Година 2012, Брой Том 18

Дата на издаване

31.10.2012 г.

Съдържание

 • Величко Адамов
  ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА ПРИ ИЗБОРА НА ИНВЕСТИЦИИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
  Ключови думи: CAPM, beta, SOFIX
  Резюме: За основен обект на изследването се определя оценяването на риска при избора на инвестиции, а за негов предмет – емпиричното извеждане и оценка на коефициента beta в условията на българския капиталов пазар. Целта на изследването е... За основен обект на изследването се определя оценяването на риска при избора на инвестиции, а за негов предмет – емпиричното извеждане и оценка на коефициента beta в условията на българския капиталов пазар. Целта на изследването е да развие теоретични виждания относно оценяването на риска при избора на инвестиции и подложи на емпирично извеждане и трендов анализ стойностите на коефициента beta за водещите български публични компании, включени в индекса SOFIX. С оглед на формулираните обект, предмет и цел изследването е структурирано в 4 основни части. В първата част са развити виждания относно съвременните цели и теоретични основи пред инвес¬ти¬ционното управление. Във втората част се акцентира върху възможностите за включване на риска в инвестиционния анализ. Третата част подлага на критична оценка методическата рамка за инвести¬ционна селекция. В четвъртата част е развито емпирично проучване на коефициента beta на дружествата от индекса SOFIX в периода 2007–2012 г., като са установени тенденции и е предложено корпоративно групиране съобразно капацитета за възстановяване на пазарната капитализация на предкризисните нива. Резултатите показват, че от водещите български дружества две имат коефициент beta (върху основата на месечни данни за периода IX’2007-IX’2012) над 1,25 или 13,3% от общия брой дружества в индекса; с коефициент beta в границите от 0,75 до 1,25 са седем дружества или 46,7 процента от индекса и с консервативни значения на коефициента от под 0,75 са шест дружества или 40% от индекса.
 • Теодора Димитрова
  СИГНАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА СКРИТАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ
  JEL: H30
  Резюме: Глобалната финансово-икономическа криза след началото на настоящия век предизвика възникването и разрушителното действие на редица катаклизми по отношение и на държавната финансова политика. Разривите в държавните бюджети, крайно... Глобалната финансово-икономическа криза след началото на настоящия век предизвика възникването и разрушителното действие на редица катаклизми по отношение и на държавната финансова политика. Разривите в държавните бюджети, крайно неадекватният социален обществен статус и влошаването на основните макропоказатели, измерващи „пулса” на националната и световната икономика, за пореден път поставиха акцент върху измеренията на скритата икономика. Наличието на скрита икономика е индикативен сигнал за липсата на доверие в държавната финансова политика и неефективността на националната икономическа политика. Същевременно упражняването на скрити икономически практики влияе върху икономическия растеж, производителността, конкуренто-способността, икономическата и финансовата държавна политика. Във връзка с това основната цел на разработката е да се анализират измеренията на скритата икономика и свързаната с нея проблематика и да се изследва реалното й проявление в България, вкл. да се предложат опции за ограничаването му.
 • Румяна Лилова
  ОЦЕНКА НА НЕОКЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ КЕЙНСИАНСТВОТО
  Резюме: От края на 2007 г. и началото на 2008 г. световната икономика е в икономическа и финансова криза. По своя размах тя е явление с глобални последици за производството и потреблението. В този ред на мисли на преден план се поставят два... От края на 2007 г. и началото на 2008 г. световната икономика е в икономическа и финансова криза. По своя размах тя е явление с глобални последици за производството и потреблението. В този ред на мисли на преден план се поставят два важни въпроса, свързани с мястото на пазара и държавата при координирането и насочването на стопанските решения, от една страна, и със системата от мерки за преодоляване на последиците от кризисното състояние – от друга. На тази основа разработката има за цел да сравни теоретическите концепции на во-дещите икономически школи – неокласическа и кейнсианска, в посока на предлагани мерки за излизане от подобно състояние и поемане отново по траекторията на икономическия растеж.
 • Андрей Захариев
  ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ОЧИС
  Резюме: През призмата на изследване на развитието в блоковата среда на страните от групата за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) е налице възможност за оценяване на пулса и темпа на икономическото развитие и възможностите на... През призмата на изследване на развитието в блоковата среда на страните от групата за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) е налице възможност за оценяване на пулса и темпа на икономическото развитие и възможностите на България, Румъния и Гърция (страните от ЧИС, членки на ЕС) да развиват потенциала си за растеж. За нас с особената си важност (особено в условията на глобална финансово-икономическа криза) изпъква връзката между БВП и способността да се култивират фактори на растежа в отворените за външна търговия икономики. На тази основа за обект на изследване се определя икономическият потенциал в рамките на ЧИС, а за негов предмет основните тенденции и фактори на растежа в икономиките на страните от ЧИС. Целта на настоящата студия е да представи критичен анализ на тенденциите в икономическото развитие на страните от ЧИС през призмата на идентификацията на основните фактори за подкрепа на икономическия растеж в XXI век. Студията е структурирана в две основни части. В първата е представен сравнителен мониторинг на тенден¬циите в основните макроикономически показатели за периода 2003–2010 г. за страните от ЧИС. Във втората част са моделирани темповете на растеж на страните от ЧИС от гледна точка отвореността на техните икономики и динамиката в експортните и импортните потоци.
 • Жельо Вътев
  ПРОБЛЕМИ НА СТРЕС-ТЕСТВАНЕТО В ДЕЙНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ БАНКИ
  JEL: G21
  Резюме: В разработката се прави критичен анализ на съществуващата практика за провеждане на стрес-тестване в банковата сфера у нас и в чужбина. На тази ос-нова се акцентира върху редица нерешени или дискусионни въпроси, касаещи: значимостта... В разработката се прави критичен анализ на съществуващата практика за провеждане на стрес-тестване в банковата сфера у нас и в чужбина. На тази ос-нова се акцентира върху редица нерешени или дискусионни въпроси, касаещи: значимостта на стрес-тестовете; обхвата и периодичността на тяхното провеждане; идентифицирането на специфичните рискове, които могат да окажат негативно влияние; моделирането на сценарии чрез установяване на ключови рискови параметри (фактори), предмет на шокови изменения; извършването на сравните¬лен анализ на методите за осъществяване на стрес-тестване и очертаване на техните предимства и недостатъци; спецификата при провеждането на т. нар. „обратни” стрес-тестове и др.
 • Валери Ненков
  ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ФИРМАТА СЪС СОБСТВЕНИ КАПИТАЛИ
  Резюме: Финансирането със собствени капитали е в основата на вземането на правилни инвестиционни решения, ангажира банките, обезпечава нарастването на производството и паричните постъпления, укрепва позициите й на националните и... Финансирането със собствени капитали е в основата на вземането на правилни инвестиционни решения, ангажира банките, обезпечава нарастването на производството и паричните постъпления, укрепва позициите й на националните и международните пазари. В условията на икономическа криза, при наличието на кредитна рестрикция и ограничен достъп до капиталовия пазар, финансирането със собствени капитали на малките и средните фирми у нас е от решаващо значение за тяхното оцеляване. Просперитетът на фирмите зависи от правилното из-ползване на всички техники за финансиране, т.е. от рационалното съчетаване на финансирането със собствени капитали и външното финансиране.
 • Пламен Пътев
  ОФШОРНИТЕ ЗОНИ – МЯСТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИ ИНИЦИАТИВИ ИЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАНИ ИНВЕСТИЦИИ
  Резюме: Между изследователи, политици и финансисти се води разгорещен спор относно ролята на офшорните зони в съвременната глобална икономика. Коя е причината инвеститорите да насочват спестяванията си към офшорните зони – дали те са... Между изследователи, политици и финансисти се води разгорещен спор относно ролята на офшорните зони в съвременната глобална икономика. Коя е причината инвеститорите да насочват спестяванията си към офшорните зони – дали те са мотивирани от икономически причини или го правят просто за да реализират някакви престъпни намерения, използвайки статута на офшорност? Според Zhixiang Sun, инвеститорите ще пренасочват спестяванията си към офшорните зони дотогава, докато съотношението между възвръщаемостта на родината, спрямо възвръщаемостта в офшорната зона е по-голямо от съотношението между единица минус данъчната ставка в родината и единица минус данъчната ставка в офшорната зона. В това изследване ние изчисляваме това съотношение за американски инвеститор спрямо възможно трансфериране към 9 карибски офшорни зони. За всички случаи получаваме, че съществуват сериозни икономически основания за трансфер към зоните. Подобни са резултатите за български инвеститор, като само за Панама не доказваме наличие на икономическа обоснованост.
 • Стефан Симеонов, Цветан Павлов
  ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ДЕРИВАТИ ВЪРХУ КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР НА ГОЛЕМИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ БОРСИ
  JEL: G14, G01
  Резюме: В професионалните среди продължават да се срещат становищата за опасността от финансовите деривати и за вината им за кризата. Същевременно са единични изследванията за конкретното влияние на дериватите, като те са с тесен фокус –... В професионалните среди продължават да се срещат становищата за опасността от финансовите деривати и за вината им за кризата. Същевременно са единични изследванията за конкретното влияние на дериватите, като те са с тесен фокус – отделен инструмент, ограничен пазар и време. С настоящото изследване търсим аргументи за действителното влияние на финансовите деривати върху капиталовия пазар, като обект на изследване са най-големите западноевропейски борси, върху инструментите на които има базирани опции и фючърси. Анализи-рани са най-съществените пазарни показатели: борсови обороти – в премийна стойност и брой контракти, открити позиции, движение на индексите, променливост и др. Резултатите от извършените корелационен, сравнителен и традиционен инвестиционен анализ водят до следите по-съществени констатации: дериватната търговия подобрява пазарната ликвидност на базовите капиталови инструменти и подпомага рисковото им управление; активността на дериватните борси е по-устойчива в годините на кризата от тази на фондовите борси, което е показател за по-добро съотношение риск–доходност; ананлогичен анализ на руските пазари в същия период потвърждава някои констатации и отчита интересни различия в инвестиционното поведение. От методологична гледна точка паралелният анализ между основни показатели, като: борсови обеми, опционен курс и открити позиции дава възможност за идикирането на съществени промени в инвестиционното поведение и настъпващи финансови и икономически сътресения.
 • Стоян Проданов
  РЕАЛНИТЕ ОПЦИИ – НОВАТА ПАРАДИГМА ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ
  JEL: G31
  Резюме: Дълго време финансовата теория се опитва да наложи дисконтовите методи като революционен подход в оценяването на инвестиционните алтернативи, предлагащ по-коректна и изчерпателна представа за потенциала в създаването на стойност,... Дълго време финансовата теория се опитва да наложи дисконтовите методи като революционен подход в оценяването на инвестиционните алтернативи, предлагащ по-коректна и изчерпателна представа за потенциала в създаването на стойност, заменяща използвания дълго време в капиталовото бюджетиране „период на изплащане”. Дисконтирането на паричните потоци бе основната и неоспорима парадигма във вземането на инвестиционни решения до появата на Анализа на реалните опции – приложение на теорията за финансовите опции в капиталовото бюджетиране. Реалните опции динамизират оценяването чрез вграждането на гъвкавост в капиталово бюджетните процедури – възможността на фирмите да реагират адекватно на благоприятни или нежелани промени в икономическата среда, конкуренцията или пазарите. Анализът на реалните опции е най-съвършеният подход в оценяването на дългосрочните инвестиции и не е далеч моментът, когато ще замени изцяло традиционния инструментариум в капиталовото бюджетиране.
 • Ангел Ангелов
  СВОБОДНИТЕ ЗОНИ КАТО СРЕДСТВО ЗА ДЪРЖАВНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
  Резюме: Свободните зони се появяват на определен етап от развитието на националното стопанство като нова форма на взаимодействие във външната търговия и външноикономическите връзки на дадена страна. Една от най-често използваните... Свободните зони се появяват на определен етап от развитието на националното стопанство като нова форма на взаимодействие във външната търговия и външноикономическите връзки на дадена страна. Една от най-често използваните разновидности на свободните зони са безмитните. Балансираното постигане на множеството цели, чрез създаване на свободни зони ни довежда до извода, че те могат да бъдат и средство за държавно иконо¬мическо регулиране. Въпреки че почти всички условия за развитие на свободните зони в България са налице, тяхната дейност, а оттам и значение за икономиката ни намалява. Въпросът, който възниква, е как би могло да се промени това. Като по-важни биха могли да се откроят следните основни насоки в развитието на свободните зони в България: промяна в изискванията към наемателите в нормативната уредба, относно технологичното равнище и вида на производствата, развивани в свободните зони; данъчни преференции за инвеститорите; превръщане на свободните зони в производствени площадки, където се използват нови технологии; използване и на режимния подход при създаването на свободните зони в България; оторизиране на държавен орган, който да организира, координира и контролира дейността на свободните зони на територията на страната; определяне на приоритетни цели при функционирането на свободните зони. Всичко това ще даде възможности за установяване точното място и ролята на свободните зони и ще ги направи ефективно средство за държавно регулиране на икономиката.
 • Божидар Божинов
  УТВЪРЖДАВАНЕ НА БНБ КАТО ЦЕНТРАЛНА БАНКА
  JEL: G21
  Резюме: Създаването на Централната банка и изграждането на банковата система у нас започва едва в края на XIX век – след освобождението ни от турско робство. В своята над 120-годишна история българското банково дело преживява редица върхове... Създаването на Централната банка и изграждането на банковата система у нас започва едва в края на XIX век – след освобождението ни от турско робство. В своята над 120-годишна история българското банково дело преживява редица върхове и спадове, за да достигне до съвременното си състояние. В настоящото изследване ще акцентираме върху обособяването и утвърждаването на БНБ като същинска централна и емисионна банка.
 • Валентин Милинов
  ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА И НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАНКОВИЯ МАРКЕТИНГ СЛЕД ФИНАНСОВА КРИЗА
  JEL: G21, E44
  Резюме: В условията на световна финансова и икономическа криза и глобален банков срив, ефективният банков маркетинг ще е в основата на успешното стабилизиране на банковата система. Динамичните и превратни промени в банковото дело налагат... В условията на световна финансова и икономическа криза и глобален банков срив, ефективният банков маркетинг ще е в основата на успешното стабилизиране на банковата система. Динамичните и превратни промени в банковото дело налагат основно преосмисляне на концепциите за стратегическо маркетинг планиране и прогнозиране по отношение на клиенти, партньори и акционери. Това ще превърне създадените потенциални възможности от глобализацията в реални за банките печалби и ще запази лидерските им позиции на основен финансов посредник в икономиката. В условията на силна конкуренция на пазара на финансови услуги една от водещите маркетингови концепции в съвременния банков маркетинг налага ориентирането на банките към постигане на отговорни и общественозначими цели, с по-голяма стойност за всички свързани в мрежата икономически агенти. Успешното развитие на банковата дейност ще зависи от познаването на психологията и различните аспекти на промяна в поведението и ползите на обществото.
 • Марин Маринов
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ПАЗАРНИЯ ТРЕНД ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ
  Резюме: Техническият анализ е един от двата подхода за инвестиционен анализ на финансовите пазари. Той притежава разнообразен графичен и количествен инструментариум, чрез който се изследва ценовото движение на финансовите инструменти.... Техническият анализ е един от двата подхода за инвестиционен анализ на финансовите пазари. Той притежава разнообразен графичен и количествен инструментариум, чрез който се изследва ценовото движение на финансовите инструменти. Настоящото изследване акцентира върху индикаторите, чрез които се прогнозират краткосрочните изменения в цените на финансовите инструменти.
 • Анелия Радулова
  НЕОКЛАСИЧЕСКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СИНТЕЗ НА ДОМАКИНСТВАТА
  JEL: D1, E11, E13
  Резюме: Настоящата разработка фокусира вниманието върху изучаването на домакинствата като субект на икономически отношения от позициите на неокласическия и институционалния синтез. Домакинството се разглежда като първичен елемент на... Настоящата разработка фокусира вниманието върху изучаването на домакинствата като субект на икономически отношения от позициите на неокласическия и институционалния синтез. Домакинството се разглежда като първичен елемент на икономическата система, като обективно необходим и относително самостоятелен икономически субект. Неокласическият синтез акцентира вниманието си върху две основни характеристика на индивида и домакинството – суверенитет и рационализъм – и от тези позиции анализира поведението им в услови-ята на пазарно стопанство. Като реакция на недостатъците на неокласическата теория институционалният подход акцентира върху нормите, правилата и стереотипите на мислене, които управляват поведението на човека в реалния живот. Изследването на домакинствата като функционален социално-икономически субект изисква съчетаване на постановките на неокласическия и институционалния подход.
 • Людмил Кръстев
  СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, РАБОТЕЩИ В БРАНША „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”
  JEL: G22
  Резюме: В настоящата статия, на базата на официално публикувана за застрахователните дружества информация, е направен сравнителен анализ на тяхната дейност. Застъпена е тезата, че оценката на дейността на застрахователните дружества в... В настоящата статия, на базата на официално публикувана за застрахователните дружества информация, е направен сравнителен анализ на тяхната дейност. Застъпена е тезата, че оценката на дейността на застрахователните дружества в РБългария не следва да се базира само върху генерирания премиен приход, а и върху финансовите показатели, разгледани в статията. В тази връзка е дадена оценка за рентабилността на приходите от продажби и възвръщаемостта на собствения капитал на застрахователните дружества, работещи в бранша „Общо застраховане”.
 • Петя Василева
  ОБЗОР НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
  Резюме: България успя да намали бюджетния дефицит, както се изисква по процедурата при прекомерен дефицит, и провежда съществена реформа, чиято цел е, законоустановената възраст за пенсия да бъде увеличена за мъжете и за жените. Въпреки... България успя да намали бюджетния дефицит, както се изисква по процедурата при прекомерен дефицит, и провежда съществена реформа, чиято цел е, законоустановената възраст за пенсия да бъде увеличена за мъжете и за жените. Въпреки напредъка, постигнат от правителството в изпълнение на неговата програма за реформи, главните предизвикателства пред политиката на страната са останали в общи линии непроменени. Поради постоянното увеличение на безработицата е необходимо по-голямо преориентиране на активната политика по заетостта, за да бъде подобрена пригодността за заетост. Ниските постижения в образованието свидетелстват за наличието на значителни структурни пречки пред осигуряването на качествено образование. Устойчивостта и адекватността на пенсионната система все още не са напълно гарантирани. Качеството на публичните разходи, ефективността на данъчната система и бизнес климатът са под оптималните. България в голяма степен е зависима от вноса на енергия и нейният енергиен пазар не функционира пълноценно.
 • Сергей Радуканов
  ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ДОХОДНОСТТА И РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР У НАС
  JEL: G 21
  Резюме: В статията се разглежда влиянието на финансовата криза върху доходността и рисковия профил на банковия сектор у нас. Този проблем се изследва на две равнища – на макроикономическо ниво (банкова система като цяло) и на... В статията се разглежда влиянието на финансовата криза върху доходността и рисковия профил на банковия сектор у нас. Този проблем се изследва на две равнища – на макроикономическо ниво (банкова система като цяло) и на микроикономическо ниво (конкретни банки). Извежда се показател за комплексно обвързване на печалбата и риска (рисковопретеглена рентабилност), проследява се неговата динамика и се очертават факторите, които му оказват влияние.
 • Петко Ангелов
  УПРАВЛЕНИЕ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ НА БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  JEL: E62, H63
  Резюме: Задоволяването на обществения интерес по отношение на публичните стоки и услуги има свои граници – ресурсната ограниченост при предоставянето на публични блага и услуги. Доколкото потребностите на обществото и отделните индивиди... Задоволяването на обществения интерес по отношение на публичните стоки и услуги има свои граници – ресурсната ограниченост при предоставянето на публични блага и услуги. Доколкото потребностите на обществото и отделните индивиди винаги превишават наличните икономически ресурси за тяхното реализиране, належащо става използването на инструментите на дълговото и дефицитното финансиране. С особена сила това важи за държавата като икономически субект. Нещо повече, дълговото финансиране може да се използва за формиране и осъществяване на политики, които далеч надхвърлят чисто икономическите цели на всяко правителство. Икономическата теория отдавна доказва, че държавният дълг, неговата величина и процесите, свързани с управлението му, имат отражение върху икономическото развитие на страната, потреблението, спестяването и инвестициите. Задълбочаването на дълговата криза и сътресенията на финансовите пазари демонстрират илюзорната представа за адекватността на националните икономики по отношение управлението на публичния дълг в дългосрочен план. Прилагането на вече утвърдени мерки, както и разписването на нови е обективна необходимост. Важно значение в анализираната област има и системният подход за определяне разностранния характер на управлението на публичния дълг.
 • Иван Маринов
  ПРИЧИНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В ОБЕМА И КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ, ОТПУСКАНИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: G01, G21
  Резюме: Високата кредитна активност на търговските банки в България по отно-шение на граждани и домакинства непосредствено преди навлизането на последиците от световната икономическа криза, както и стремежът на населението у нас за... Високата кредитна активност на търговските банки в България по отно-шение на граждани и домакинства непосредствено преди навлизането на последиците от световната икономическа криза, както и стремежът на населението у нас за поддържане на качествен жизнен стандарт, са основни причини, които засилват тежестта на заемите с цел крайно потребление в кредитните портфейли на банковите институции. С влошаването на икономическите показатели в страната след началото на 2009 г. банковите институции се принуждават да променят по-ведението си на кредитния пазар и да търсят ефективни начини за ограничаване на непрекъснато увеличаващия се дял от необслужвани потребителски заеми сред населението. Целта на настоящото изследване да проследи тенденциите при промяната в обема и качеството на общия портфейл от потребителски заеми на банковата система за периода декември 2006 – юни 2012 г. и да се посочат основните при¬чини за влошаване качеството на кредитите за текущи цели, отпускани от търгов¬ските банки у нас.
 • Димитър Костов
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ – ИНТЕГРАЦИЯТА КАТО АНТИКРИЗИСНА МЯРКА
  JEL: G15
  Резюме: Водещата теза в настоящата разработка е разбирането, че изграждането на единен институционализиран европейски капиталов пазар е необходимост и задължително условие за успешното провеждане на икономическата политика на ЕС, което... Водещата теза в настоящата разработка е разбирането, че изграждането на единен институционализиран европейски капиталов пазар е необходимост и задължително условие за успешното провеждане на икономическата политика на ЕС, което обаче към момента не е залегнало като приоритет на управляващите органи на съюза. Чрез емпирично изследване се доказва, че средната корелация на индексите на фондовите борси в рамките на Euronext е малко по-висока и значително по-стабилна от средната корелация на индексите на избраните пет борси извън системата на Euronext. Това дава основание да се направи изводът, че степента на интеграция на капиталовите пазари вътре в рамките на Euronext е по-висока, отколкото извън тях, което се явява мощен инструмент за антикризисно действие.
 • Младен Ламбев
  ДАНЪКЪТ НА ТОБИН И СПЕКУЛАТИВНИТЕ ВАЛУТНИ ТРАНСАКЦИИ
  JEL: G01, G15
  Резюме: Основната цел на публикацията е да се очертаят възможностите на „данъка на Тобин” (Tobin Tax) за решаване на някои проблеми, свързани с нестабилността на финансовите пазари под влияние на спекулативните трансакции. Предложена за... Основната цел на публикацията е да се очертаят възможностите на „данъка на Тобин” (Tobin Tax) за решаване на някои проблеми, свързани с нестабилността на финансовите пазари под влияние на спекулативните трансакции. Предложена за първи път в началото на 70-те години на миналия век, идеята на Дж. Тобин запазва своята актуалност и до днес е обект на сериозно внимание както в академичните среди, така и в контекста на практическото й прилагане. Разглеждайки накратко неуспешния опит на Швеция да въведе самостоятелно своя разновидност на данъка на Тобин, разработката търси поуките от него и разкрива най-съществените пречки и предизвикателства пред данъчното облагане на финансовите трансакции от финансова, политическа и организационна гледна точка.