Година 2013, Брой Том 19

Дата на издаване

20.4.2013 г.

Съдържание

 • Любчо Варамезов, Явор Станев
  АУТСОРСИНГ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  JEL: L24
  Резюме: Настоящото изследване е насочено към идентифициране на възможностите, които предоставя аутсорсингът за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия. За постигането на така формулираната цел са решени... Настоящото изследване е насочено към идентифициране на възможностите, които предоставя аутсорсингът за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия. За постигането на така формулираната цел са решени следните основни задачи: първо, проучени и оценени са състоянието на машиностроителните предприятия и са очертани перспективите пред тяхното развитие; второ, анализирани и оценени са възможностите за придобиване на конкурентни предимства чрез използване потенциала на аутсорсинга; трето, въз основа на емпирично проучване е анализирана и оценена степента на използване на тези възможности. В проучването участват 26 машиностроителни предприятия от област Велико Търново. Въз основа на получената от анкетните карти информация са разкрити състоянието на предприятията, приложението на аутсорсинга, функциите и дейностите, които най-често се отдават за изпълнение на външни специализирани организации, както и различните конкурентни предимства, получени в резултат на прилагането на този бизнес модел.
 • Божидар Божинов, Павел Додов
  БАНКОВИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
  JEL: G21
  Резюме: Банковите кризи са скъпи за икономиката, не само поради високите преки спасителни разходи, но и поради негативните последици върху икономиката посредством ограничаване на достъпа до кредитните ресурси, негативното влияние върху... Банковите кризи са скъпи за икономиката, не само поради високите преки спасителни разходи, но и поради негативните последици върху икономиката посредством ограничаване на достъпа до кредитните ресурси, негативното влияние върху цената на държавния дълг и тези на ценните книжа на местните компании, както и възможната обезценка на националната валута. Целта на настоящото изследване са изясняване на причините за възникване и трансмисионните механизми на Световната финансова криза от 2007 година, като в него ще се отстоява следната теза: ефективното управление на рисковете във финансовия сектор на международно ниво е единственият способ за предотвратяване на бъдещи глобални финансови кризи. Във връзка с това се дефинират и следните основни задачи: (1) изясняване на факторите за възникване на банкови кризи, и вчастност – на Световната финансова криза от 2007 година, (2) разглеждане на трансмисионните механизми на заразяване в международния банков сектор, (3) изслед¬ване въздействието на Световната финансова криза върху банковия сектор и (4) анализ на възможните политики за управление на рисковете в банковата система и нейното укрепване.
 • Росица Колева, Стела Касабова, Галя Кушева
  АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС
  Резюме: Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж. Той се свързва с изграждането на по-екологична и по-конкурентоспособна... Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж. Той се свързва с изграждането на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, в която ресурсите се използват ефективно и екологосъобразно. В съответствие с идеите, предложени в тези програми, е интерпретирано взаимо-отношението „качество – конкурентоспособност”. Търсенето на конкурентни предимства на туристическия продукт може да се подобри основно чрез преори-ентиране на стратегията на туристическите фирми към по-висок стандарт и по-качествени услуги, диференциация на българския туристически продукт, развитие на алтернативни продукти с цел привличане на по-платежоспособни туристи и създаване на условия за интензивна конкуренция в бранша. В разработката са извършени практически изследвания на качеството на туристическия продукт, на неговото отражение върху конкурентоспособността на хотелиерски вериги, което в значителна степен илюстрира особеностите в развитието на туристическия бизнес през периода 2007 – 2011 г.
 • Георги Герганов, Виолета Блажева
  ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ, ХРАНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
  JEL: Q13, Q51
  Резюме: Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на проблемите при производството и пазарите за реализация на селскостопанска продукция от гледна точка на генетично модифицираните организми и генетично модифицираните храни.... Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на проблемите при производството и пазарите за реализация на селскостопанска продукция от гледна точка на генетично модифицираните организми и генетично модифицираните храни. За нейното постигане се иден¬ти¬фицират факторите, които оказват влияние, дефинирани в поставените задачи. Ограничеността на земята като ресурс, световната икономическа криза, про¬до¬волствената сигурност, гладът в световен мащаб и други фактори налагат създаването на устойчиви на природо-климатичните условия видове, от една страна. От друга страна, недостатъчната информация относно безопасността за биологичните видове от производството, разпространението и приложението на генетично модифицирани организми и храни налага държавна намеса. Аграрният сектор е стратегически отрасъл, изискващ приложението на икономически обосновани мерки от страна на държавата за търсене на решения за овладяване и отстраняване на потенциални негативни последици от гледна точка осигуряване на нормални условия за съществуване на хората, растенията и животните и опазване на околната среда.
 • Тодор Кръстевич, Маруся Смокова
  ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ
  Резюме: Обект на настоящото изследване е потребителският избор на пакетни телекомуникационни услуги, а предмет – възможностите за неговото обясняване и предсказване на базата на меню базирани изборни модели. В студията се демонстрира как с... Обект на настоящото изследване е потребителският избор на пакетни телекомуникационни услуги, а предмет – възможностите за неговото обясняване и предсказване на базата на меню базирани изборни модели. В студията се демонстрира как с помощта на интерактивен уеббазиран конджойнт алгоритъм, условен мултиномиален логит модел и йерархична бейсова регресия могат да бъдат оценени частните оценки за полезност на основните компоненти на цифрови телекомуникационни услуги за дома. На базата на емпиричните оценки на предпочитанията се съставя аналитичен симулационен модел за предиктивен анализ на структурата на търсенето при алтернативни сценарии. Целта е да се предложат и демонстрират някои възможности за оптимално планиране на продуктовия микс от пакетни предложения, които да съответстват на очакванията и на готовността за плащане на реалните и потенциалните потребители.
 • Марияна Божинова, Константин Радулов
  СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Целта на научното изследване е, на основата на емпирично проучване състоянието на пазара на недвижимите имоти в България, да се очертаят насоки и препоръки за изпълнение на поетите ангажименти по европейските директиви, свързани с... Целта на научното изследване е, на основата на емпирично проучване състоянието на пазара на недвижимите имоти в България, да се очертаят насоки и препоръки за изпълнение на поетите ангажименти по европейските директиви, свързани с промените в климата и енергийната ефективност, допринасящи за излизане от кризата на изследвания пазар и неговото устойчиво развитие. За постигане на целта са дефинирани следните задачи: изясняване на стратегията на Европейския съюз за енергийната ефективност; очертаване мястото и ролята на недвижимите имоти от сграден тип в икономиката на страната; разработване на модел за професионално домоуправление на жилищните сгради като продукт, предоставян от агенциите за недвижими имоти, способен да благоприятства повишаването на енергийната им ефективност. Основната изследователска теза е, че повишаването на енергийната ефектив¬ност на сградите е от съществено значение за стабилизирането и устойчивото развитие на пазара на недвижими имоти, като предлага дългосрочни ползи за собствениците и ползвателите на имоти.
 • Серьожа Косев, Павлин Павлов
  УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
  Резюме: Основната цел на настоящото изследване е да бъдат идентифицирани възможностите за усъвършенстване на управлението на енерговъзобновяеми проекти в Република България. Основната цел се постига с помощта на следните задачи –... Основната цел на настоящото изследване е да бъдат идентифицирани възможностите за усъвършенстване на управлението на енерговъзобновяеми проекти в Република България. Основната цел се постига с помощта на следните задачи – разкриване на особеностите на управлението на енерговъзобновяемите проекти като фактор за екологизиране на фирмената дейност; представяне на възможностите за подобряване на механизмите за управление на енерговъзобновяеми проекти на фирмено равнище. Обект на изследване са енерговъзобновяемите проекти, изпълнявани от фирмите в РБългария. Предметът на изследване са възможностите за ефективно управление на енерговъзобновяеми проекти (фото-волтаична електроцентрала) на фирмено равнище. Акцентира се върху възможностите за преодоляване на пречките, стоящи пред реализацията на енерговъзобновяем проект, независимо от тяхното естество; върху създаването на устойчив и гъвкав модел на управление на енерговъзобновяем проект (фотоволтаична електроцентрала) на фирмено равнище с цел екологизиране на фирмената дейност.
 • Ева Цветанова
  ПРОУЧВАНЕ ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ЧАСТНИЯ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН
  Резюме: Основна цел на студията е да проучи активността на бизнеса и местните власти в Дунавския регион по отношение на търсенето и създаването на знание и нововъведения. Задачите са: да се изследва потребностите от нововъведения в частния... Основна цел на студията е да проучи активността на бизнеса и местните власти в Дунавския регион по отношение на търсенето и създаването на знание и нововъведения. Задачите са: да се изследва потребностите от нововъведения в частния и публичния сектор в Дунавския регион и да се дадат конкретни препо-ръки и мерки за повишаването на тяхната иновационна активност. Основна теза, застъпена в разработката, е, че търсенето на знание и иновации от страна на местния бизнес и администрация е недостатъчно, но може и следва да е провокирано от явното и тацитно знание, обменяно между предприемачите в регионалните иновационни системи. В студията са систематизирани резултатите от многомерния количествен анализ на иновационните потребности на обществения и бизнес сектор. За решаване на разкритите от проучването проблеми са изведени конкретни препоръки и мерки, които да подпомогнат създаването на креативна местна среда, по-пълното експлоатиране на ендогенния потенциал на Дунавския регион и да улеснят дифузията на знанието и иновациите както в бизнес органи-зациите, така и в процеса на работа на местните власти.
 • Анета Денева, Тихомир Личев, Катя Личева, Венета Христова, Кирил Митов, Христо Сирашки, Даниел Диманов
  СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  Резюме: В Европейския съюз индустриалната политика се развива както в контекста на усъвършенстване на регулациите, така и в преструктурирането на сектори, особено този на индустрията, с цел повишаване на конкурентоспособността и подкрепа на... В Европейския съюз индустриалната политика се развива както в контекста на усъвършенстване на регулациите, така и в преструктурирането на сектори, особено този на индустрията, с цел повишаване на конкурентоспособността и подкрепа на инвестициите и заетостта. Ключовият въпрос, на който тя търси отговор, е какво е нужно да се направи, за да се подпомогнат бизнесът и индустрията и да бъдат конкурентоспособни на несигурния, турбулентен глобален пазар. Целта на настоящото проучване е да се анализира провежданата досега индустриална политика в нашата страна и въз основа на задълбочени теоретико-практически проучвания да се изведат надеждни индикатори за нейното проследяване и анализиране. Задачите на изследването са свързани с обобщаване и систематизиране на теоретичните постановки относно това, какво е политика, нива на политиката, индустрия и индустриална политика, както и да се анализират предимствата и недостатъците на съществуващите индикатори за оценка на индустриалната политика. Изводите от научното изследване са насочени към оценка на индустриалната политика и обосноваване на нейните направления.
 • Галина Захариева, Николай Йорданов, Николай Андреев, Димитър Костов
  СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
  Резюме: Европейският съюз като територия за свободно движение на „хора, стоки и капитали” дава възможност на България и Румъния да подобрят своя достъп до пазари и да повишат атрактивността си за чуждестранни преки и портфейлни инвестиции.... Европейският съюз като територия за свободно движение на „хора, стоки и капитали” дава възможност на България и Румъния да подобрят своя достъп до пазари и да повишат атрактивността си за чуждестранни преки и портфейлни инвестиции. Възникналата две години след пълноправното членство глобална икономическа криза в много отношения е на път да заличи тези позитиви и да постави на сериозни изпитания способността на икономиките на двете страни да функционират във вече няколкогодишен режим на криза и силно редуцирани капиталови потоци. Проектът „Сравнително изследване на външния сектор на икономиките на България и Румъния” е насочен към изследване на тенденциите в платежния баланс на двете страни и неговите компоненти в светлината на еврочленството и в условията на икономическа криза. В неговия обхват попадат основ-ните специфики на търговските и капиталовите потоци, както и зависимости между тях. Обобщени са вижданията за балансиране на външния сектор и е определен инструментариум за оценяване на тенденциите в платежния баланс .
 • Крум Крумов, Пенко Димитров, Силвия Костова, Диана Крумова
  МЕХАНИЗМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И ОДИТ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ
  JEL: М41, М42
  Резюме: Средствата от европейските фондове и програми имат важно значение за националната икономика, тъй като чрез тях се решават значими социално-икономически проблеми. Понякога процесът на тяхното усвояване се съпътства с опити за... Средствата от европейските фондове и програми имат важно значение за националната икономика, тъй като чрез тях се решават значими социално-икономически проблеми. Понякога процесът на тяхното усвояване се съпътства с опити за извършване на нарушения и измами. За тяхното недопускане се налага този процес да се одитира и регулира. Изследването на механизмите за регулиране и одит при усвояването на средства от европейските фондове и програми наложи да се проучи цялостната организация по тяхното управление. Вниманието се насочи към юридическите, отчетните и одитните проблеми. На тази триада се основава доброто финансово управление на средствата.
 • Тодор Тодоров, Миглена Вачевска
  ВОЛАТИЛНОСТ НА СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИНА СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ (2000–2011 г.)
  Резюме: Научната теза на изследването е, че като основни макроикономически индикатори следва да се използват не само макропоказателите, но и съотношенията между тях, защото като относителни величини те имат по-богато съдържание и създават... Научната теза на изследването е, че като основни макроикономически индикатори следва да се използват не само макропоказателите, но и съотношенията между тях, защото като относителни величини те имат по-богато съдържание и създават по-благоприятни възможности при тяхното използване в макроикономическия анализ, моделирането и прогнозирането на социалноикономическите явления и процеси. Целта е да се изследват съотношенията между макроикономическите показатели, чиито значения се свързват със спадовете, оживлението, подема и пиковете на икономическото развитие. В тази връзка предметът на изследването е съсредоточен върху волатилността на тези съотношения в периода 2000–2011 г. и нейното отражение върху икономическото развитие на страната. Резултатите от изследването доказват нашата теза и индикират по-интензивна волатилност, резултат от икономическата криза.
 • Цветан Дилков, Христо Сирашки
  ПРОУЧВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРИОРИТЕТНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА 2020
  JEL: М2, Q0
  Резюме: Цел на настоящото изследване е да се разкрият насоките на развитие на зелената икономика във връзка с приоритетна стратегия на Европа 2020. Задачите, които се поставят, са свързани с разкриване същността на зелената икономика, както... Цел на настоящото изследване е да се разкрият насоките на развитие на зелената икономика във връзка с приоритетна стратегия на Европа 2020. Задачите, които се поставят, са свързани с разкриване същността на зелената икономика, както и с разкриване на причините за провеждане на зелено управление. Обект на изследването е развитието на зелената икономика в РБългария. Предмет на изследване в настоящата студия са промените, които трябва да бъдат направени в националното ни стопанство, за да бъде изградена хуманна зелена икономика. Тезата, която се защитава, е, че за да оцелее животът на Земята, съвременната икономика, стимулираща социалното неравенство и пилеенето на природни ресурси, трябва да бъде заменена от стационарна зелена икономика. Естествено това трябва да стане в глобален мащаб, чрез постигането на консенсус между всички страни в света и взаимно зачитане на техните интереси. Възможните начини за интегриране на България в европейското и световното стопанство са много, но най-оправдано от икономическа гледна точка е това да стане чрез изграждане на зелена икономика.
 • Гергана Василева
  ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПИВОВАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Съвременните реалности и преходът към нов цивилизационен модел на развитие – „икономика, основана на знанието” – модифицират начините за пос-ти¬га¬не на конкурентоспособност на предприятията. В основни фактори за фирмен прогрес се... Съвременните реалности и преходът към нов цивилизационен модел на развитие – „икономика, основана на знанието” – модифицират начините за пос-ти¬га¬не на конкурентоспособност на предприятията. В основни фактори за фирмен прогрес се превръщат ИКТ, иновациите и човешкият капитал. Изброените три опорни стълба обуславят и подобаващи промени в отрасловата структура на България и по-конкретно в пивоварния подотрасъл; в „архитектурата” на неговата конкурентна интензивност и във формирането на конкурентните му предимства. В тази връзка целта на конкретното проектно проучване е да се оцени и анализира конкурентоспособността на българските предприятия от пивоварния подотрасъл в текущ и перспективен аспект. Тезата, която се отстоява, е, че за да бъдат пивоварните предприятия в България по-високо конкурентоспособни, е необходимо интензивно да използват ИКТ, активно да внедряват нововъведения и неизменно да разширяват и обогатяват познанията на своите кадри. Чрез извършване на оценка (основана на анкетен метод и преки интервюта) на конкурентоспособността на родните пивопроизводители се разкрива тяхното състояние и „тесни места”, дефинират се основните изводи и се открояват препоръките за ефективното им развитие и растеж.
 • Таня Илиева
  АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: G23
  Резюме: Целта на настоящата студия е да се направи оценка на дейността на пенсионните фондове в България. Постигането на тази цел предполага разглеждането на следните задачи: изясняване на същността и целите на допълнителното пенсионно... Целта на настоящата студия е да се направи оценка на дейността на пенсионните фондове в България. Постигането на тази цел предполага разглеждането на следните задачи: изясняване на същността и целите на допълнителното пенсионно осигуряване; оценка на макроикономическата среда за развитие на допълнителното пенсионно осигуряване; анализ на дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България за периода 2007–2011 г. по показателите: постигнати инвестиционни резултати, нетни активи и брой осигурени лица. Основната теза в изследването е, че функционирането на пенсионните фондове е тясно свързано с макроикономическата среда. Тя оказва влияние върху инвестиционната политика и финансовото състояние на частните пенсионни фондове, както и върху капитализацията на индивидуалните партиди на осигурените в тях лица. Направеното изследване ни дава основание да формулираме следните основни изводи: допълнителното пенсионно осигуряване предоставя допълнителна осигурителна защита срещу рисковете: инвалидност, старост, смърт; допълнителното пенсионно осигуряване допринася за увеличаване на пенсионните спес¬тявания; размерът на плащанията от допълнителното пенсионно осигуряване към осигурените или правоимащите лица зависи от натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица и доходите от тяхното инвестиране; в резултат на глобалната икономическа криза се отчита спад в доходността на всички пенсионни фондове. Намаляват нетните активи на професионалните и доброволните пенсионни фондове; коефициентът на Шарп дава цялостна предс¬тава за инвестиционната политика на пенсионноосигурителните дружества; при оценяване коефициента на Шарп можем да заключим, че лидер сред пенсионноосигурителните дружества е ПОД „Родина”.