Година 2014, Брой Том 21

Дата на издаване

3.6.2014 г.

Съдържание

 • Божидар Божинов
  УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ПЕРЛА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: G21
  Резюме: Световната банкова криза от 2007 година постави редица въпроси и предизвикателства пред банковия сектор. Един от аспектите на предизвиканите дебати бе свързан с въпроса за рейтинговите оценки и способите за обективното измерване на... Световната банкова криза от 2007 година постави редица въпроси и предизвикателства пред банковия сектор. Един от аспектите на предизвиканите дебати бе свързан с въпроса за рейтинговите оценки и способите за обективното измерване на състоянието на банките и сектора като цяло. Този проблем рефлектира и в отстояваната теза, че наличието на независима и отворена рейтингова система за оценка на банковия сектор способства за повишаване на дисциплината, конкурентоспособността и стабилността на банковия сектор. Настоящата студия си поставя за цел да оцени приложимостта на разработената през 2004 година от екип към катедра „Финанси и кредит” система за оценка на банковия сектор ПЕРЛА и да потърси начини за нейното усъвършенстване и повишаване степента на нейната познаваемост. Това се постига чрез анализиране на теоретичните основи на банковия анализ и изграждането на рейтинговите системи и оценка на приложимостта му в българските условия чрез усъвършенстване на рейтинговата система ПЕРЛА. В заключителната част авторът предлага усъвършенствана методика за оценка на състоянието на българските банки (АЛЕР(тс)).
 • Румен Ерусалимов, Милен Митков
  ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В ЗАСТРАХОВАНЕТО – ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
  Резюме: В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2013 год. емпирично проучване на електронната търговия в застраховането. Застъпена е тезата, че успешното прилагане на електронните продажби от застрахователните... В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2013 год. емпирично проучване на електронната търговия в застраховането. Застъпена е тезата, че успешното прилагане на електронните продажби от застрахователните дружества ускорява и усъвършенства обслужването на потребителите на застрахователни продукти, води до намаляване разноските и съответно цената на застраховките и в резултат до повишаване конкурентоспособността им на пазара. Доказването на поставената теза е постигнато посредством решаването на следните по-важни задачи: - систематизирани и анализирани са данни, показващи степента на използване на електронната търговия от застрахователните дружества в България; - проследена е динамиката на развитие на електронната търговия и структурата на застрахователните продукти, които се продават онлайн; - откроени са очаквани ползи от реализиране на продажбите вследствие прилагането на електронната търговия от застрахователите; Установи се, че дружествата от бранша Общо застраховане използват електронната търговия като перспективен и удобен начин за осъществяване на покупко-продажби на застраховки и като важен инструмент за повишаване на своята конкурентоспособност.
 • Иван Марчевски
  ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
  Резюме: Въпросите, свързани с ефективността на маркетинговата дейност и връзката й с финансовите резултати на фирмата, се радват на устойчив и нарастващ интерес сред академичните среди и бизнеса през последните две десетилетия. С настоящата... Въпросите, свързани с ефективността на маркетинговата дейност и връзката й с финансовите резултати на фирмата, се радват на устойчив и нарастващ интерес сред академичните среди и бизнеса през последните две десетилетия. С настоящата публикация правим опит за систематизиране на натрупаното знание по проблематиката. Дефинираме основни методологически проблеми, които различните автори извеждат при оценка на маркетингова ефективност. Въз основа на натрупаната информация даваме дефиниция на категорията маркетинговата ефективност и очертаваме нейните проявления. Защитава се тезата, че оценката на маркетинговата ефективност трябва да се прави по различен начин, в зависимост от това дали става дума за конкретна маркетингова кампания или за маркетинговата дейност като цяло. Предлагаме, оценката на всяка отделна маркетингова кампания да се прави чрез критерия „възвръщаемост на инвестициите в маркетинг” (MROI), а за оценката на общата маркетингова ефективност (маркетинговата стратегия) да се използва промяната в маркетинговите активи. Разработени са общи модели за двата вида оценки.
 • Тодор Кръстевич, Маруся Смокова
  ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ НА БЪРЗООБОРОТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ НА БАЗАТА НА ДАННИ ОТ ПРОДАЖБЕНИ ТРАНСАКЦИИ С ВЕРОЯТНОСТНИ МОДЕЛИ
  JEL: M31, C16
  Резюме: Интересът към моделиране структурата на потребителските предпочитания и тяхното поведение при избора на стоки с цел предсказване на бъдещите решения за покупка има дълга и богата традиция в маркетинга. Търсенето на възможности за... Интересът към моделиране структурата на потребителските предпочитания и тяхното поведение при избора на стоки с цел предсказване на бъдещите решения за покупка има дълга и богата традиция в маркетинга. Търсенето на възможности за практическо решаване на този проблем нараства с разширяващото се поддържане на клиентски бази данни от продажбени трансакции на индивидуално равнище. Настоящото изследване се базира на приложението на специфичен клас вероятностни модели, напълно съответстващи на новите предизвикателства, пред които е изправен съвременният маркетингов мениджър. Целта е да се състави, оцени и априорно да се валидира агрегиран прогнозен модел чрез обобщаване на предиктивните оценки за индивидуалните структури на покупките на всеки отделен купувач. Въз основа на данни за покупателната история на кохорта от нови купувачи, в изследването се демонстрира добрата сходимост и прогнозна валидност на NDB и BG/NDB моделите. По този начин се потвърждава тезата за високата пригодност на вероятностните модели за разкриване и предсказване на покупателното поведение. Наличието на прецизни прогнози за индивидуалното поведение при купуване е необходима предпоставка за систематичното оценяване на пожизнената стойност на клиентите.
 • Петър Кънев, Искра Пантелеева, Зоя Иванова, Нехриджан Мехмед
  ПАЗАРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ И НЕГОВИТЕ РИСКОВИ АСПЕКТИ
  Резюме: Целта на студията е да се изследва пазарното поведение на индустриалните бизнес организации и неговите рискови аспекти и да се формулират идеи за успешно противодействие срещу рисковете и неблагоприятните последици от настъпването... Целта на студията е да се изследва пазарното поведение на индустриалните бизнес организации и неговите рискови аспекти и да се формулират идеи за успешно противодействие срещу рисковете и неблагоприятните последици от настъпването им. В тази връзка основните задачи са следните: да се проучат и обобщят теоретичните постановки за пазарното поведение на съвременните индустриални бизнес организации; да се систематизират и анализират емпирични данни за неговите рискови аспекти и предложат конкретни мерки за противодействие. Основната научноизследователска теза, която се защитава, е, че ранното идентифициране и диагностициране на рисковете при пазарното поведение на стопанските субекти в индустрията, както и разработването на политика за противодействие и ограничаване на негативните последици от проявлението им, имат съществено значение за постигането на фирмените цели. Като резултат са проучени: поведението, което стопанските субекти демонстрират на пазара, и рисковете, съпътстващи този вид фирмена активност. Въз основа на данните от емпиричното проучване е установено, че като цяло бизнес организациите успяват да демонстрират сравнително адекватно пазарно поведение. Независимо от това, неблагоприятните индикации на пазарната среда и множеството общофирмени затруднения пораждат редица рискове. В тази връзка са формулирани идеи и препоръки за по-добро (ранно) идентифициране и диагностициране на изследваните рискове, както и за ограничаване и намаляване на неблагоприятните последици от тяхното настъпване.
 • Михаил Дочев, Галина Чиприянова, Галя Георгиева
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В ПРАКТИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
  JEL: M41
  Резюме: Изборът на областта на настоящото проучване е продиктуван от обстоятелството, че темата за информационните технологии в счетоводството е интересна за теорията и актуална и полезна за практиката. Целта на изследването е да се проучат... Изборът на областта на настоящото проучване е продиктуван от обстоятелството, че темата за информационните технологии в счетоводството е интересна за теорията и актуална и полезна за практиката. Целта на изследването е да се проучат възможностите за изграждане на интегрираната счетоводна информационна система (ИСИС) в практиката на предприятията. За постигането й се предвижда изпълнението на следните задачи: да се изследват особеностите и елементите на ИСИС; да се обоснове необходимостта от изграждането й; да се анализират възможностите и ограниченията при внедряването й; да се откроят предпоставките за активното й използване. Изследователската теза е, че изграждането, внедряването и използването на ИСИС има потенциал да бъде основна управленска информационна система в практиката на предприятията, която ще позволи, бързо да се генерира и използва нужната информация. Резултатите от проведеното изследване ни дават основание да откроим няколко по-важни изводи, а именно: 1) счетоводната информационна система е най-важната система в предприятието; 2) ИСИС гарантира синтетично и аналитично отчитане на дейността и изготвяне на Годишния финансов отчет, съобразено с нормативните изисквания на съответната държава; 3) ИСИС трябва да се възприеме като инструмент за извършване на текущ и последващ анализ и бюджетиране на дейността на предприятието; 4) ИСИС е в основата при вземане на различни управленски решения.
 • Георги Герганов, Виолета Блажева, Виктор Монев, Севинч Исмаилова, Георги Димитров
  СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО ИКОНОМИКА
  Резюме: Темата за използването на симулационни модели в аграрния сектор при обучението на студентите по икономика е актуална от гледна точка на потребността от отразяване на съвременните насоки в развитието на образованието и обучението. От... Темата за използването на симулационни модели в аграрния сектор при обучението на студентите по икономика е актуална от гледна точка на потребността от отразяване на съвременните насоки в развитието на образованието и обучението. От тази позиция се разглеждат различни модели на провежданата икономическа политика в контекста на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на потенциални възможности за икономически симулации, приложими в обучението на студенти по икономика. Нейното постигане се дефинира с изпълнение на следните задачи: проучване на теорията за изясняване на спецификата и понятийния апарат, използван в симулационните икономически моде¬ли; оценка на състоянието на аграрния сектор и възможностите за приложение на потенциални симулационни модели на икономическа политика; провеждане на проучване за потенциала от из¬ползването на симулационните модели при обучението на студентите по икономика; идентифициране на проблемите (факторите), които оказват влияние в областта на симулациите; европейска политика по отношение на икономическите модели за провеждане на Общата селскостопанска политика в аграрния сектор; изводи и предложения за симулационни модели в аграрния сектор при обучението на студенти по икономика.
 • Крум Крумов, Пенко Димитров, Диана Крумова, Ирина Ефтимова
  ПРАВНИ, ОТЧЕТНИ И КОНТРОЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
  Резюме: Обществените поръчки са основният път за разпределяне на публичните финанси. Благодарение на тях бюджетните организации реализират инвестиционните си разходи. Значението на обществените поръчки за бъдещето на институциите, които... Обществените поръчки са основният път за разпределяне на публичните финанси. Благодарение на тях бюджетните организации реализират инвестиционните си разходи. Значението на обществените поръчки за бъдещето на институциите, които функционират на база бюджетни кредити, предопределя интереса към тяхното изучаване. То изисква комплексно изследване в три насоки – нормативната уредба, отчетните процеси и контролът върху обществените поръчки. Целта на изследването е да се установят правните, отчетните и контролните аспекти на обществените поръчки в публичния сектор. Основните задачи са: изследване на тяхната правна рамка; проучване отчитането на обществените поръчки в публичния сектор; изучаване на предварителния контрол и изследване на външния контрол върху обществените поръчки. Тезата, която се защитава, е, че законосъобразното изпълнение на обществените поръчки оказва съществено влияние върху публичността и прозрачността на изразходените средства от държавния бюджет и от Европейския съюз. В резултат на изследването се стигна до следните изводи: затруднен е процесът на администриране, пред кандидатите се поставят изкуствени бариери, липсват случаи на разкрита корупция, не са създадени ефективни методики за вътрешен и външен контрол върху обществените поръчки. Предложени са изменения в нормативната база, отнасящи се до въвеждане на електронни процедури, назначаване на държавни експерти, нови правила за подбор на кандидати.
 • Георги Иванов, Дияна Иванова
  СЪСТОЯНИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ОБЩИНИТЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  JEL: Н83
  Резюме: Системите за финансово управление и контрол, въведени в практиката на организациите от публичния сектор, са ключов елемент от техния мениджмънт в контекста на изискванията на европейските регламенти и действащото законодателство у... Системите за финансово управление и контрол, въведени в практиката на организациите от публичния сектор, са ключов елемент от техния мениджмънт в контекста на изискванията на европейските регламенти и действащото законодателство у нас. Тяхното състояние е своеобразен измерител за степента, до която обществените средства и дейности се управляват законосъобразно, прозрачно, ефикасно, ефективно и икономично. Целта на разработката е да се изследва състоянието на СФУК чрез обоб-ща¬ване и анализ на данни, получени при извършване на независима, външна оценка на системите от Сметната палата на Р България. В разработката се отстоява тезата, че оценката на състоянието на СФУК е критерий за постигнатия резултат от тяхното въвеждане и функциониране в организациите от публичния сектор и характеризира начина, по който разпоредителите с бюджетни кредити осъществяват контрол при управлението на публичните ресурси. Обобщените изводи от изследването дават основания да се твърди, че СФУК все още не се прилагат пълноценно и все още не е постигнат търсеният ефект от тяхното функциониране, както и че е налице необходимост от надграждане на елементите в рамките на изградените системи за вътрешен контрол.
 • Юлиян Господинов
  ИЗСЛЕДВАНЕ ПРАКТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ПЛЕВЕН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007–2013 Г.
  Резюме: Обект на изследването е регионалното развитие на областите Плевен и Велико Търново, а негов предмет – използването от страна на икономическите агенти от целевата територия на възможностите за привличане на допълнително външно... Обект на изследването е регионалното развитие на областите Плевен и Велико Търново, а негов предмет – използването от страна на икономическите агенти от целевата територия на възможностите за привличане на допълнително външно финансиране посредством разработване и управление на проекти, което би им позволило реализиране на техните цели, планове, програми и стратегии. Целта на настоящата студия е да опише и оцени практиката на разработване и управление на проекти от икономическите агенти от областите Плевен и Велико Търново, както и да изведе основните проблеми, срещани от бенефициентите през първия планов период от членството на страната ни в ЕС. Основната изследователска теза е, че икономическите агенти от двете области имат информация и опит при разработване и управление на проекти, но не всички от тях са достатъчно активни. С оглед на формулираните обект, предмет, цел и теза изследването е структурирано в две основни части. В първата са представени някои от основните възможности за финансиране по линия на фондовете на ЕС и са разгледани постиженията на икономическите агенти. Във втората част се акцентира върху разкрити съществени проблеми по отношение организацията и публичността при работа с фондовете и са дадени предложения за подобряване на различни аспекти на управлението на проекти.
 • Пенка Горанова, Ева Цветанова, Живка Тананеева, Евгени Тодоров
  ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТЕН СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ
  JEL: O15, О58
  Резюме: Основна цел на студията е да разкрие потенциала за промяна и преориентация на производствения модел в България, към по-устойчива икономика, генерираща нови зелени работни места, и териториално развитие, което да интегрира... Основна цел на студията е да разкрие потенциала за промяна и преориентация на производствения модел в България, към по-устойчива икономика, генерираща нови зелени работни места, и териториално развитие, което да интегрира екологичната, икономическата и социалната стабилност. Задачите са: да се извърши системен анализ на подходите и концепциите за развитие на зелена икономика и зелени работни места в ЕС и САЩ; да се дефинира понятието „зелени работни мес¬та”, да се проучат предпоставките и бариерите пред разкриването на зелени работни места в България и да се изследва потенциалът за тяхното създаване в частния и публичния сектор в страната. Основна теза в студията е, че концепцията за зелена икономика е приложима в частния и публичния сектор в България. Реализирането й ще катализира процеса на повишаване конкурентоспособността на областите, в които се генерират зелени работни места, ще намали междурегионалните различия и ще ускори интегрирането на българската икономика в европейските структури. В студията е поставен акцент върху резултатите от изследването, а именно: изведени са добри практики за осъществяване на зелени инициативи за устойчиво локално развитие и разкриване на зелени работни места, направен е опит да се квантифицира нагласата за разкриване на зелени работни места в публичния и частния сектор в България, формулирани са препоръки за подобряване на мрежовото взаимодействие на заинтересованите страни по проблемите на зелената икономика.
 • Христо Сирашки, Ралица Христова, Борислава Славова
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДОПОЛЗВАНЕТО И ПРИРОДООПАЗВАНЕТО
  Резюме: Изследователското внимание е насочено към изучаване и прилагане на екологичните стандарти, регламентиращи дейностите, свързани с природоползването, природоопазването и тяхното управление. Обект на изследването са реално действащи... Изследователското внимание е насочено към изучаване и прилагане на екологичните стандарти, регламентиращи дейностите, свързани с природоползването, природоопазването и тяхното управление. Обект на изследването са реално действащи предприятия от добивната промишленост, преработващата промишленост и енергетиката на територията на Република България. Предмет на изследването са методологическите и практикоприложните аспекти за приложение на екологични стандарти при управление на природоползването и природоопазването. Целите на студията са свързани с открояване на някои източници на замърсяване, разкриване на възможностите за природоползване и природоопазване и прилагане на екологични стандарти. Поставените задачи са ориентирани към систематизиране на теоретичните постановки, проучване на обектите на изследване, открояване на видовете замърсители и формулиране на изводи и препоръки. Защитава се тезата, че прилагането на система от екологични стандарти за природоползване и природоопазване дава възможност за подобряване на състоянието на околната среда. Като резултат от изследването е направена оценка на дейностите в изучаваните обекти, представени са изводи.
 • Веселин Попов, Петя Емилова, Петър Дачев, Искрен Таиров, Боряна Тодорова, Цветелин Борисов
  ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: D80
  Резюме: Осигуряването на информационната безопасност е едно от големите предизвикателства към съвременните информационни и комуникационни технологии. За решаването на проблемите в това направление е необходимо организиране на цялостен и... Осигуряването на информационната безопасност е едно от големите предизвикателства към съвременните информационни и комуникационни технологии. За решаването на проблемите в това направление е необходимо организиране на цялостен и задълбочен анализ на всички реални и потенциални заплахи и на тази основа избор и разработване на цялостно решение. Обект на изследване в настоящата студия са системите за електронна търговия в българските бизнес организации, а предмет – политиките, стратегиите, подходите, методите, техниките и технологиите за постигане на високо ниво на сигурност на тези системи. Основната цел на настоящата студия е да бъде доказана тезата, че ефикасната защита в електронната търговия е многопластова и трябва да отчита новите технологии, политиките и процедурите, законите и индустриалните стандарти. Задачите, които решаваме за постигане на поставената цел, са: представяне на резултатите от изследване на текущото състояние на сигурността в системите за електронна търговия в българските бизнес организации; дефиниране на проблемите на информационната сигурност в системите за електронна търговия; представяне на стратегия и технологии за противодействие на тези заплахи.
 • Пламен Петков, Красимира Славева, Диана Маркова, Тихомир Върбанов, Боряна Вълчева, Амелия Крачунова, Даниела Симеонова
  СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ДЕМОГРАФСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ И НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Целта на настоящата разработка е теоретично обосноваване и емпирично изследване на закономерностите в демографското, социалното и икономическото състояние на районите в България и разкриването на междурегионалните и... Целта на настоящата разработка е теоретично обосноваване и емпирично изследване на закономерностите в демографското, социалното и икономическото състояние на районите в България и разкриването на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия и неравенства въз основа на статистически анализ на структурата, динамиката и факторната им обусловеност. За реализирането на поставената цел се изпълняват няколко основни задачи, най-важните сред които са: характеризиране на междурегионалните неравенства и различия с подходящ статистически инструментариум; изясняване и анализ на вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства и различия; установяване на закономерностите в демографското, социалното и икономическото развитие на районите чрез приложението на статистическите методи за анализ на динамични редове; установяване степента на сближеност между районите в България при отчитане въздействието на икономическата криза чрез сравнителен анализ на установените тенденции и закономерности. Изследователската теза, застъпена от авторите и потвърдена от получените в изследването резултати, е, че в условията на икономическата криза се увеличава степента на неравенство между отделните райони в България и се задълбочават демографските, социалните и икономическите различия на населението в регионален аспект.
 • Марина Николова, Маруся Станчева Линкова, Хюсеин Ферхад
  ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ В УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Настоящото проучване се основава на тезата, че е възможно и наложително да се развива успешен бизнес с грижа за опазването на природната среда в Република България. Във връзка с това e изведена основната изследователска цел:... Настоящото проучване се основава на тезата, че е възможно и наложително да се развива успешен бизнес с грижа за опазването на природната среда в Република България. Във връзка с това e изведена основната изследователска цел: проучване проблемите на устойчивото развитие в Р България и перспективите за устойчиво развитие на бизнесструктурите в селските райони. Към основната цел са формулирани и три подцели: анализиране проблемите на устойчивото природоползване в Република България; извеждане на основните тенденции при опазването на природната среда и биоразнообразието; конкретизиране на моделите и формите за устойчиво развитие на бизнесструктурите. Конкретните задачи са свързани с разкриване на икономическите и социалните предимства на устойчивото развитие, идентифициране на проблемите на устойчивото природоползване в Р България и очертаване възможностите за координация и взаимодействие между субектите за постигане на устойчиво развитие на бизнесструктурите в селските райони. Резултатите от осъществяването на научно-изследователския проект са: извеждане на подходи за устойчиво природоползване на природните ресурси в рамките на екологичния им капацитет, като предварително изискване за всяко дългосрочно развитие чрез координация между политическата, икономическата и социалната система; изготвяне на модели за устойчиво природоползване на основата на биологичното земеделие; извеждане предимствата на устойчивото земеделие като възможност за намаляване на безработицата в застрашените региони на България, ограничаване на миграционните процеси и укрепване на местната икономика.
 • Анастасия Марчева, Людмил Несторов, Танер Исмаилов
  БОРБАТА С БЕДНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
  Резюме: Прилагането на комплексен и интегриран подход е условие за преодоляване на социалното изключване и за прекъсване на предаването на бедността между поколенията. Висшето образование по икономика и управление заема важно място в... Прилагането на комплексен и интегриран подход е условие за преодоляване на социалното изключване и за прекъсване на предаването на бедността между поколенията. Висшето образование по икономика и управление заема важно място в борбата с бедността посредством предоставяне на необходимите знания, умения и компетенции. Теза: „Усъвършенстването на традиционните и въвеждането на нови активни методи и форми на обучение по икономика и управление предоставя знания и умения за студентите, които са предпоставки за излизане от сферата на бедността.” Цел: Изследване на съществуващите форми на обучение и разкриване на възможности за усъвършенстване чрез въвеждане на нови елементи в обучението по икономика и управление за създаване на знания и умения и компетенции за борба с бедността. Задачи: Изследване особеностите на бедността в България; Анализ на учебното съдържание на преподаваните дисциплини по икономика и управление и разкриване на нови възможности за включване на теми, свързани с борбата с бедността; Разработване на методични материали, включващи активни форми на преподаване и усвояване на знания и умения. Формираните на национално ниво политики, които могат да допринесат за намаляване на бедността, следва да бъдат основа за разработване на елементи от учебното съдържание на дисциплините. Вграждането на тези политики в учебното съдържание би довело до привличане интереса не само на студентите, но и на всички заинтересувани страни към образователния продукт на СА „Д. А. Ценов” – Свищов.
 • Петър Тодоров
  СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДОЕЗИКОВИ И НЕЧУЖДОЕЗИКОВИ ДИСЦИПЛИНИ В СА „Д. А. ЦЕНОВ” – ГР. СВИЩОВ
  JEL: I21
  Резюме: Смесеното обучение е иновативен подход, при който се комбинират присъствена с електронна форма на обучение. За целта трябва да се създаде виртуална среда за обучение, където студентите могат да изпълняват редица задачи с цел... Смесеното обучение е иновативен подход, при който се комбинират присъствена с електронна форма на обучение. За целта трябва да се създаде виртуална среда за обучение, където студентите могат да изпълняват редица задачи с цел повишаване качеството на обучение. Един от най-разпространените методи за при¬лагане на смесено обучение е използването на системата за обучение Мудъл (на англ. ез. Moodle), която дава възможност на преподавателите да разработват съдържание, да създадат курсове, да регистрират потребители и да провеждат обучение. Тази форма на обучение се прилага успешно вече няколко години от преподаватели от катедра „Чуждоезиково обучение” към СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов, като резултатите при всички тези дейности са били положителни. До този момент обаче в Стопанската академия не е правена съпоставка на дейностите и резултатите при прилагане на смесено обучение в чуждоезикови и нечуждоезикови дисциплини. Целта на настоящото изследване е да установи до каква степен смесеното обучение е ефективно както при обучението по чужд език, така и при обучението по икономически дисциплини. При изпълнение на дейностите е създадена виртуална среда и е проведен експеримент. Резултатите от изследването показват, че смесеното обучение е приложимо и в двете групи дисциплини, което дава основания за работа в насока на разширяване диапазона на прилагането му в Стопанската академия, което означава обхващане на повече дисциплини и форми на обучение.