИТЕ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
  Резюме: Глобализацията на обществения и икономическия живот, ограничеността от ресурси за производство, все по-високите изисквания на потребителите налагат нов поглед към стандартите за качество. Управлението на качеството е свързано със... Глобализацията на обществения и икономическия живот, ограничеността от ресурси за производство, все по-високите изисквания на потребителите налагат нов поглед към стандартите за качество. Управлението на качеството е свързано със спазването на определени стандарти на национално, европейско и международно равнище. Цел на студията е да се анализират проблемите в организациите, свързани с качеството, и да се предложат възможности за тяхното отстраняване. Задачите, поставени в разработката, са: описание на основните принципи, свързани с качеството; характеризиране на стандартизацията и ползите от нея; описание на екоефективното управление; анализ на съпротивата при промяна в стандартите за качество; изясняване същността на ивестициите в обучението на човешките ресурси. Изследователската теза е свързана с факта, че проблемите, произтичащи от управлението на качеството, могат да навредят на конкурентоспособността и устойчивото развитие на организациите. Това от своя страна налага преосмисляне на управлението, насочване на дейността към екоефективно управление и адаптиране на персонала към новото положение. В резултат от направеното проучване са дадени препоръки към организациите за справяне със съществуващи проблеми относно качеството
 • Венцислав Перков
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБРАТНАТА ЛОГИСТИКА В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Целта на изследването е да се разкрият възможностите за внедряване на обратната логистика от предприятията в България. За постигането на целта са формулирани следните задачи: изясняване същността на понятията; адаптиране и прилагане... Целта на изследването е да се разкрият възможностите за внедряване на обратната логистика от предприятията в България. За постигането на целта са формулирани следните задачи: изясняване същността на понятията; адаптиране и прилагане на методика за изследване на възможностите за внедряване на обратната логистика в предприятията; определяне степента на важност на обратната логистика; провеждане на графичен и корелационен анализ на дългосрочните цели и изясняване ролята на обратната логистика в стратегията за развитие на предприятията; определяне и анализ на мотивите и бариерите пред внедряване на обратната логистика. Основната теза е, че внедряването на обратната логистика от българските предприятия не е приоритет в целите и стратегиите на висшия мениджмънт поради съществуващи външни и вътрешни бариери и в бъдеще ще се възприема като възможност за по-ефективното използване на влаганите ресурси и постигане на устойчив растеж. Резултатите показват, че изследваните субекти не могат еднозначно да определят ролята на обратната логистика за постигане на дългосрочните им цели и това рефлектира върху разработването на техните стратегии. Мотивите за внедряване на обратната логистика в българските предприятия се обособяват в три групи – обществени, маркетингови и резултативни, а водещите външни бариери са „Липсата на данъчни преференции” и „Административните спънки от институциите”. Основната вътрешна бариера е „Недостатъчната ангажираност на мениджмънта”
 • Емил Николов
  ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВЕЛОСИПЕДИ
  JEL: М14
  Резюме: Основната цел на студията е да се анализира и оцени степента, в която българските производители на велосипеди възприемат концепцията за социална отговорност в своите политики, планове и действия. В съответствие с така поставената... Основната цел на студията е да се анализира и оцени степента, в която българските производители на велосипеди възприемат концепцията за социална отговорност в своите политики, планове и действия. В съответствие с така поставената цел са и задачите на изследването, включващи проучване на съществуващото научно и емпирично познание в областта на социалната отговорност, разработване на методически изследователски инструментариум, имплементиране на методиката в предприятията от изследваната индустрия и анализиране на получените резултати. Тезата, която е подложена на проверка, гласи, че българските предприятия, произвеждащи велосипеди, не се възползват от пълния потенциал на корпоративната социална отговорност като инструмент за постигане на техните стратегически цели. Резултатите от изследването намират израз в разработената отраслово ориентирана методика за оценка на корпоративната социална отговорност, която е апробирана в шест от съществуващите девет предприятия, произвеждащи велосипеди в България. Чрез анализ на получената информация е потвърдена изследователската теза и са идентифицирани основните силни и слаби страни на всяка от изследваните бизнес организации по отношение на тяхната социална отговорност
 • Радка Ненова
  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ОТПЕЧАТЪКА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
  JEL: Q54, Q58
  Резюме: Основната цел на настоящото изследване е проучване на съществуващите методики за оценка на въглеродния отпечатък и възможностите за тяхното приложение в селското стопанство на България. Поставени са следните задачи: проучване на... Основната цел на настоящото изследване е проучване на съществуващите методики за оценка на въглеродния отпечатък и възможностите за тяхното приложение в селското стопанство на България. Поставени са следните задачи: проучване на съществуващите стандарти; систематизиране на подход за изчисляване на въглеродния отпечатък на продукта; разграничаване на понятията „екологичен“ и „въглероден“ отпечатък; проучване на възможностите за прилагане на анализа на жизнения цикъл в селското стопанство; установяване степента на разпространение на екологичните декларации в българското селско стопанство и отправяне на препоръки за подобряване на действащите методики за измерване на въглеродния отпечатък. Тезата е, че въглеродният отпечатък от селското стопанство трябва да отчита и отрицателните, и положителните въздействия върху околната среда. На база проучването са постигнати следните резултати: изяснени са основните понятия и е систематизиран подходът за изчисляване на въглеродния отпечатък. Направен е анализ на екологичния отпечатък на България. Установено е, че анализът на жизнения цикъл може да се прилага в селското стопанство. Екологичните декларации не са широко разпространени в България, а в селско стопанство – няма нито една организация с такава декларация. Направено е предложение за подобряване на действащите методики за оценка на въглеродния отпечатък чрез отчитане на формираните запаси от въглерод
 • Елена Йорданова, Десислава Алексиева, Йоана Петрова
  ЕТИКА И КОМПЕТЕНТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО
  JEL: A13, Z13
  Резюме: Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти, свързани с мястото на етиката и компетентността в управлението. Във връзка с това основните задачи са да се проучи и да се определи значението на проблема,... Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти, свързани с мястото на етиката и компетентността в управлението. Във връзка с това основните задачи са да се проучи и да се определи значението на проблема, да се разкрият основните възможности, които дават етиката и компетентността за по-устойчив управленски процес и да се предложат идеи за ефективно прилагане на етичността и компетентността в организационното развитие. Научноизследователската теза, която се защитава, е свързана с възможността да се изградят добри управленски практики за въздействие върху поведението, основани на компетентност и етични отношения, като се използва адекватно обучение в етично поведение и се разработи подходящ етичен кодекс. Въз основа на изследването са постигнати следните основни резултати: теоретично са обобщени концептуални постановки за етиката и компетентността в съвременното управление, откроени са ролята и значението на етичните отношения и компетентността за ефективното общуване в организациите, направени са препоръки за прилагане на добри управленски практики, създаващи благоприятен социално-психологически климат за работа
 • Красимир Ангелов Крумов
  ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ В УСЛОВИЯТА НА СИЛНО КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР
  JEL: L63, L86
  Резюме: През последните няколко години телекомуникационният сектор търпи бурно развитие. В условията на нарастваща конкуренция и налагане на нови регулаторни рамки от страна на институциите телеком операторите прилагат все по-иновативни... През последните няколко години телекомуникационният сектор търпи бурно развитие. В условията на нарастваща конкуренция и налагане на нови регулаторни рамки от страна на институциите телеком операторите прилагат все по-иновативни подходи в борбата за всеки един потребител. Целта на настоящото изследване е да се представят системите за подпомагане на оперативните и бизнес дейности (OSS/BSS) като един от най-важните компоненти на съвременния телекомуникационен бизнес в условията на информационно и свързано общество. За постигането на така поставената цел е необходимо да се решат следните задачи: да се дефинира „свързаното общество” и факторите за неговото възникване; да се анализира текущото състояние на телекомуникационния бизнес в България; да се представят основните функции на OSS/BSS системите и бизнес процесите, които те автоматизират; да се разкрият проблемите и предизвикателствата пред OSS/BSS системите при пускането на нови услуги на пазара и внедряването на нови технологични решения. Изследователската теза може да се дефинира по следния начин: съвременният телекомуникационен бизнес не би могъл да има конкуретни предимства без добре функциониращи и адаптирани към пазара OSS/BSS системи
 • Пенка Шишманова, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова Великова, Кристиян Корелов
  ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ В ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ
  Резюме: Настоящата студия представя резултатите от проведено изследване на приложението на интерактивните методи на преподаване в продължаващото обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ‒ Свищов. Изследването е насочено към... Настоящата студия представя резултатите от проведено изследване на приложението на интерактивните методи на преподаване в продължаващото обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ‒ Свищов. Изследването е насочено към приложението на интерактивните методи на преподаване на основата на съвременни електронни средства в продължаващото обучение. За целта по проблема са проучени теория, стратегически и др. планови документи на национално и европейско ниво. Проведено е емпирично изследване за проучване мнението на обучаващите се в различните структури на продължаващо обучение в Стопанската академия относно приложението на интерактивните методи на преподаване. Получените резултати са основа за формулиране на изводи и предложения за подобряване на продължаващото обучение. Основната изследователска теза е, че приложението на интерактивните методи на преподаване е модерен подход, чието широко приложение и непрекъснато усъвършенстване в продължаващото обучение на Стопанската академия ще допринесе за формирането на адекватни професионални компетенции у обучаемите и ще увеличи възможностите им на трудовия пазар и в конкретната професионална дейност
 • Анелия Радулова, Марияна Павлова, Георги Ангелов, Александрина Александрова
  МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ
  JEL: I2, I20
  Резюме: Основна цел на настоящото научно изследване е оценка на степента на ефективност от използването на нови и иновативни техники за обучение и очертаване на възможностите за превръщането им в инструмент за проявяване на активност и... Основна цел на настоящото научно изследване е оценка на степента на ефективност от използването на нови и иновативни техники за обучение и очертаване на възможностите за превръщането им в инструмент за проявяване на активност и инициативност от страна на студентите при усвояване на нови знания. Изпълнението на поставената цел е постигнатo посредством: теоретично изследване на съвременните иновативни техники за преподаване; апробиране на мултимедийни продукти в процеса на обучение; измерване степента на въздействие на мултимедийните технологии върху степента на възприемане на преподавания материал посредством анкетно проучване; оценка на необходимостта от прилагане в процеса на обучение на студентите на мултимедийни технологии с цел повишаване ефективността и степента на възприемане на специфични знания. Работната теза на настоящото изследване е формулирана по следния начин: „Прилагането на мултимедийни технологии в процеса на обучение спомага за повишаване на неговата ефективност чрез постигането на синергичен ефект между различните методи и техники на преподаване и създаването на условия за превръщане на студентите в равноправни участници в учебния процес”. Анализът на резултатите от изследването позволи да се направи оценка на степента на ефективност на обучението и усвояването на нови знания при използването на мултимедийни технологии. Направените изводи от анкетното проучване доказват, че поставената от екипа теза, има реално практикоприложно значение и са насочени към повишаване качеството на учебния процес
 • Искра Пантелеева, Любчо Варамезов, Сергей Найденов, Емил Николов, Зоя Иванова, Георги Гуцев, Илиян Ангелов
  ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС И/ИЛИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИДЕЯ
  Резюме: Целта на студията е да се представят резултати от емпирично проучване на нагласите и намеренията на студенти от СА „Д. А. Ценов”, необходимите знания, умения и компетенции за стартиране на малък бизнес, на чиято база да се... Целта на студията е да се представят резултати от емпирично проучване на нагласите и намеренията на студенти от СА „Д. А. Ценов”, необходимите знания, умения и компетенции за стартиране на малък бизнес, на чиято база да се идентифицират възможности за позитивно въздействие върху предприемаческото поведение на студените. Във връзка с това са поставени няколко задачи: да се проучи мнението на респондентите, да се състави профил на студентите от позициите на дефинираната проблематика и да се предложат идеи за адекватни въздействия. Основната научноизследователска теза, която се защитава, е, че чрез изследване и идентифициране на предприемаческите нагласи и намерения, притежаваните от студентите и необходимите за успешното управление на собствен бизнес знания и умения е възможно да се създадат предпоставки, включително и чрез обучение, за по-успешна реализация на предприемачески инициативи. Въз основа на изследването са постигнати следните основни резултати: проучено е мнението на респондентите, съставен е профил на студентите, идентифицирани са възможности за повишаване на нагласите, знанията, уменията и компетенциите на студентите за стартиране на собствен бизнес и/или реализиране на предприемаческа идея
 • Михаил Чиприянов
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ В ОКС „МАГИСТЪР” РЕДОВНА ФОРМА
  JEL: A-20
  Резюме: Настоящото изследване е ориентирано към проучване на възможностите за подобряване условията за научни изследвания на студентите в ОКС „магистър” редовна форма и на перспективите за бъдещо по-мащабно включване на този компонент при... Настоящото изследване е ориентирано към проучване на възможностите за подобряване условията за научни изследвания на студентите в ОКС „магистър” редовна форма и на перспективите за бъдещо по-мащабно включване на този компонент при обучението. Съхраняването и развитието на позицията на СА „Д. А. Ценов” на пазара на образователни продукти за ОКС „магистър” налага постоянното търсене и използване на различни възможности за повишаване качеството на елементите на образователния процес. Проучване възможностите за бъдещото по-широко интегриране на научните изследвания със студентите при тяхното обучение е предпоставка за подобряване конкурентоспособността в бъдеще. Устойчивостта на резултатите от изследването се гарантира посредством внедряване на получените резултати, идеи и предложения в науката, практиката и учебния процес. На първо място, допълват се теоретичните изследвания в сферата на предоставянето на образователни продукти/услуги за ОКС „магистър”. На второ място са реализирани конкретни мерки за усъвършенстване на материалната база и инфраструктурата, използвана при обучението. На трето място са съставени възможни решения за по-пълно интегриране на научните изследвания със студентите в ОКС „магистър” редовна форма към цялостния процес на тяхното обучение
 • Любка Илиева, Венцислав Перков, Пламен Кънев, Милен Сакакушев, Марияна Матева, Наталия Николова
  УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  JEL: L81
  Резюме: Изследователската теза на настоящата разработка е, че в условията на високотехнологично икономическо развитие все повече нарастват изискванията към специалистите по търговия и туризъм, поради което е наложително осигуряване на... Изследователската теза на настоящата разработка е, че в условията на високотехнологично икономическо развитие все повече нарастват изискванията към специалистите по търговия и туризъм, поради което е наложително осигуряване на достъп до информационно-образователните ресурси, разширяващи теоретичното и практическото познание на търговската и туристическата теория и практика във всички степени на висшето образование. Основната цел на проучването е, чрез ситуационен анализ на прилаганите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в обучението на студентите, обучавани от катедра „Търговски и туристически бизнес” в трите степени на обучение, да се изведат основни препоръки за усъвършенстване. За постигане на целта изследователите си поставят следните задачи: да се представят наложилите се в практиката на преподаване ИКТ; да се представят положителните практики в използването на ИКТ в обучението на студентите от специалности „Икономика на търговията” и „Икономика на туризма”; да се проучат използваните ИКТ и ресурси в обучението на докторанти в докторски програми „Икономика и управление” (Търговия) и (Туризъм). В резултат на изследването се достига до няколко основни извода, като водещият е, че използването на професионално насочени пакети програми предоставя възможност на обучаемите да работят с тях по всяко време на обучението си, както и след него
 • Ева Цветанова
  ПРОУЧВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНОВАТИВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ КАТО ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ОКС „БАКАЛАВЪР” ‒ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ” И „СТРАТЕГИЧЕСКО И БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ”
  JEL: О32, О38
  Резюме: Основна цел на студията е да проучи приложимостта на електронните обучителни платформи като подходящ иновативен инструмент, който да подпомогне обучението в ОКС „бакалавър” – „Публична администрация” и „Стратегическо и бизнес... Основна цел на студията е да проучи приложимостта на електронните обучителни платформи като подходящ иновативен инструмент, който да подпомогне обучението в ОКС „бакалавър” – „Публична администрация” и „Стратегическо и бизнес планиране”. Задачите са свързани с: извеждане на потребителските характеристики на студентите; изследване на потребителски нагласи към предлаганите онлайн допълнителни електронни ресурси; оценяване удовлетвореността на студентите, обучавани в ОКС „бакалавър” по „Публична администрация” и по „Стратегическо и бизнес планиране” от прилагането на иновативните образователни платформи и дефиниране на конкретни препоръки и мерки за повишаване на удовлетвореността на студентите от електронните обучителни ресурси. Тезата е, че специализираните електронни обучителни платформи са приложими като иновативен инструмент, който да подпомага обучението в ОКС „бакалавър” – „Публична администрация” и „Стратегическо и бизнес планиране”, като повишава качеството на придобитите знания и практически умения на студентите в хода на учебния процес и увеличава тяхната конкурентоспособност на пазара на труда. В студията са систематизирани резултатите от количествения анализ на нагласите на студентите спрямо допълнителното е-обучение. За решаване на разкритите от проучването проблеми са изведени конкретни препоръки и мерки, които да подпомогнат създаването на креативен учебен процес
 • Розмари Папуърт, Венцислав Диков
  МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН, БАЗИРАН НА СОЦИАЛНИЯ КОНСТРУКТИВИЗЪМ, ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА, ПОСЕЩАЕМОСТТА И УСПЕВАЕМОСТТА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  JEL: A22, A12
  Резюме: В студията се изследва възможността за въвеждане на методика, базирана на социалния конструктивизъм, за изучаване на английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът се основава на обучение в нова, реална ситуация,... В студията се изследва възможността за въвеждане на методика, базирана на социалния конструктивизъм, за изучаване на английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът се основава на обучение в нова, реална ситуация, в която обучаемите придобиват опит и знания от сценарийно обучение, чиято цел е да подобри мотивацията им. Основните цели на изследването са да се проучат иновативни методи в областта на чуждоезиковото обучение, да се проучат средствата за ефективно обвързване на студентите бакалавърско обучение с преподаването на специализиран чужд език и да се създаде и апробира методическа рамка за прилагането на тези съвременни методи в обучението на студентите. За постигане на целите са формулирани конкретни задачи за анализ на текущото състояние и проблемите, свързани с обучението във ВУЗ; преглед на съществуващата научна литература по методика на обучението; селекция на иновативни методи и създаване на методическа рамка за прилагането им в обучението и апробиране на новата методика с целеви групи от обучаеми и анализ на резултатите. Изследователската теза е, че за повишаване на мотивацията за учене, ангажираността на обучаемите с учебния процес, а оттам – и тяхната успеваемост вчастност и качеството на обучението като цяло може да бъдат въведени иновативни методи на обучение, чрез които ще се постигне развитие на уменията на обучаемите за работа по конкретни задачи в екип, ще се отчита личният напредък посредством оценки от партньори и от преподавателя и ще се въвеждат разнообразни продуктивни речеви и писмени дейности. Анализът на постигнатите резултати доказва, че базираната на социалния конструктивизъм методика за изучаване на английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход води до повишаване на мотивацията и ангажираността на обучаемите, посещаемостта на занятията и в крайна сметка – степента на овладяване на чуждоезиковите знания и умения и успеваемостта на обучаемите