Година 2009, Брой ТОМ 9

Дата на издаване

30.4.2009 г.

Съдържание

 • Любчо Варамезов, Емил Николов
  МОДЕРНИЗАЦИЯ И ФИРМЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ЕФЕКТИ
  Ключови думи: -
  Резюме: Количествената и качествената ограниченост на ресурсите (благата) поражда конкуренция между стопанските субекти. За да успеят, предприятията трябва непрекъснато да повишават своята конкурентна способност. Един от инструментите за... Количествената и качествената ограниченост на ресурсите (благата) поражда конкуренция между стопанските субекти. За да успеят, предприятията трябва непрекъснато да повишават своята конкурентна способност. Един от инструментите за постигане на по-висока и устойчива във времето фирмена конкурентоспособност е модернизацията. В настоящето изследване се акцентира върху проблемите на модернизацията и конкурентната способност на предприятията от циментовата индустрия. Въз основа на разработен от екипа методически инструментариум се изследва и оценява влиянието на модернизацията върху конкурентната способност на посочените предприятия. В резултат са очертани проблеми, формулирани са изводи и идеи (препоръки), които могат да послужат на циментовите предприятия при избора и реализацията на конкретни конкурентни стратегии.
 • Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева, Димитринка Грозева
  ПРАКТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АГРО-ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО
  Ключови думи: -
  Резюме: Устойчивото земеделие е най-новата и най-съвършената форма на екологичното (биологично, органично) земеделие. Концепцията за “устойчиво” развитие се превърна в отправна точка за разработване на балансирана икономическа и социална... Устойчивото земеделие е най-новата и най-съвършената форма на екологичното (биологично, органично) земеделие. Концепцията за “устойчиво” развитие се превърна в отправна точка за разработване на балансирана икономическа и социална политика по отношение на околната среда не само на глобално, но и на регионално и секторно равнище Биологичното земеделие е в основата на тази концепция. При практикуването му се отстраняват или намаляват негативните екологични последствия от конвенционалното земеделие, постига се едно биологично равновесие в производствена система и се опазва и увеличава биологичното разнообразие в отделните региони и създаване на устойчива земеделска система.
 • Георги Баташки, Диана Ималова, Румяна Маринова, Николай Иванов, Венцислав Вечев
  СЧЕТОВОДНИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ В БАНКИТЕ
  Резюме: В основата на ефективното управление на всяка една дейност, в т.ч. и на тази, свързана с привличането на чужди парични капитали в банките, стои информационното обезпечаване. Като основен източник на информация се явява... В основата на ефективното управление на всяка една дейност, в т.ч. и на тази, свързана с привличането на чужди парични капитали в банките, стои информационното обезпечаване. Като основен източник на информация се явява осъществяваният счетоводно-отчетен процес в банките. Основната теза в настоящата разработка е свързана с идеята, че съществуват множество резерви за подобряване на счетоводно-информационното осигуряване на дейността по привличане на чужди капитали, използването на които ще повиши полезността и ценността на провеждания счетоводен анализ. На тази база ще се създадат възможности за повишаване ефективността от управлението на привлечения банков капитал.
 • Иванка Цонева, Карина Саркисян Дикова, Драгомир Илиев
  ФИРМЕНАТА РЕПУТАЦИЯ – КОНКУРЕНЦИЯ ОТ НОВ ТИП В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА
  Ключови думи: -
  Резюме: През последните години фирмената репутация придоби значение на важен конкурентен актив на организацията. В съвременното световно стопанство и висококонкурентата обкръжаваща среда, сред която оперират фирмите, устойчивостта на... През последните години фирмената репутация придоби значение на важен конкурентен актив на организацията. В съвременното световно стопанство и висококонкурентата обкръжаваща среда, сред която оперират фирмите, устойчивостта на подходящ имидж, както и изграждането на положителен публичен образ в дългосрочен план, еволюира като едно от основните конкурентни предимства. Присъединяването на България към Европейски съюз, навлизането на българските фирми на европейския пазар очерта необходимостта от фокусиране усилията на българските фирми в посока увеличаване значимостта на нематериалните активи, по-конкретно фирмената репутация и идентичност. В рамките на настоящото изследване сме се опитали да проучим степента на действие на фирмите в тази насока, да изследваме доколко е осъзната потребността от добър фирмен имидж, да конкретизираме проблемите и трудностите, пред които са изправени българските мениджъри. Резултатите от изследването показват, че българските фирми работят в посока постигане на положителна репутация и имидж, но все още не са осъзнали важността на нематериални активи, респ. фирмената репутация и не я възприемат като ключов фактор за фирмения успех и като предпоставка за икономически растеж.
 • Маргарита Богданова, Ева Цветанова
  РОЛЯ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ЕНДОГЕННО РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ
  Ключови думи: -
  Резюме: Настоящото изследване е насочено към оценяване на моментното отношение на локалните власти към процеса на развитие. Проучването е съсредоточено върху разбирането и чувствителността на администрацията от Северозападния планов район... Настоящото изследване е насочено към оценяване на моментното отношение на локалните власти към процеса на развитие. Проучването е съсредоточено върху разбирането и чувствителността на администрацията от Северозападния планов район по отношение на социално-икономически условия за осъществяване на ендогенно развитие. Изследването показва големите резерви у публичната администрация по отношение на концепцията за ендогенно развитие. Общинските служители от Северозападен район са в процес на търсене на нови идеи за развитие и дефиниране на местните проблеми, докато националното правителство се опитва да съсредоточили усилията към стратегическото планиране. Показателен за това е високия процент на отговорите, че в местното управление се търсят главно краткосрочни резултати. За да е ефективно местното развитие обаче, е необходимо администрацията да премине през етап на консолидиране, на създаване и институционализиране на локални мрежи за развитие, развитие на междурегионалното сътрудничество, чрез което да защитават общите интереси на общината и да формулират целите й и едва след това да се стигне до процеса на стратегическо планиране.
 • Марияна Божинова, Петранка Мидова, Симеонка Петрова, Венцислав Перков, Марияна Николова Кътева
  РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар.... Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар. Националните вериги, от своя страна, разширяват мрежата си от магазини в различни градове на територията на страната, а някои от тях дори замислят експанзия и зад граница. В условията на пазар със силна конкуренция оцеляването и развитието на търговските вериги е свързано с идентифицирането и използването на източниците на конкурентни предимства, а също така и с перманентната оценка и анализ на тяхната конкурентоспособност – предмет на изследване в настоящата разработка. На тази база се правят изводи и се формулират препоръки за повишаване конкурентоспособността на търговските вериги.
 • Петя Иванова
  ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: Настоящото изследване е посветено на актуалните проблеми и възможности на посредническите предприятия за развитие на туризма в България. За набирането на необходимата за реализиране му информация са използвани официалните регистри... Настоящото изследване е посветено на актуалните проблеми и възможности на посредническите предприятия за развитие на туризма в България. За набирането на необходимата за реализиране му информация са използвани официалните регистри на Държавната агенцията по туризъм, Статистически данни на националния статистически институт, експертни мнения и анкетно проучване, допълено с интервю. Данните от емпиричното проучване са анализирани през призмата на приносът на обектите на изследване към количественото и качествено развитие на този приоритетен за страната ни отрасъл. На база на осъществения анализ са направени обобщаващи изводи за възможностите да се подобри посредническата дейност, така че в по-висока степен да улеснява организацията на туристическите пътувания, да допринася съществено за по-пълноценното използване на туристическата суперструктура и като цяло да увеличава общата ефективност на туризма.
 • Виолета Краева, Таня Горчева, Асен Божиков
  ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ В ИНТЕРНЕТ
  Ключови думи: -
  Резюме: Присъствието в Интернет, което в условията на информационното общество е задължително, води до появата на голямо количество туристически уебсайтове. Това налага необходимостта от оценяване на информационното съдържание и... Присъствието в Интернет, което в условията на информационното общество е задължително, води до появата на голямо количество туристически уебсайтове. Това налага необходимостта от оценяване на информационното съдържание и функционалността на тези уебсайтове, защото не всички от тях могат да отговорят максимално на очакванията на потребителя на туристически продукти и услуги. За целите на настоящото научно-практическо изследване бе разработена собствена методика за оценка на туристическите уебсайтове, като бяха взети под внимание специфичните особености в маркетинга и предлагането на туристическите продукти и услуги. Тя бе използвана за оценяване присъствието на българските туристически фирми в Интернет, определяне степента на удоволетвореност на крайните потребители и насоките на усъвършенстване на туристическите уебсайтове. Изследвани са и въпросите на иновационната дейност в туристическите фирми като източник на конкурентни предимства. Като краен резултат бе създаден каталог на българските туристически фирми, оценени и класирани по съдържателните и техническите критерии на изградената методика.