Година 2012, Брой Том 17

Дата на издаване

30.8.2012 г.

Съдържание

 • Никола Янков, Петя Иванова
  РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СА „Д. А. ЦЕНОВ” (Една скромна годишнина – една скромна панорама на свършеното)
  JEL: A0, A3
  Резюме: Разработката е посветена на петнадесетата годишнина от създаването на Института за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов” и решението за издаване на Алманах „Научни изследвания”. В нея са очертани основните моменти от развитието на... Разработката е посветена на петнадесетата годишнина от създаването на Института за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов” и решението за издаване на Алманах „Научни изследвания”. В нея са очертани основните моменти от развитието на звеното и изданието в ретроспективен план. Направена е систематизация на броевете и публикациите в Алманах „Научни изследвания”. Представени са актуалните приоритети и някои възможности за развитие на научно-изследователската работа в СА „Д. А. Ценов”.
 • Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
  ИЗВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ
  JEL: F23
  Резюме: Интернационализацията в сферата на услугите се е превърнала в самостоятелна сила, която има ясно изразена тенденция към нарастване. Тя се формира от най-различни фактори: икономически, политически, технологически,... Интернационализацията в сферата на услугите се е превърнала в самостоятелна сила, която има ясно изразена тенденция към нарастване. Тя се формира от най-различни фактори: икономически, политически, технологически, социално-демографски и психологически. В студията се разкрива значението на интернационализацията в сферата на услугите за развитието на българската икономика. Изследват се теоретични постановки, изясняващи този процес. На тази база се извеждат модели, обясняващи интернационализацията на българските фирми в сферата на услугите от различни гледни точки.
 • Георги Баташки, Пенко Димитров, Иван Андреев
  ПРАВНИ И ОТЧЕТНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ С КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ
  JEL: H 22, M41
  Резюме: Изследването на влиянието на сложни финансово-икономически категории, понятия и инструменти от данъчната теория и практика е с определящо значение както за стопанската активност на предприятията, така и за фискалната политика на... Изследването на влиянието на сложни финансово-икономически категории, понятия и инструменти от данъчната теория и практика е с определящо значение както за стопанската активност на предприятията, така и за фискалната политика на държавата. Изборът на тема за настоящото научно изследване е продиктуван от обстоятелството, че действащата нормативна уредба относно подоходното облагане на стопанските субекти невинаги е в съответствие с неговата икономическа същност и е нарушена пряката зависимост „данъци–доходи”. Значимостта на проблема се обуславя и от необходимостта за решаване на съществуващите проблеми и очертаване на рационални възможности за усъвършенстване на отчетно-информационното осигуряване облагането на предприятията с корпоративни данъци.
 • Румен Върбанов, Веселин Попов, Наталия Маринова, Стефан Петров
  ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  JEL: D80
  Резюме: Целта на студията е да се установят състоянието и проблемите, свързани с приложението на интернет технологии в българските малки и средни предприятия, да се разкрият причините за изоставането на нашите МСП от тези в ЕС и да се... Целта на студията е да се установят състоянието и проблемите, свързани с приложението на интернет технологии в българските малки и средни предприятия, да се разкрият причините за изоставането на нашите МСП от тези в ЕС и да се разработят методически материали и препоръки за по-ефективно използване на съвременни ИКТ в българския малък и среден бизнес. За изпълнението на така формулираната цел е направена анкета с 56 малки и средни и предприятия и са обработени резултати за приложението на интернет технологии в бизнеса. Откроени са основните проблеми и са предложени варианти за решаването им в условията на нашата действителност. Най-важните научни приноси на изследването може да се представят по следния начин: Извършен е задълбочен анализ на резултатите от проведената анкета и са предложени конкретни решения за преодоляване на изоставането на българските МСП; Разработена е методика за проучване на състоянието в областта на използването на интернет технологиите в българския малък и среден бизнес; Предоставени са конкретни методически материали са нуждите на МСП в областта на по-успешното използване на интернет в бизнеса; Направен е задълбочен анализ на състоянието и проблемите в приложението на интернет технологиите в МСП на ЕС; Предложени са възможности за системно обучение на собствениците и мениджърите в МСП, вкл. електронно обучение в областта на интернет технологиите.
 • Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова Великова, Кристина Павлова
  СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ)
  JEL: L21, M10
  Резюме: Управлението на риска е съществен елемент от структурата на фирмения мениджмънт. Чрез него се решават многоаспектни и комплексни задачи, които в голяма степен предопределят развитието и успеха на дадена организация. Динамиката на... Управлението на риска е съществен елемент от структурата на фирмения мениджмънт. Чрез него се решават многоаспектни и комплексни задачи, които в голяма степен предопределят развитието и успеха на дадена организация. Динамиката на обкръжаващата среда изисква създаването на адекватен механизъм, който да подпомогне процеса по управление на риска в бизнес организациите. В тази светлина е направен опит за създаване на методика, която да спомогне процеса по управление на организационния риск. Изследвайки теоретичните постановки по проблема и практиката във фирмите, се установи, че е възможно движение към стандартизационния метод за управление на риска и че този процес трябва да бъде интегриран в компаниите като елемент на цялостната им системата за управление.
 • Божидар Божинов, Николай Антонов
  ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
  JEL: G21
  Резюме: Банковото дело в международен мащаб е непрекъснат процес на еволюция и усъвършенстване. Навлизането на новите информационни технологии в банковите институции оказва влияние върху дейността им както за намаляване на разходите по... Банковото дело в международен мащаб е непрекъснат процес на еволюция и усъвършенстване. Навлизането на новите информационни технологии в банковите институции оказва влияние върху дейността им както за намаляване на разходите по събирането, съхраняването, обработката и пренасянето на информацията за трансакциите, така и за налагането на алтернативни способи за достъп до банковите услуги, един от които е електронното банкиране. Непрекъснато увеличаващият се процент на потребителите, ползващи електронни банкови услуги, потвърждава огромния потенциал на дигиталните технологии в банковия сектор. Настоящото изследване представя резултатите от проучване на електронните услуги, предлагани от българските банки към юни 2011г.
 • Георги Баташки, Диана Ималова, Тотка Кънева, Иван Андреев, Венцислав Вечев
  ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
  JEL: M 41
  Резюме: Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в предприятията от публичния сектор. Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко... Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в предприятията от публичния сектор. Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на конкретни актуални проблеми. Посоченото обстоятелство в пълна степен се отнася и за счетоводството на предприятията от публичния сектор. Върху тази основа аргументирано се предлагат възможности за решаване на проблеми с теоретико-методологичен и практикоприложен характер в счетоводството на бюджетните предприятия. В резултат на апробацията им в дейността на изследваните предприятия се повишава качеството на създавания счетоводно-информационен продукт.
 • Виолета Краева, Петя Емилова, Наталия Маринова, Кремена Маринова Костова
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ
  Резюме: Управлението на взаимоотношенията с клиентите във финансовите предприятия е от стратегическо значение за техния успех. През последните години секторът осъзнава важността на Интернет като единна платформа за осъществяване на бизнеса... Управлението на взаимоотношенията с клиентите във финансовите предприятия е от стратегическо значение за техния успех. През последните години секторът осъзнава важността на Интернет като единна платформа за осъществяване на бизнеса и като основна комуникационна среда. Онлайн банкирането, интернет застраховането, персоналното обслужване на клиентите на различни здравни, пенсионни и осигурителни фондове е немислимо без наличието на напълно интегрирана електронна система за управление на взаимоотношенията с клиентите (e-CRM система). Студията цели да покаже резултатите от направено анкетно проучване в 24 български финансови организации по отношение на: разпространението на e-CRM системите, архитектурните и функционалните им особености, икономическите и неикономическите ефекти и ползи от прилагането им, възвръщаемостта на инвестицията. Предложени са модели за усъвършенстване на системата и на бизнес процесите, ориентирани към клиентите.
 • Христина Атанасова
  ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В КЛОН НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
  Резюме: Една от най-често използваните форми за извършване на застрахователна дейност на територията на РБългария е учредяването на клон. Откриването на клон е възможност. То е право на застраховател със седалище от държава–членка, но е... Една от най-често използваните форми за извършване на застрахователна дейност на територията на РБългария е учредяването на клон. Откриването на клон е възможност. То е право на застраховател със седалище от държава–членка, но е задължение на застраховател от трета държава. Това означава, че застрахователят от държава–членка може да използва и някоя от другите възможности за извършване на застрахователна дейност, докато застрахователят от трета държава може да извършва застраховане и презастраховане само след вписването на клон в търговския регистър съобразно разпоредбите на Търговския закон. Именно тези различни възможности насочиха интереса на автора към избраната тема. Основната цел, която се преследва в предложения проект, е да се проследи историческото развитие на нормативната уредба относно възможностите за извършване на застрахователна дейност у нас; да се даде юридическа характеристика на клона на застраховател и да се направи съпоставка между застраховател от държава–члена на ЕС и застраховател от трета държава.
 • Станислав Александров, Божидар Божилов, Диана Ималова, Валерий Александров, Веселин Деков
  ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИТЕ
  JEL: M41
  Резюме: Автоматизираната обработка на икономическата информация и вчастност на счетоводната е единствената съвременна алтернатива за ефективното функциониране на цялата информационна система на предприятието. Настоящото научно изследване... Автоматизираната обработка на икономическата информация и вчастност на счетоводната е единствената съвременна алтернатива за ефективното функциониране на цялата информационна система на предприятието. Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата практика за автоматизация на счетоводството чрез фирмен счетоводен софтуер и автоматизирани банкови информационни системи. Върху тази основа аргументирано се предлагат възможности за решаване на проблеми с теоретико-методологичен и практикоприложен характер в счетоводството на нефинансовите предприятия и банките.
 • Веселин Попов, Юрий Кузнецов, Ангелин Лалев
  ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА МИГРАЦИЯТА КЪМ IPV6
  JEL: D80
  Резюме: С изчерпването на адресното пространство, предоставяно от протокола IPv4, преходът към IPv6 става особено важен за организациите. Чрез прехода към IPv6 организациите ще използват новите възможности, което ще доведе до ползи за... С изчерпването на адресното пространство, предоставяно от протокола IPv4, преходът към IPv6 става особено важен за организациите. Чрез прехода към IPv6 организациите ще използват новите възможности, което ще доведе до ползи за бизнеса. Миграцията към IPv6 ще реши проблемите, пред които са изправени организациите при използване на IPv4: недостатъчното адресно пространство, обърканото адресно пространство, международният проблем с разпределяне на адресите, проблеми със сигурността, мобилността и др. Преходът е трудно да се осъществи изведнъж, защото засяга цялата мрежова инфраструктура – всички устройства в мрежата и софтуерните приложения, които ги управляват. В настоящата студия, като се базираме на практикоприложния подход, развиваме методология в стъпки и етапи, през които трябва да се премине за осъществяване на миграцията към IPv6. Разглеждаме също така и проблемите, които може да възникнат при планиране на прехода.
 • Галина Захариева, Драгомир Илиев, Карина Саркисян Дикова, Галин Стефанов
  ВЪНШНОТЪРГОВСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕС
  JEL: F14, F15
  Резюме: Настоящата разработка „Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС” е насочено към изследване на взаимовръзката между производствената и търговската специализация и развитието на икономиките на страните от... Настоящата разработка „Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС” е насочено към изследване на взаимовръзката между производствената и търговската специализация и развитието на икономиките на страните от ЕС в условията на глобализация и интеграция. Двата процеса налагат на държавите–членки различни императиви в политически, а оттам и в иконо¬мически аспект, дължащи се на позициите, които всяка една от тях заема в рамките на Съюза и в световен аспект. То обхваща обема и структурата на търговските потоци на страните–членки, които те реализират в рамките на ЕС, и тези, които всяка страна обменя с останалия свят. В него се засягат и промените в търговската специализация в отделните етапи на разширяване на ЕС и в периода 2007–2010 год., който се отличава с въздействие на специфични фактори върху икономическото развитие на страните в света.
 • Любомир Иванов, Поля Ангелова, Пламен Петков, Красимира Славева, Катя Чиприянова
  РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА
  Резюме: Развитието на националната икономика в условията на икономическа и финансова криза е свързано със сериозни предизвикателства пред пазара на труда. Значимостта на заетостта в осигуряването на икономическото и социалното... Развитието на националната икономика в условията на икономическа и финансова криза е свързано със сериозни предизвикателства пред пазара на труда. Значимостта на заетостта в осигуряването на икономическото и социалното благосъстояние на обществото обуславя необходимостта от статистическото изследване на закономерностите в нейното развитие. Настоящото изследване е с практикоприложен характер. Въз основа на статистически данни за пазара на труда и с помощта на методите на статистико-иконометричния анализ са установени основните тенденции в развитието и социално-демографската структура на заетите и безработните лица. Извършен е задълбочен анализ на регионалните различия в показателите за заетостта и безработицата и е приложен оценъчен подход за въздействието на икономическата криза върху тяхното равнище.
 • Маргарита Богданова, Ева Цветанова, Евгени Тодоров, Даниела Илиева
  РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН
  Ключови думи: -
  Резюме: Целта на настоящото изследване е да се проучи трансферът на знание в рамките на регионалната иновационна система на Дунавския регион. Идентифицирани са ролята на иновациите и трансферът на знание в контекста на регионалното... Целта на настоящото изследване е да се проучи трансферът на знание в рамките на регионалната иновационна система на Дунавския регион. Идентифицирани са ролята на иновациите и трансферът на знание в контекста на регионалното развитие; представена е концепцията за регионалните иновационни системи; определени са главните детерминанти на дифузията на иновациите. Разкрит е потенциалът на центровете за трансфер на наука и знание и бариерите за развитие на иновациите в региона.
 • Петър Кънев, Венета Христова, Искра Пантелеева, Зоя Иванова
  ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
  Резюме: Човешките ресурси са първостепенен фактор за развитието на всяка бизнес организация. Въз основа на многоаспектното анализиране на значителна по обем статистическа и емпирична информация последователно са изведени редица заслужаващи... Човешките ресурси са първостепенен фактор за развитието на всяка бизнес организация. Въз основа на многоаспектното анализиране на значителна по обем статистическа и емпирична информация последователно са изведени редица заслужаващи интерес изводи и обобщения за състоянието и средата, в която функционират големите бизнес организации у нас. Представени са също така резултатите от обстойното проучване на човешките ресурси в големите бизнес организации в България. Особено внимание е отделено на степента на въздействие на средата върху тези ресурси. Откроени са добрите практики и проблемите, свързани с управлението и използването им, както и предизвикателствата, стоящи пред тях. Обосновани са и систематизирано представени редица идеи за усъвършенстване управлението на човешките ресурси и по-рационалното им използване.
 • Пенка Горанова, Стефан Стефанов, Надежда Цветкова, Румяна Михайлова, Живка Тананеева
  ИНТЕГРАЛЕН АНАЛИЗ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 1996-2010 Г.
  Резюме: В унисон с европейската стратегия за научните изследвания България възприема постановките и принципите за развитие на научноизследователската дейност. Националната стратегия за научните изследвания отчита особеностите и тенденциите... В унисон с европейската стратегия за научните изследвания България възприема постановките и принципите за развитие на научноизследователската дейност. Националната стратегия за научните изследвания отчита особеностите и тенденциите в развитието на научния потенциал на страната и поставя като най-важен акцент свързването на научните постижения с практиката. В Стопанската академия научните изследвания акцентират върху необходимостта от систематична институционална промяна чрез трансформацията на тяхното място, роля, управленска структура и финансово стимулиращи механизми. Въпреки че е институционално систематична, промяната е ориентирана и към отделните изследователи и тяхното стимулиране, мотивация, кариера и развитие на младите учени. Стратегията предлага програмни баланси, специфични за Академията, които отчитат съвременните тенденции в научните изследвания. В проекта са разгледани въпроси, свързани с развитието на научните изследвания в рамките на Европейския съюз и на национално ниво, състоянието на изследователската дейност в Стопанската академия за периода 1996 – 2010 г., индикатори за оценяване на очертаните области за развитие на проектната дейност и с потенциалите за бъдещо усъвършенстване на това направление.
 • Любчо Варамезов, Емил Николов, Георги Гуцев
  ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА – ГЕНЕРАТОР НА ФИРМЕНИ ЗНАНИЯ
  JEL: М53
  Резюме: Настоящата студия е естествено продължение на дългогодишния интерес на авторите към фирмените знания и подходите за тяхното управление, намиращ израз в разработването на три научни проекта и множество публикации в тази област на... Настоящата студия е естествено продължение на дългогодишния интерес на авторите към фирмените знания и подходите за тяхното управление, намиращ израз в разработването на три научни проекта и множество публикации в тази област на науката. Тъй като знанията придобиват все по-ключово значение за съществуването, развитието и просперитета на компаниите в днешните икономически условия, на преден план се появява въпросът за подходите (начините) за придобиване на нови фирмени знания. Един от тези начини е обучението на персонала. Днес, в условията на криза, недостигът на финансов ресурс в българските предприятия силно ограничава използването на други, познати в бизнес практиката методи. Ето защо обучението на персонала се превръща в най-достъпния метод за генериране на необходимите, съобразени със спецификата на бизнес процесите на предприятието, знания. В тази връзка в настоящата студия се анализира степента, в която българските компании се възползват от възможностите, които им дава обучението за генериране на нови фирмени знания, както и проблемите, които съпътстват неговото осъществяване.
 • Михаил Чиприянов, Анатолий Асенов, Станислава Стоянова
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА В СА „Д. А. ЦЕНОВ”
  Резюме: Водещата цел на проекта е проучването на възможностите за бъдещото развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в СА „Д. А. Ценов”. За постигането на това се извършва следното: формиране на ясна картина за търсенето на... Водещата цел на проекта е проучването на възможностите за бъдещото развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в СА „Д. А. Ценов”. За постигането на това се извършва следното: формиране на ясна картина за търсенето на кадри с висша квалификация; откриване на възможности за повишаване качеството на елементите на образователния процес; съставяне на предложения за бъдещо развитие и усъвършенстване на уеббазираната система за обучение VJL; дефиниране на визия за пазарно поведение на СА „Д. А. Ценов” по отношение на обучението за ОКС „магистър”, дистанционна форма.
 • Атанас Атанасов, Галя Иванова Кузманова, Станислав Александров, Божидар Божилов, Калин Йоновски, Радосвета Кръстева Христова, Цветан Цветков
  НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СЧЕТОВОДСТВО В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ ИКОНОМИЧЕСКИ УЧИЛИЩА В Р БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕТО МУ В СА „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
  Резюме: Обучението по счетоводство е неразривна част от подготовката на специалисти в областта на икономиката не само в Р България, но и в международен план. Този факт прави актуален и значим проблема с неговото съдържание и качество. В... Обучението по счетоводство е неразривна част от подготовката на специалисти в областта на икономиката не само в Р България, но и в международен план. Този факт прави актуален и значим проблема с неговото съдържание и качество. В тази връзка се изследва съществуващата практика на обучението по счетоводство във висшите държавни икономически училища у нас. На базата на сравнителен анализ се предлагат насоки за усъвършенстването му в СА „Д. А. Ценов” – Свищов в унисон със съвременните национални и европейски приоритети и практики.
 • Крум Крумов, Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова, Надежда Цветкова, Зорница Петкова, Силвия Костова, Момчил Антов
  СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА НА БАКАЛАВЪРСКОТО И МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
  JEL: M52, M42, K4
  Резюме: Изследването на спецификите в проявлението на контролните професии дава възможност да се установи дали съответства обучението по контрол с изискванията за постъпване на работа в съответните контролни институции. Въз основа на... Изследването на спецификите в проявлението на контролните професии дава възможност да се установи дали съответства обучението по контрол с изискванията за постъпване на работа в съответните контролни институции. Въз основа на класификация и систематизация на теоретичните познания за контролната дейност и сравняването им с нормативните изисквания за практическата реализация на контролните кадри, могат да се направят изводи за усъвършенстване теоретичната подготовка на бъдещите контролни специалисти. В теорията на контрола е безусловно известна установената класификация на видовете контролни органи, съобразно която те могат да бъдат: вътрешни и външни, специализирани, специални и общи, имащи и нямащи санкционни функции и др. Подготовката на студенти, които са бъдещите контролни специалисти, изисква да се познават спецификите на образователните и квалификационните институции, в които ще реализират трудовите си функции.
 • Никола Георгиев
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: А14
  Резюме: Развитието на човешкия капитал изисква извършването на много инвестиции. Те могат реално да се преценят и осъществят от индивида, стопанската организация, държавата. Полезността на инвестициите се оценява в зависимост от... Развитието на човешкия капитал изисква извършването на много инвестиции. Те могат реално да се преценят и осъществят от индивида, стопанската организация, държавата. Полезността на инвестициите се оценява в зависимост от ефективността, която допринасят за развитието на субектите, и реализацията на техните знания, умения, навици. Европейският съюз също финансира различни проекти и схеми за безработни и заети лица, свързани с развитието на човешкия фактор: „Отново на работа”, „Развитие”, „Адаптивност”, „Аз мога”. Направили сме опит да очертаем основните характеристики на горепосочените схеми. Анализирали сме ги по отношение тяхната реализация, като поставихме акцента върху два региона с най-висока безработица – Монтана и Смолян. Особено внимание отделихме на схемата „Аз мога” и по-специално на връзките и анализите на статистическите данни с тези от емпиричното проучване сред доставчиците на услуги и включените в схемата лица. Използвани са данни от Агенцията по заетостта, мнения на експерти и специалисти, заети с реализирането на схемите, като въз основа на анализа достигнахме до съответни изводи и предложения.
 • Тодор Кръстевич, Маруся Смокова
  ОЦЕНЯВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПЛАЩАНЕ И НА ЦЕНОВАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ИЗБОРНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
  Резюме: С настоящото изследване се демонстрира емпиричен подход за измерване на готовността за плащане на потребителите на образователните услуги, предлагани в субституционен контекст и среда на ниска прозрачност на действителната... С настоящото изследване се демонстрира емпиричен подход за измерване на готовността за плащане на потребителите на образователните услуги, предлагани в субституционен контекст и среда на ниска прозрачност на действителната потребителна стойност. Готовността за плащане се оценява на индивидуално равнище с помощта на адаптивен изборен конджойнт анализ. Ценовата чувствителност и психологическите ценови прагове се оценяват на агрегирано равнище. Съставен е „пазарен симулатор”, чрез който е установен „оптималният“ продукт, максимализиращ дела на предпочитанията на потребителите. Установява се, че предлаганите образователни програми не съответстват на структурата на предпочитанията на обучаемите. Разкрива се наличието на потенциал за оптимизиране на паричните потоци на образователните институции чрез преосмисляне и промяна на политиката на ценообразуване – от единни такси за обучение по различните магистърски програми в рамките на една институция, към нелинейно ценообразуване.