Година 2010, Брой Том 13

Дата на издаване

16.3.2010 г.

Съдържание

 • Галин Стефанов
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ДЕТЕРМИНИРАЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ НА НИВО ОТРАСЪЛ
  Ключови думи: -
  Резюме: Българската икономика се характеризира с едно от най-ниските равнища на производителност на труда в рамките на ЕС. С оглед разкриване на причините за този проблем в настоящото изследване са анализирани факторите, детерминиращи... Българската икономика се характеризира с едно от най-ниските равнища на производителност на труда в рамките на ЕС. С оглед разкриване на причините за този проблем в настоящото изследване са анализирани факторите, детерминиращи производителността на труда на дезагрегирано равнище. Изследвани са годишни данни за четиринадесет отрасъла в рамките на периода, обхващащ 2001- 2007 година. Използван е метода на Зелнър за параметризиране на системи от едновременни уравнения, чрез който е оценено влиянието на шест селектирани фактора върху производителността на отраслово ниво. Установено е диференцирано, и разнопосочно влияние на отделните фактори по отрасли: негативно влияние на разходите за ДМА в селското стопанство, положително влияние на равнището на работната заплата в повечето отрасли с изключение на добивната промишленост, слабо влияние (а в някои отрасли липса на такова) на ПЧИ и силно изразено влияние на инфлацията.
 • Марияна Божинова, Светослав Илийчовски, Теодора Филипова
  ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗА СТОЙНОСТТА ПО ПРИМЕРА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: Оценката на предприемаческата мобилност е в пряка релация със стойността на компанията, като обобщаващ показател, в който са концентрирани интересите на всички заинтересовани от развитието й лица. Детерминирането на стойността е... Оценката на предприемаческата мобилност е в пряка релация със стойността на компанията, като обобщаващ показател, в който са концентрирани интересите на всички заинтересовани от развитието й лица. Детерминирането на стойността е сложен и последователен процес, който се променя във времето и се влия от множество фактори. Независимо от трудностите при определянето й, управлението на процеса на създаване и съхраняване на стойността, е конкретен таргет, който все повече предприятия поставят в основата на своята стратегия и практика. Тя се свързва с концепцията “Value Based Management” – Управление на база стойността (VBM-концепция). Настоящото изследване демонстрира необходимостта от изследване факторите за ефективно управление на собствеността, които рефлектират върху повишаване стойността на компаниите. Емпиричното изследване е осъществено сред извадка от публичните дружества в България, а именно – тези, които са включени в индекса „Дневник 20”.
 • Пенка Горанова, Тотка Кънева, Надежда Веселинова, Живка Тананеева
  РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА АГРАРЕН ПОДСЕКТОР
  Ключови думи: -
  Резюме: Политиката на Европейския Съюз в областта на селското стопанство е нормативно уредена в чл. 32-38 от Договора за Европейска Общност и е една от най-сложните и с най-разнообразни мерки на въздействие сред политиките на Европейския... Политиката на Европейския Съюз в областта на селското стопанство е нормативно уредена в чл. 32-38 от Договора за Европейска Общност и е една от най-сложните и с най-разнообразни мерки на въздействие сред политиките на Европейския Съюз. Тази политика се интегрира по различни начини в редица други обособени политики на Общността като например опазването на околната среда и здравеопазването, и поради тази причина функционирането и развитието на Общия Пазар на Селскостопански Продукти трябва да бъдат съпроводен и със създаване на Обща Селскостопанска Политика. Разработката е насочена към проучване на теоретическите насоки и практическите възможности, които една ефективна маркетингова стратегия дава на организациите от аграрния сектор да увеличат приходите си чрез: предлагането на селскостопански продукти, които съответстват на потребителските нужди на клиентите; оптимизиране на процеса на договаряне с клиентите на аграрни продукти и суровини; подобряването на обслужването и работата с клиентите; задържане на съществуващите и привличане на нови клиенти; по-ефективно реализиране на аграрните продукти.
 • Любчо Варамезов, Цветан Дилков, Георги Гуцев
  АУТСОРСИНГЪТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ, РИСКОВЕ, ЕФЕКТИ)
  Ключови думи: -
  Резюме: Настоящето изследване е насочено към установяване приложението в българските предприятия на аутсорсинга като бизнес модел, рисковете и ефектите от неговото използване. Резултатите от изследването показват, че по-голямата част от... Настоящето изследване е насочено към установяване приложението в българските предприятия на аутсорсинга като бизнес модел, рисковете и ефектите от неговото използване. Резултатите от изследването показват, че по-голямата част от стопанските субекти прилагат аутсорсинг в различна степен и под различни форми. Установени са основните положителни ефекти, получени в резултат на възлагането на външни изпълнители на функции, дейности и процеси, които преди са осъществявани със собствени ресурси в рамките на предприятието – по-високо качество на продуктите/услугите, достъп до специфичните знания и опита на аутсорсинг партньора, оптимизиране числеността на персонала, икономия на време, намаляване на разходите и др. В същото време са идентифицирани и възможните рискове от прилагането на тази бизнес стратегия – изтичане на вътрешнофирмена информация и ноу-хау, изпадане в зависимост от аутсорсинг партньора, неспазване на аутсорсинг договора и др. Формулирани са редица изводи и са обосновани идеи за успешното прилагане на аутсорсинга в българските предприятия.
 • Виолета Краева, Петя Емилова, Наталия Маринова, Ангелин Лалев, Стефан Петров
  ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: Внедряването на нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за ефективното функциониране на информационната система на туристическата фирма е крайно наложително и необходимо. То ще позволи да се разшири диапазонът на... Внедряването на нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за ефективното функциониране на информационната система на туристическата фирма е крайно наложително и необходимо. То ще позволи да се разшири диапазонът на услугите, предоставяни на клиентите, да се подобри организацията на работата, да се намалят разходите и се повиши ефективността на взаимодействието с партньорите, да се получи широк достъп до разнообразни информационни ресурси и атрактивна мултимедийна реклама. За целите на настоящото изследване е направено проучване на информационните системи на 100 утвърдени туристически фирми и хотелски вериги. Поради това бе изградена система от критерии за оценка на тяхното функциониране и идентифициране на проблемите и предизвикателствата, пред които те са изправени. На базата на резултатите от това проучване са предложени решения за повишаване ефективността и качеството на информационното обслужване на туристическата фирма. Изследвани са възможностите на онлайн услугите в туристическия бизнес, които позволяват персонализация на туристическите продукти и услуги според индивидуалните предпочитания на клиентите. Проучени са и съвременните резервационни и географски информационни системи, както в национален, така и в международен план, доколкото те се използват от българските туроператори и хотели.
 • Анатолий Асенов, Михаил Чиприянов, Елена Йорданова, Даря Тимнева, Венелина Костова, Даниела Стоянова
  РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕКО-ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ
  Ключови думи: -
  Резюме: Проектът е свързан с разработването на еко-ефективен модел за корпоративно управление на българските компании. Очакванията са той да служи като основа за осъществяването на успешен и екологосъобразен корпоративен мениджмънт в... Проектът е свързан с разработването на еко-ефективен модел за корпоративно управление на българските компании. Очакванията са той да служи като основа за осъществяването на успешен и екологосъобразен корпоративен мениджмънт в условията на глобалните екологични и икономически предизвикателства пред света. Новият еко-ефективен модел за корпоративно управление е базиран на актуалната концепция “4Е”, включваща компонентите: Equity (ресурси, активи), Efficiency (ефективност), Ecology (екология) и Ethics (етика).
 • Красимир Кунев, Людмил Несторов
  ПОДОБРЯВАНЕТО НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: Повишаването на равнището на конкурентоспособността на фирмата е фундаментален проблем на съвременната икономика, пряко свързан с оптимизацията на дейността на фирмата и нейното оцеляване в пазарна среда. Това е перманентен процес,... Повишаването на равнището на конкурентоспособността на фирмата е фундаментален проблем на съвременната икономика, пряко свързан с оптимизацията на дейността на фирмата и нейното оцеляване в пазарна среда. Това е перманентен процес, чието развитие е свързано с преодоляването на редица проблеми, някои от които са обект на изследването в настоящата разработка. Основно внимание в разработката се отделя на същността на конкурентоспособността като елемент на фирмената стратегия, като се разкриват разликите между конкурентоспособността на фирмата и тази на фирмената продукция. Разгледани са основните фактори – ресурсни, финансови, технически, ценови и др., от които се определя равнището на фирмената конкурентоспособност. Особено внимание в разработката е отделено на практическото решаване на проблемите на конкурентоспособността на фирмата. За целта е проведено анкетно проучване с участието на производители на млечни продукти, като резултатите от практическото изследване са използвани за извършването на анализ на практическото състояние на конкурентоспособността на фирмите от бранша, а също така и за изработване на препоръки, насочени към нейното подобряване.
 • Анета Денева, Цанко Спасовски
  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО
  Ключови думи: -
  Резюме: Предприятията от различните сектори на индустриалното производство отдавна са осъзнали необходимостта от управление на своите активи. Нещо повече дейностите по това управление са станали неотменим атрибут на фирмените стратегии за... Предприятията от различните сектори на индустриалното производство отдавна са осъзнали необходимостта от управление на своите активи. Нещо повече дейностите по това управление са станали неотменим атрибут на фирмените стратегии за повишаване на потенциала и финансовата сигурност на стопанските единици. Резултатите от тяхното приложение намират израз в намалението на разходите за поддръжка в рамките на 20-40% и нарастване обема на произведената продукция с 5-10% без да се налага извършването на допълнителни капиталови инвестиции. Определящи при избора на една или друга система за управление на активите са характера и динамиката на индустриалния сектор, пазарната среда и съществуващите нормативни и регулаторни ограничения. Сектор С “Преработваща промишленост” и раздел 21.1 „Производство на лекарствени вещества” са с утвърдено място в общата структура на нашето индустриално производство. През последното десетилетие предприятията претърпяха редица трансформации, свързани с промяна на формата на собственост и обновяване на производствените мощности. С навлизането на мощните международни компании като “ГлаксоСмитКлайн” и „Актавис” се създадоха възможности за реалното изграждане на системи за управление на активите.
 • Борислав Борисов, Евелина Парашкевова Великова
  РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПЛАНОВИТЕ ПРОЦЕСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ)
  Ключови думи: -
  Резюме: Основната цел на всяка бизнес организация е предоставяне на качествени продукти и услуги на потребителите. За целта е необходимо фирмите непрекъснато да генерират конкурентни предимства и да усъвършенстват своите бизнес... Основната цел на всяка бизнес организация е предоставяне на качествени продукти и услуги на потребителите. За целта е необходимо фирмите непрекъснато да генерират конкурентни предимства и да усъвършенстват своите бизнес процеси. Системите за управление на планови процеси имат значителен потенциал от гледна точка на решаването на сложни проблеми на фирмено равнище и тяхното използване спомага за повишаване на ефективността и увеличаване на жизненоспособността на бизнес организациите, което предполага и въвеждането на сертификационен режим на тази управленска функция. Създаването на система от процедури и инструкции за управление на плановата дейност в бизнес организациите, чрез която да се осигури качество на плановите разработки е възможност за фирмен растеж, в условията на непрекъснато усъвършенстване на европейската планова практика. Във фокусът на изследването е плановата фирмена практика, анализирана от гледна точка на концепцията за непрекъснато усъвършенстване на бизнес процесите и повишаване на фирмените компетенции в областта на планирането.
 • Марина Николова, Георги Герганов, Георги Сирашки, Христо Сирашки, Венцислав Иванов
  ВЛИЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА-ИЗТОК” ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕКОЛОГИЧНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: Замърсяването на околната среда води до деградация и загуби на местообитания и може да се разглежда като част от глобалната заплаха. Биологичното разнообразие в България е засегнато в различна степен от различни форми на замърсяване... Замърсяването на околната среда води до деградация и загуби на местообитания и може да се разглежда като част от глобалната заплаха. Биологичното разнообразие в България е засегнато в различна степен от различни форми на замърсяване – замърсяване на почвите от селскостопанска и промишлена дейност, замърсяване на водите (химично замърсяване, индустриално замърсяване и др.), замърсяване с твърди битови отпадъци. Добивът на суровини за промишлеността води до изкопаване на огромно количество скална маса, разработват се кариери, за да се добива варовик и мрамор, строят се заводите върху плодородните земи и други. Вследствие на това се променя ландшафтът, пустините нарастват, унищожават се растителност и животни. Прилагането на принципите на устойчивото развитие в отделните локализации, региони и страни, и в света като цяло, ще спомогнат за решаването на редица глобални проблеми.
 • Георги Баташки, Тотка Кънева, Диана Ималова, Валерий Александров
  ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БАНКИТЕ И БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗИРАЩА СЕ ИКОНОМИКА
  Ключови думи: -
  Резюме: Обект на изследване е съществуващата счетоводна практика по отношение на представянето и оповестяването на информацията в годишните финансовите отчети (ГФО) на търговските банки и бюджетните предприятия у нас. Основната теза, която... Обект на изследване е съществуващата счетоводна практика по отношение на представянето и оповестяването на информацията в годишните финансовите отчети (ГФО) на търговските банки и бюджетните предприятия у нас. Основната теза, която се защитава е, че съществуват възможности за усъвършенстване на структура и съдържанието на финансовите отчети на банките и бюджетните предприятия, с оглед осигуряване на прозрачност на финансовата информация, която да гарантира извършването на точни изводи и оценки от потребителите на информация от финансовите отчети и вземане на адекватни икономически решения. В резултат на апробацията им в практиката на банковите и бюджетните предприятия, ще се получи информационен ресурс, който ще бъде полезен за пазарните участници и обществото, а това е важно условие за поддържане на ефективност на пазара.