Година 2008, Брой ТОМ 8

Дата на издаване

18.4.2008 г.

Съдържание

 • Емил Михайлов, Божидар Божинов, Марин Маринов, Петя Петева Петрова, Любомира Тодорова
  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ФИСКАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ
  Ключови думи: -
  Резюме: Целта на научната разработка е да се изследва текущото състояние на реформата в българската практика, както и определянето на факторите влияещи върху финансовия капацитет на българските общини. Това от своя страна ще разкрие... Целта на научната разработка е да се изследва текущото състояние на реформата в българската практика, както и определянето на факторите влияещи върху финансовия капацитет на българските общини. Това от своя страна ще разкрие възможностите на местното самоуправление да предоставя адекватно количество публични услуги при утвърдената нова икономическа конюнктура. Тази цел се постига, като за изследване и разработване на разглежданите проблеми е използван инструментариума от научни методи и подходи: сравнителният метод, методът на наблюдението, дескриптивният метод, методът на регресионно-корелационния анализ. Основната изследователска теза се свързва с изследване на факторите, чието адекватно управление е предпоставка за оптимизиране количеството и качеството на местните публични услуги. В теоретичните и емпиричните изследвания се открояват следните изследователски резултати: Разкрива се значението, видовете и спецификата на децентрализацията като управленска концепция. Изяснява се различието между финансова и фискална децентрализация. Идентифицирани са факторите, които оказват влияние върху собствените приходи и приходите от такси на българските общини. Актуалността на изследването се обуславя от все по-засилващата се роля на местното самоуправление. Сътрудничеството между централната и местна власт е от съществено значение за доброто функциониране на общините в Република България. В този контекст правилно проведената политика на децентрализация би дала възможност за оптимизиране на финансовите решения в публичния сектор.
 • Петър Банчев, Пенка Горанова, Живка Тананеева, Венка Динкова
  РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ (CRM)
  Ключови думи: -
  Резюме: Основната цел на проекта е на база водещите теоретични концепции и изследване на съществуващата у нас практика да се предложат насоки за развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти, които биха... Основната цел на проекта е на база водещите теоретични концепции и изследване на съществуващата у нас практика да се предложат насоки за развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти, които биха могли да се прилагат от предприятията, които работят в различни сектори на икономика. Подцелите на проекта се свеждат до: да се оцени състоянието на практиката по отношение на управлението на ключовите клиенти в българските предприятия; да се генерират идеи за подпомагане на българските предприятия в стремежа им към прилагане на модерни методи и подходи за задържане на настоящите ключови клиенти, което ще доведе и до повишаване на конкурентоспособността им; да се предложат подходи за работа на българските предприятия в усилията за привличане на нови клиенти, с които да се разшири пазарното присъствие (пазарния дял) и икономическото състояние на бизнеса; да се обогати инструментариума от технологии за управление на взаимоотношенията с клиенти. По–конкретно, резултатите от проучването подпомагат решаването на следните изследователски задачи: организиране и провеждане анкетно проучване сред малки, средни и големи български организации от различни сектори на икономиката (общо 100), с цел констатиране на състоянието на взаимоотношенията с клиентите. Конкретни резултати се систематизират в следните направления: - очертаване параметрите на съществуващата практика; - установяване степента на прилагане на системите за управлението на взаимоотношенията с клиентите; - извеждане основните проблеми при прилагане на системите за управлението на взаимоотношенията с клиентите. проучване на най-новите теоретични постановки по отношение на управлението на взаимоотношенията с клиентите. препоръчвани на вариантни решения за подобряване работата с клиентите популяризиране на резултатите чрез публикуване на студия по изследваните въпроси.
 • Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Юрий Кузнецов
  АНАЛИТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПРЕДИКТИВНИ МОДЕЛИ
  Резюме: Основна цел на всяка образователна институция в сферата на висшето образование е осигуряването на качествено обучение. Един от начините за постигане и осигуряване на качествено обучение е чрез подобряване на процедурите за вземане... Основна цел на всяка образователна институция в сферата на висшето образование е осигуряването на качествено обучение. Един от начините за постигане и осигуряване на качествено обучение е чрез подобряване на процедурите за вземане на решения на базата на предиктивни модели, които дават знания за различните административни и образователни процеси. Подобни знания обикновено са налични в информационните масиви на висшите училища, но са трудно обозрими. Настоящото изследване е фокусирано върху изучаването на възможностите за адаптиране на индустриалните системи за извличане на данни към нуждите на администрирането и управлението на взаимоотношенията с клиенти на образователни продукти в сектора на висшето образование. Разработен e и e апробиран в реална образователна система (Стопанска академия “Д. А. Ценов”) модел за аналитично управление на взаимоотношенията със студенти чрез извличане на данни с помощта на автоматизирани предиктивни алгоритми.
 • Георги Баташки, Николай Иванов
  СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БАНКОВАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
  Ключови думи: -
  Резюме: Банките са основно звено на банковата система с основен предмет на дейност финансово посредничество и бизнес с пари. Те мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват... Банките са основно звено на банковата система с основен предмет на дейност финансово посредничество и бизнес с пари. Те мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирми и граждани, осъществяват разнообразни кредитни, инвестиционни и други операции. По този начин банките позволяват да се раздвижат спестяванията на населението, да се преодолеят затрудненията, произтичащи от несъответствия в движението на стоките и парите, да се уреждат навреме и без загуби отношенията между предприятията в страната и чужбина. Банките са силен фактор в осъществяването на финансовата политика на страната. Благодарение на тесните си връзки с регулиращите органи и Правителството, а също и с налаганите нормативни разпоредби, банките играят основна роля при поддържането на доверието в паричната система. По тази причина съществува значителен интерес от успешното функциониране на банките, особено що се отнася до тяхната ликвидност и платежоспособност. Ролята на счетоводството и счетоводната политика в този процес е от особено значение. Те ще бъдат предмет на изследване в настоящата разработка.
 • Петър Кънев, Венета Христова, Искра Пантелеева
  ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА КЛЪСТЕРНИЯ МОДЕЛ
  Ключови думи: -
  Резюме: Изследването на тема “Повишаване на иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел” е насочено към протичащите в нашата страна процеси по формиране и развитие на групи свързани индустриални... Изследването на тема “Повишаване на иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел” е насочено към протичащите в нашата страна процеси по формиране и развитие на групи свързани индустриални предприятия в определени агломерации и осъществяваните от тях иновационни дейности. Акцентира се върху: Първо. Изясняване на основните теоретико-методологически въпроси. Второ. Проучване на икономически процеси със значима актуалност за стопанската ни практика в контекста на европейското бъдеще на България. Трето. Очертаване на проблеми от специфичен характер, с голяма степен на новост както за изследователите, така и за политиците и самите предприемачи в страната. Четвърто. Формулиране на препоръки за повишаване на иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел.
 • Иванка Цонева, Галина Захариева, Галин Стефанов
  ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО ВЪРХУ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТОПАНСТВА ЗА ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
  Ключови думи: -
  Резюме: В настоящото изследване са разгледани икономическите последици от политиката по опазване на околната среда и по-конкретно – ефектите върху привлекателността на националните икономики за преки чуждестранни инвестиции в следствие на... В настоящото изследване са разгледани икономическите последици от политиката по опазване на околната среда и по-конкретно – ефектите върху привлекателността на националните икономики за преки чуждестранни инвестиции в следствие на приложението на Протокола от Киото. Предложени са алтернативни показатели за измерване строгостта на националната екологична политика, въз основа на които е разработен иконометричен модел за оценка на икономическите ефекти от приложението на Протокола от Киото върху равнището и дестинацията на ПЧИ в замърсяващите отрасли. Установена е ясно изразена зависимост между равнището на ПЧИ и строгостта на националната екологична политика, измерена чрез показателя въглероден интензитет на икономиката. Демонстрирано е конкретно приложение на модела за оценка на икономическите ефекти от включването на България в Европейската схема за търговия с емисионни квоти.
 • Михаил Михайлов, Маргарита Гергова, Кирил Митов, Росица Колева, Билю Билев, Людмила Дончева, Красимир Кулчев
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО “БИЗНЕСАНАЛИЗ” В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ
  Ключови думи: -
  Резюме: Постигането на Европейските образователни стандарти и конвертируемост на образователния продукт са достатъчно сериозни аргументи за търсене на възможности за усъвършенстване на обучението. Във връзка с новите реалности са разгледани... Постигането на Европейските образователни стандарти и конвертируемост на образователния продукт са достатъчно сериозни аргументи за търсене на възможности за усъвършенстване на обучението. Във връзка с новите реалности са разгледани подходите за структуриране на анализа, както и неговите съвременни направления. В критичен дух са оценени информационните източници, предложени са идеи за подобряване организацията на аналитичната дейност. Очертани са съвременните тенденции в образователния процес, като е изтъкната приложимостта им в обучението по бизнесанализ на студенти и специалисти от практиката (мениджъри, счетоводители, одитори и др.). Акцентът е поставен върху използването на иновационни учебни средства - мултимедийно презентиране на лекционния материал. Представени са утвърдени практики, които са с доказано значение за стимулиране самостоятелната работа на обучаваните.
 • Борислав Борисов, Теодора Филипова, Евелина Парашкевова Великова
  ПРОЦЕСЪТ НА ИНВЕСТИРАНЕ В ИНОВАЦИИ ПРИ ФИРМИТЕ ОТ КОЗМЕТИЧНО-ПАРФЮМЕРИЙНИЯ БРАНШ
  Резюме: В разработката са щриховани основните специфики на иновационната дейност на фирмите от козметично-парфюмерийния бранш в България. На база на установените компетенции по отношение на осъществяването на инвестиционни проекти в... В разработката са щриховани основните специфики на иновационната дейност на фирмите от козметично-парфюмерийния бранш в България. На база на установените компетенции по отношение на осъществяването на инвестиционни проекти в иновационната фирмена дейност е предложена методика, която очертава основните итерации на проектното управление. Целта е да се подобри ефективността и качеството на осъществяваните проекти в бранша и така да се подобри неговата конкурентно способност.