Година 2013, Брой Том 20

Дата на издаване

26.6.2013 г.

Съдържание

 • Виолета Краева, Петя Емилова, Наталия Маринова, Кремена Маринова Костова, Теодор Пенев, Веселин Великов
  ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
  Резюме: Във всяка организация протичат различни процеси, създаващи резултати, които впоследствие се предоставят на клиентите като краен продукт или услуга. Клиентите, резултатите и процесите са неизменно свързани елементи, част от... Във всяка организация протичат различни процеси, създаващи резултати, които впоследствие се предоставят на клиентите като краен продукт или услуга. Клиентите, резултатите и процесите са неизменно свързани елементи, част от цялостната политика за ефективно управление на бизнеса. Осигуряването на очакваните резултати зависи от доброто проектиране и управление на процесите. Целта на авторите на студията е да изследват същността, състоянието и проблемите, свързани със системите за управление на бизнес процесите. Тезата, която се защитава, е, че BPM системите са неизменна част от корпоративната информационна система на всяка организация. Задачите на изследването са свързани с характеризиране същността на процесоориентирания подход в бизнеса, описание жизнения цикъл на BPM системите и стандартите за тяхното управление, както и проучване практическото използване на BPM системите в българските организации. За постигане на целите са разгледани голям брой литературни източници и е направено проучване в 20 български фирми с различна големина и сфери на дейност.
 • Красимир Шишманов, Емил Цанов, Стефан Петров
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  Резюме: Информационно-аналитичните системи и технологии са актуални и иновативни софтуерни решения, които могат да подпомогнат мениджърите на бизнес организациите при вземането на управленски решения. Целта на разработката е да се обоснове... Информационно-аналитичните системи и технологии са актуални и иновативни софтуерни решения, които могат да подпомогнат мениджърите на бизнес организациите при вземането на управленски решения. Целта на разработката е да се обоснове тяхното значение за подобряване на конкурентоспособността и да се представи технологичната готовност на българските предприятия за внедряване на новите решения. Акцентът е поставен върху двете най-популярни аналитични технологии: OLAP и Data Mining. Сред задачите, заложени в студията, са: изследване проблемите при работата на корпоративните информационни системи в българските фирми, установяване степента на използване на аналитичен софтуер от тяхна страна, извеждане профила на предприятията, които успешно са внедрили информационно-аналитични системи, както и установяване състоянието на информационната инфраструктура и възможностите за внедряване на аналитични технологии. Отчита се, че българските предприятия имат необходимата информационна инфраструктура за внедряване на информационно-аналитични системи, но степента на тяхното приложение и ефективността от нейното използване не са високи.
 • Веселин Попов, Мария Ташкова, Ангелин Лалев
  ВЪЗМОЖНОСТИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО В СЪВРЕМЕННИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
  JEL: D80
  Резюме: Основната цел на студията е изследване текущото състояние на системите за управление на корпоративното съдържание (Enterprise Content Management - ECM) и тяхното популяризиране и внедряване в българските бизнес организации. За... Основната цел на студията е изследване текущото състояние на системите за управление на корпоративното съдържание (Enterprise Content Management - ECM) и тяхното популяризиране и внедряване в българските бизнес организации. За постигане на основната цел се решават следните задачи: изследва се специализираната литература по проблемите на управлението на съдържанието; дефинират се основните понятия в тази област; извършва се анализ на архитектурата и сферите на приложение на системите за ЕСМ; анализира се текущото състояние на ECM на база проведена анкета; изследват се практическите ползи и очакванията от внедряването на ECM. Основната научноизследователска теза, която се защитава, е, че ECM има потенциал да управлява и контролира информационното свръхнатоварване на съвременните бизнес организации. Главните изводи от настоящето изследване са: описани са функционалният модел и структурата на система за управление на съдържанието в бизнес организациите; проучено е състоянието на ECM в бизнес организациите в България.
 • Милка Бакърджиева
  НОВИТЕ КАЧЕСТВА И РОЛЯ НА МЕНИДЖЪРА НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЯ
  JEL: M21, M12
  Резюме: Целта на настоящото изследване е да представи основните моменти на трансформацията на индустриалната икономика в икономика, основана на знания (ИОЗ), като постави акцент върху знанието като основен елемент и новите качества и роля... Целта на настоящото изследване е да представи основните моменти на трансформацията на индустриалната икономика в икономика, основана на знания (ИОЗ), като постави акцент върху знанието като основен елемент и новите качества и роля на мениджърите на бизнес организации (БО). Така поставена основната цел се декомпозира на четири задачи: 1/ изясняване същността и основните елементи на ИОЗ; 2/ изясняване същността на знанието като единствен източник на висококачествена власт и специфичен човешки ресурс; 3/ представяне на новите качества на мениджъра на БО и аспектите на новата му роля в контекста на класическите роли; 4/ практическо изследване на отношението на българските мениджъри на БО към изискванията за нови качества и роля и косвено към ИОЗ. Основната теза е, че преходът към ИОЗ няма алтернатива и че за това са нужни знания и подготвени хора. Резултатите от анкетата, проведена с участието на 74 мениджъри, показват, най-общо казано, ниска управленска култура и непознаване спецификата на ИОЗ и нейните изисквания.
 • Драгомир Илиев, Карина Саркисян Дикова
  МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ – НЕОБХОДИМ АКТИВ НА СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС
  JEL: F23
  Резюме: Целта на разработката е да се изследва нивото на междукултурните компетенции, които притежават българските ръководители и служители при работата им с представители на чужди култури. Чрез анкетно проучване на фирмено равнище е... Целта на разработката е да се изследва нивото на междукултурните компетенции, които притежават българските ръководители и служители при работата им с представители на чужди култури. Чрез анкетно проучване на фирмено равнище е изследвана ефективността на комуникационния процес между тях, посочени са областите на знание по отношение на чуждата култура, както и са откроени основните пречки и бариери пред българските стопански дейци в процеса на междукултурна комуникация. Задачите, които са поставени в изследването, са свързани с изграждане на теоретична рамка в областта на междукултурните комуникации, определяне значението на културата и нейните измерения за реализирането на успешен бизнес в мултикултурна среда и дефиниране на основните пречки и бариери пред българските мениджъри и служители в процеса на работата им с представители на чужди култури. Тезата на изследването е, че междукултурната компетентност допринася за постигане на синергетичен ефект в реализирането на бизнес взаимоотношенията между българските и чуждестранните фирми.
 • Таня Горчева, Здравко Любенов, Велина Савчева
  СОЦИАЛНАТА КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАКТИКА И У НАС
  JEL: M14
  Резюме: Целта на студията е да се разкрият основни аспекти на корпоративната социална отговорност в практиката на фирмите. В тази връзка основните изследователски задачи са свързани с разкриването на нейната същност, представяне и... Целта на студията е да се разкрият основни аспекти на корпоративната социална отговорност в практиката на фирмите. В тази връзка основните изследователски задачи са свързани с разкриването на нейната същност, представяне и обобщаване на опита в тази област. Тезата, която защитават авторите, е, че корпоративна социална отговорност описва промените, настъпващи в резултат на бурното развитие на техническия прогрес и интелектуализацията на икономиките, които стават причина за промяна в статута и значението на отделните стопански субекти, тъй като чрез тяхното успешно функциониране все по-ярко се откроява взаимната обвързаност между икономическото развитие и общественото благосъстояние, проявяваща се във всичките аспекти и нива на проявление. Като резултат от настоящото изследване са проучени разпространените „добри практики” от Европа и България в сферата на корпоративната социална отговорност. Същите са подложени на задълбочен анализ в контекста на протичащите процеси на национално, европейско и световно ниво.
 • Петър Кънев, Искра Пантелеева, Зоя Иванова, Красимир Кулчев
  ГЪВКАВАТА ЗАЕТОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
  Резюме: Специфичните параметри и динамичните промени на средата, в която функционират индустриалните бизнес организации, извеждат на преден план необходимостта от широкото използване на гъвкавите форми на заетост. Това основно провокира все... Специфичните параметри и динамичните промени на средата, в която функционират индустриалните бизнес организации, извеждат на преден план необходимостта от широкото използване на гъвкавите форми на заетост. Това основно провокира все повече интереса както на изследователи от различни научни направления, така и на мениджъри и специалисти от практиката. В настоящото изследване са представени резултатите от проведеното през 2012 г. емпирично проучване на гъвкавата заетост. Обект са стопанските субекти, посочени в раздел 10 според КИД-2008 „Производство на хранителни про¬дукти”, а предмет на изследване – гъвкавите форми на заетост. Систематизирани и анализирани са мениджърските оценки за обхвата и степента на приложение на гъвкавите форми на заетост, за предизвикателствата пред тях, както и за проблемите, които ги съпътстват. Проследена е динамиката в числеността и структурата на персонала на бизнес организациите, резултат от прилагането на формите. Представени са идеи за разширяване и използване на възможностите, относно прилагане на различни форми на гъвкава заетост. Откроени са очакваните ползи от реализиране на предложенията.
 • Петър Банчев, Ваня Григорова, Асен Божиков, Павел Гуджеров
  СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ МРЕЖИ НА ПАЗАРА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
  JEL: M30, M31
  Резюме: Съвременните характеристики на пазара подтикват туристическите организации в България към изграждане на партньорства в маркетингови мрежи – процес, който се нуждае от научнообосновани процедури. Проучването защитава тезата, че... Съвременните характеристики на пазара подтикват туристическите организации в България към изграждане на партньорства в маркетингови мрежи – процес, който се нуждае от научнообосновани процедури. Проучването защитава тезата, че съвременното състояние на маркетинговите мрежи на пазара на туристически продукти в България дава възможност за разработване на вариантни стратегически решения при тяхното изграждане. Именно извеждането на такива решения във вид на процедури представлява основна цел на изследването, която се реализира чрез изпълнение на задачи, свързани с логиката на интеграционните процеси на този пазар, концепциите за маркетинговите мрежи, SWOT-анализа на пазара, спецификата на българските туристически маркетингови мрежи, ролята на електронния обмен и на социалните мрежи и др. Основните резултати от проучването са създадената аналитична база данни за състоянието на маркетинговите туристически мрежи в България и предложените маркетингови стратегически решения във вид на вариантни процедури за изграждане на тези мрежи, приложими в бизнес практиката на туристическия сектор в България.
 • Пенка Горанова, Живка Тананеева, Георги Тодоров
  МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ НА ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ „ПОДРАСТВАЩИ”, ПАЗАРУВАЩИ ONLINE
  JEL: M31
  Резюме: В настоящата разработка ще бъде направен опит за теоретично обобщаване и практическо разясняване на базовите фактори, които влияят върху потребителското поведение на подрастващите като пазарен сегмент. Конкретните задачи, поставени... В настоящата разработка ще бъде направен опит за теоретично обобщаване и практическо разясняване на базовите фактори, които влияят върху потребителското поведение на подрастващите като пазарен сегмент. Конкретните задачи, поставени за разглеждане, са: извеждане на потребителските характеристики на подрастващите; очертаване на факторите, които влияят на потребителското им поведение; анализиране на извършените от тях online покупки и проследяване на динамиката им; изследване на потребителските нагласи на подрастващите към предлаганите online продукти. Теза на разработката е, че съществуват предпоставки да разглеждаме подрастващите като притежаващи по-различно потребителско поведение в сравнение с останалите потребители, пазаруващи online. Направените изводи подпомагат маркетинговите специалисти и мениджърите на организациите, предлагащи online продукти, при избора на подходящите средства за привличане на подрастващите и увеличаване на техните е-покупки. Конкретните предложения обхващат различни направления от подобряване атрактивността, функционалността и динамичността на сайтовете за пазаруване, до бързина на доставката и безкомпромисност на качеството на продуктите / услугите.
 • Атанас Атанасов, Радосвета Кръстева Христова, Агнеса Аспарухова
  СЪЩНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  JEL: М41
  Резюме: Счетоводната политика е специфичен и динамичен икономически модел, който е база за информационно осигуряване на управленската дейност в предприятието. Съвременните икономически условия налагат разкриването на резерви за оптимизиране... Счетоводната политика е специфичен и динамичен икономически модел, който е база за информационно осигуряване на управленската дейност в предприятието. Съвременните икономически условия налагат разкриването на резерви за оптимизиране на счетоводната политика в нефинансовите предприятия за постигане максимална ефективност на стопанската дейност. Целта на разработката е да се изследват теоретико-организационните аспекти на счетоводната политика и да се предложат възможности за нейното моделиране в нефинансовите предприятия. Въз основа на направените теоретически и практически проучвания се достига до извода, че съществуват резерви за оптимизиране на счетоводната политика в нефинансовите предприятия в съдържателно, организационно и практическо отношение с цел подобряване на информационните й възможности.
 • Цветан Дилков, Христо Сирашки
  ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ БИЗНЕС ПРИОРИТЕТИ ПРЕД ИНДУСТРИАЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
  Резюме: Промишлеността е на преден план в новия модел за растеж на икономиката на ЕС, както това беше формулирано в стратегия „Европа 2020”. Ето защо в настоящата студия е направен опит да се проучат основните приоритети пред индустриалните... Промишлеността е на преден план в новия модел за растеж на икономиката на ЕС, както това беше формулирано в стратегия „Европа 2020”. Ето защо в настоящата студия е направен опит да се проучат основните приоритети пред индустриалните предприятия. Целта на изследването е да се очертаят посоките на развитието на индустриалния мениджмънт в резултат на настъпилата промяна в икономическите реалности, като се отчита влиянието на динамиката в предизвикателствата пред мениджмънта на XXI век. Основните задачи, насочени към постигането на целта, се свързват с проучване и анализиране на основните бизнес приоритети в глобализиращата се икономика. Анализират се проблемите и възможностите на предприемаческите сливания и придобивания като съвременен начин за постигане на конкурентоспособност в глобализиращите се икономики, както и необходимостта и възможностите на мениджърския подход за организацията. Обект на изследването са очакваните бизнес приоритети през второто десетилетие на XXI век. При предприемачеството се проучват различните изследователски тези относно компонентите за неговото бъдеще. Внимание се отделя и на иновационната дейност на индустриалните фирми. Като резултат от проучването се очертава необходимостта от ясни и точни правила и адекватно обучение за ефективен мениджмънт, потвърждава се тезата за необходимост от концептуален подход за приложение на ключовите функции на управление в международен аспект, както и задължителните условия за адекватен мениджърски контрол.
 • Катя Чиприянова
  МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ И РИСКА ЗА РЕЗЕРВИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ
  JEL: G22, C53
  Резюме: Обект на изследването са общозастрахователните дружества. Предмет на изследването са методите за оценка на резервите за предстоящи плащания и възможностите им за оценка на риска от недостатъчност на резервите за предстоящи плащания.... Обект на изследването са общозастрахователните дружества. Предмет на изследването са методите за оценка на резервите за предстоящи плащания и възможностите им за оценка на риска от недостатъчност на резервите за предстоящи плащания. Целта на проекта е да се направи обзор и да се систематизира научната литература по отношение на разработените методи за оценка на техническите резерви. Тезата на изследването е, че стохастичните методи дават възможност не само да се прогнозират очакваните предстоящи плащания, но и възможност за оптимизиране на тази оценка и да се изведе разпределението на резервите. Като резултат от изследването се предлага методика за оценяване на риска от недостатъчност на резервите за предстоящи плащания в съответствие с изискванията на режима Платежоспособност 2.
 • Марина Николова, Маруся Станчева Линкова, Цветана Шенкова, Даниела Стоилова, Елица Лазарова
  ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ
  Резюме: Настоящото проучване се основава на тезата, че е необходимо обвързване на чуждоезиковото и специализираното икономическо обучение. Във връзка с това са изведени три изследователски цели: проучване мотивацията и очакванията на... Настоящото проучване се основава на тезата, че е необходимо обвързване на чуждоезиковото и специализираното икономическо обучение. Във връзка с това са изведени три изследователски цели: проучване мотивацията и очакванията на студентите от чуждоезиковото и специализираното икономическо обучение; разкриване възможностите за усъвършенстване обмена на информация между обучаващите се и завършилите студенти и укрепване на алумните отношения; проследяване реализацията на студентите по време и след придобиването на образователно-квалификационните степени. Конкретните задачи са свързани с разработване на допълнителни учебни материали и инструментариум за изследване и оценка на мотивацията и очакванията от професионалното и чуждоезиково обучение на студентите. Резултатите от осъществяването на научно-изследователския проект са: извеждане на подходи и методика на обучение за оптимизиране на учебния процес и мотивиране към активност на студентите през целия курс на обучение; изготвяне на методика за постоянен мониторинг на нуждите и нагласите на обучаваните студенти в специалност „Аграрна икономика”; изготвяне на учебно помагало по специализиран английски език за нуждите на студентите, изучаващи туристически дисциплини.
 • Венцислав Диков
  ИМПЛЕМЕНТИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК
  JEL: Z11
  Резюме: Мотивацията е важен фактор в обучението по чужд език. Тя се дефинира като индивидуалното отношение, желание и усилията на обучаемия. Мотивацията е необходима за постигане на по-добри езикови умения в процеса на учене и повишаване на... Мотивацията е важен фактор в обучението по чужд език. Тя се дефинира като индивидуалното отношение, желание и усилията на обучаемия. Мотивацията е необходима за постигане на по-добри езикови умения в процеса на учене и повишаване на способността за учене, като без мотивация съответно способността за учене намалява. Проведеното научно изследване имаше за цел да установи в каква степен и на кои мотивационни фактори може да се повлияе с въвеждането на съвременни технически средства и информационни технологии в процеса на обучение по чужд език. За изпълнение на тази основна цел е анализирана съществуващата теоретична база по въпроса, проведени са анкетни проучвания със студенти, разработени са системи от учебни материали и са осигурени интерактивни технически средства за обучение. Резултатите от анализа на събраните емпирични данни са обобщени в изводи, на базата на които са направени конкретни предложения за подобряване на учебния процес.