Година 2009, Брой ТОМ 10

Дата на издаване

30.4.2009 г.

Съдържание

 • Андрей Захариев, Галина Захариева, Здравко Любенов, Людмил Кръстев, Александър Ганчев
  РИСК И ВЪЗВРАЩАЕМОСТ ПРИ ФИРМЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО
  Ключови думи: -
  Резюме: Настоящата студия представя резултатите от проект “Риск и възвръщаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието”. Фокусът на изследването е насочен към проучване и установяване на фирмените инвестиции в... Настоящата студия представя резултатите от проект “Риск и възвръщаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието”. Фокусът на изследването е насочен към проучване и установяване на фирмените инвестиции в човешкия капитал от позицията на риск-възвращаемост характеристиките. Подбраната тема отговаря на утвърдените насоки за научни изследвания на академично ниво и стремежа към интердисциплинарност при тях. Отличителните страни на изследването могат да се систематизират по следния начин: • Осъществяване на комплексно проучване на проблем, с висока степен на актуалност и значимост за българските фирми. • Чрез събрания емпиричен материал се очертава практиката и профила на управленските решения за фирмени инвестиции в човешкия капитал. Изследването води до сегментиране, групиране и съпоставяне на практиките на управленски решения за фирмени инвестиции в човешкия капитал. • Резултатите от изследването дават възможност за създаване на база данни за извличане на определени връзки и зависимости. • Тематичната област има специфичен интердисциплинарен характер и засяга проблеми, имащи отношение към научно-изследователските области от сферата на финансовата и управленската науки.
 • Стоян Проданов, Анелия Радулова
  ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИКАТА НА СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В ИКОНОМИКАТА, СЛЕДСТВИЕ ОТ ВЪТРЕШНИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОТОЦИ В БЪЛГАРИЯ (ЗА ПЕРИОДА 1996 – 2007 Г.)
  Ключови думи: -
  Резюме: В настоящата разработка се изследва състоянието на инвестиционните потоци в страната за периода 1997 – 2007 г., вида на взаимодействие между двата вида инвестиции – вътрешни и чуждестранни - и посоката на влияние на преките... В настоящата разработка се изследва състоянието на инвестиционните потоци в страната за периода 1997 – 2007 г., вида на взаимодействие между двата вида инвестиции – вътрешни и чуждестранни - и посоката на влияние на преките чуждестранни инвестиции върху инвестиционното поведение на икономическите субекти от България. Направена е качествена характеристика на инвестиционните потоци и е оценена степента на прогресивност (или регресивност) на отрасловата структура на вътрешните и на външните инвестиции. Измерен е ефектът от структурни изменения на инвестиционните потоци върху процесите на преструктираране на икономиката в страната и установена е тенденцията в развитието им.
 • Анатолий Асенов, Ирена Емилова, Валентин Панайотов, Венцислав Иванов
  ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ – ВРЪЗКА С ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
  Ключови думи: -
  Резюме: Проектът на тема “Трансферът на знания – връзка с човешкия фактор и начин за осъществяване” е насочен към проучване на теоретическите насоки и практическите възможности като една ефективна стратегия за подобряване на механизмите за... Проектът на тема “Трансферът на знания – връзка с човешкия фактор и начин за осъществяване” е насочен към проучване на теоретическите насоки и практическите възможности като една ефективна стратегия за подобряване на механизмите за придобиване, съхраняване, разпространение и усвояване на знания. Динамичните промени от последните години императивно налагат необходимостта от обмен на знания между изследователските и бизнесорганизациите. Държавите-членки на Европейския съюз все по-пълно осъзнават значението на трансфера на знания за увеличаване на конкурентоспособността и подобряване на ефективността на публичните изследвания. Този факт намира отражение в националните програми за реформи, разработвани в рамките на Лисабонската стратегия. Предприемат се многобройни инициативи за развитие на сътрудничеството между изследователските организации и бизнеса.
 • Тодор Тодоров, Любомир Иванов, Пламен Петков, Поля Ангелова, Красимира Славева, Маргарита Шопова, Елка Атанасова
  СТАТИСТИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ - ЕВРОПЕЙСКАТА АЛТЕРНАТИВА НА КАЧЕСТВОТО
  Ключови думи: -
  Резюме: Един от подходите, който гарантира реално повишаване равнището на качеството на произвежданата продукция, е въвеждането на статистическите методи за контрол върху технологичните процеси и качеството. Във високоразвитите страни... Един от подходите, който гарантира реално повишаване равнището на качеството на произвежданата продукция, е въвеждането на статистическите методи за контрол върху технологичните процеси и качеството. Във високоразвитите страни масово се използват статистическите методи за контрол върху качеството на произвежданата продукция. В българската икономика те почти не се прилагат, в резултат на което европейското качество все още е само добро намерение. Извършеното проучване сред 300 фирми от машиностроителния бранш в България показа, че статистическите методи не се познават от работещите в отрасъла и не се прилагат масово в практиката, въпреки тяхните очевидни предимства. Ето защо е необходимо Министерството на икономиката и енергетиката да предприеме практически стъпки по въвеждането на статистическите методи за контрол на качеството в машиностроителните предприятия, разработвайки за целта Стратегия, която да дефинира приоритетите на правителството, мерките и финансовия ресурс за подготовката на специалисти и въвеждането на съвременни системи за управление на качеството.
 • Георги Иванов, Иван Марчевски, Ивайло Петров
  СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД ПРИEМАНЕТО НА Р. БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  Ключови думи: -
  Резюме: Структурните промени в системата за управление на публичния сектор на икономиката през последните години в нашата страна засегнаха и системите за контрол в неговите звена. Изискванията на Европейския съюз за преструктуриране на... Структурните промени в системата за управление на публичния сектор на икономиката през последните години в нашата страна засегнаха и системите за контрол в неговите звена. Изискванията на Европейския съюз за преструктуриране на системите за финансов контрол в страните, членки на съюза, конкретизират изискванията и механизмите за осъществяване на този процес. В резултат на това възникна конкретна потребност и от преструктуриране на системите за финансово управление и контрол в звената от публичния сектор на Р. България. Почти две години след приемането на страната ни в Европейския съюз проблемите, свързани с евроинтеграцията в областта на системите за контрол в публичния сектор, стоят за разрешаване със същата тежест пред правителството и мениджмънта както и в периода на кандидат-членство. За изследване на този проблем бе извършено през 2008 г. проучване от авторски колектив по проект № 19 „Развитие и ефекти от функциониране на СФУК в публичния сектор” по плана на ИНИ към СА „Д. А. Ценов” – Свищов. Основните изводи от изследванията на авторите по проблематиката могат да бъдат обобщени в следното:  Първо – в момента реформата в законодателството по отношение на контрола в организациите от публичния сектор е завършена. В резултат на това от 2006 г. действа Закон за ФУКПС. В момента тече процес по привеждане на СФУК на разпоредителите с бюджетни кредити от всички нива в съответствие със законодателството.  Второ – изискванията на ЕС за преструктуриране на системите за финансов контрол в страните-членки на съюза, включват и изграждане на принципно нови за нашата практика системи за ВК на ниво разпоредители с бюджетни кредити (СФУК). Новите моменти са в структурата на системите (компонентите и техните параметри), методиката и технологията на тяхното функциониране, ангажиментите и отговорностите на ръководствата в организациите по отношение на контрола.  Трето – европейската теория и практика е показателна по отношение на необходимостта и ефективността от внедряване на подобни системи за ВК, гарантиращи ефективното, икономичното и ефикасно осъществяване /извършване/ на дейностите в държавната и местните администрации. Подобни системи гарантират прозрачност на процесите и същевременно подпомагат контролните структури в системата на изпълнителната власт на държавно ниво при извършване на вътрешните одити в управлението на публичните финанси.
 • Марина Николова, Маруся Станчева Линкова
  БАРИЕРИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: В настоящата разработка се акцентира на две основни тези: Селският туризъм е един от инструментите за постигане на стратегическите цели на правителството във връзка с развитието на селските райони за периода 2007-2013 г.; В... В настоящата разработка се акцентира на две основни тези: Селският туризъм е един от инструментите за постигане на стратегическите цели на правителството във връзка с развитието на селските райони за периода 2007-2013 г.; В страната се оформят пазарни и предприемачески ниши за развитие на селския туризъм. Селските общини в България заемат 81% от територията и обхващат 42% от населението. Налице е диспропорция в развитието на градските и селските райони както по отношение на икономическото развитие, така и по отношение на образователно равнище, демографско състояние, достъп до основни услуги и пр. Над 80% от селските общини определят туризма като приоритет. Едва 26% от живеещите в селски райони допълват доходите си от алтернативни неселскостопански дейности – занаяти, селски туризъм, хоби-занимания и др., а в областта на селския туризъм работят само 370 стопани. Разглеждането на селския туризъм като граничен междуотраслов сектор на икономиката – селско, горско и водно стопанство, туризъм, хранително-вкусова промишленост и пр., позволява идентифицирането на пазарните и предприемаческите ниши, които от една страна ще удовлетворят част от основните стратегически цели на правителството за развитие на селските райони, а от друга - ще аргументират, че селският туризъм е печеливш бизнес за България.
 • Анатолий Асенов, Нонка Георгиева, Снежана Костова
  МЕТОДИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
  Ключови думи: -
  Резюме: Екоефективността означава производството на стоки и услуги с използване на минимално количество природни ресурси и минимални щети, нанесени на околната среда. Концепцията за екоефективност и подходите за нейното оценяване са... Екоефективността означава производството на стоки и услуги с използване на минимално количество природни ресурси и минимални щети, нанесени на околната среда. Концепцията за екоефективност и подходите за нейното оценяване са свързани с устойчивото развитие на обществото и са обект на засилен интерес. Цел на настоящия проект е изследването на общите концепции, приложимостта, бариерите, връзката с устойчивото развитие и съществуващите подходи за оценка на еко-ефективността. Предложена е схема за оценка на екоефективността, базирана на методология, разработена за пресмятане на външните екологични разходи. Коментирани са възможните потребители на тази схема. Резултатите от изследването са приложени в образователния процес.
 • Пенка Горанова, Петър Банчев, Надежда Веселинова, Живка Тананеева
  ПРОЕКТИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА БИОГОРИВА
  Ключови думи: -
  Резюме: Биогоривата имат уникална роля в енергийната политика на света. Днес те са единственият пряк заместител на петрола в транспорта, който се развива във все по-широк мащаб. Други технологии, като водорода също имат огромен потенциал.... Биогоривата имат уникална роля в енергийната политика на света. Днес те са единственият пряк заместител на петрола в транспорта, който се развива във все по-широк мащаб. Други технологии, като водорода също имат огромен потенциал. Те обаче са много далеч от широкомащабна приложимост и биха наложили съществени промени в автомобилния парк и в принципите на разпределителните системи за горивото. Биогоривата могат да се използват днес в обикновените автомобилни двигатели без модификации, когато са в по-малки концентрации, и с някои евтини модификации, когато са в по-големи концентрации. В хода на изследването бяха разкрити практическите възможности и проблеми при производството и реализацията на биогорива, които се свеждат до следното: а) Работата с клиентите и нейното оценяване са дейности, които се извършват в преобладаващата част от българските предприятия; б) Работата с клиентите е незадоволителна поради липсата на специализирани познания; в) Преобладаващата част от предприятията имат нагласа за подобряване на работата с клиентите и оценяват важността на тази дейност. Те съзнават ползата от професионалното отношение към клиентите, което ни дава основание да очакваме, че промените в това отношение ще бъдат приети добре; г) За да се постигнат положителни резултати при работата с клиентите трябва да се търсят решения, които са лесни за изпълнение и подобряват значително отношението на клиентите към предприятието.
 • Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Юрий Кузнецов, Костадин Башев
  ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СТУДЕНТА (КВАБАР-С)
  Ключови думи: -
  Резюме: Получаването на висока професионална квалификацията и повишаването на шансовете за професионално реализация на студентите са сред приоритетните цели в управлението на всяко съвременното висше училище. Дискусиите за адекватността на... Получаването на висока професионална квалификацията и повишаването на шансовете за професионално реализация на студентите са сред приоритетните цели в управлението на всяко съвременното висше училище. Дискусиите за адекватността на подготовката на випускниците на икономическите висши училища, са многопластови и с имплицитно присъщи противоречия на интереси. Един от основните причини за тези противоречия се корени в липсата на адекватни и навременни измерители за „успешен” квалификационен профил на ниво обучаем, което от своя страна води до „размита” перспектива за шансовете в професионалната реализация. Настоящата студия е с институционален фокус и представя методология и внедрена методика за измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента.
 • Иван Спиридонов, Виктор Монев, Венцислав Диков, Даниела Стоилова, Петранка Евтимова, Маргарита Михайлова, Румяна Денева
  СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКТ-БАЗИРАНИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ
  Ключови думи: -
  Резюме: В съвременната високо конкурентна обкръжаваща среда въвеждането на съвременни методи за обучение и проверка на знанията на обучаемите еволюира като едно от основните конкурентни предимства за образователните институции. Това поражда... В съвременната високо конкурентна обкръжаваща среда въвеждането на съвременни методи за обучение и проверка на знанията на обучаемите еволюира като едно от основните конкурентни предимства за образователните институции. Това поражда необходимостта от изследване на съответствието на уеб-базираните и конвенционалните методи за проверка на знанията на обучаемите. В студията се обобщават резултатите от изследване, което имаше за цел да изследва съпоставимостта на конвенционалните („хартиени”) и уеб-базираните („електронни”) дидактически тестове и да формулира препоръки за практическо приложение на иновативните изпитни форми.