Година 2018, Брой Том 26

Дата на издаване

7.11.2018 г.

Съдържание

 • Йордан Василев, Росица Колева
  ЛЕТОПИС: 65 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ „ФИНАНСИ“ И ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ“
  Ключови думи: -
  Резюме: През януари 1952 г. Висшето училище за стопански и социални науки (ВУССН) - Свищов се преименува във Висш финансово-стопански институт (ВФСИ). Въз основа на съществуващите специалности се формират два отдела – Финансово-стопански и... През януари 1952 г. Висшето училище за стопански и социални науки (ВУССН) - Свищов се преименува във Висш финансово-стопански институт (ВФСИ). Въз основа на съществуващите специалности се формират два отдела – Финансово-стопански и Счетоводно-статистически. С Указ № 289 от 20 август 1953 г. Президиумът на Народното събрание разпределя и прегрупира специалностите на ВФСИ „Д. А. Ценов”, считано от 1 септември 1953 г., в два факултета - Финансово-статистически и Счетоводен. През годините ръководствата променят имената на факултетите – последователно от Финансово-статистически (1953 г.) на Финансово-икономически (1973 г.) до Финансов факултет (1993 г.), съответно – от Счетоводен (1953 г.) на Отчетно-икономически (1973 г.) до факултет „Стопанска отчетност“ (1993 г.).
 • Андрей Захариев
  БАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ НА БНБ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО В ЕС
  JEL: E58, G21.
  Резюме: Целта на изследването е да се установят спецификата (в условията на валутен борд), динамиката, трендът и рисковите параметри на балансовите позиции на БНБ с фокус върху корелацията на тези позиции с БВП на България. Специален акцент... Целта на изследването е да се установят спецификата (в условията на валутен борд), динамиката, трендът и рисковите параметри на балансовите позиции на БНБ с фокус върху корелацията на тези позиции с БВП на България. Специален акцент е поставен върху валутния риск при деноминираните в USD балансови позиции. Тезата тества наличието на пряка връзка между динамиката в балансовите позиции на БНБ и растежа на БВП, при отчитане на форсмажорни факторни въздействия. В студията са поставени следните задачи: първо, изследване философията и регулаторната рамка за структура на балансовите позиции на БНБ; изследване тенденциите и динамиката на балансовите позиции на БНБ за периода 2006-2018 г.; трето, изследване систематиката на валутния риск и неговия ефект върху балансовите позиции на БНБ; изследване на корелационните връзки и влиянието на пасивните върху активните позиции в баланса на БНБ. Аналитичните резултати потвърждават лидерски „рисков“ статут за позиция „Парични средства …“ (с 61,7% вариация) в актива и за позиция „Задължения към други депозанти“ в пасива (с 62,3% вариация). Финалният корелационен анализ на връзката между динамиката в пасивните позиции и тяхното влияние върху позициите в актива отрежда водещо място като фактор на позиция „Общо пасиви“. Влиянието на нейната динамика e най-силно върху „Инвестиции в ценни книжа“ с позитивна корелационна обвързаност от +0,76 и детерминираност на вариацията на резултата от фактора в мащаб от 57,9%.
 • Атанас Атанасов, Ирина Орлинова Пъшева
  КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРОИЗВОДНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
  JEL: М41.
  Резюме: Интересът от страна на икономическата теория и практика превръща производните финансови инструменти в актуален обект на изследване. Съществуването на деривативи поражда и логичния въпрос, за каква цел служат те. Ако даден инвеститор... Интересът от страна на икономическата теория и практика превръща производните финансови инструменти в актуален обект на изследване. Съществуването на деривативи поражда и логичния въпрос, за каква цел служат те. Ако даден инвеститор може да участва в разпределението на печалбата на дружеството като държи негови акции, защо се прилага и друг инструмент, който е свързан със собствения капитал? Пазарите на деривативи създават благоприятни възможности, подобрявайки ефективността на пазарите за базови активи. Производните инструменти се търгуват при по-ниски транзакционни разходи отколкото сравними сделки на спот пазара и са ефективен начин за минимализиране на риска. Доказателство за значимостта на деривативите е и приетият от ЕС МСФО 9 Финансови инструменти. В тази връзка е важно, ръководството на всяко предприятие да познава регулаторната рамка за отчитане на финансовите инструменти, както и последиците от дадена транзакция с дериватив. Целта на изследването е да се очертаят възможностите за класифициране на деривативите и да се маркират основни моменти при текущото им счетоводно отчитане. Конкретните задачи, решени в разработката са: извеждане на алтернативите за класифициране на деривативите и посочване на непосредственото им текущо счетоводно отчитане. Работната теза се формулира по следния начин: адекватното класифициране и оценяване на изследваните производни инструменти са важни предпоставки за коректното им счетоводно третиране. В резултат от осъществения задълбочен преглед на съществуващата нормативна уредба и открояване на специфичните особености на счетоводното отчитане на изследваните инструменти се стига до извода, че правилната класификация на деривативите има важно практическо значение, тъй като трябва да бъде определено, дали инструментът има стойност при възникването му, която своевременно да намери счетоводно отражение. Съществена роля имат също вътрешната и времевата им стойност, промените в които трябва да бъдат ясно разграничавани от изменението на справедливата стойност на самия дериватив.
 • Йордан Василев, Елица Петкова
  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЯКО ИНВЕСТИРАНЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА ИКОНОМИКА
  Резюме: Още през втората половина на ХХ век на всички учени изследователи и на обществото става ясно, че индустриалната икономика се намира във фазата на залеза си, а нейното място постепенно се заема от нова, постиндустриална... Още през втората половина на ХХ век на всички учени изследователи и на обществото става ясно, че индустриалната икономика се намира във фазата на залеза си, а нейното място постепенно се заема от нова, постиндустриална (информационна) икономика. Целта на настоящата студия е да се осветлят някои страни от природата на информационната икономика като необходимо присъща на информационното общество и да се посочат стратегическите и конкретните условия за инвестиране на бизнеса при тази нова обстановка. Задачите, които се решават, във връзка с така поставената цел са: да се направи характеристика на зараждащата се информационна икономика и нейните особености; да се очертае отрасловата насоченост на преките чуждестранни инвестиции в информационната икономика; да се разкрият мотивите, които оказват най-съществено влияние върху инвестиционните решения в постиндустриалната икономика; да се изведат насоки за приспособяване на икономическата политика към изискванията на информационната икономика. Изследователската теза е, че информационната икономика променя условията за водене на бизнес и поведението на предприятията и по-конкретно на транснационалните компании, което поставя необходимост от адаптиране на икономическата политика към новите реалности. Основните резултати от изследването могат да бъдат систематизирани, както следва: изяснени са теоретичните основи на информационното общество и икономика; анализирани са мотивите за пряко инвестиране зад граница и са изведени факторите, които имат водещо значение за ПЧИ в новите условия. На тази основа е оценена връзката между информационната икономика и възможностите за пряко инвестиране; направен е анализ на ПЧИ в сектора на услугите, като е обърнато специално внимание на инвестициите на зелено и сливанията и придобиванията; изведени са препоръки за адаптиране на икономическата политика, така че да съответства на променената стопанска среда.
 • Валентин Милинов, Петко Ангелов, Силвия Сашева Заркова
  ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪРХУ ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ПО ПРИМЕРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ)
  Резюме: Анализът на пазара на недвижими имоти е пряко свързан с динамичното развитие на цялостното ценово равнище през последните години. Фокусирайки се целенасочено върху периода 2008‒2016 г., обръщаме внимание върху влиянието на... Анализът на пазара на недвижими имоти е пряко свързан с динамичното развитие на цялостното ценово равнище през последните години. Фокусирайки се целенасочено върху периода 2008‒2016 г., обръщаме внимание върху влиянието на двата основни фактора – присъединяването на България към ЕС и въздействието на световната финансова криза, която рефлектира най-сериозно върху отраслите строителство, производство и услуги. Акцентът в тази разработка е върху пазара на недвижими имоти в България в паралелна съпоставка с Гърция като съседна страна, претърпяла суровите икономически последствия на кризата. Тезата, върху която е изградена настоящата работа, е, че геополитическите и икономическите сътресения на световно и национално ниво са ключов фактор, определящ потенциала на пазара на недвижими имоти. Основната цел e да се анализира състоянието на пазара на недвижими имоти в РБългария и Гърция, а поставените от авторите задачи са: - разглеждане на основните специфики на пазарите на недвижими имоти в РБългария и Гърция; - очертаване на основните тенденции на пазара на недвижими имоти в България и в други страни‒членки от Централна и Източна Европа; - изследване потенциала за инвестиции в недвижими имоти в страните‒членки на Европейския съюз посредством прилагане метода на З. Хелвинг; - сравнителен анализ и оценка на пазара на недвижими имоти в РБългария и Гърция и очертаване тенденциите на неговото бъдещо развитие. В резултат на направеното изследване е осъществено групиране на държавите от Европейския съюз по показатели за ипотечния пазар, пазара на недвижими имоти и икономическия потенциал на страната. Изведени са особеностите за инвестиции в недвижими имоти в страните-членки на Европейския съюз, като вниманието се фокусира върху РБългария и Гърция и основните фактори на търсенето и предлагането на недвижими имоти.
 • Венцислав Вечев, Ради Димитров
  АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
  JEL: M 41.
  Резюме: В счетоводното законодателство в областта на публичния сектор у нас настъпиха редица концептуални изменения, които рефлектират върху цялостната организация на счетоводно-отчетния процес в бюджетните организации, които засягат и... В счетоводното законодателство в областта на публичния сектор у нас настъпиха редица концептуални изменения, които рефлектират върху цялостната организация на счетоводно-отчетния процес в бюджетните организации, които засягат и отделни аспекти от счетоводството на бюджетните организации. Липсата, към настоящия момент, на изцяло нова рамка, свързана с отчетността на предприятията от публичния сектор , е предпоставка за недостатъчна яснота, а в определени случаи и наличие на противоречие при счетоводното отразяване на конкретни стопански операции и процеси в бюджетните предприятия. Основната цел на разработката е изследване организацията на текущото и периодичното счетоводно отчитане в предприятията от публичния сектор. Основната научноизследователска теза, която се защитава, е, че усъвършенстванията в организацията на текущото и периодичното счетоводно отчитане на дейността на предприятията от публичния сектор е предпоставка за вярно и честно представяне на финансовото им състояние. Доказването на представената теза налага изпълнение на задачи като: изясняване значимостта на процеса по конвергиране на националните счетоводни норми в публичния сектор с международното счетоводно законодателство; очертаване на основните теоретико-методологични и практикоприложни проблеми; предлагане на аргументирани възможности за усъвършенстване на текущия и периодичния счетоводно-отчетен процес с цел по-рационално отчитане на стопанските операции в предприятията от публичния сектор. В резултат от изследването са очертани основни, според авторите проблеми при счетоводното отчитане в тези предприятия и са представени аргументирани възможности за усъвършенстване, свързани със Сметкоплана на бюджетните организации и представянето на информацията във финансовите отчети.
 • Галина Чиприянова, Марий Весков Стоянов
  ОРГАНИЗАЦИОННИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ КАТО ФОРМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
  JEL: M41.
  Резюме: Настоящата разработка си поставя за цел да анализира същността на банковата гаранция, като в хода на осъществяване на анализа се очертаят възможностите за приложението й в дейността на предприятията от нефинансовия сектор. В... Настоящата разработка си поставя за цел да анализира същността на банковата гаранция, като в хода на осъществяване на анализа се очертаят възможностите за приложението й в дейността на предприятията от нефинансовия сектор. В контекста на реализация на поставената цел авторовият екип си поставя следните задачи: да се проучи цената на банковата гаранция като специфична финансова услуга; да се анализира договорът за банкова гаранция като основа на отношенията между предприятието‒наредител и кредитната институция‒гарант; да се изследва обезпечението за възстановяване на изплатените от банката‒гарант парични средства като необходимо условие за сключването на договор за банкова гаранция; да се разработят модели за счетоводно отчитане на договорите за банкова гаранция в практиката на предприятията‒наредители. Изследователският екип се обединява около тезата, че: банковата гаранция е надежден инструмент с все по-широко приложение в дейността на нефинансовите предприятия, в т.ч. като средство за обезпечаване уреждането на вземанията и задълженията, произтичащи от търговски сделки и като необходимо условие, изисквано по нормативен път. С ключово значение за счетоводното отчитане на договорите за банкова гаранция в предприятията‒наредители е видът на предоставеното обезпечение. Изводите, до които се достига, e, че банковата гаранция е надежден инструмент за обезпечаване на произтичащите от търговски сделки вземания и задължения и могат да послужат: за подобряване организацията и счетоводното отчитане на договорите за банкова гаранция, като следва да бъде съобразен видът на предоставеното обезпечение и разработената счетоводна политика за осигуряване достоверното им представяне в годишния финансов отчет на предприятието–наредител.
 • Любомир Иванов, Евгени Яшков Овчинников
  ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ИКОНОМЕТРИЧНОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИНАМИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ
  JEL: C22, C32.
  Резюме: Разработката е фокусирана върху приложението на статистическите методи за анализ на динамични зависимости. Тезата е, че статистическите методи за анализ на динамични зависимости са модерни и мощни инструменти, които позволяват да се... Разработката е фокусирана върху приложението на статистическите методи за анализ на динамични зависимости. Тезата е, че статистическите методи за анализ на динамични зависимости са модерни и мощни инструменти, които позволяват да се разкрият нови характеристики на взаимодействията между явленията и процесите в областта на икономиката, но приложението им е съпроводено с редица условия, което налага да се познават техните предпоставки и ограничения. Целта на материала е да се систематизират статистическите методи за анализ на зависимости на основата на динамични редове, като се характеризират техните възможности за разширяване и задълбочаване на анализа. За постигането на целта се поставят следните задачи: а) да се характеризира кроскорелационният анализ; б) да се даде характеристика на моделите на разпределени лагове; в) да се характеризират моделите на векторната авторегресия; г) да се даде характеристика на коинтеграцията. Като резултат са изведени и систематизирани характеристиките на методите за анализ на динамични зависимости, които позволяват да се установи взаимната обвързаност между два динамични реда, да се изследват единични и множествени зависимости и тяхното разпределено влияние, да се анализират както дългосрочни равновесни зависимости, така и взаимодействието между променливите в краткосрочен аспект, характеризиращо отклоненията от равновесното състояние.
 • Людмил Кръстев, Пламен Василев Георгиев
  РАЗВИТИЕ КЛОНОВАТА МРЕЖА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ – КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА
  JEL: E50, G21.
  Резюме: В студията се изследва развитието на клоновата мрежа на Търговските банки като съществена част от банковата система. Във фокуса на анализа е тезата за пряката връзка между експанзията в клоновата мрежа на търговските банки и... В студията се изследва развитието на клоновата мрежа на Търговските банки като съществена част от банковата система. Във фокуса на анализа е тезата за пряката връзка между експанзията в клоновата мрежа на търговските банки и влиянието на четири ключови фактора: динамиката в икономическия цикъл на развитие на глобално, национално и регионално ниво; процесите на консолидация и конкуренция в банковата система; развитието на информационните технологии и електронното банкиране; форсмажорни обстоятелства, породени от налагане на ограничителни мерки от страна на БНБ към поднадзорните й лица – търговските банки, вкл. процедури по банкова несъстоятелност. Целта на студията е да представи проблемно ориентирана гледна точка за оценка на факторите, влияещи върху решенията за динамиката в клоновата мрежа на търговските банки като цяло и по отделни търговски банки вчастност. Изследването е структурирано в следните основни части: първо, критичен преглед на нормативната уредба и съвременните научни изследвания в областта на банковата администрация и развитието на клоновата мрежа на търговските банки, включително систематизация на факторите за вземане на управленски решения, свързани в клоновата мрежа на търговските бан¬ки в посока – експанзия, запазване и/или редуциране; второ, исторически и емпирико-приложен анализ на динамиката в лицензираните банкови институции и тяхното позициониране на конкурентния банков пазар в България; трето, анализ на финансовите показатели за банковата система и свързаните с това тенденции в развитието на клоновата мрежа на търговските банки в България и тяхната кадрова осигуреност. В резултат на изследването се потвърждава с емпирични данни за българския банков пазар, че след 1989 г. динамиката в клоновата мрежа се дължи първоначално на динамиката в създаването, сливането и ликвидирането на банкови институции. В периода на членство в ЕС този процес е базиран основно на развитите в тезата ключови фактори с приоритет на регионалното търсене и предлагане на банкови услуги. В двете водещи банки, по отношение на показателите численост на банковия персонал, брой клонове и персонал за един клон за двете водещи български банки анализът извежда следните резултати: 3049 души, заети в 173 клона при среден числен състав от 17,6 души на банков клон за Уникредит Булбанк (при данни, отчитащи и централно управление) и респ. в системата на банка ДСК – 4115 души при средно 355 клона и 11,6 служители на банков клон.
 • Момчил Антов
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ В Р БЪЛГАРИЯ
  JEL: M49.
  Резюме: Произходът на стоките следва да се разглежда като сложна икономическа категория, която от митническа гледна точка предопределя наличието на специфични насоки за осъществяване на контрол. Многообразието от споразумения за свободна... Произходът на стоките следва да се разглежда като сложна икономическа категория, която от митническа гледна точка предопределя наличието на специфични насоки за осъществяване на контрол. Многообразието от споразумения за свободна търговия между ЕС и трети страни въвежда редица условия, изпълнението на които трябва да бъде удостоверявано от митническите органи. Това налага необходимостта от наличието на ясни технологични разпоредби за издаване на доказателства за произход от Съюза и за проверка на представени такива от страни‒бенефициенти. Цел на разработка е да се изследват приложимите на ниво ЕС споразумения за свободна търговия с трети страни от гледна точка приложението им у нас и на тази база да се обосноват и изведат особеностите на митническите формалности по отношение произхода на стоките. Задачите, които са изпълнени за постигането на дефинираната цел, са: 1. Представяне на сключените от ЕС споразумения за свободна търговия с трети страни и извеждане на значението им; 2. Представяне приложението на европейските споразумения за свободна търговия от позицията на Р България; 3. Разглеждане на особеностите на основните митнически процедури, обхващащи контрола върху произхода на стоките. Основната изследователска теза е, че приложението на споразуменията за свободна търговия и свързаният с тях произход на стоките са основен обект на митнически контрол и като такъв оказват съществено влияние върху външнотърговските връзки на страната ни. В резултат на изследването е обосновано значението на сключените от ЕС споразумения за свободна търговия с трети страни от позицията на осъществявания в РБългария митнически контрол. Анализирани са външнотърговските отношения на страната ни и са направени изводи относно степента, в която българският бизнес се възползва от възможните митнически преференции на база произхода на стоките.
 • Пламен Йорданов Панталеев, Мартин Емилов Маринов
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: H55.
  Резюме: Аргументирана е тезата, че организационното развитие и усъвършенстване на прилагания диференциран подход притежава значим капацитет за превръщане на пенсионното осигуряване в социално-икономически коректив на пазарната оценка на... Аргументирана е тезата, че организационното развитие и усъвършенстване на прилагания диференциран подход притежава значим капацитет за превръщане на пенсионното осигуряване в социално-икономически коректив на пазарната оценка на труда на учителите, предоставяйки пенсии в размер, съобразен с приноса и значимостта на учителската професия за формирането на човешкия капитал и социално-икономическо развитие и просперитет в българското общество. Проучването на възможностите за организационно развитие и усъвършенстване на публичното пенсионно осигуряване на учителите е и основната цел на изследването, във връзка с което се поставят следните конкретни задачи: изследване на принципните постановки и насоки на диференциацията на осигурителната дейност; обосновка на необходимостта от продължаващо развитие и усъвършенстване на прилагания диференциран подход към организацията на публичното пенсионно осигуряване на учителите в България; проучване на спецификата и оценка на публичната пенсионноосигурителна защита на учителите в България; формулиране на предложения за организационно развитие и усъвършенстване на публичното осигуряване на учителите в България. Резултатите от изследването показват необходимостта от развитие и усъвършенстване на пенсионното осигуряване на учителите. Формулирани са предложения, трансформиращи плащанията от Учителския пенсионен фонд във функция на персоналния осигурителен принос. Предложени са и организационни промени, които обвързват размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст на учителите с техния принос за развитие в обществото.
 • Пламен Йорданов Панталеев, Иван Грозданов Иванов
  ПЛАЩАНИЯТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ КАТО ФОРМА НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА РИСКА В ПУБЛИЧНАТА СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ
  JEL: H55.
  Резюме: Аргументирана е тезата, че организационното развитие и усъвършенстване на плащанията за профилактика и рехабилитация притежават значим капацитет за утвърждаване на превенцията и преодоляването на последиците от риска като форма на... Аргументирана е тезата, че организационното развитие и усъвършенстване на плащанията за профилактика и рехабилитация притежават значим капацитет за утвърждаване на превенцията и преодоляването на последиците от риска като форма на проактивния подход в мениджмънта на публичното социално осигуряване. Проучването на възможностите за организационно развитие и усъвършенстване на плащанията за профилактика и рехабилитация е и основната цел на изследването, във връзка с което се поставят следните конкретни задачи: изследване на принципните постановки и ограничения на превенцията на риска в осигурителната дейност; обосновка на необходимостта от продължаващо интегриране и развитие на профилактиката и рехабилитацията като елемент от българското социално осигуряване; проучване на спецификата на заболеваемостта и травматизма сред осигурените лица; оценка на плащанията за профилактика и рехабилитация и формулиране на предложения за тяхното организационно развитие и усъвършенстване. Резултатите от изследването потвърждават необходимостта от извършване на плащания с превантивен характер и дългосрочен ефект, свидетелстват за постигнато добро организационно равнище на дейностите по профилактика и рехабилитация в системата на НОИ и очертават възможностите за тяхното развитие и усъвършенстване. Предложени са организационни промени със значим капацитет за продължаваща успешна интеграция на превенцията и преодоляването на последиците от риска като форма на проактивния подход в мениджмънта на публичното социално осигуряване в България.
 • Румен Ерусалимов, Павел Валериев Димитров
  ВЛИЯНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НЕОБХОДИМИЯ РАЗМЕР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ
  JEL: G 22.
  Резюме: Проблемите, възникнали вследствие последната световна финансова и икономическа криза, доведоха до преосмисляне на много текстове както в местните законодателства, така и на общностно ниво. Постепенно бяха въведени нови правила и... Проблемите, възникнали вследствие последната световна финансова и икономическа криза, доведоха до преосмисляне на много текстове както в местните законодателства, така и на общностно ниво. Постепенно бяха въведени нови правила и регулации, касаещи всички стопански субекти, опериращи на територията на Европейския съюз. Въвеждането на въпросните регулации в сферата на застраховането се свързват с приемането на Директивата „Платежоспособност II“. Имплементирането на директивата в българското законодателство стана с приемането на нов Кодекс за застраховането, действащ от 01.01.2016 г. и Наредба № 53 на Комисията за финансов надзор, влязла в сила на 19.01.2017 г., с която се определят редът и начинът на заделяне на технически резерви от застрахователите, работещи на българския застрахователен пазар. В настоящото изследване се прави оценка на влиянието, което нормативната уредба има при определяне на техническите резерви на застрахователните дружества, предлагащи застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Очертани са възникналите проблеми, с които застрахователите трябва да се справят, и ефектът, който ползваните методи за изчисление на необходимия размер на техническите резерви има върху баланса на застрахователното дружество. Изследването показа, че съществуват различия в методиките, описани в Директивата „Платежоспособност II“ и Наредба № 53 на Комисията за финансов надзор. Те засягат оценката на активите и пасивите на застрахователните дружества, признаването на паричните потоци и третирането на застрахователните приходи и разходи. Затова са необходими законодателни промени, които да синхронизират в по-голяма степен изискванията на българската нормативна уредба с европейската Директива „Платежоспособност II“, с оглед възможностите за оптимизиране размера на заделяните от застрахователите технически резерви по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
 • Росица Симеонова
  ЛИЗИНГОВИТЕ ДОГОВОРИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕ СЪГЛАСНО МСФО 16 ЛИЗИНГ
  JEL: М41.
  Резюме: Основно изискване във финансовите отчети е да се представя достоверно информацията за техните елементи. Това съответно се отнася и до финансовата информация, касаеща лизинга. След приемането на МСФО 16 Лизинг и влизането му в сила... Основно изискване във финансовите отчети е да се представя достоверно информацията за техните елементи. Това съответно се отнася и до финансовата информация, касаеща лизинга. След приемането на МСФО 16 Лизинг и влизането му в сила от 1 януари 2019 г. е от особено значение познаването и прилагането на неговите изисквания. Промените, залегнали в този стандарт, засягат преди всичко отчитането на лизинговите договори и тяхното представяне във финансовите отчети на лизингополучателя. Изследователската цел се свежда до представянето на основните мо-менти при прилагането на МСФО 16 Лизинг в отчетите на лизингополучателите. За нейното постигане в студията се поставят следните задачи: изясняване необходимостта от нов счетоводен стандарт за лизинга; очертаване на целта и обхвата на стандарта; установяване правото на лизинг и неговото отграничаване от услугите; и счетоводното отчитане, представянето и оповестяването във финансовите отчети на лизингополучателя. Изследването и изясняването на основните моменти от МСФО 16 Лизинг е свързано с тезата, че доброто им е познаване е предпоставка за правилното им счетоводно отчитане и представяне във финансовите отчети, а оттам и повишаването на тяхната достоверност и прозрачност. Резултатите, постигнати в хода на изследователския процес, имат предимно практикоприложен характер и могат да се използват при прилагането на този нов за българската счетоводна практика счетоводен стандарт.
 • Стефан Симеонов, Силвия Сашева Заркова, Анелия Пенева
  ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ И ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ, ПАРАЛЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ
  JEL: G12, G18.
  Резюме: Настоящото изследване има за цел паралелен анализ на инвестиционната и по-специално борсовата активност и държавния дълг, както и установяването на зависимост между динамиката на тези процеси и открояване на онези борсови... Настоящото изследване има за цел паралелен анализ на инвестиционната и по-специално борсовата активност и държавния дълг, както и установяването на зависимост между динамиката на тези процеси и открояване на онези борсови индикатори, за които връзките с дълговата динамика имат по-голяма значимост. Основа на изследването е тезата за наличието на силно влияние с обратна зависимост на дълговата тежест върху инвестиционната активност. Поддържаме и хипотезата, че чувствителността на капиталовите пазари към динамиката на държавния дълг е по-силна от реакцията на инвестициите в реалния сектор, което е обусловено от същността на косвените инвестиции и бързия трансфер на капитали чрез ликвидните борсови пазари. Като теоретична основа на изследването поставяме систематика на методите за управление на държавния дълг и открояваме зависимостите с ключови макроикономически фактори. Методологията на изследването включва подбор от основните измерители за структурата и тежестта на държавния дълг и специфичните индикатори и показатели за анализ на инвестиционната активност. За изследване на зависимостите между двата процеса прилагаме специфични съпоставки между дълговите и инвестиционните индикатори, както и корелационен анализ. Анализираме паралелно дълговата динамика и инвестиционната активност в реалния сектор и на фондовите борси в България и Гърция за периода 2007–2017 г. Резултатите показват, че активността и на двете фондови борси има ясно изразена негативна тенденция от началото на световната рецесия, която продължава вече десета година. Установява се силна обратна зависимост между основните борсови индикатори на Атинска фондова борса и гръцкия дълг в неговите структурни компоненти. За българския капиталов пазар тези зависимости са по-слабо изразени. Извеждат се аргументи за критично негативно влияние на дълговата тежест върху инвестиционната активност в реалния сектор, изразена с корелацията между динамиката на дълга и преките инвестиции в националната икономика и преките чуждестранни инвестиции. Потвърждава се хипотезата ни за по-силно въздействие на дълговата тежест върху борсовите сделки спрямо инвестициите в реалния сектор.
 • Анелия Панева
  СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКТОВИЯ ПОРТФЕЙЛ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА
  JEL: G22.
  Резюме: Структурата на продуктовия портфейл на застрахователите е показателна за предпочитанията на потребителите към конкретни застрахователни продукти. Сравняването на продуктовите структури позволява да се установи дали е налице промяна... Структурата на продуктовия портфейл на застрахователите е показателна за предпочитанията на потребителите към конкретни застрахователни продукти. Сравняването на продуктовите структури позволява да се установи дали е налице промяна в модела на потребление на застраховки, да се очертаят причините при настъпила промяна и да се предприемат адекватни действия от застрахователите предвид новите тенденции в потребителското търсене. Целта на студията е да се оцени силата на структурните изменения в продуктовия портфейл на българските застрахователни дружества, като се проследи динамиката в разпределението на брутните премийни приходи по раздели и видове застраховане и се изчислят интегрални коефициенти на структурни изменения. Защитава се тезата, че проследяването на измененията в продуктовата структура дава възможност да се установи динамиката на пазарните дялове на разделите и видовете застраховане, да се очертаят тенденциите относно пазарните им позиции и да се оцени степента на промяна в потребителските предпочитания. За постигането на целта и доказването на тезата са формулирани следните задачи: формиране на структурата на застрахователния пазар чрез изчисляване на пазарните дялове на общото и животозастраховането; формиране на структурата на продуктовите портфейли в общото и животозастраховането чрез изчисляване на пазарните дялове на различните видове застраховки; установяване на измененията в позициите на отделните раздели застраховане и видове застраховки в продуктовата структура; характеризиране на силата на очертаните структурни промени. Резултатите от изследването показват, че през анализирания период са настъпили изменения в предпочитанията на потребителите към различните застрахователни продукти, като най-силно изразени са промените в продуктовата структура на животозастраховането.