Година 2011, Брой Том 15

Дата на издаване

3.5.2011 г.

Съдържание

 • Любчо Варамезов, Георги Гуцев, Емил Николов
  РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ ЗНАНИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: Проектът е продължение на реализирания от екипа проект на тема “Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба”. Проучването на големи и средни по размер български компании потвърди основния извод на... Проектът е продължение на реализирания от екипа проект на тема “Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба”. Проучването на големи и средни по размер български компании потвърди основния извод на предишното изследване – компаниите осъзнават стратегическия характер на знанията, но не разполагат с работещи системи за тяхното управление. Нещо повече, част от тях не проявяват интерес към тази управленска концепция, а други – нямат ясна визия как да се управляват натрупаните в компанията знания. В настоящия проект е направен преглед на различни виждания за същността, целите, подходите и механизмите за управление на знанията в компанията. Установено бе, че както сред теоретиците, така и сред практиците, няма единомислие относно това, как да се управляват фирмените знания. Всяка компания, в зависимост от своята специфика (размер, фирмена култура, стил на управление, налични информационни технологии и др.), както и от обема и характера на знанията, с които разполага, може да приложи един или друг подход за управление на тези знания. Ръководейки се от своите разбирания, екипът предлага модел на управление на знанията, който може да послужи като основа за изграждането на конкретни фирмени системи за управление на знанията.
 • Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
  ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: Процесът на интернационализация в сферата на услугите е нов социално-икономически феномен и това го определя като актуална и малко изследвана тема. Услугите се превръщат във важна съставна част на разширеното възпроизводство в... Процесът на интернационализация в сферата на услугите е нов социално-икономически феномен и това го определя като актуална и малко изследвана тема. Услугите се превръщат във важна съставна част на разширеното възпроизводство в националните стопанства, затова значението им непрекъснато нараства. От значение за България е как страната може да спечели по-добре от успоредното развитие на двата процеса – нарастваща интернационализация и повишаваща се роля на услугите. Ето защо като цел на изследователския проект стои разкриването на основните аспекти в практиката на фирмите от сектора на услугите у нас. Обект на изследването са ефектите от процесите на интернационализация в българските фирми. Извеждат се същностните характеристики на интернационализацията в сферата на услугите. Прави се оценка на вариантите за нейната реализация в практиката на български и чуждестранни фирми от този сектор.
 • Анатолий Асенов, Венцислав Иванов
  ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
  Ключови думи: -
  Резюме: В условията на световна “турбулентност”, неопределеността все повече ангажира вниманието и стремежа на ръководството на бизнес организациите да създадат такива правила и норми, които да гарантират успеха на развитие.... В условията на световна “турбулентност”, неопределеността все повече ангажира вниманието и стремежа на ръководството на бизнес организациите да създадат такива правила и норми, които да гарантират успеха на развитие. Организационното съвършенство е категория, която е тясно субективна за всяка една единица и в този смисъл можем да твърдим, че това е цел на всяка организация, цел която трудно можем да унифицираме като общо правило. Съвременният мениджмънт има нужда от модели на поведение гарантиращи премахването на несигурността от глобалната конкуренция, но модели базирани не на класически разбирания за организационна цялост, а на тотално преосмислени структури и подходи за развитие. Процесният подход на управление и в частност концепцията “Управление на бизнес процесите” ни предлагат такива модели за развитие на бизнес организацията. Дава се шанс за начално развитие на организациите намиращи се в затруднено конкурентно положение. Това е и причината процесният подход на управление да навлиза все повече в икономическата реалност.
 • Иван Марчевски, Ваня Григорова
  ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: През последното десетилетие в чуждоезичната икономическа литература и по-рядко в български издания все по-голямо разпространение имат научните публикации, които са фокусирани върху т.нар. управление по резултати (performance... През последното десетилетие в чуждоезичната икономическа литература и по-рядко в български издания все по-голямо разпространение имат научните публикации, които са фокусирани върху т.нар. управление по резултати (performance management) и в частност върху подходите, моделите и измерителите за оценяване на резултатите от дейността. Постоянно нараства и броят на проучванията, които имат за цел да установят степента на разпространение на подобни практики във фирмите от различни държави. Настоящият проект се разработи в подкрепа на икономическите изследвания в недостатъчно проучената зона, свързана с оценка на резултатите от маркетинговата дейност като едно от функционалните направления на фирмената дейност. Работата на изследователския екип се основава на презумпцията, че маркетинговата дейност трябва да се оценява в контекста на нейния принос в изпълнението на тактическите и стратегическите цели на организацията. На тази основа са направени проучвания на състоянието на измерването на резултатите от маркетинговата дейност и нагласите за въвеждане на промени в използваните подходи за измерване в средни и големи български организации.
 • Румен Върбанов, Веселин Попов, Радина Каменова
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ В БИЗНЕСИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
  Ключови думи: -
  Резюме: Има много данни за това, че информационната среда на малките и средни фирми е по-уязвима към пробиви в сигурността. Въпреки това проблемите на безопасността на малкия и среден бизнес в нашата страна силно се подценяват. Усилията се... Има много данни за това, че информационната среда на малките и средни фирми е по-уязвима към пробиви в сигурността. Въпреки това проблемите на безопасността на малкия и среден бизнес в нашата страна силно се подценяват. Усилията се насочват основно към разработването и функционирането на сайта като се пропускат в стратегията проблемите на безопасността на търговските онлайн процеси. По този начин от самото начало не се отчитат някои основни изисквания за резултатна електронна търговия и това впоследствие се отразява негативно върху начинанията. Причините се коренят в силно ограничените средства за ИКТ и закупуване на съвременно мрежово оборудване и технологии за защита. Традиционно се омаловажава ролята и значението на ИКТ и безопасността, тяхното решаване се оставя на последно място в приоритетите като в повечето случаи липсва ясна перспектива и дългосрочно стратегия. Омаловажават се щетите, които персоналът може да причини на МСП в качеството си на най-непредвидимата и неконтролируемата уязвимост за сигурността, и не се инвестира в обучение и повишаване на информационната култура на служителите. Вниманието в настоящата студия е насочено към пет основни проблема: • обосновка на значението на безопасността и доверието за успешното развитие на малкия и среден бизнес в Интернет; • систематизиране и анализиране на рисковете и заплахите за безопасността на електронната търговия; • съвременни технологии за осигуряване на информационната безопас¬ност в Web; • подход към създаването на политика за безопасност на електронната търговия в малките и средни предприятия.
 • Светослав Илийчовски, Петранка Мидова, Теодора Филипова
  ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА
  Ключови думи: -
  Резюме: Наличието на модерна и качествена инфраструктура е основен сти¬мул за икономически растеж и оттам за повишаване на жизнения стандарт на населението. В процеса на своето икономическо развитие нашата страна се нуждае от модерни и... Наличието на модерна и качествена инфраструктура е основен сти¬мул за икономически растеж и оттам за повишаване на жизнения стандарт на населението. В процеса на своето икономическо развитие нашата страна се нуждае от модерни и алтернативни решения в областта на публичните услуги и от модернизиране на инфраструктурата и комуналните дейности. Международната практика показва, че публично-частното партньорство (ПЧП) е един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната инфраструктура, когато държавният и общинските бюджети не разполагат с необходимия финансов ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените публични средства. Настоящият проект се базира на теоретично осмисляне на същността и възможностите на публично-частните партньорства, както и емпирично изследване на функциониращи публично-частни партньорства в общините на област Велико Търново.
 • Георги Баташки, Диана Ималова, Тотка Кънева, Иван Андреев, Валерий Александров
  АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА
  Ключови думи: -
  Резюме: Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на конкретни... Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на конкретни актуални проблеми. Това в пълна степен се отнася и за счетоводството на предприятията във финансовата система. Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в търговските банки, бюджетните предприятия, застрахователните и осигурителните дружества. Върху тази основа аргументирано се предлагат възможности за решаване на проблеми с теоретико-методологичен и практико-приложен характер в счетоводството на предприятията във финансовата система. В резултат на апробацията им в дейността на изследваните предприятия се повишава качеството на създавания счетоводно-информационен продукт.
 • Анатолий Асенов, Михаил Чиприянов, Станислава Стоянова, Мирчо Стоянов, Йордан Пачев
  КОНСТРУИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, БАЗИРАНА НА EMAS И ISO 14001
  Ключови думи: -
  Резюме: Водещата цел при настоящия проект е да се създадат варианти на система за екологично развитие на българските бизнесорганизации. Това да е система, чрез които изработването на мениджърски решения да се постига посредством оптимално... Водещата цел при настоящия проект е да се създадат варианти на система за екологично развитие на българските бизнесорганизации. Това да е система, чрез които изработването на мениджърски решения да се постига посредством оптимално съчетаване на екологичната концепция с проблемите на корпоративния бизнес у нас.
 • Румен Върбанов, Веселин Попов
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: В настоящото изследване авторите аргументират необходимостта от ускорено въвеждане на електронна търговия в малките и средни предприятия (МСП). Въз основа на данните от проведени проучвания се прави анализ на съществуващото... В настоящото изследване авторите аргументират необходимостта от ускорено въвеждане на електронна търговия в малките и средни предприятия (МСП). Въз основа на данните от проведени проучвания се прави анализ на съществуващото състояние в областта на използването на ИКТ и Интернет в МСП. Разработени са основните рамки и вариантите на системата за онлайн търговия в този сектор. Очертани са методическите основи за създаване на Web сайт на предприятието като базов компонент на системата за електронна търговия. Представена е стратегия за използване на възможностите на Интернет в бизнеса на малки и средни фирми. Предложен е примерен бизнес план за изграждане на Web сайт с кратко описание на основните задачи, които трябва да се решат. Направен е сравнителен анализ на два от подходите за изграждане на корпоративен Web сайт и са представени няколко важни съображения при практическия избор на вариант. Изследват се най-съществените проблеми, при практическото изграждане на сайта – проектиране съдържанието на сайта, оформянето на началната страница, промоцията и маркетинга на сайта, основните статии на разходите и мястото на сайта в корпоративната инфраструктура. Предложен е примерен бизнес план за изграждане на Интернет магазин на малко и средно предприятие с отчитане на основните видове разходи и възможностите за ефективност на проекта.
 • Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Костадин Башев
  АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ВЪВ ВИРТУАЛНА КОЛАБОРАТИВА УЧЕБНА СРЕДА
  Ключови думи: -
  Резюме: Настоящото изследване е фокусирано върху анализа на социалните мрежи и възможностите му за идентифициране и изучаване на социални структури в образователния процес. На базата на емпирични данни от онлайн взаимодействията (лични... Настоящото изследване е фокусирано върху анализа на социалните мрежи и възможностите му за идентифициране и изучаване на социални структури в образователния процес. На базата на емпирични данни от онлайн взаимодействията (лични съобщения и публикувани съобщения във форумите на учебните дисциплини) между 901 актьора (14 преподаватели, 2 администратори и 885 студенти-магистри) по време на уеб-базирано факултативно обучение е изследван социалния свят и са оценени относителните позиции на отделните членове и клъстери в рамките на виртуалната мрежа. Резултатите от анализа на социалната мрежа биха могли да подпомогнат по-доброто разбиране и управление на поведението обучаемите в процес на колаборативно учене.
 • Божидар Божинов, Емил Цанов, Юрий Кузнецов, Калин Казаков, Кирил Стоянов
  ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ В УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС ПО ДИСЦИПЛИНИ, СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  Ключови думи: -
  Резюме: Световната финансова криза постави пред съвременните фирми редица предизвикателства, свързани с по-ефективно управление и използване на наличните ресурси и оптимизиране и намаляване на финансовите разходи. Системите за виртуализация... Световната финансова криза постави пред съвременните фирми редица предизвикателства, свързани с по-ефективно управление и използване на наличните ресурси и оптимизиране и намаляване на финансовите разходи. Системите за виртуализация са едно от решенията, способстващи за намаляване броя на необходимото за една организация оборудване чрез оптимизиране ползването на наличния хардуер, съчетано с повишаване на отказоустойчивостта на системите както и за по-лесната поддръжка и управление на съществуващите IT ресурси, което от своя страна води до намаляване на съпътстващите разходи на организацията за поддръжка на IT оборудването. Реализацията на проекта в Стопанска академия доведе до намаляване на общия брой поддържани физически сървъри, отпадане на част от съпътстващата ги инфраструктура, намаляване на разходите за резервиране, профилактика, резервни части и потребявана електрическа енергия, съчетано с по-лесно управление, повишено бързодействие и повишена отказоустойчивост. Изградената виртуална среда спомогна да се изгради тестова среда, в която преподаватели, студенти и IT специалисти от Академичен компютърен център могат в реални условия да тестват най-новите софтуерни решения и услуги, без да създават риск за нормалното функциониране на съществуващата информационна инфраструктура, обслужваща административния и учебния процес в рамките на Стопанска академия.
 • Иван Марчевски, Радослав Йорданов
  ОЦЕНКА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ”
  Ключови думи: -
  Резюме: Развитието на обществото се намира в неразривна връзка с генерирането, натрупването и споделянето на знания. Водеща роля в този процес следва да играят научноизследователските и образователни институции. За качеството на... Развитието на обществото се намира в неразривна връзка с генерирането, натрупването и споделянето на знания. Водеща роля в този процес следва да играят научноизследователските и образователни институции. За качеството на образователния продукт в един университет значение имат фактори като: качества и потенциал на новоприетите студенти, компетентност и мотивация на научно-преподавателския състав, количество и качество на материално-техническата база. Настоящото изследване е фокусирано върху третият компонент, по-конкретно върху осигуреността на учебния процес със съвременните информационни технологии. Акцентите в изследването са два: (а) структуриране потребностите на студентите в Стопанска академия “Д. А. Ценов” от интернет ресурси и (б) оценяване на потенциала за разпространение на безжичен интернет сред студентската общност. Резултатите сочат, че студентите са сред най-активните потребители на интернет, преносими компютри и безжични интернет технологии. Удовлетвореността им от предлаганите към момента в Стопанска академия “Д. А. Ценов” интернет ресурси е сравнително ниска. Основна препоръка за повишаване нивото на удовлетвореност е разширяване на съществуващата безжична интернет мрежа, с което да се осигури по-надежден, по-стабилен и по-бърз трафик на данни.
 • Иван Върбанов, Николай Живков, Маргарита Маринова, Румяна Чонова Стойкова, Мариана Друмева, Красимира Ангелова, Емилия Вачева
  ТРЕТАТА МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ПРИНОСЪТ НА АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: Този материал изследва ролята на алумни отношенията като фактор за развитие на дейностите на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, включени в третия сектор. Дипломираните студенти се разглеждат като носители на знания и умения, които са... Този материал изследва ролята на алумни отношенията като фактор за развитие на дейностите на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, включени в третия сектор. Дипломираните студенти се разглеждат като носители на знания и умения, които са неизчерпаем стратегически капитал на Академията в конкуренцията на образователния пазар. С тяхна помощ може да се разшири значително вида и обхвата на третия сектор в дейността на училището, да привлича непрекъснато нарастващ поток от нови студенти, курсисти, бизнес партньори, материални и финансови ресурси, да засили още повече социалното и културното си влияние върху външната среда.
 • Георги Иванов, Иван Върбанов, Любомир Иванов, Силвия Костова, Зорница Петкова, Юрий Кузнецов
  СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ
  Ключови думи: -
  Резюме: Необходимостта от създаване на системи за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА “Д. А. Ценов” – Свищов е продиктувана от факта, че чрез изграждане на обратна връзка със... Необходимостта от създаване на системи за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА “Д. А. Ценов” – Свищов е продиктувана от факта, че чрез изграждане на обратна връзка със студентите може да се определи степента на изпълнение на целите на Висшето училище в основните му приоритети на дейност. Студентската удовлетвореност е важен показател, който влияе и върху очакванията и възприятията на другите студенти. След като е измерена и оценена тя служи като индикатор за бъдеща студентска удовлетвореност и в значителна степен поражда студентския успех. Цикълът на студентската удовлетвореност може да се представи по следния начин: очаквания – изпълнение – опит – възприемане и оценяване – изразяване на удовлетвореността – нови очаквания. За изследване на този проблем бе разработен и реализиран към ИНИ на СА “Д. А. Ценов” – Свищов двугодишен проект (2009 г. – 2010 г.) № 37 “Система за изследване удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА “Д. А. Ценов”. Темата на проекта обхвана проблематиката за изследване на възможностите и създаване на най-подходящата за целите и дейностите на СА “Д. А. Ценов” система за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение.
 • Петър Тодоров, Даниела Стоилова
  ВЛИЯНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК В СА “Д. А. ЦЕНОВ”
  Ключови думи: -
  Резюме: С все по-широкото навлизане на съвременни компютърни технологии във всички аспекти на обществения живот и в частност във всички области на модерното образование, подпомаганото от компютри езиково обучение (Computer-Assisted Language... С все по-широкото навлизане на съвременни компютърни технологии във всички аспекти на обществения живот и в частност във всички области на модерното образование, подпомаганото от компютри езиково обучение (Computer-Assisted Language Learning – CALL) добива все по-голяма популярност като иновативен метод за подобряване качеството на чуждо-езиковото обучение. Измерителите за по-добро качество на обучението по чужд език, подпомагано от компютри, са повишената производителност, резултатност, достъпност, удобство, мотивация и институционална ефективност. Настоящата студия има за цел да представи някои ключови теоретични постановки относно ефективността на иновативните методи в чуждо-езиково обучение и тяхното приложение в академичната практика, както и резултатите от проучване, направено от екип по проект “Влияние на иновативните компютърни технологии върху ефективността на обучението по чужд език в СА “Д. А. Ценов” в стремежа към повишаване качеството на предоставяното обучение по чужди езици чрез добавяне на стойност към образователния продукт.
 • Марияна Божинова, Венцислав Перков, Адриан Ченков
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ТЪРГОВСКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
  Ключови думи: -
  Резюме: Изграждането и управлението на взаимоотношенията с клиентите е ключов фактор за успех в модерния бизнес. Решенията за управление на връзките с клиентите стават все по-търсени и в България. В настоящото изследване стратегията за... Изграждането и управлението на взаимоотношенията с клиентите е ключов фактор за успех в модерния бизнес. Решенията за управление на връзките с клиентите стават все по-търсени и в България. В настоящото изследване стратегията за управление на взаимоотношенията с клиентите е пречупена през призмата на взаимоотношенията с търговските посредници в условията на икономическа криза. От тази гледна точка методиката за оценка на взаимоотношенията с търговските посредници акцентира върху управлението на финансовите взаимоотношения, стимулиране и мотивиране на посредниците за ефективна работа. На тази база се правят изводи и се формулират препоръки за усъвършенстване управлението на взаимоотношенията между винопроизводители и търговски посредници.