Година 2012, Брой Том 16

Дата на издаване

9.8.2012 г.

Съдържание

 • Никола Янков, Петя Иванова
  РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СА „Д. А. ЦЕНОВ” (Една скромна годишнина – една скромна панорама на свършеното)
  JEL: A0, A3
  Резюме: Разработката е посветена на петнадесетата годишнина от създаването на Института за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов” и решението за издаване на Алманах „Научни изследвания”. В нея са очертани основните моменти от развитието на... Разработката е посветена на петнадесетата годишнина от създаването на Института за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов” и решението за издаване на Алманах „Научни изследвания”. В нея са очертани основните моменти от развитието на звеното и изданието в ретроспективен план. Направена е систематизация на броевете и публикациите в Алманах „Научни изследвания”. Представени са актуалните приоритети и някои възможности за развитие на научно-изследователската работа в СА „Д. А. Ценов”.
 • Огнян Марков, Тодор Тодоров, Цветелина Цанова
  ДОХОДИ, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
  Резюме: Върху икономическия растеж влияние оказват редица фактори, но безспорно измежду най-важните се нареждат доходите и потреблението на населението. Повишаването на доходите на населението води до увеличено потребление, което пък, за да... Върху икономическия растеж влияние оказват редица фактори, но безспорно измежду най-важните се нареждат доходите и потреблението на населението. Повишаването на доходите на населението води до увеличено потребление, което пък, за да бъде задоволено, стимулира производството, т.е. създаването на повече стоки и услуги и следователно предизвиква нарастване обема на брутната продукция и на брутната добавена стойност. В процеса на изпълнение на проектното задание е подложена на задълбочен анализ триадата „доходи–потребление–икономически растеж”. Обработен е голям обем от статистическа информация, анализирани са данни, получени от проведено анкетно наблюдение, проучени са научни изследвания на български и чужди автори.
 • Галин Стефанов
  ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: В настоящото изследване са разгледани основните възгледи в литературата при моделиране на икономическия растеж. Проведено е иконометрично изследване на факторите на икономическия растеж в България. Идентифицирани са основ¬ните... В настоящото изследване са разгледани основните възгледи в литературата при моделиране на икономическия растеж. Проведено е иконометрично изследване на факторите на икономическия растеж в България. Идентифицирани са основ¬ните детерминанти на растежа, като е измерена силата на влиянието им. Установено е положително мултипликативно влияние на крайното потребление, брутното капиталообразуване, държавните разходи за компенсиране на заетите, износа и едностранните безвъзмездни трансфери. Анализирани са възможностите за насърчаване на икономическия растеж в България в краткосрочен и дългосрочен план.
 • Нонка Георгиева
  РАВНОВЕСИЕ В СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ОПТИМАЛНОСТ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА
  Резюме: Предмет на настоящaта разработка е приложението на един линейно квадратичен модел, който е резултат от процеса на стохастичното моделиране в сферата на икономиката. Моделира се динамичен икономически процес, който протича в условия,... Предмет на настоящaта разработка е приложението на един линейно квадратичен модел, който е резултат от процеса на стохастичното моделиране в сферата на икономиката. Моделира се динамичен икономически процес, който протича в условия, описани от съответно стохастично диференциално уравнение. Динамиката на процеса е подчинена на скокообразни промени. Такива системи са известни като Марковски скокообразни линейни системи. Целта в наблюдавания процес се моделира чрез функционал, който трябва да се минимализира. Получава се линейно квадратичен стохастичен модел. Търсенето на равновесие в модела е свързано с численото решаване на система обобщени дискретни алгебрични Рикатиеви уравнения. Изследват се методи за търсене на максимално решение на системата Рикатиеви уравнения и се предлагат нови методи и алгоритми за пресмятане на максималното решение. Анализират се числовите характеристики на алгоритмите и те се изследват в специалните случаи на отрицателно определени и индефинитни теглови матрици. Направени са изводи за приложимостта и ефективността на предложените методи.
 • Тодор Тодоров, Анастасия Марчева, Миглена Вачевска
  СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ – ИНСТРУМЕНТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ
  JEL: В22, С53
  Резюме: СНС е един от най-важните инструменти на макроикономическия анализ, предоставяща богати възможности за изследване, моделиране и прогнозиране на националната икономика. В студията се представят в най-обобщен вид съдържанието и новите... СНС е един от най-важните инструменти на макроикономическия анализ, предоставяща богати възможности за изследване, моделиране и прогнозиране на националната икономика. В студията се представят в най-обобщен вид съдържанието и новите моменти на СНС`2008. Идентифицирани са направленията, в които може и следва да се използва информацията от СНС за целите на макроикономическия анализ. На базата на основните макроикономически показатели са разработени прогнози за развитието на България. Изследването представя и резултатите от проведено анкетно проучване относно степента на популярност на СНС сред икономическите кадри и тяхното отношение за насоките на нейното практическо използване.
 • Валентин Милинов, Красен Иванов, Ангел Георгиев
  ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
  JEL: Q01
  Резюме: Управлението на инвестиционните проекти е свързано с формирането на такъв инвестиционен портфейл, който би им гарантирал най-висока финансова възвръщаемост. Основна характеристика на инвестициите е съотношението... Управлението на инвестиционните проекти е свързано с формирането на такъв инвестиционен портфейл, който би им гарантирал най-висока финансова възвръщаемост. Основна характеристика на инвестициите е съотношението „риск–възвръщаемост”. Взаимозависимостта между тези две категории по принцип е правопропорционална – т.е. преследването на по-висока възвръщаемост предполага поемане на по-голям риск и обратно, нискорисковите инвестиции по презумпция са носители на по-скромна възвръщаемост, но затова пък сигурна. Определящи при избора на подходяща инвестиция са личните предпочитания и готовността на всеки инвеститор да поеме съответния риск. Колективните инвестиционни схеми и застрахователните компании се нареждат сред най-значимите субекти на глобалния финансов пазар. Чрез извършването на ретроспективен, диагностичен и прогностичен финансов анализ на риска и възвръщаемостта на инвестираните временно свободни финансови средства на дружествата по общо застраховане и изследване ефективността на портфейлния мениджмънт на инвестиционните фондове се посочват тенденциите за устойчиво развитие в условията на криза.
 • Анета Денева, Георги Сирашки, Христо Сирашки, Цанко Спасовски, Румяна Ангелова
  ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГИЙНОТО РАЗВИТИЕ – ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ
  Резюме: Научната разработка на тема: „Икономически проблеми на енергийното развитие – възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност” е с теоретико-приложна насоченост. Едно от най-важните направления на енергийното производство... Научната разработка на тема: „Икономически проблеми на енергийното развитие – възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност” е с теоретико-приложна насоченост. Едно от най-важните направления на енергийното производство за преодоляване ограничеността на суровините е свързано с използването на възобновяемите енергийни източници – ВЕИ. Тези източници се разглеждат като основен фактор за преминаване към ниско въглеродни икономики, осигуряване сигурност на енергийните доставки, развитие на нови високотехнологични производства и осигуряване на т.н. „зелен растеж”.
 • Васил Захариев, Анелия Радулова, Петко Ангелов
  ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНЛИВИ В КОНТЕКСТА НА „СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020”
  Ключови думи: -
  Резюме: Изяснени са теоретичните постановки за същността, характеристиките и посоките на влияние на държавния дълг и държавния дефицит върху основните макроикономически променливи. Анализирани са размерът, динамиката и обслужването на... Изяснени са теоретичните постановки за същността, характеристиките и посоките на влияние на държавния дълг и държавния дефицит върху основните макроикономически променливи. Анализирани са размерът, динамиката и обслужването на всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата, представляващи задължение на държавата и обхващащи вътрешния и външния държавен дълг. Изследвана е динамиката и тенденциите на изменение на държавния дълг и взаимовръзката му с основните макроикономически променливи.
 • Карина Саркисян Дикова
  AНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ С АГРАРНИ ПРОДУКТИ
  JEL: F14
  Резюме: Настоящата разработка е насочена към изследване интензивността на тър¬говските потоци с аграрни продукти на Р България със страните от различни региони – Европейски съюз, Балканските страни, страните-бивши членки на ЦЕФТА (до 2007... Настоящата разработка е насочена към изследване интензивността на тър¬говските потоци с аграрни продукти на Р България със страните от различни региони – Европейски съюз, Балканските страни, страните-бивши членки на ЦЕФТА (до 2007 г.). Същевременно с помощта на методологичен инструментариум се измерва степента на търговска специализация на страната ни в областта на вноса и износа на селскостопански продукти на равнище отделни продуктови групи. В хода на изследването се проследява динамиката на специализацията в областта на търговията със стоки от аграрния сектор, което позволява да се очертаят промените в експортните, респ. импортните потоци съобразно въздействието на различни икономически и политически фактори и да се търси степента на въз-действие на тези промени върху икономическото развитие.
 • Стефан Симеонов
  ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ДЕРИВАТИ В ПЕРИОД НА ФИНАНСОВА НЕСИГУРНОСТ И ОБЩА РЕЦЕСИЯ
  JEL: G14
  Резюме: За мащабите на значимостта на финансовите деривати може да се съди по множество показатели, сред които: изключително бързото им и многостранно развитие; стойността на ежедневните позиции в тях, надхвърлящи от 6 до 10 пъти брутния... За мащабите на значимостта на финансовите деривати може да се съди по множество показатели, сред които: изключително бързото им и многостранно развитие; стойността на ежедневните позиции в тях, надхвърлящи от 6 до 10 пъти брутния годишен продукт на всички икономики в света; атрактивните възможности за доход и уникалните възможности за управление на риска. Успоредно с това, често срещаме и крайни мнения, в които се обвиняват финансовите деривати за световната финансова криза и за огромните загуби на различни категории пазарни играчи. С настоящото изследване се търси и откроява действителното значение на финансовите деривати за инвестиционната активност и глобалната икономика в периода от началото на финансовата и последвалата я икономическа криза. Анализираните проявления на финансовите деривати в ключови събития за последните години показват тяхната съществена роля за „ранно диагностициране” на глобални икономически кризи, както и позитивното им влияние върху капиталовия пазар и индиректно подпомагане на реалните икономически сектори във фаза на рецесия.
 • Величко Адамов, Теодора Димитрова, Надежда Благоева
  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
  JEL: Н30
  Резюме: Обективно наложилото се присъствие на данъците в бюджетните планове на правителствата показва, че става дума за феномен, който е бил и остава основа на изпълнението на държавните функции. Всички физически и юридически лица,... Обективно наложилото се присъствие на данъците в бюджетните планове на правителствата показва, че става дума за феномен, който е бил и остава основа на изпълнението на държавните функции. Всички физически и юридически лица, независимо от това какви позиции заемат в административните и стопанските структури на обществото, съобразяват своето поведение и разчети за бъдещето с провежданата държавна политика по данъците. Данъчната политика е обективно свързана с производството и процеса на разпределение на парите и логично оказва влияние върху крайните резултати от всеки вид стопанска дейност, съответно върху икономическия растеж. В тази връзка данъчната политика е инструмент на икономическия растеж, чрез който може да се решават финансови, икономически и социални задачи както в процеса на събирането на държавни приходи, така и в процеса на изразходването им.
 • Ангел Ангелов, Жельо Вътев, Марин Маринов, Сергей Радуканов
  ТЕХНИКИ ЗА ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ТРЕНД
  Резюме: В настоящото изследване се осъществява сравнителен анализ на видовете гра¬фики, които се използват при търговията с финансови инструменти. Систематизират се не само характерните за европейската практика модели, но и използваните и... В настоящото изследване се осъществява сравнителен анализ на видовете гра¬фики, които се използват при търговията с финансови инструменти. Систематизират се не само характерните за европейската практика модели, но и използваните и характерни за САЩ и Япония графики. В разработката са систематизирани „ценовите модели” за анализ на тренда. Разкриват се характерните особености на „обръщащите” и „продължаващите” модели. Аргументирано се доказва прогностичната валидност на някои от тях.
 • Анета Денева, Георги Сирашки, Христо Сирашки, Цанко Спасовски
  ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
  JEL: О32, Р28
  Резюме: При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Научната разработка на тема: „Добив на суровини и... При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Научната разработка на тема: „Добив на суровини и екологизация на добивното производство” е с теоретико-приложна насоченост. Тя има отношение към екологичните проблеми на добивната промишленост, опазването и възпроизводството на околната среда. Чрез екологизация на добивната промишленост се осигурява качество и конкурентоспособност на готовата продукция на вътрешния и международния пазар; улеснява се техническото сътрудничество между заинтересованите страни; човекът в своята дейност и природата са защитени от вредното въздействие на прилаганите технологии и процеси.
 • Георги Герганов, Виолета Блажева
  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АГРАРНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХІ ВЕК В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  JEL: Q18
  Резюме: Общата европейска селскостопанска политика е насочена към ефективно и устойчиво земеделие. Нарастващите предизвикателства пред селското стопанство в Европа (в т.ч. и в България) налагат нейната непрекъсната реформа от гледна точка... Общата европейска селскостопанска политика е насочена към ефективно и устойчиво земеделие. Нарастващите предизвикателства пред селското стопанство в Европа (в т.ч. и в България) налагат нейната непрекъсната реформа от гледна точка на привеждането й в съответствие с по-високите изисквания на обществото за здравословни храни, опазване на селските райони, гарантиране производството на по-висококачествена продукция и запазване доходите на селскостопанските производители. „Европейският селскостопански модел” е насочен към създаване на устойчиви селскостопански практики, към осигуряване на цялостна пазарна ориентация на селското стопанство и към осигуряване на възможност, селскостопанските производители максимално да се възползват от уменията на пазара да осигурява търсени от потребителите продукти.
 • Кирил Митов, Росица Колева, Маргарита Гергова, Людмила Дончева
  ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ БИЗНЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ
  JEL: М21
  Резюме: Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж при ефективно и екологосъобразно използване на ресурсите. Взаимоотношението... Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж при ефективно и екологосъобразно използване на ресурсите. Взаимоотношението „ефективност – икономически растеж” се интерпретира в съответствие с идеите на тези програми. Разгледани са възможностите за аналитична оценка на капиталовите и човешките ресурси и на икономическия растеж. Извършени са практически изследвания на степента на използване на ресурсите, на нейното отражение върху икономическия растеж на индустриални предприятия от различни сектори, които в значителна степен илюстрират особеностите в развитието на индустриалния бизнес през периода 2007 – 2010 г.
 • Георги Герганов, Радка Ненова
  УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
  JEL: Q12
  Резюме: Насърчаването на предприемачеството е една от основните насоки на съвременната европейска политика за малките и средните предприятия. Особено внимание се отделя на жените предприемачи и на потенциалните бъдещи предприемачи.... Насърчаването на предприемачеството е една от основните насоки на съвременната европейска политика за малките и средните предприятия. Особено внимание се отделя на жените предприемачи и на потенциалните бъдещи предприемачи. Актуалността на тези проблеми предизвиква научен интерес у изследователите и е база за определяне на обектите на настоящото изследване. В литературата съществуват различни подходи, които могат да бъдат приложени при дефиниране характеристиките на жените предприемачи и мотивацията на младите предприемачи. В разработката е построен концептуален модел, който е използван като методологическа основа за провеждане на проучването в областта на селското стопанство.
 • Боян Илиев, Данаил Врачовски, Пламен Йорданов, Румен Ерусалимов, Венцислав Василев, Силвия Пантелеева, Анелия Панева
  ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО
  Резюме: Широко разпространено разбиране обвързва индивидуалната, респ. и социалната сигурност с достигането на състояние на гарантирана възможност за определено равнище на удовлетворяване на общественоприемлив кръг от човешки потребности... Широко разпространено разбиране обвързва индивидуалната, респ. и социалната сигурност с достигането на състояние на гарантирана възможност за определено равнище на удовлетворяване на общественоприемлив кръг от човешки потребности във всякакви житейски ситуации, вкл. и обусловени от евентуалното настъпване на съпътстващите ежедневието рискове. Представяна по такъв начин, сигурността притежава ясно очертани икономически измерения. В условията на пазарна икономика социалната несигурност на отделните индивиди се увеличава. Това извежда на преден план проблемите, свързани със сигурността на отделните личности. Решаването на тези проблеми до голяма степен е от компетенцията на застрахователните, пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества, чиято дейност в очертаното направление е предмет на настоящото, първо по рода си за българската теория и практика, изследване.
 • Галина Захариева, Николай Йорданов, Николай Андреев
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ ВЪРХУ ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ
  JEL: F14, F15
  Резюме: Процесите на либерализация на международната търговия създават естествени предпоставки за разширяване на вътрешноотрасловата търговия между страните. В рамките на Европейския съюз тази тенденция е подвластна и търпи въздействието на... Процесите на либерализация на международната търговия създават естествени предпоставки за разширяване на вътрешноотрасловата търговия между страните. В рамките на Европейския съюз тази тенденция е подвластна и търпи въздействието на интеграционния процес, който е свързан с въвеждането и прилагането на обща нормативна база. В този контекст настоящата разработка е насочена към установяване на промените в структурата и динамиката на вътрешноотрасловата търговия на страната ни с държавите–членки на ЕС, както и към оценка на ефектите от установения модел на търговски отношения с тях. Основният акцент в изследването е поставен върху обема и структурата на търговските потоци между България и страните–членки в контекста на вътрешноотрасловата специализация на българската икономика в рамките на ЕС. С оглед постигането на по-голяма пълнота се засягат в по-агрегиран вид структу-рата на вътрешно-регионалния стокообмен (импорт и експорт) на държавите–членки на ЕС.
 • Крум Крумов, Пенко Димитров, Силвия Костова
  АСПЕКТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ КОНТРОЛНИ ИНСТИТУЦИИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  JEL: H7, M48
  Резюме: В Република България съществуват няколко контролни структури, които имат общ обект – публичните финанси. Това са Сметната палата, Агенция Държавна финансова инспекция и органи, осъществяващи одит. Наличието на общ обект определя... В Република България съществуват няколко контролни структури, които имат общ обект – публичните финанси. Това са Сметната палата, Агенция Държавна финансова инспекция и органи, осъществяващи одит. Наличието на общ обект определя единството на контрола, който посочените органи следва да осъществяват, и предполага между тях да се изградят взаимни връзки и да се координират контролните им процедури. Направените проучвания показаха, че независимо от сключените между контролните институции договори на практика сътрудничеството между тях е на много ниско равнище. Много слаб е обменът на информация преди започване на контролни операции, поради което се дублират дейности, осъществявани в едни и същи обекти. Вследствие липсата на координация и взаимодействие се повишават разходите за финансов контрол в публичния сектор и се понижава неговата ефективност. Това налага необходимостта от реорганизация на начина, по който комуникират помежду си органите, които контролират публичните финанси.
 • Теодора Димитрова, Младен Столинчев
  МЕНИДЖМЪНТ НА КРЕДИТНИЯ РИСК – РАЦИОНАЛНОСТ В БАНКИРАНЕТО
  JEL: G21
  Резюме: В настоящото изследване ефективният кредитен риск-мениджмънт се разглежда като фактор за банкова стабилност, който регистрира значителен принос в организацията на банковата дейност и в процеса по формулиране на рационални финансови... В настоящото изследване ефективният кредитен риск-мениджмънт се разглежда като фактор за банкова стабилност, който регистрира значителен принос в организацията на банковата дейност и в процеса по формулиране на рационални финансови решения. В хода на изследването са оценени базовите измерения на кредитния риск в банкирането чрез изследване на зависимостта между управлението на банковия риск и ефективността на банковата политика. Очертани са предизвикателствата пред съвременните измерения на кредитния риск-мениджмънт в банкирането. Изследвана е в теоретичен и практико-приложен аспект ефективносттта на кредитния риск-мениджмънт, интерпретирани са основните проблеми и тенденции. Анализирано е въздействието на кредитния риск върху финансовото състояние на банката. Очертани са насоки за планиране на мерки и формулиране на препоръки за адекватно управление на кредитния риск в банкирането.
 • Красимир Шишманов, Емил Цанов, Асен Божиков, Стефан Петров
  ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
  JEL: D80, I18
  Резюме: Електронното здравеопазване е бързо развиваща се област, в която си взаимодействат медицинската информатика, общественото здравеопазване, предлагането на здравни услуги и информация чрез използване на съвременни информационни и... Електронното здравеопазване е бързо развиваща се област, в която си взаимодействат медицинската информатика, общественото здравеопазване, предлагането на здравни услуги и информация чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. Стратегическата цел при въвеждане на електронното здравеопазване е подобряване на здравното състояние и качеството на живот на българските граждани чрез осигуряване на достъп до качествени здравни услуги. Предвид на това настоящото изследване разкрива актуалното състояние на информационните системи в лечебните заведения и очертава възможните перспективи за тяхното развитие и усъвършенстване чрез прилагането на съвременни и ефективни информационни технологии.
 • Величко Адамов, Данаил Врачовски, Теодора Димитрова, Николай Нинов
  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ХОРИЗОНТ 2020
  JEL: H51
  Резюме: Анализираните в теоретичен и практикоприложен аспект проблеми на финансирането на здравеопазването са изключително актуални днес, особено в условията на финансово-икономическа криза и социална несигурност. Вниманието е насочено към... Анализираните в теоретичен и практикоприложен аспект проблеми на финансирането на здравеопазването са изключително актуални днес, особено в условията на финансово-икономическа криза и социална несигурност. Вниманието е насочено към такива здравни политики и решения, които способстват за фискалната устойчивост на здравните системи, прозрачност посредством въвеждането на нови правила за остойностяване на медицинската помощ и електронното здравеопазване. В научната разработка детайлизирано са проучени предизвикателствата пред ресурсното осигуряване на здравеопазването с хоризонт 2020 год. както през призмата на националната практика, така и в контекста на възможностите за реьшаването им в европейски и глобален аспект.
 • Иван Марчевски, Радослав Йорданов
  ИЗСЛЕДВАНЕ ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ АНАЛИЗ
  JEL: M31, O32
  Резюме: Стремейки се към повишаване продуктивността на своите маркетингови бюджети, все повече предприятия осъзнават необходимостта от регистриране и измерване на резултатите от онлайн дейността. Настоящото изследване е провокирано от... Стремейки се към повишаване продуктивността на своите маркетингови бюджети, все повече предприятия осъзнават необходимостта от регистриране и измерване на резултатите от онлайн дейността. Настоящото изследване е провокирано от засилващия се интерес на бизнеса към използване на инструменти за уеб анализ. В изследването са коментирани някои от факторите, влияещи върху дифузията на инструменти за уеб анализ. Направен е обзор на ключови показатели и функционалности за уеб анализ. Представени са резултатите от изследване на предлагането и търсенето на приложения за уеб анализ. Констатирана е структурата на предлагането в бранша, като е установено едноличното лидерство на Google Analytics (и в света, и в България). Констатиран е дефицит на знание у собствениците на сайтове относно ползите, които уеб анализът предоставя. Компенсирането на този дефицит може да стане чрез създаване на интерактивен обучителен модул, популяризиращ възможностите, които инструментите за уеб анализ предоставят.