Година 2020, Брой 28

Дата на издаване

30.3.2020 г.

Съдържание

 • Маргарита Богданова, Христо Сирашки, Евелина Парашкевова Великова, Мариела Стоянова
  ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
  Резюме: Един от най-актуалните подходи за усъвършенстване дейността на бизнес организациите е гъвкавото управление на проекти. То възниква в софтуерната индустрия през 2001 г., но постепенно навлиза в други, „несофтуерни“ индустрии.... Един от най-актуалните подходи за усъвършенстване дейността на бизнес организациите е гъвкавото управление на проекти. То възниква в софтуерната индустрия през 2001 г., но постепенно навлиза в други, „несофтуерни“ индустрии. Трансферът на подхода обаче към публичния сектор изисква специфична трансформация на гъвкавата методология, доколкото двата сектора са коренно различни. Целта на разработката е да се представи методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор в България и да се дефинират условията и бариерите за нейното ефикасно приложение в практиката на организациите от публичния сектор. Задачите на изследването са: 1) проучване на научната литература и критичен анализ на разработки, свързани с обекта и предмета на изследването; 2) разработване на методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор; 3) верифициране на методиката и дефиниране на условията за нейното прилагане. Изследователската теза гласи, че гъвкавото управление на проекти е възможно да бъде адаптирано и интегрирано в практиката на публичния сектор, но са необходими допълнителни усилия за създаване на организационна нагласа за внедряване на този подход. В резултат на проучването е разработена методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор в България, която включва базови принципи, специфични роли и терминология, предварителни условия. Формирани са три етапа на методиката, всеки от които има стъпки и итерации, които са визуализирани чрез карта на процесите. Очертани са условията и бариерите за приложението на методиката в организациите от публичния сектор.
 • Ангелин Лалев, Александрина Александрова
  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛБОКИ НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ С КРЕДИТНИ КАРТИ
  JEL: C45.
  Резюме: Настоящата студия представя изследване върху приложимостта на дълбоките изкуствени невронни мрежи за откриване на неприсъствени измами с кредитни карти. Изследването се базира на отворен набор от данни и цели да определи до каква... Настоящата студия представя изследване върху приложимостта на дълбоките изкуствени невронни мрежи за откриване на неприсъствени измами с кредитни карти. Изследването се базира на отворен набор от данни и цели да определи до каква дълбочина е практично да се изграждат такива мрежи, как архитектурните параметри на такива мрежи (ширина на слоевете, активационна функция и пр.) се отразяват на процеса на обучение и предиктивните способности на мрежата, както и доколко генеративното съперничество може да се използва за преодоляване на ефектите от дисбаланса между легитимни и фалшиви трансакции, който е определяща характеристика на всички набори от данни, свързани с откриването на измами с кредитни карти. В рамките на изследването бяха проведени множество експерименти, които съчетават обучението на мрежи с различна дълбочина с различни параметри на обучението като активационна функция и дропаут параметър. Също така бяха тествани различни архитектурни подходи към изграждане на мрежата, като особен акцент бе поставен върху възможността за използване на GAN мрежи и принципа на генеративно съперничество, залегнал в тяхната архитектура. Получените резултати показват, че дълбоките невронни мрежи с умерен брой скрити слоеве, съчетани с техники за овърсамплинг, се справят отчетливо по-добре при откриването на фалшиви трансакции в сравнение с мрежите, притежаващи само един скрит слой. Също така, получените резултати навеждат на заключението, че използването на генеративно съперничество в ролята на техника за овърсамплинг е сравнимо по своята ефективност с други подобни техники.
 • Десислава Алексиева, Елена Йорданова
  ИНТЕРЕСИ И ПОВЕДЕНИЕ ‒ УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ
  Резюме: Управлението на човешкото поведение е предизвикателство за всеки ръководител, то е свързано с управлението на интересите. Влиянието върху поведението на човешкия фактор и свързаните с този процес промени се налагат постепенно,... Управлението на човешкото поведение е предизвикателство за всеки ръководител, то е свързано с управлението на интересите. Влиянието върху поведението на човешкия фактор и свързаните с този процес промени се налагат постепенно, защото поведенческата промяна е най-трудна и бавна, а очакваният резултат е в дългосрочен план. Основна цел на научната разработка е да се извърши теоретико-емпирично изследване на категориите „интереси“ и „поведение“ и способността им да бъдат функционално и рационално вписани в управленския процес. Изследователската теза е подчинена на идеята за взаимната връзка и взаимодействие между интереси и поведение на субектите в организацията и начините на устойчиво управление. За доказването й се поставят следните задачи: • да се проучи и анализира зависимостта между категориите „интереси“ и „поведение“ в управлението; • да се представят теоретични възможности за влияние и въздействие между интересите и поведението; • да се проведе практическо изследване по проектната идея; • да се обобщят, систематизират научните и научно-приложните резултати и се обособят приносните моменти. Извършеното изследване потвърждава изследователската теза, като научно-приложни резултати на изследването се очертават: обобщен, систематизиран и анализиран понятиен апарат, с който е обогатена научната теория в областта на управлението и администрацията; представени са възможности за влияние и взаимодействие между интереси и поведение; изследвани са техники и механизми осигуряващи устойчиво управление на организацията. Отправени са препоръки и предложения за балансирано и устойчиво развитие на вътрешноорганизационните отношения.
 • Силвия Костова, Крум Крумов, Даниела Въткова Милушева
  РОЛЯТА НА ВЪТРЕШНИТЕ И ВЪНШНИТЕ ОДИТОРИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМАМИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
  JEL: M41, M42.
  Резюме: Разнообразието от методи и подходи за осъществяване на измами налага необходимостта от актуализиране на мерките и механизмите за тяхното идентифициране и ограничаване. Чрез правилното прилагане на методически инструментариум,... Разнообразието от методи и подходи за осъществяване на измами налага необходимостта от актуализиране на мерките и механизмите за тяхното идентифициране и ограничаване. Чрез правилното прилагане на методически инструментариум, оценката на риска, извеждането на индикаторите, сигнализиращи неправомерни действия, се способства за редуцирането на същите и за подобряване на ефективността на контролното въздействие. Актуалността на студията е породена от нарастващата заплаха от разпространение на измамите и необходимостта от адекватни и навременни контролни процедури за тяхното ограничаване. Целта на студията е да се представят възможните действия за ограничаване на измамите, прилагани от вътрешните и външните одитори, а също така и да се изследва методиката при изготвяне на оценка на риска от измами. Задачите са: изясняване ролята на вътрешния одит при борбата с измамите; изследване на методически насоки при оценка на риска от измами; прилагането на мерки от ръководството при борбата с измамите и на адекватни оди-торски процедури при одита. Тезата, която се защитава е, че измамите са комплексни явления, а ролята на вътрешните и външните одитори е от съществено значение за тяхното разкриване и ограничаване чрез прилагане на иновативни и адекватни методи. В резултат на изследването е обоснована взаимовръзката между действията на ръководството и възможността за предотвратяване и разкриване на измами, както и обусловеността на одиторските процедури, осъществявани от външни одитори, от вида и характера на възможните схеми за измамно финансово отчитане.
 • Силвия Костова, Пресиян Илианов Василев, Ивана Димова
  ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗМАМАТА И ОСОБЕНОСТИ НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ НА ИЗМАМИ
  Резюме: Развитието на икономическите процеси и дейности, поражда необходимост от адекватни знания и умения, свързани с установяването и разкриването на измами. Актуалността на студията е обвързана с непрекъснатата промяна на средствата и... Развитието на икономическите процеси и дейности, поражда необходимост от адекватни знания и умения, свързани с установяването и разкриването на измами. Актуалността на студията е обвързана с непрекъснатата промяна на средствата и подходите, използвани от контролните органи, от нововъзникващите явления и процеси, изискващи иновативно мислене и от динамиката на технологиите и програмните средства за извършване на финансови измами. Целта на студията е да се изведат присъщите характеристики на финансовите измами и на техните извършители като се анализират нормативните актове, регламентиращи проявните й форми и се систематизират видовете финансови измами. Поставената цел се реализира посредством изпълнение на следните задачи: дефиниране на понятието „измама“; извеждане на основните характеристики на финансовите измами; анализ на правната уредба; систематизиране на видовете финансови измами по определени признаци; изследване на профила на извършителя на финансови измами. Тезата, която се защитава е, че финансовите измамите са динамични и комплексни явления, които изискват адекватни мерки от страна на контролните и правораздавателните органи, при отчитане на промените в профила на извършителите и в методите за извършване на неправомерните действия. В резултат на изследването е систематизирана правната регламентация на финансовите измами, изведени са критерии за тяхното разграничаване и е направена връзка с характеристиките и профила на извършителите на финансовите измами.
 • Тихомир Върбанов
  ОЦЕНКА НА КОНВЕРГЕНЦИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
  Резюме: Целта на настоящата работа е да се оцени степента на сближаване между страните от Европейския съюз по разходи за социална защита за периода 2008-2016 г. чрез статистико-иконометрични подходи за измерване на конвергенцията. Това се... Целта на настоящата работа е да се оцени степента на сближаване между страните от Европейския съюз по разходи за социална защита за периода 2008-2016 г. чрез статистико-иконометрични подходи за измерване на конвергенцията. Това се постига с реализацията на няколко задачи: представяне на основните теоретични концепции и статистико-иконометрични подходи за оценка на конвергенцията; изследване процеса на сближаване чрез подхода на клубната конвергенция; изследване процеса на сближаване чрез подхода на бета-конвергенцията между страните от ЕС като цяло и между страните в отделните конвергентни клубове; анализ на влиянието на структурни променливи върху разходите за социална защита и процеса на сближаване. Тезата, която отстоява авторът е, че чрез приложените подходи за из-следване на клубната конвергенция и бета-конвергенцията, се постига адекватна оценка на степента на сближаване на страните-членки на ЕС. Това дава възможност за установяване скоростта на сближаване към общото равновесно състояние както в Европейския съюз като цяло, така и в рамките на отделните конвергентни клубове. В резултат на изследването на клубната конвергенция се идентифицира наличие на конвергентни клубове и клубове в процес на преходна дивергенция, както и страни, които не могат да бъдат отнесени в тях. Изследването за бета-конвергенция показва процес на намаляване на различията както в конвергентните клубове, така и в ЕС като цяло. Установено е, че допълнителните променливи в моделите на условната бета-конвергенция имат значимо влияние върху прираста на разходите за социална защита и процеса на сближаване. Страните от ЕС се конвергират с по-бързи темпове към общо равновесно състояние на разходите за социална защита, когато те са представени като процент от брутния вътрешен продукт.
 • Таня Тодорова
  ВЛИЯНИЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
  Резюме: Необходимостта от адекватно използване на бюджетното салдо като фискален инструмент за регулиране на икономиката е осезаема в условия на забавени темпове на икономически растеж. Дебатът по отношение възможността, посредством... Необходимостта от адекватно използване на бюджетното салдо като фискален инструмент за регулиране на икономиката е осезаема в условия на забавени темпове на икономически растеж. Дебатът по отношение възможността, посредством държавния бюджет, да се поддържа баланс между икономическа стабилност и социална справедливост продължава десетилетия. Друг въпрос, който също съществува, е дали дефицит или излишък в бюджета биха предизвикали по-висок икономически растеж. Целта на анализа е да се провери дали съществува зависимост между размера на бюджетното салдо и растежа на БВП чрез иконометричен анализ на тези две променливи величини и сравнение на получените резултати между България и държави-членки на Европейския съюз, както и държави от Балканския полуостров (Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Сло-ва¬кия, Словения, Румъния, Хърватия, Гърция, Сърбия, Турция и Северна Македония). Конкретната задача е да се аргументира необходимостта от балансиране на публичния бюджет и от намаляване на бюджетния дефицит с цел постигане на устойчив реален икономически растеж. Изследователската теза е: постигането на балансирано бюджетно салдо и намаляването на разпределителната и преразпределителната дейност на правителството допринасят за постигането на по-висок реален икономически растеж в изследваните българска и европейски икономики. Основните резултати от изследването показват, че: намаляването на бюджетния дефицит и балансирането на бюджета се отразяват положително върху реализирания реален растеж на икономиката в анализираните европейски държави през периода 2007 – 2018 г.
 • Веселин Попов, Петя Емилова, Искрен Таиров, Владислав Владимиров Василев
  ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: D80.
  Резюме: Актуалността на настоящото изследване се определя от нарастване на изискванията и на заплахите за информационната сигурност на лечебните заведения. Целта е изследване на особеностите, състоянието и проблемите на информационна... Актуалността на настоящото изследване се определя от нарастване на изискванията и на заплахите за информационната сигурност на лечебните заведения. Целта е изследване на особеностите, състоянието и проблемите на информационна сигурност на лечебните заведения в България. Задачи: проучване и анализиране на състоянието на информационната сигурност на лечебните заведения в България и перспективите за подобряване; очертаване на добри практики; анализ на възможностите на някои нови технологии; дефиниране на концепция за модел за информационна сигурност, подходящ за МБАЛ. Изследователската теза, е че изискванията и заплахите към информационната сигурност нарастват постоянно. Това налага осъществяване на превантивни мерки и високо ниво на сигурност и защита на данни и услуги, както и непрекъснатост на бизнеса и се отнася с особено значение за лечебните заведения, които събират, съхраняват и обработват лични данни и данни за здравното състояние от своите пациенти. Нивото на информационна сигурност може да бъде повишено, посредством прилагането на модел за информационна сигурност. В студията е направен анализ на състоянието на информационната сигурност на лечебните заведения в България и е дефинирана концепция за модел за информационна сигурност, който се базира на: добри практики; следва препоръките, насочени към техническото изпълнение, изисквани от GDPR; отчита принципа на нивата на защита.
 • Красимир Шишманов, Мария Ташкова, Михаела Маркова
  СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
  Резюме: Компаниите днес функционират в динамична и конкурентна среда. Съв-ременният дигитален свят поставя пред тях предизвикателството да се развиват и утвърждават по нов, иновативен начин. Ясно е, че за да оцелеят, компаниите трябва да... Компаниите днес функционират в динамична и конкурентна среда. Съв-ременният дигитален свят поставя пред тях предизвикателството да се развиват и утвърждават по нов, иновативен начин. Ясно е, че за да оцелеят, компаниите трябва да трансформират своя бизнес. Трайно се налага тенденция, че всяка от тях, която остане извън онлайн търговията и бизнеса, базиран на онлайн технологиите, постепенно ще отпаднат от пазара. Присъствието им в Интернет осигурява нови канали за дистрибуция на стоки и услуги, но съществуват и множество рискове, които трябва да се познават, анализират и да се намират адекватни решения. Настоящото изследване цели да представи възможностите на различните технологични решения за създаване на приложения за електронна търговия. Това са решения, които като всички нови технологии, не се приемат еднозначно и предизвикват различни реакции и оценки. Затова е необходимо да се разкрият особеностите им и ефекта от тяхното приложение. Основната изследователската теза на изследването е, че трансформирането на бизнеса предполага създаването на приложения за електронна търговия, които трябва да са максимално ефективни и да са съобразени с ресурсните възможности на компаниите. В резултат на изследването, се налага извода, че екипът, който осъществява дейността по дигитализация на бизнеса, трябва да познава съвременните тенденции в създаването на приложения за електронна търговия и възможностите на компанията да се съобрази с тях. В тази връзка изследването установи, че най-важно по пътя към дигиталната трансформация е решаването на два основни проблема: да се осъзнае необходимостта от правилното проектиране и създаване на собствен електронен магазин (уеб сайт за електронна търговия) и да се изберат най-подходящите подходи за реализирането на тази задача.
 • Атанаска Решеткова, Криста Нейкова
  ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГОВИ КАНАЛИ ВЪРХУ КЛИЕНТСКАТА ЛОЯЛНОСТ В БАНКОВИЯ СЕКТОР
  JEL: М31.
  Резюме: В световен мащаб, дигиталните продажби в сегмента на персоналното банкиране растат, както и инвестициите на банковите институции в дигитализация. Инспирирана от тези тенденции, целта на изследването е да се проучи потенциала на... В световен мащаб, дигиталните продажби в сегмента на персоналното банкиране растат, както и инвестициите на банковите институции в дигитализация. Инспирирана от тези тенденции, целта на изследването е да се проучи потенциала на дигиталните маркетингови канали да повлияят върху клиентската лоялност в банковия сектор, като създадат допълнителни ползи за клиентите. Изложена е тезата, че използването на дигитални маркетингови канали при банкирането на дребно може да повлияе положително клиентската лоялност. След провеждане на фокус групи са очертани три основни ползи от използването на дигитални маркетингови канали в банковия сектор (платформи за онлайн банкиране, мобилно приложение и системи за автоматичен отговор на запитвания) – спестяване на пари, спестяване на време и удобство при управление на банковите продукти. Установените ползи са включени в концептуален модел, който допуска директното им влияние върху лоялното поведение на клиентите, както и индиректно такова – чрез клиентската удовлетвореност. Валидността на модела е проверена чрез метода на линейно-структурното моделиране, като за оценката на параметрите са приложени непраметрични процедури. Установено е, че възприеманите ползи от използването на дигитални иновации в маркетинговите канали на банките влияят индиректно върху лоялността на клиентите, като оказват пряко положително влияние върху клиентската удовлетвореност. Състоянието на удовлетвореност от използването на дигитални канали от своя страна насърчава лоялното поведение на клиентите. Структурните връзки в модела са валидни както по отношение на клиентите, ползващи услугите само на една банка, така и за клиентите на повече от една банка.
 • Диана Ималова, Галя Иванова Кузманова, Радосвета Кръстева Христова
  ОБУЧЕНИЕТО В ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ (СЧЕТОВОДСТВО)“ В СА „Д. А. ЦЕНОВ“ ‒ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
  JEL: I23, M41.
  Резюме: Постигането на висок икономически и социален стандарт на обществото е свързано с необходимостта от висококвалифицирани учени и специалисти. Гарант за подобно постижение са политиките и дейностите в сферата на образованието и... Постигането на висок икономически и социален стандарт на обществото е свързано с необходимостта от висококвалифицирани учени и специалисти. Гарант за подобно постижение са политиките и дейностите в сферата на образованието и науката. Пред висшите училища стои проблемът за развиване и непрекъснато усъвършенстване на обучението на докторанти, вкл. и по счетоводство. Целта на научното изследване е да се очертаят съществуващите проблеми и насоките за развитие на обучението в докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)“ в СА „Д. А. Ценов“, на основата на теоретично и емпирично проучване на нейното състояние в контекста на европейските и националните приоритети. Основната изследователска теза е, че обучението в СА „Д. А. Ценов“ в ОНС „доктор“ в областта на счетоводството изисква интегрирано управление на всички аспекти от неговите регламентация, организация и практическа реализация, което ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на докторската програма и позиционирането й като водеща в рамките на образователния пазар в страната и в чужбина. Чрез проучване на нормативните и стратегически документи в страната и в рамките на ЕС в сферата на обучението в третата степен на висше образование, от една страна, и чрез очертаване особеностите на изследваната докторска програма, както и чрез прилагане на анкетен метод за изследване мотивацията и удовлетвореността на заинтересованите страни от програмата, са очертани състоянието и перспективите в развитието й и възможностите за повишаване на нейната конкурентоспособност.