Година 2011, Брой Том 14

Дата на издаване

18.4.2011 г.

Съдържание

 • Никола Георгиев, Поля Ангелова, Силвия Пантелеева, Румяна Чонова Стойкова, Николай Нинов
  СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИЛАГАНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ “АНТИБЕДНОСТ” В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ
  Ключови думи: -
  Резюме: В настоящата публикация са разгледани, някои основни проблеми залегнали в разработения проект. Доколко обема позволява засегнати са основните теоретико-концептуални основи на бедността, видовете и функциите и. Акцентът се поставя... В настоящата публикация са разгледани, някои основни проблеми залегнали в разработения проект. Доколко обема позволява засегнати са основните теоретико-концептуални основи на бедността, видовете и функциите и. Акцентът се поставя най вече върху гъвкавостта на трудовия пазар, на икономическата активност и заетост. Обосновани са регионите с най-висока бедност в страната. Разкриват се най-търсените и прилагани програми и мерки за заетост в регионите с най-висока безработица и се акцентира върху тяхната ефективност. Въз основа на мненията на специалистите, занимаващи се с разглежданите проблеми от областите с високо равнище на бедност са направени критични бележки относно ефективността на тяхното използване. Същевременно се поставят и разглеждат проблемите на политиката на социалното подпомагане за намаляване на бедността като се открояват програмите за гарантиран минимален доход и целевото енергийно регулиране с цел снижаване равнището на бедност в най-бедните региони.
 • Ангел Ангелов, Анелия Радулова
  ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ - ПЪРВИЧНО ЗВЕНО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА
  Ключови думи: -
  Резюме: Реализирането на проект “Персоналните финанси - първично звено на финансовата система” даде възможност за установяване на спецификата на персоналните финанси, сферата на тяхното формиране и взаимовръзката им с останалите елементи на... Реализирането на проект “Персоналните финанси - първично звено на финансовата система” даде възможност за установяване на спецификата на персоналните финанси, сферата на тяхното формиране и взаимовръзката им с останалите елементи на финансовата система. Проведеното анкетно проучване установи състоянието и тенденциите в изменението на персоналните доходи и разходи и умението на индивидите за управление на персоналните парични потоци. Доказана е основната теза на научното изследване: “Персоналните финанси имат специфична връзка с останалите елементи на финансовата система, зависят от цикличността на икономическите процеси, оказват пряко влияние върху макроикономическата рамка и изискват специфични персонални познания за повишаване ефективността на управлението.” В процеса на реализиране на проекта е разработена методика за управление на персоналните финанси и е изграден център по управление на персоналните финанси към факултет “Финанси”.
 • Георги Сирашки, Анета Денева, Христо Сирашки, Станимир Славов
  ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО
  Ключови думи: -
  Резюме: При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Чрез екологизация на индустриалното производство се... При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Чрез екологизация на индустриалното производство се осигурява качество и конкурентоспособност на готовата продукция на вътрешния и международния пазар; улеснява се техническото сътрудничество между заинтересованите страни; човекът в своята дейност и природата са защитени от вредното въздействие на прилаганите технологии и процеси. Едно от най-важните съвременни нейни направления е използването на възобновяемите енергийни източници. Водената от страна на държавата политика създава необходимите условия за тяхното по-широко приложение.
 • Поля Ангелова, Любомир Иванов, Пламен Петков, Красимира Славева
  ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоретичните аспекти обхващат доизясняване на идеите и концепциите за външната търговия като фактор за развитието на националната икономика. Извършва се анализ на... Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоретичните аспекти обхващат доизясняване на идеите и концепциите за външната търговия като фактор за развитието на националната икономика. Извършва се анализ на информационното осигуряване на статистическите изследвания на външната търговия – принципи, системи за отчитане и класификации. Приложният аспект на изследването включва усъвършенстване на статистическата методология за изучаване на външната търговия, идентифициране на проблемите при изучаване на нейните количествени параметри и анализ на структурата, динамиката и взаимовръзките на външнотърговския стокообмен на България. За тази цел се апробират различни статистически методи – динамичен, структурен и регресионен анализ, като и модели за оценка на влиянието на външната търговия върху някои основни макроикономически индикатори. В процеса на изследването се извеждат основните проблеми пред външнотърговската дейност, международните отношения, платежния баланс и др.
 • Пенка Горанова, Стефан Стефанов, Живка Тананеева
  МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: Органичните продукти се произвеждат в съответствие с определени стандарти за производство. През по-голямата част от човешката история, селското стопанство може да бъде окачествено като органично. След 20 век бяха произведени и... Органичните продукти се произвеждат в съответствие с определени стандарти за производство. През по-голямата част от човешката история, селското стопанство може да бъде окачествено като органично. След 20 век бяха произведени и предлагани нови и често неизпитани синтетични химикали, изтъквани като подобрения, въведени във всички хранителни продукти. Този по-нов стил на производство е наричан “конвенционален” и за разлика от органичното производство, продуктите се произвеждат много по-бързо и лесно. При органичното производство, използването на конвенционални небиологични пестициди, инсектициди и хербициди е абсолютно забранено. В момента Европейският съюз, Съединените щати, Канада, Япония и много други страни изискват от производителите да получат специален сертификат, за да се разреши продажбата на хранителните продукти като “органични” в рамките на техните граници. Понастоящем 90% от органичната храна, произведена в България, се изнася за по-богатите европейски държави. Българските органични храни са основно плодове (ябълки, праскови, череши, ягоди, малини, сливи, грозде за производство на вино), ядки (орехи и бадеми), билки и подправки (копър, анасон, лавандула и много други), както и органични растителни масла, тютюн, зеленчуци. На пазара има агнешко и телешко органично месо, както и органичен конфитюр и мед. В добавка големи участъци диви земи се сертифицират като органични и в тях се събират диви плодове, билки, гъби. Счита се, че приблизително 60 % от суровите продукти идват от събиране в дивата природа. Органично розово масло, тютюн, вино, плодове са с огромен потенциал за страната, считат германските специалисти. Тази година министерството ще подкрепи органичното фермерство и производство на храни с €12,6 млн. Целта е да се засили местния пазар и да се завземе нов дял на европейския пазар.
 • Тодор Тодоров, Стела Касабова, Мая Христова
  ОПТИМИЗИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСТОЙЧИВОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО
  Ключови думи: -
  Резюме: Зърнопроизводството е основен подотрасъл на българското селско стопанство и заема важно място в родната икономика. В национален, регионален и глобален мащаб зърнопроизводството в бъдеще ще придобива все по-голямо значение, във... Зърнопроизводството е основен подотрасъл на българското селско стопанство и заема важно място в родната икономика. В национален, регионален и глобален мащаб зърнопроизводството в бъдеще ще придобива все по-голямо значение, във връзка с изхранването на населението и производството на биогорива. Икономико-статистическото изследване на производствените разходи в зърнопроизводството позволява да се разкрият резервите за снижаването им до техните оптимални прагове, за намаляване себестойността на единица продукция и за повишаване рентабилността на зърнопроизводството. Част от необходимата за изследването информация е извлечена от официалните статистически публикации, а основният масив от данни за производствените разходи в зърнопроизводството бе акумулиран чрез провеждане на анкетно проучване сред зърнопроизводителите във Великотърновска област. В хода на изследването са използвани редица техники на статистическия метод - графичния и табличния методи, корелационния анализ, репрезентативния метод, средните и относителните величини, индексния факторен анализ и др.
 • Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Николай Йорданов
  РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ ИЗБОР НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР
  Ключови думи: -
  Резюме: Изборът на международен пазар е едно от най-важните решения в стратегическото управление на предприятието. Въпреки тази негова важност, често решенията се основат на интуицията. С развитието на технологиите и засилената... Изборът на международен пазар е едно от най-важните решения в стратегическото управление на предприятието. Въпреки тази негова важност, често решенията се основат на интуицията. С развитието на технологиите и засилената дигитализация на икономическите процеси, предприятията ще изпитват нужда от формализиран и системен качествен, и количествен анализ на международните пазари. В основата на настоящият проект стоят два замисъла – научен и обучителен. Научният замисъл е постигнат чрез търсене и обобщаване на успешния опит на чуждестранните изследователи и компании по отношение избора на международни пазари за интернационализиране. Обучителният замисъл е постигнат прилагайки метода “учене чрез правене” (Learning by doing) и чрез споделяне на личен опит и менторство.
 • Ангел Ангелов, Жельо Вътев, Марин Маринов, Ренета Георгиева, Ренета Георгиева
  ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЦИЗИРАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ
  Ключови думи: -
  Резюме: Реализацията на инструментариума на техническия анализ със силна практическа и сравнително слаба академична реализация в българската практика. Обект на настоящото изследване са основните техниките за количествен анализ, чрез които е... Реализацията на инструментариума на техническия анализ със силна практическа и сравнително слаба академична реализация в българската практика. Обект на настоящото изследване са основните техниките за количествен анализ, чрез които е възможно да се прогнозира изменението в котировките на конвертируемите валути. Във връзка с това основната цел настоящата разработка е да изследва изменението в пазарния тренд на валутния пазар, както и да разкрие възможностите на този способ за оптимизиране на спекулативните решения на пазарните играчи. Постигането и се реализира посредством решаването на следните задачи: систематизиране и характеризиране на основните теоретични концепции, които са фундамент на съвременните аналитични техники; количествен анализ на пазарния тренд, чрез конструирани индикатори, включващи основните реквизити на цената.
 • Галин Стефанов
  СИНХРОНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ЦИКЛИТЕ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНВЕРГЕНЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕС
  Ключови думи: -
  Резюме: Настоящата разработка има за цел изучаване на синхронизацията на бизнес циклите на страните-членки на ЕС. Използвани са два алтернативни подхода за изследване на колебанията в БВП, безработицата и инфлацията на 27-те страни от ЕС –... Настоящата разработка има за цел изучаване на синхронизацията на бизнес циклите на страните-членки на ЕС. Използвани са два алтернативни подхода за изследване на колебанията в БВП, безработицата и инфлацията на 27-те страни от ЕС – Филтър на Бакстър и Кинг и Филтър на Ходжрик и Прескът. Установени са различни равнища на синхронизация по отношение на изследваните показатели – висока по отношение на БВП, умерена при безработицата и много ниска при равнището на цените. Идентифицирани са клъстери от държави с различна степен на синхронизация. Най-значимите разлики са установени между старите и нови членове на ЕС.
 • Маргарита Богданова, Юлиян Господинов
  ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ВЪРХУ МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
  Ключови думи: -
  Резюме: Цел на настоящото изследване е да се направи оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие. Като целеви общини в проектното предложение са дефинирани Белене и Никопол. Избрани са малки общини,... Цел на настоящото изследване е да се направи оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие. Като целеви общини в проектното предложение са дефинирани Белене и Никопол. Избрани са малки общини, в които административният капацитетът е относително малък. Обект на изследване са общинските планове за развитие на целевите общини, в които са дефинирани приоритетите и мерките за финансиране от структурните фондове. Тяхното изпълнение ще допринесе за местното икономическо развитие. Предмет на изследване е въздействието на мерките по структурните фондове, които вече са стартирали или са изпълнени, върху развитието на общината. В хода на изследването бе адаптирана методологията за оценка на въздействието към характеристиките на малките общини. Проведена е оценка на въздействие за община Белене. Изготвен е анализ на резултатите от оценката на въздействие и са направени препоръки към местната и централната власт.
 • Маргарита Богданова, Ева Цветанова, Евгени Тодоров, Юлиян Господинов
  ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ В ПОЛИТИКАТА ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: Цел на настоящото изследване е да се да се разработи и апробира методика за интегриране на глобалните екологични цели в политиката на местно икономическо развитие и териториално планиране в България. Обект на изследване са... Цел на настоящото изследване е да се да се разработи и апробира методика за интегриране на глобалните екологични цели в политиката на местно икономическо развитие и териториално планиране в България. Обект на изследване са основните документи на Обединените нации, политиките и програмите на ЕС и България, поставящи екологични цели пред националните и местните власти, както и настоящата методика за териториално планиране на ниво райони за планиране, области и общини. Предмет на изследване е адаптирането на глобалните екологични цели в рамкова методика за планиране и за оценка на екологичното въздействие на проекти по структурните фондове, приложима за създаването на интегриран планов продукт за местно икономическо развитие. В хода на изследването бяха проучени основните документи, касаещи климатичните промени, биоразнообразието, борбата с опустиняването и необходимостта те да бъдат интегрирани в политиката на регионално и местно развитие. Предложени са техники за обучение, подходящи както за общински служители, така и за организациите на гражданското общество. Те са основа за разработване на програма за обучение към ЦСФО.
 • Валентин Милинов, Марин Маринов, Сергей Радуканов
  ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ ИПОТЕЧНИЯ ПАЗАР
  Ключови думи: -
  Резюме: Банковото кредитиране е основна форма за съществуване на кредита като ипотечните кредити заемат ключова позиция. Бързото развитие на финансовия пазар води до създаването на ипотечните облигации и тяхната секюритизация. Масовото... Банковото кредитиране е основна форма за съществуване на кредита като ипотечните кредити заемат ключова позиция. Бързото развитие на финансовия пазар води до създаването на ипотечните облигации и тяхната секюритизация. Масовото раздаване на ипотечни кредити, силно завишената цена на имотите и рисковите ипотеки са предпоставка за възникване на финансовата криза и превръщането й в световна. Настоящата разработка разглежда ипотечното кредитиране – същност и фактори; пазара на ипотечните кредити в САЩ, Европа и България през последните 5 години; състоянието и развитието на пазара на недвижими имоти като изследванията са подкрепени с данни от практиката на три от водещите в България Търговски банки – ОББ АД, Банка ДСК АД, и Уникредит Булбанк АД като не трябва да се пренебрегва практическата насоченост на изследването, която се изразява в извеждането на препоръки и изводи относно подобряване пазара на ипотечни кредити и засилване финансовата дисциплина на централните и търговски банки.
 • Снежана Найденова, Нонка Георгиева, Снежана Костова
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА – ВЪНШНИ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ И ЕКОЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: Разработването на надеждни методики за оценка на вредните влияния от производството и потреблението на стоки и услуги върху състоянието на околната среда е голямо предизвикателство пред научната общност. Наред със съществуващите... Разработването на надеждни методики за оценка на вредните влияния от производството и потреблението на стоки и услуги върху състоянието на околната среда е голямо предизвикателство пред научната общност. Наред със съществуващите индикатори, индекси и други оценъчни инструменти, в последните години стават все по-актуални количествените методи за оценяване на тези влияния. С повишаване на надеждността на тези методи актуален става въпросът как те да бъдат интегрирани в схеми за оценка на екоефективността на стоки и услуги. Целта на настоящия проект е да бъде предложена една такава схема за използване на външните екологични разходи в оценката на екоефективността. За тази цел, след подробен анализ на известните от литературата резултати, в настоящия проект са предложени основните стъпки на интегрираната схема, разгледани са подходи за оценка на екоефективността на макро равнище, софтуерните продукти, които се използват за целта и системите за подпомагане вземането на решения. Извършени са математически изчисления и са получени конкретни резултати.
 • Тодор Кръстевич, Маруся Смокова
  ОПТИМИЗИРАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ ЧРЕЗ АНАЛИТИЧНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗНАНИЯ ОТ ДАННИ
  Ключови думи: -
  Резюме: В настоящото изследване, наред с конвенционалния RFM модел, са съставени и приложени няколко алтернативни модела за оптимизиране на ефективността на програми за директен маркетинг, базирани на техники за аналитично извличане на... В настоящото изследване, наред с конвенционалния RFM модел, са съставени и приложени няколко алтернативни модела за оптимизиране на ефективността на програми за директен маркетинг, базирани на техники за аналитично извличане на знания от данни. Въз основа на данни за годишните активности на електронен магазин, предлагащ няколко продуктови категории техника и електроника за бита, е доказано, че RFM анализът, въпреки широката си популярност като инструмент за генериране на “оптимални” списъци за избор на целеви клиенти, е далеч от изискването за оптималност. На практика всички експериментирани предиктивни техники за аналитично извличане на знания от клиентски бази данни го превъзхождат.
 • Марияна Божинова, Венета Христова, Петя Иванова
  АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ КЛЪСТЕРИ
  Ключови думи: -
  Резюме: Развитието на процесите по формиране и функциониране на български клъстери е в първоначалната си фаза. Силно подкрепяни от държавата тези стопански формирования бързо увеличиха броя си. Същевременно излизат на преден план такива... Развитието на процесите по формиране и функциониране на български клъстери е в първоначалната си фаза. Силно подкрепяни от държавата тези стопански формирования бързо увеличиха броя си. Същевременно излизат на преден план такива въпроси като: “Колко би трябвало да са реално работещите клъстери в икономиката ни?”, “В кои сектори следва да се упражнява въздействие в посока подкрепа на клъстерите?”, “Наистина ли гроздовете от предприятия са удачния модел за конкурентоспособна икономика?” и т.н. Отговорите на тези и други свързани с клъстерите въпроси тепърва предстои да се получават. Факт е, че в световната практика такива образувания са реализирали, реализират и вероятно ще дават много добри икономически и социални резултати, водещи включените в тях предприятия и районите, в които оперират, към стопански просперитет. Настоящото проектно проучване е продължение на няколко предходни изследвания, касаещи клъстерите от една страна и туризма от друга. Той идва да посрещне научната “точка на пресичане” на два изследователски екипа – от катедра “Индустриален бизнес и предприемачество” и от “Търговски бизнес”. Натрупаните в резултат от реализацията на проекта данни индикират множество разнопосочни процеси в сферата на клъстерирането в най-атрактивния икономически сектор на България – туризма. Те обещават “интересни времена” както за лицата в клъстерите, така и за изготвящите политики спрямо тях.