Година 2018, Брой том 25 част I

Дата на издаване

14.5.2018 г.

Съдържание

 • Петя Емилова, Кремена Маринова Костова, Теодора Спасова, Антония Манолова, Яница Димитрова
  ОБЛАЧНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
  JEL: L86, О33
  Резюме: Целта на настоящата студия е да се изследват особеностите, състоянието и проблемите на информационната инфраструктура на големите български предприятия, като се анализират възможностите на технологията на облачните изчисления за... Целта на настоящата студия е да се изследват особеностите, състоянието и проблемите на информационната инфраструктура на големите български предприятия, като се анализират възможностите на технологията на облачните изчисления за решаване на очертаните проблеми. На тази база се развива модел за ефективно функциониране на ИТ инфраструктурата на големите организации в България. Изследователската теза, която се защитава, е, че стратегията на умерена миграция и хибридният модел на реализация на облачни изчисления са икономически целесъобразен и обоснован инфраструктурен модел за прилагане в голямо българско предприятие. Решават се задачите: изследване особеностите, състоянието и проблемите на ИТ инфраструктурата на големите български организации и анализиране възможностите на облачните изчисления за решаване на очертаните проблеми. Миграцията към публичния облак е нова бизнес възможност, от която обектите на изследването могат да се възползват, след като отчетат всички потенциални възможности и оценят възвръщаемостта на необходимите инвестиции. Представеният модел за преход, приложим за големи предприятия в България, дава отговор на въпросите, кои ресурси, кога и как могат да мигрират в облака и каква част от инфраструктурата е добре да остане в собствения център за данни. Задълбочено в тази насока е изследвана ИТ инфраструктурата на конкретно българско индустриално предприятие, направени са някои финансови оценки и са анкетирани ИТ специалисти, работещи в големи предприятия и организации. В хода на изследването е извършена подробна класификация на подходите за преход към облака.
 • Красимир Шишманов, Мария Ташкова, Александър Петров
  СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ
  Резюме: Съвременното развитие на информационното обслужване предполага преход от традиционния модел на управление на технологии и ресурси към модел на управление на услуги. В тази връзка може да се формулира основната изследователска теза –... Съвременното развитие на информационното обслужване предполага преход от традиционния модел на управление на технологии и ресурси към модел на управление на услуги. В тази връзка може да се формулира основната изследователска теза – възможно е намирането на единен подход за усъвършенстване на информационното обслужване, който да се базира на трансформацията на управлението на ИТ обслужване към модел на управление на услуги (ИТСМИТ сервиз мениджмънт). Обект на изследването е информационното обслужване в организациите. Особено внимание се отделя на тези, които имат собствено ИТ подразделение за обслужване. Предмет на изследването са съвременните подходи за усъвършенстване на управлението на информационното обслужване в организациите. Основната цел на студията е да анализира резултатите от проведено научно изследване на приложението на ИТСМ в българските организации, като се представят добрите практики и се разкрие потенциалът от използването му. В резултат на проведено емпирично проучване и анализиране на резултатите от него като основни изводи в настоящата студия са изведени: - съвременните ИТ налагат да бъде извършена трансформация на начина на управление и функциониране на информационното обслужване; - моделът за предоставяне на ИТ услуги и тяхното управление като ИТ-СМ система ще доведе до редуциране на разходите и повишаване на ефективността и ефикасността на функциониране не само на информационното обслужване на организацията, но и на цялата организация; - ИТСМ е известен, разпознаваем подход за усъвършенстване на управлението на ИО в нашата страна, чийто процес на внедряване, използване и развитие вече е започнал и разширява своя обхват.
 • Атанаска Решеткова, Костадин Башев, Криста Първанова
  ПРИНОС НА ДИГИТАЛНИ РЕКЛАМНИ КАНАЛИ В ПРИВЛИЧАНЕТО НА СТУДЕНТИ ОНЛАЙН
  JEL: М31, М37
  Резюме: Промяната в картината на българското висше образование през последните години доведе до стремеж на университетите да си служат с типично маркетингови инструменти, за да достигнат до потенциални кандидат-студенти. Същевременно... Промяната в картината на българското висше образование през последните години доведе до стремеж на университетите да си служат с типично маркетингови инструменти, за да достигнат до потенциални кандидат-студенти. Същевременно дигиталните маркетингови канали категорично могат да се определят като предпочитани източници на информация за младите хора у нас. Честото прибягване до платена комуникация в интернет от страна на висшите училища поражда необходимост от ефективно управление на използваните дигитални канали. Целта на настоящата студия е да демонстрира резултатите от прилагането на модел за определяне приноса на различни дигитални маркетингови канали в привличането на кандидат-студенти онлайн, който отчита спецификата на образователните продукти. Приложеният атрибутивен модел отчита интереса на потенциалните кандидат-студенти към различните дигитални рекламни канали и степента, в която намират информацията в тях за полезна, както и действителния им опит и ефектите на преливане и пренасяне. Направен е обзор на дигиталните канали, чрез които университетите могат да достигнат до целевата си аудитория, както и ретроспекция на предложените до момента в научната литература атрибутивни модели. Изведени са препоръки за използване на конкретни дигитални канали за целите на образователния маркетинг, съобразно приноса им в подтикване на целевата аудитория към желаното поведение. Установено е, че най-голям принос в подтикване на целевата аудитория да извърши конверсия имат: (1) дисплейната реклама; (2) рекламата в социалната мрежа Фейсбук; (3) платеното търсене.
 • Наталия Маринова, Искрен Таиров, Анатолий Петров, Радостин Георгиев
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА МОБИЛНИЯ БИЗНЕС В ХОТЕЛИЕРСКИЯ БРАНШ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: L83, L86
  Резюме: Основната цел на настоящата студия е да се изследват и анализират текущото състояние на хотелиерските информационни системи в България и възможностите за внедряване на мобилни информационни технологии в хотелиерсия... Основната цел на настоящата студия е да се изследват и анализират текущото състояние на хотелиерските информационни системи в България и възможностите за внедряване на мобилни информационни технологии в хотелиерсия сектор. Изследователската теза може да се дефинира по следния начин: съвременният хотелиерски сектор в България изпитва явна необходимост от по-ефективно управление на функциониращите информационни системи, които могат да се усъвършенстват на базата на най-актуалните информационни и комуникационни технологии в т.ч. мобилни. Поставената цел обуславя и специфичните задачи на изследването: 1. Теоретично проучване на хотелиерските информационни системи и тях¬ното значение за хотелиерския бранш. 2. Изследване на популярни платформи за резервации и тяхното приложение в различните категории хотели в България. 3. Оценяване на функционалностите на хотелиерските информационни системи в хотелите в България и готовността за тяхното развитие и усъвършенстване. 4. Оценяване на икономическите ползи и рисковете при внедряване на мобилни технологии в хотелиерските информационни системи. 5. Разработване на практическа методика за внедряване на мобилно хотелиерско информационно приложение. 6. Разработване на уебсайт за онлайн анкетиране и популяризиране на резултатите от проучването на хотелиерските информационни системи сред различните категории хотели в България. Главният извод на настоящото изследване е, че използването на мобилните информационни технологии може да донесе съществени предимства на хотелиерския сектор у нас и да способства за устойчивото развитие на туризма в 21 век.
 • Искра Пантелеева, Любчо Варамезов, Нина Костадинова
  ИНОВАЦИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – СЪСТОЯНИЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИРМЕНОТО РАЗВИТИЕ
  Резюме: Целта на студията е, въз основа на проведено емпирично проучване да се установи влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирменото развитие. Обект на изследване са предприятията от преработващата промишленост, а... Целта на студията е, въз основа на проведено емпирично проучване да се установи влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирменото развитие. Обект на изследване са предприятията от преработващата промишленост, а предмет на изследване – връзката между иновациите и интелектуалната собственост, между индивидуалния и екипния подход като източник за генериране на многопосочни ползи за стопанските субекти. Задачите произтичат от целта и са следните: Първо. Проучване иновационното състояние, активността в областта на интелектуалната собственост и постигнатите резултати от предприятията. Второ. Установяване влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирменото развитие и идентифициране на ползите за бизнеса. Трето. Идентифициране на основните проблемни зони и формулиране на идеи и предложения за ускоряване на фирменото развитие чрез иновации и интелектуална собственост. Изследователска теза, която се защитава, е, че чрез осъществяване на иновации и опериране с обекти на интелектуалната собственост се създават възможности за фирмено развитие. Използвани са системен, структурен и интегриран подход, индуктивен и дедуктивен метод, индексен и сравнителен метод, анкетен метод, интервю и други методи. На база емпиричното изследване са постигнати следните резултати: установено е, че широкото и многоаспектно използване на иновациите и обектите на интелектуална собственост, при съчетаване на индивидуалната креативност и творческите способности на екипите, съдейства за постигането на по-добри резултати и фирмени ползи.
 • Марина Николова, Маруся Станчева Линкова, Радка Ненова, Илияна Кръстева, Георги Димитров, Георги Ангелов, Десислава Милкова
  ВЪЗМОЖНОСТИ И МОДЕЛИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ
  Резюме: Настоящото изследване има за цел да изследва проблемите и възможностите за изграждане на регионални фермерски пазари в България. Във връзка с това са поставени следните задачи: 1) идентифициране предимствата на фермерските пазари;... Настоящото изследване има за цел да изследва проблемите и възможностите за изграждане на регионални фермерски пазари в България. Във връзка с това са поставени следните задачи: 1) идентифициране предимствата на фермерските пазари; 2) характеризиране на административно-правните и вътрешнофирмените ограничения при организиране на фермерски пазари в България; 3) анализиране степента на координация между заинтересованите страни при изграждане на фермерски пазар; 4) предлагане на модел за функциониране на регионален фермерски пазар. Основната теза на изследването е, че за изграждането и функционирането на регионални фермерски пазари са необходими координирани усилия на земеделските стопани, местните органи на власт, бизнеса и местните общности. Научно-образователните институции могат да подпомогнат процесите на координиране и да предложат модели за изграждане на регионални фермерски пазари. От направеното проучване могат да се откроят следните изводи: налице са външните условия за създаване и функциониране на фермерски пазари в България, но към настоящия момент липсва достатъчна координация между всички заинтересовани страни; за да се реализират мултиплицирани ползи от фермерските пазари, във всеки регион трябва да се намерят конкретните форми за сътрудничество между земеделските стопанства, местните власти и общности; подходящият модел за изграждане и функциониране на фермерски пазар на общинско ниво е публичната собственост с участието на представители от всички заинтересовани страни.
 • Росица Колева, Никола Янков, Красимир Шишманов, Галина Захариева, Венцислав Василев, Цветан Павлов, Александрина Александрова
  МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРИДУНАВИЕ
  JEL: 02, R10
  Резюме: Целта на настоящата разработка е да се проучи цялостно територията по българското поречие на р. Дунав, която се обозначава като Българско Придунавие (БП) и представлява обект на научното изследване. На следващо място да се оцени... Целта на настоящата разработка е да се проучи цялостно територията по българското поречие на р. Дунав, която се обозначава като Българско Придунавие (БП) и представлява обект на научното изследване. На следващо място да се оцени нейният потенциал, да се установи как тя може да се превърне в атрактор на преки, косвени и допълнителни инвестиции. Основната задача по отношение на този обект е, с помощта на системния подход да се установи мястото на БП в Европейския хиперрегион Дунав. На тази основа проектният екип си е поставил следните конкретни задачи: да обособи компонентите на БП, да направи анализ на икономическия му потенциал, да систематизира съществуващите виждания на отделните общини в рамките на региона във връзка с плановите и стратегическите документи. Анализът завършва с представяне на логически рамков модел за неговото социално-икономическо развитие. Основната теза е, че регионът Българско Придунавие може да се превърне в стратегическа зона, във „фронт“ и мост за трансгранична интеграция между България и съседни страни и по-специално Румъния. Това е възможно след получаване на знание за неговия потенциал и организирането му чрез създаване на подходящи концептуални инструменти – визии, стратегии, планове и др. Изследователската част на проекта се реализира чрез анкетно проучване на всички общини в район БП, обработката на което се извършва с помощта на програмен продукт MS Excel.
 • Милен Митков
  РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО (20072016 г.)
  JEL: G22
  Резюме: В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2017 година проучване на застрахователния пазар в България, осъществено съгласно проект №22-2017 г. към Института за научни изследвания. Основната цел на... В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2017 година проучване на застрахователния пазар в България, осъществено съгласно проект №22-2017 г. към Института за научни изследвания. Основната цел на изследването е да се очертае състоянието на застрахователния пазар в България след приемането на България в Европейския съюз. Застъпената теза е, че присъединяването на България към Европейския съюз ще доведе до разширяване обема на застрахователния сектор и увеличаване на финансовата стабилност на застрахователите. Доказването на поставената теза е постигнато посредством решаването на следните по-важни задачи: - очертаване на състоянието и тенденции в развитието на основни макроикономически показатели за периода 20072016 г., имащи отноше¬ние към застраховането. - очертаване на състоянието и тенденциите в развитието на застра¬хователния сектор за периода 20072016 г. - очертаване на показателите, характеризиращи мястото на застра¬ховането в икономиката за периода 20072016 г. Установи се, че застрахователните дружества в България са финансово стабилни. Темпът на развитие на застрахователния пазар изпреварва темпа на развитие на брутния вътрешен продукт. Темпът на развитие на застрахователните плащания изостава от темпа на развитие на брутния премиен приход. Темпът на развитие на инвестициите в страната изпреварва темпа на развитие на инвестициите на застрахователните дружества. В рамките на изследвания период по отношение на показателите застрахователно проникване и застрахователна плътност значително изоставаме от другите страни на Европейския съюз.
 • Анатолий Асенов, Цветан Дилков, Ирена Емилова, Милен Динков, Станислава Стоянова, Надежда Косева Стефанова, Иван Стефанов Иванов
  МЕНИДЖМЪНТЪТ – РЕАЛНОСТ И БЪДЕЩЕ
  JEL: M1, Z13, Q57
  Резюме: Целта на студията е да се посочат тенденциите в развитието на мениджмънта като наука и да се разкрият предизвикателствата пред икономическото и управленското познание през XXI век. В тази връзка основните задачи са следни-те: да се... Целта на студията е да се посочат тенденциите в развитието на мениджмънта като наука и да се разкрият предизвикателствата пред икономическото и управленското познание през XXI век. В тази връзка основните задачи са следни-те: да се проучат най-новите теоретични постановки по разглежданата проблематика; да се формулират тематични направления, които дават възможност за представяне и обективен анализ на теоретичните виждания по въпросите на мениджмънта към настоящата ситуация; да се представят вижданията на участниците в проекта според изследователските им търсения по формулираните тематични направления. Основната изследователска теза, която се защитава, е че в новата глобална икономика мениджмънтът като наука се нуждае от анализ на настоящето, което ще даде възможност за определяне на неговите приоритети за в бъдеще. Определени са приоритетни области в развитието на мениджмънта, които са разгледани в настоящата студия. Те са: Човек и социална среда; Организационно развитие; Стратегически мениджмънт; Екомениджмънт.
 • Петър Тодоров, Мария Ташкова, Даниела Стоилова, Цветана Шенкова, Ивайло Цветанов Петков, Мирослав Иванов
  ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНО СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ
  JEL: Z32
  Резюме: Съвременните ИТ променят начина и модела на образователния процес. Тези промени трябва да се изследват, анализират и познават. Настоящата студия представя изследване на възможностите за мобилно обучение за студенти от специалност... Съвременните ИТ променят начина и модела на образователния процес. Тези промени трябва да се изследват, анализират и познават. Настоящата студия представя изследване на възможностите за мобилно обучение за студенти от специалност „Икономика на туризма“. Целта на изследването е да провери степента на използване на мобилното софтуерно приложение Moodle Mobile както и резултатността на материалите за обучение, които могат да намерят приложение в разработването на курсове на английски език. За постигане на целите са изпълнени следните задачи: проучване на специализирана литература, провеждане на емпирично проучване, анализ на информацията и формулиране на конкретни резултати и приносни моменти. Изследователската теза, която защитаваме, е, че при наличието на материали за обучение, достъпни чрез мобилно софтуерно приложение, студентите биха предпочели него пред пълната версия на даден сайт, а материалите, създадени от авторите, са с висока теоретическа и практическа резултатност. Обект на изследването е обучението на английски език на студенти от специалност „Икономика на туризма“ чрез използване на мобилно софтуерно приложение в дисциплините „Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма“ и „Екскурзоводство“. Предмет на изследването е степента на използване на мобилното софтуерно приложение за смартфон и резултатността на допълнителните материали за обучение на английски език в горепосочената специалност и дисциплини. При провеждането на изследването са използвани следните методи: триангулация, диаграма на течението на данните, педагогически експеримент.