Година 2016, Брой Том 23

Дата на издаване

18.3.2016 г.

Съдържание

 • Анета Денева, Христо Сирашки, Искра Пантелеева, Христина Атанасова, Елена Йорданова, Румяна Ангелова, Йоана Петрова
  СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС
  Резюме: Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти на съвременните форми за съвместен бизнес в България. В тази връзка са поставени няколко задачи: да се проучи състоянието на действащата нормативна уредба по... Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти на съвременните форми за съвместен бизнес в България. В тази връзка са поставени няколко задачи: да се проучи състоянието на действащата нормативна уредба по отношение на тези форми; да се идентифицират основните пречки за тяхното по-широко разпространение и да се предложат идеи за последващо развитие и ефективно прилагане. Научноизследователската теза, която се защитава, е, че българските предприемачи са конкурентни спрямо световните компании и могат да наложат своите марки и ноу-хау, а навлизането на световни франчайз вериги, изграждането на съвременни клъстери и съвместни предприятия в България биха помогнали за популяризирането на предимствата на тези бизнес модели. Въз основа на изследването са постигнати следните основни резултати: теоретично са обобщени концептуални постановки за съвременните форми за съвместен бизнес, отграничени са основните съвременни форми за съвместен бизнес в България и нормативната рамка за тяхното функциониране, направени са препоръки относно възможностите за по-широко приложение на съвременните форми за съвместен бизнес.
 • Красимир Шишманов, Кремена Маринова Костова, Бойчо Бойчев
  СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАНКОВИ КАРТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗПЛАЩАНЕ (РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ) В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Съвременните платежни системи, като всички иновативни решения, се стремят, максимално да отговорят на технологичните възможности и изисквания на бизнеса. Компаниите все по-широко използват електронните инструменти като основно... Съвременните платежни системи, като всички иновативни решения, се стремят, максимално да отговорят на технологичните възможности и изисквания на бизнеса. Компаниите все по-широко използват електронните инструменти като основно средство за своите разплащания и осъществяване на бизнес. Днес използването на банковите карти, електронното банкиране и онлайн разплащателните системи са най-предпочитаните способи за осъществяване на финансовите взаимоотношения между организациите й фирмите и гражданите. Целта на настоящата студия е да се представи използването на банковите карти като едно от най-перспективните направления в развитието на електронните плащания у нас. Задачите на изследването са свързани с проучване на текущото състояние и перспективите при прилагане на банковите карти в България, рисковете и проблемите пред тези банкови продукти, най-вече в областта на сигурността, и изготвяне на SWOT и PESTEL анализи на това разплащателно средство. Основната изследователска теза е, че наличието на нови средства за електронни разплащания, в т.ч. банкови карти, предполага предлагането на адекватни банкови услуги, максимално удобни и ефективни за потребителите, с което се увеличава тяхната конкурентоспособност. Въз основа на изследването можем да си направим извода, че банковите карти стават все по-разпространени в българската практика, но прилагането им е свързано с решаването на редица проблеми по отношение на тяхната сигурност.
 • Петя Емилова, Веселин Попов, Теодор Тачев
  КЛАУД БАЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИЗ¬НЕС ОРГАНИЗАЦИИ
  JEL: D80, D83
  Резюме: Целта на настоящата студия е да се изследва потенциалът на технологиите на облачните изчисления и Web 2.0 за превръщане на електронното обучение (ЕО) в ефективна за българските организации бизнес практика. За постигането на тази цел... Целта на настоящата студия е да се изследва потенциалът на технологиите на облачните изчисления и Web 2.0 за превръщане на електронното обучение (ЕО) в ефективна за българските организации бизнес практика. За постигането на тази цел авторският екип решава следните задачи: изследване на социално-икономическите аспекти на ЕО и използването на облачните изчисления и Web 2.0 в обучение; анализ на модели за клауд базирано ЕО; проучване на текущото състояние на ЕО в България и перспективите за неговото превръщане в ефективна бизнес практика; предложение на авторов модел за клауд базирано ЕО, подходящ за нуждите и особеностите на българските организации. Изследователската теза на изследването е, че технологиите на облачните изчисления и Web 2.0 притежават значителен и многоаспектен (технологичен, икономически и социален) потенциал за превръщане на ЕО в ефективна практика за бизнес. За тази цел българските организации могат да адаптират различни стратегии и модели.
 • Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Атанаска Решеткова, Венета Петкова
  ВНЕДРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
  JEL: C89, M15, O3
  Резюме: Идеята на настоящото изследване е инспирирана от оживената полемика за качеството на висшето образование и незадоволителното място, което българските висши училища заемат в световните и европейските класации. Налице е обаче... Идеята на настоящото изследване е инспирирана от оживената полемика за качеството на висшето образование и незадоволителното място, което българските висши училища заемат в световните и европейските класации. Налице е обаче неизползван потенциал за по-добро институционално управление на образователните институции в рамките на осигурената й от законодателя автономност. Този потенциал се открива в наличието на огромни масиви от данни. За систематичното и автоматизирано интегриране, обработка и анализ на тези информационни масиви е възможно и необходимо изграждането на интелигентни информационни системи във висшите училища. Основната цел на настоящото изследване е да се представят възможностите на изградената за нуждите на СА „Д. А. Ценов” – Свищов интелигентна информационна система за мониторинг и контрол. Подобна система е в състояние, драматично да увеличи капацитета на академичното ръководство при вземането на навременни, информирани, обосновани и проактивни управленски решения – адекватни както на все по-динамичната и конкурентна образователна среда, така и на бързо променящите се образователни потребности на обучаваните.
 • Румен Ерусалимов, Милен Митков, Велислава Русанова
  ВЛИЯНИЕ НА СХЕМАТА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: G22
  Резюме: В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2015 година емпирично проучване на влиянието на схемата за съфинансиране на застрахователните премии върху развитието на земеделското застраховане в България.... В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2015 година емпирично проучване на влиянието на схемата за съфинансиране на застрахователните премии върху развитието на земеделското застраховане в България. Основната цел е да се изследва влиянието на схемата за съфинансиране на застрахователните премии на земеделските производители върху развитието на земеделското застраховане в България. Застъпената теза е, че субсидиране на земеделските производители, чрез съфинансиране на застрахователните премии, част от Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, променя начините на предлагане на земеделски застраховки, ускорява и усъвършенства обслужването на земеделските производители потребители на застраховки, подобрява комуникациите между дружествата и фермерите, улеснява търсенето на информация от земеделците и покупката на земеделски застраховки. Балансираното субсидиране на застрахователните премии ще доведе до повишаване развитието на застрахователните дружества и пазара като цяло, а оттам и до успешното постигане на техните стратегически цели. Доказването на поставената теза е постигнато посредством решаването на следните по-важни задачи: - систематизирани и анализирани са данни, показващи състоянието на земеделското застраховане в България; - проследена е динамиката на развитие на земеделското застраховане за периода след въвеждане на схемата за съфинансиране на застрахователните премии; - откроени са очакваните ползи за земеделските производители, застрахователните дружества и държавата от продължаването и разширяване полето на действие на схемата за съфинансиране на застрахователните премии. Установи се, че има засилен интерес към схемата за съфинансиране на застрахователните премии и все повече земеделски производители се възползват от нея. В резултат на това чувствително се повишава обхватът на земеделското застраховане.
 • Христина Атанасова, Милен Митков, Милен Атанасов, Василена Стоева
  ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПРИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ
  JEL: G22
  Резюме: Застрахователната дейност е специфична търговска дейност и като такава тя има своята нормативна уредба. Доброволността на застраховането е правило, чието изключение е именно въвеждането на задължителни застраховки. Задължителното... Застрахователната дейност е специфична търговска дейност и като такава тя има своята нормативна уредба. Доброволността на застраховането е правило, чието изключение е именно въвеждането на задължителни застраховки. Задължителното застраховане се въвежда от една страна, когато има висок риск от нарушаване на обществения интерес, а от друга страна, когато изпълнението на професионалните задължения на определени категории лица е свързано с риск от нарушаване на правата на други лица. Целта на настоящата студия е да се посочат положителните черти на задължителното застраховане и да бъдат очертани основни организационни принципи при неговото практическо осъществяване. Основната теза, застъпена в изследването, е, че задължителността на застраховките не е само задължение за застрахователя, но и право на потребителите на застрахователни услуги, даващи сигурност за осъществяване на задължително застраховане при конкурентни пазарни условия. Доказването на поставената теза е постигнато посредством задачата да се изследва моментното състояние на задължителното застраховане като общи условия и пазарни позиции.Чрез изследването са постигнати следните резултати: осигурява се възможност за идентифициране на практиката в тази област; съчетани са научните търсения и емпиричните измерения на дефинираната проблематика на принципа на интеграция между експертен потенциал на академичен състав от две катедри на Стопанската академия, творческият заряд на докторантите и свежите идеи на студентите.
 • Крум Крумов, Силвия Костова, Диана Крумова, Ирина Ефтимова
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ
  JEL: M41, M42
  Резюме: За да се защитят по най-добрия начин националните и европейските интереси в процеса на усвояването на средствата, е необходимо да се спазват определени критерии като законност, ефективност, икономичност. Тяхното прилагане изисква... За да се защитят по най-добрия начин националните и европейските интереси в процеса на усвояването на средствата, е необходимо да се спазват определени критерии като законност, ефективност, икономичност. Тяхното прилагане изисква добро функциониране на счетоводните системи и своевременен вътрешен контрол върху администрирането на европейските фондове и програми. Процесите на усвояване на европейските средства навсякъде в Съюза се съпътстват с опити за измами и злоупотреби. България е единствената страна, в която засега няма осъдени лица за незаконни действия с европейските фондове. Този пропуск не се дължи на липсата на нарушители, а на несъвършенството на отчетността и контролните системи. Те не функционират ефективно, поради което не са в състояние да установят допусканите нарушения или да осигурят убедителни доказателства за тяхното извършване. Вътрешният одит е част от системата за публичен вътрешен финансов контрол, изградена от изпълнителната власт. Неговата цел е да потвърди, че изразходването на националните и европейските публични финанси се извършва в съответствие със законодателството на Република България и директивите на Европейската комисия. Той трябва да осигури опазването на общественото имущество, правилното съставяне и верността на финансовите документи и прилаганата счетоводна политика.
 • Анатолий Белоусов, Галя Иванова Кузманова, Галина Чиприянова, Елена Шелухина
  СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (фрагментарни изследвания)
  JEL: М41
  Резюме: Сложният комплекс от задачи, които ръководният орган решава ежедневно, извежда на преден план необходимостта да се изследва счетоводството като информационна система, която предоставя точна, навременна, достоверна, полезна и... Сложният комплекс от задачи, които ръководният орган решава ежедневно, извежда на преден план необходимостта да се изследва счетоводството като информационна система, която предоставя точна, навременна, достоверна, полезна и качествена информация за управлението на предприятието. За постигането на основната цел се изследва ролята на счетоводната информация при управлението на предприятието; анализира се счетоводството в условията на обща нестабилност на световната икономическа система като инструмент за повишаване информационното осигуряване на оптималното ценообразуване; проучват се принципите на организацията на екологично ориентираната аналитична счетоводна система на предприятието. Основната изследователска теза на изследването е, че успешното развитие на всяко предприятие е зависимо от решенията на ръководния орган, поради което те трябва да почиват на уместни, съществени, надеждни и сравними счетоводни данни за състоянието и промените, настъпили в имуществото му. Изследването ни дава основание да формулираме следните изводи: конкурентоспособното управление на предприятието се моделира въз основа на навременна, достоверна и качествена информация, предоставяна в най-голяма степен от счетоводството; осъществяваната стопанска дейност на предприятията в условията на икономическа криза и силна междуфирмена задлъжнялост налага потребността от нов поглед към счетоводното отчитане вземанията от клиенти на предприятието.
 • Ралица Данчева, Мирослав Тодоров, Ради Димитров, Тодор Тодоров, Иван Събев
  АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМА „КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ”
  JEL: M41
  Резюме: Студията представлява част от научноизследователския проект „Актуални проблеми при организацията и счетоводните аспекти на специалния режим за „Касова отчетност на данък върху добавената стойност”. В рамките на настоящото... Студията представлява част от научноизследователския проект „Актуални проблеми при организацията и счетоводните аспекти на специалния режим за „Касова отчетност на данък върху добавената стойност”. В рамките на настоящото изследване, чрез анализиране на теорията и практиката по отношение на спецификата, предимствата и проблемите при организацията и счетоводното отчитане на специалния режим „Касова отчетност на данък върху добавената стойност (ДДС)”, е очертана степента на въздействие на промените върху предприятията, прилагащи режима. Проследени са предизвикателствата пред организацията и счетоводното отчитане на предприятията, прилагащи режима. Аргументирано са формулирани предложения за усъвършенстване на съществуващата практика. На база на анализа са характеризирани силните и слабите страни при организацията и счетоводното отчитане на разчетите по ДДС на стопанските единици.
 • Пенка Горанова, Ева Цветанова, Живка Тананеева, Евгени Тодоров
  МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ПЕРИФЕРНИТЕ ОБЛАСТИ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПРИДУНАВСКИ РЕГИОН
  JEL: R58, R11
  Резюме: Студията разглежда маркетинговия подход като своеобразен катализатор на регионалното развитие, тъй като той акцентира върху релацията между териториалните конкурентни предимства и интересите, предпочитанията и потребностите на... Студията разглежда маркетинговия подход като своеобразен катализатор на регионалното развитие, тъй като той акцентира върху релацията между териториалните конкурентни предимства и интересите, предпочитанията и потребностите на целевите за съответния регион пазари. Основна цел на студията е да представи особеностите на регионалния маркетингов профил на периферните общини като иновативен подход в местното самоуправление, чрез който да насърчи привличането на екзогенен и ендогенен предприемачески и инвестиционен интерес. Основната изследователска теза – разработването на регионален маркетингов профил е иновативна практика, която ще подпомогне местното икономическо развитие, като насърчи процеса на привличане на преки чуждестранни инвестиции и увеличи местния предприемачески интерес; ще допринесе за по-силната ангажираност на локалните заинтересовани страни към ендогенното развитие и ще повиши регионалната конкурентоспособност. Резултати: студията конкретизира мерките за въвеждането на маркетинговия подход в практиката на регионалното развитие у нас, акцентирайки върху релацията „локални сравнителни предимства – предпочитания, интереси и потребности на териториалните целеви пазари”. Регионалният маркетингов профил задоволява информационните потребности на местните и чуждестранните предприемачи и инвеститори и позиционира дадена териториална единица в съзнанието им като желана локация за осъществяване на стопанска дейност.
 • Пенко Димитров, Пепа Стойкова, Силвия Костова, Елена Александрова, Вилияна Донкова
  ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
  Резюме: В настоящата студия се анализира цялостно и задълбочено правният режим на облагане доходите на физическите лица конкретно от стопанска дейност, съдържащ се в ЗДДФЛ, както и в съответните правни норми на ЗКПО, касаещи облагането на... В настоящата студия се анализира цялостно и задълбочено правният режим на облагане доходите на физическите лица конкретно от стопанска дейност, съдържащ се в ЗДДФЛ, както и в съответните правни норми на ЗКПО, касаещи облагането на доходите на физическите лица от дейност като еднолични търговци. Целта е да се разгледат приложните аспекти на разпоредбите на ЗДДФЛ през призмата на икономическото развитие у нас, като се характеризират дискусионни въпроси и се предложат възможности за усъвършенстване на процесуалните и материалните правни норми при облагане доходите от стопанска дейност. Обект на изследване е облагането на доходите на физическите лица от стопанска дейност съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Предмет на изследването са правният режим и организационни проблеми, които могат да се идентифицират при възникването, изменението и прекратяването на данъчните правни отношения във връзка с облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност. Изследователската теза, която се защитава, е, че усъвършенстването на нормативната уредба и на организационните аспекти на контрола при облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност допринася както за повишаване събираемостта на данъците, за редуциране на отклонението от данъчно облагане, така и за повишаване на финансовия стабилитет на стопанските субекти.
 • Марина Николова, Маруся Станчева Линкова, Илияна Кръстева
  ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕГРИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО В АГРОСЕКТОРА
  Резюме: Настоящото проучване се основава на тезата, че интегрираното производство е селскостопанска система за производство, преработка и реализация на храни, която оптимизира използването на ресурсите и естествените механизми за... Настоящото проучване се основава на тезата, че интегрираното производство е селскостопанска система за производство, преработка и реализация на храни, която оптимизира използването на ресурсите и естествените механизми за регулиране, гарантирайки жизнеспособност и устойчивост на селското стопанство в дългосрочен план. Във връзка с това e изведена основната изследователска цел: изследване на възможностите за развитие и проблемите при практикуване на растениевъдно интегрирано производство, както и перспективите за устойчиво развитие на агросектора. Конкретните задачи са свързани с разкриване на икономическите, екологичните и социалните предимства на интегрираното производство; идентифициране на неговите проблеми; оценка на готовността на икономическите субекти за устойчиво интегрирано производство и очертаване възможностите за координация и взаимодействие при развитието му в селските райони. Резултатите от осъществяването на изследването са: извеждане на подходи за намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората, стабилността на агроекосистемите и замърсяването на околната среда чрез дългосрочно устойчиво развитие на агробизнеса и повишаване жизнеспособността на селската икономика; изготвяне на алтернативен модел за устойчиво развитие на земеделието на основата на интегрираното производство на растения и растителни продукти; извеждане на предимствата и предизвикателствата като възможност за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси.
 • Маруся Станчева Линкова, Марина Николова, Елица Лазарова
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ АГРОФИРМИ
  Резюме: Настоящото изследване има за цел да оцени възможностите за развитие на стратегическия иновационен потенциал на агрофирмите като основен фактор за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Във връзка с това са поставени следните... Настоящото изследване има за цел да оцени възможностите за развитие на стратегическия иновационен потенциал на агрофирмите като основен фактор за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Във връзка с това са поставени следните задачи: идентифициране на бариерите при прилагането на иновациите като средство за повишаване конкурентоспособността на българските агрофирми; изследване и оценка на иновационния потенциал в агробизнеса по примера на Северен централен район; анализиране и оценка на готовността на агрофирмите от Северен централен район за прилагане и развитие на иновации; очертаване на възможните стратегии за развитие на иновационния потенциал на респондентите. Основна теза в изследването е, че поради строго специфичния характер на производството в аграрния сектор конкурентоспособността на агрофирмите е силно зависима от имплементираните иновации и иновационни стратегии. От направеното проучване могат да се откроят следните изводи/резултати: повишаването на иновационния потенциал на агрофирмите е фактор за подобряване на тяхната конкурентоспособност; в българските агрофирми фокусът все още е навътре в бизнесструктурата и много по-рядко се насочва навън към потребителите и пазарното търсене; преобладаващите еднолични организационни форми в агробизнеса и съвместяването на функциите на собственик и мениджър водят до подценяване на необходимостта от стратегически подход към постигане на дългосрочните цели, още повече че при съществена част от тях дългосрочно целеполагане липсва.
 • Здравко Любенов, Йордан Нейков, София Вергилова
  ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ У НАС
  JEL: F23
  Резюме: Интернационализацията е основен индикатор на съвременната икономическа система. Изследователите се опитват да обхванат и анализират случващата се динамика, но невинаги дават точен отговор и обяснение на възникващите въпроси. Във... Интернационализацията е основен индикатор на съвременната икономическа система. Изследователите се опитват да обхванат и анализират случващата се динамика, но невинаги дават точен отговор и обяснение на възникващите въпроси. Във винарската промишленост проблемите при интернационализацията са много и не са достатъчно добре проучени. Целта на изследването е да се изведат перспективите за интернационализация пред фирмите за винопроизводство в страната. Изследователските задачи са свързани с проучване практиката на интернационализация, формата й на проявление при предприятията от винарската промишленост в България и оценка на факторите, влияещи на фирмите от бранша в процесите на интернационализация. Основната изследователска теза е, че интернационализацията във винарс¬ката промишленост може да се разглежда като исторически формирал се и развиващ се процес, който показва устойчивост във времето. Тя се налага чрез разнообразни форми на проявление, познаването на които води до повишаване на конкурентоспособността и до успеха на базата на натрупаните опит и знания. В студията се разкрива значението на интернационализацията във винарската промишленост за развитието на българската икономика. Изследват се теоретични постановки, изясняващи този процес. Представят се и резултатите от проведено емпирично проучване в изследваната промишленост.
 • Ирена Емилова, Станислава Стоянова, Милен Динков
  ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
  Резюме: Целта на студията е да се изследват състоянието и тенденциите на доброволчеството в нашата страна и да се очертаят перспективите на развитие. В тази връзка основните задачи са следните: да се проучат и обобщят най-новите теоретични... Целта на студията е да се изследват състоянието и тенденциите на доброволчеството в нашата страна и да се очертаят перспективите на развитие. В тази връзка основните задачи са следните: да се проучат и обобщят най-новите теоретични постановки и нормативни документи по разглежданата проблематика; да се представи обективен анализ на настоящата ситуация в България относно съществуващото разбиране и отношение към доброволчеството; да се проведе анкетно проучване сред доброволци, което да очертае профила на българския доброволец и параметрите на съществуващата практика; да се дефинират условията, налагащи необходимостта от утвърждаване на доброволчеството като важен елемент за преодоляване на последиците от финансовата и икономическата криза и като инструмент за социално включване на групи в неравностойно положение. Основната изследователска теза, която се защитава, е, че в нашата страна доброволчеството вече е признато като полезна и важна за европейската общност, държавата и обществото дейност и се очаква, то да заема все по-значима роля в поддържане на важни социални системи на европейските държави в бъдеще. Извършено е анкетно проучване на личности, осъществяващи доброволческа дейност в рамките на доброволчески организации или самостоятелно. Очертано е състоянието на доброволчеството като явление и са формулирани идеи и препоръки за неговото развитие в новите икономически реалности.
 • Виолета Блажева
  МЕНИДЖМЪНТ НА АГРАРНИТЕ СТОПАНСТВА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ИКОНОМИКА
  JEL: М11, G13
  Резюме: Динамичните предизвикателства пред аграрния сектор за постигане целите на стратегия „Европа 2020” (за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж), при провеждане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз изискват... Динамичните предизвикателства пред аграрния сектор за постигане целите на стратегия „Европа 2020” (за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж), при провеждане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз изискват подготвени кадри за оптимално разходване на заложените средства. Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на възможностите за придобиване на мениджърски умения в аграрния сектор от студентите при обучението им по икономика. Нейното изпълнените се дефинира със следните задачи: проучване на теорията и практиката относно спецификата на понятийния апарат в аграрния сектор; провеждане на икономическо изследване на аграрните стопанства – предпоставка за обучението на кадри за различните нива на управление; идентифициране на факторите, които оказват влияние при управлението на аграрните стопанства; предложения и изводи относно управлението на стопанствата от аграрния сектор. Обект на изследване са аграрните стопанства. Предметът на изследване е насочен към обучението на подготвени кадри за управление на съвременните стопанства от аграрния сектор. Изследователската теза произтича от необходимостта, управлението на аграрните стопанства да се осъществява от подготвени кадри с професионална и техническа компетентност ‒ предпоставка за развитие на аграрния отрасъл. Посоченото е основание за търсене на начини за по-добро и качествено обучение при подготовката на висококвалифицирани аграрикономисти в контекста на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
 • Анатолий Асенов, Десислава Алексиева, Станимир Славов, Йоана Петрова, Ралица Димитрова
  ВЛАСТОВИ РЕШЕНИЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА
  JEL: L5, M2
  Резюме: В условията на глобализация не е достатъчно да се постигне устойчивост в управлението и администрация. Прилагането на иновативни методи и подходи, свързани с решения и поведение, водят до конкурентоспособно управление и... В условията на глобализация не е достатъчно да се постигне устойчивост в управлението и администрация. Прилагането на иновативни методи и подходи, свързани с решения и поведение, водят до конкурентоспособно управление и администрацията. По този начин бизнес организациите оцеляват и повишават ефективността си. Цел на студията е да се изследват възможностите на властовите решения и поведенческите подходи за постигане на устойчивост и конкурентоспособност в управлението и администрацията. Тезата, която се защитава, е постигане на устойчивост и конкурентоспособност в управлението и администрацията чрез властови решения и поведенчески подходи. За потвърждаване на поставената цел са поставени следните задачи: 1. Изследване и анализ на категориите „власт” и „поведение” в управлението и администрацията. 2. Разкриване на връзката между властта и поведението и устойчивостта и конкурентоспособността в управлението и администрацията. 3. Представяне на властовите решения като фактор за постигане на конкурентоспособност в управлението и администрацията. В резултат на изследването поставената цел е постигната, като в потвърждение на тезата са направени изводи и препоръки.
 • Красимира Славева, Пламен Петков, Любомир Иванов, Тихомир Върбанов, Нонка Георгиева
  УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  Резюме: Развитието на ИКТ и навлизането им във всички области на живота е предпоставка за увеличаване използването на информационните технологии за обогатяване учебното съдържание на дисциплините и за въвеждане на иновационни образователни... Развитието на ИКТ и навлизането им във всички области на живота е предпоставка за увеличаване използването на информационните технологии за обогатяване учебното съдържание на дисциплините и за въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. Целта на изследването е да се усъвършенства обучението по статистика чрез подобряване на компютърната и информационната осигуреност на студентите, използване на съвременни статистически програмни продукти и осигурен достъп до съществуващите статистически информационни системи и бази данни, в резултат на което ще се повиши качеството на теоретичните знания и провежданите практикоприложни изследвания на студентите от специалност „Статистика и иконометрия”. Изяснени са особеностите на статистическите информационни системи на НСИ и други органи на статистиката в България. Проследени са тенденциите в развитието на статистическите и иконометричните софтуерни продукти. Представени са основните статистически и иконометрични софтуерни продукти, намиращи приложение в обучението на студентите от специалност “Статистика иконометрия”. Изследователската теза се осланя на убеждението, че в съвременното глобализиращо се и динамично развиващо се общество използването на възможностите на ИКТ в обучението на студентите от специалност „Статистика и иконометрия” има важно значение за повишаване качеството на образованието и за достигане на високи стандарти на обучение, които са важни условия за успешната им професионална реализация.
 • Марияна Павлова
  ХИПОТЕЗАТА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ СЪЮЗ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ОПАСНОСТИ ЗА БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Идеята за създаването на Европейски банков съюз възниква в условията на криза след установяването на пропуски в дейността на съществуващите органи и институции и неспособността им да обезпечат безпроблемното функциониране на... Идеята за създаването на Европейски банков съюз възниква в условията на криза след установяването на пропуски в дейността на съществуващите органи и институции и неспособността им да обезпечат безпроблемното функциониране на банковия сектор в ЕС и вчастност в еврозоната. През последните три години (2012 – 2015 г.) бяха предприети редица мерки по институционализирането на Европейския банков съюз, които породиха противоречиви мнения и поставиха редица въпроси относно възможностите и опасностите от неговото приложение. С оглед актуалността на темата в настоящото изследване се изяснява необходимостта от съществуването на ЕБС и се ревизира механизмът на функциониране на ЕБС посредством неговите три стълба. На този фон се очертават противоречивите моменти по отношение практическата приложимост на залегналите в ЕБС идеи и се изясняват потенциалните положителни и отрицателни резултати при евентуално решение от страна на България за присъединяване, в резултат на което се формулира препоръка по въпроса. Тезата, която се защитава в разработката, е: централизирането на нормативната рамка по отношение на банковия надзор, кризисния и следкризисния мениджмънт посредством Европейския банков съюз е обективна необходимост с оглед обезпечаването на безпроблемно функциониране на банковия сектор в ЕС. В резултат от нейната защита и разкритите пропуски в националните законодателства след световната икономическа криза, както и вземайки предвид загубата на институционално доверие, включително и в банковия сектор, предприемането на своевременни стъпки за присъединяването на България към Европейския банков съюз се разглежда в положителен аспект за банковия сектор и националното стопанство.
 • Георги Иванов, Емилиян Тананеев, Крум Крумов, Росица Колева, Пепа Стойкова, Силвия Костова, Надежда Цветкова
  ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ
  JEL: I25
  Резюме: Съвременното развитие на информационните технологии оказва съществено влияние върху начините за преподаване, обучение и комуникация. В процеса на глобализация на висшето образование, образователните институции се стремят да... Съвременното развитие на информационните технологии оказва съществено влияние върху начините за преподаване, обучение и комуникация. В процеса на глобализация на висшето образование, образователните институции се стремят да утвърждават своите позиции, за да са конкурентоспособни. Този процес неизменно е съпътстван от използване на нови форми и средства за обучение. В разработката е извършено изследване на съвременните методи за преподаване чрез внедряване на дигитални платформи. Проучени са изискванията на практиката за ключовите компетенции, които трябва да притежават специалистите по контрол и анализ. Представени са етапите на конструиране, апробиране и усъвършенстване на уеббазираната интерактивна платформа Moodle.