Година 2021, Брой 29

Дата на издаване

3.5.2021 г.

Съдържание

 • Тодор Кръстевич
  МОДЕЛИРАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИЯ ИЗБОР ПРИ ПОКУПКА
  Резюме: В това изследване се систематизират теоретичните основи на математическото моделиране на потребителското поведение в процеса на избор в контекста на теорията на случайната полезност. Фокусът е насочен върху някои аспекти на заявения... В това изследване се систематизират теоретичните основи на математическото моделиране на потребителското поведение в процеса на избор в контекста на теорията на случайната полезност. Фокусът е насочен върху някои аспекти на заявения дискретен избор, които се поддават на иконометрично оценяване. Основната авторова теза е, че, изхождайки от теорията на случайната полезност, е възможно да се създаде инструментариум за прогностичен анализ на търсенето. Целта на изследването е разработване на прозрачна и проследима аналитична методология за анализ на емпирични данни от заявени предпочитания, осигуряваща възможност за оценяване, анализиране и предсказване на потребителския избор. За реализирането на тази цел е направен кратък синопсис на теорията на дискретния избор, както и обзор на методите за оценка и анализ на традиционните иконометрични модели с дискретни зависими променливи. Особено внимание се обръща на проблемите при специфицирането на адекватни дихотомни и мултиномиални логит модели, които са сърцевината на аналитичния инструментариум и чието оценяване и валидиране е постижимо с помощта на софтуер с отворен код. Чрез систематизиране на постиженията в областта се извеждат насоки за използване на моделите за целите на прогностичния анализ, свързан с решаването на маркетингови проблеми. Предлагат се техники за прогностичен анализ на потребителския избор с помощта на изборни модели, в т.ч. извеждане на агрегирани прогнозни оценки, съставяне на пазарни симулатори за предиктивно моделиране на пазарните дялове, оценяване на готовността за плащане и ценовата еластичност на ниво изборни алтернативи.
 • Искра Пантелеева, Любчо Варамезов, Сергей Найденов, Йордан Иванов, Емил Николов, Явор Станев, Ивайло Иванов, Петя Биолчева, Стефан Калпачев, Ивайло Костов, Борислав Боев, Айтен Сабри, Кармен Вранчев, Боян Вранчев, Деница Николова
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И НАГЛАСАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СА „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ, УНСС – СОФИЯ И ИУ – ВАРНА
  Резюме: Целта на студията е, въз основа на резултати от емпирично проучване да се установят съвременните измерения на предприемаческото поведение на студентите, обучаващи се в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна, на чиято... Целта на студията е, въз основа на резултати от емпирично проучване да се установят съвременните измерения на предприемаческото поведение на студентите, обучаващи се в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна, на чиято основа да се идентифицират пречките и възможностите за стимулиране на предприемаческото поведение на младите хора в България. За реализиране на посочената цел са формулирани няколко задачи: Първо. Проучване мнението на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна. Второ. Установяване основните параметри на предприемаческите намерения и поведение на студентите от трите висши училища. Трето. Идентифициране на пречките и възможностите за повишаване на предприемаческата активност на младите хора. Основната научноизследователска теза, която се защитава, е, чрез идентифициране параметрите на предприемаческите намерения и поведение на студентите, както и на техните образователно-квалификационни характеристики, се съдейства за повишаване на съответствието между налично и необходимо предприемаческо познание и се създават възможности за формиране на образователна среда, насочена към стимулиране на предприемаческата активност на младите хора. Въз основа на изследването са постигнати следните основни резултати: проучено е мнението на респондентите, установени са параметрите на предприемаческите намерения и пове¬ение на студентите, идентифицирани са пречките и възможностите за повишаване на предприемаческата активност на студентите.
 • Маруся Станчева Линкова, Елица Лазарова
  МОДЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИ ВЕРИГИ В АГРОБИЗНЕСА
  Резюме: Характерно за българското земеделие е наличието на множество, предимно малки и средни аграрни предприятия, заемащи несъществен пазарен дял, които оперират в силно конкурентния пазар на селскостопански продукти. Тази фрагментираност... Характерно за българското земеделие е наличието на множество, предимно малки и средни аграрни предприятия, заемащи несъществен пазарен дял, които оперират в силно конкурентния пазар на селскостопански продукти. Тази фрагментираност поставя аграрните стопанства пред предизвикателството да подобряват своята конкурентоспособност и налага реалистична ориентация към пазарни иновации, включително формиране на логистични вериги. Изграждането и усъвършенстването на логистичните модели има съществено значение за оптимизиране на бизнес процесите и генериране на добавена стойност в сектора. Във връзка с това основна научно-изследователска цел е конструиране на логистични модели, приложими в агробизнеса. В разработката се защитава тезата, че изграждането на логистични вериги е пазарна реакция на бизнеса за ефективно оползотворяване на разполагаемите ресурси и генериране на добавена стойност, допринасяща за кохезия между регионите в България. Резултатите от проведеното изследване могат да се систематизират в следните направления. Първо. На основата на проучените 212 бизнес организации от различни стопански сектори и 47 агрофирми, поддържащи интернет платформи при осъществяване на своята дейност, са очертани основните проблеми пред бизнеса и са идентифицирани добри логистични практики. Второ. На основата на бенчмаркинг изследване са идентифицирани силните страни и ключовите проблеми, свързани с логистиката в анализираните организации. Трето. Конструирани са приложими в агробизнеса модели за водещите сектори на логистиката ‒ Транспорт, Склад и Преработка и дообработка, в зависимост от капацитета на организацията.
 • Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
  ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА – ПРИЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Опити за конструиране на икономически системи без вредни емисии и отпадъци за околната среда се правят още през XX век, но едва през последното десетилетие те започват да се използват по-широко поради негативните ефекти от... Опити за конструиране на икономически системи без вредни емисии и отпадъци за околната среда се правят още през XX век, но едва през последното десетилетие те започват да се използват по-широко поради негативните ефекти от едромащабния индустриален модел на производство. Настоящият век доразвива този модел с идеята за кръгова икономика, която предвижда дългосрочното използване на оборудването и инфраструктурата, като по този начин повишава ефекта от употребата на ресурсите. И макар темата за кръговата икономика да е силно актуална и експлоатирана в научните изследвания извън страната, в нашата икономика тези идеи се разпространяват и разглеждат по-пестеливо. Затова считаме, че настоящата разработка хвърля светлина преди всичко върху тези аспекти на кръговата икономика, които засягат нашето национално стопанство. Целта на изследването е да се изучат добрите европейски практики в областта на кръговата икономика, насочени към създаването на производствена система от затворен цикъл, свеждайки до минимум използването на ресурси и създаването на отпадъци, замърсяване и въглеродни емисии. Изградена е система от показатели за прилагането на кръговата икономика, която е структурирана в съответствие с основните критерии съгласно рамката на политиките за преход към кръгова икономика в ЕС. Така предложената система за оценка прилагането на принципите на кръговата икономика в конкретни производства и отрасли може да се използва за анализиране дейността на български и чуждестранни фирми от ЕС.
 • Пенка Шишманова, Евелина Парашкевова Великова, Мариела Стоянова
  СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
  JEL: O2, I38.
  Резюме: Целта на настоящото изследване е да се оцени качеството на областните стратегии за развитие на социалните услуги и да се очертаят основните характеристики на тяхното състояние и перспективите за развитие. Обект на изследване са... Целта на настоящото изследване е да се оцени качеството на областните стратегии за развитие на социалните услуги и да се очертаят основните характеристики на тяхното състояние и перспективите за развитие. Обект на изследване са действащите в България областни стратегии за развитие на социалните услуги в периода 2016–2020 г. Предмет на проучване е качеството на посочените стратегии с оглед осигуряване на възможност за проактивна политика в социалния сектор. В тясна връзка с дефинираната цел са изследователските задачи, които са изведени от основната изследователска теза, а именно, че прилаганият до момента подход за стратегическо планиране на социалните политики на областно ниво се характеризира със съществени слабости. Те произтичат както от нормативната и стратегическата рамка, така и от институционалната организация и правомощия по отношение нейното формулиране, прилагане, мониторинг, отчитане, комуникиране и актуализиране. Приложените изследователски методи са стандартни за научно изследване и включват: контент и GAP анализ на документи, бенчмаркинг, критичен анализ, методи на анализ и синтез, многокритериална оценка по дефиниран чек лист, анализ на структури и темпорални групировки. При формулирането на перспективи пред процеса по разработване на социални политики са използвани методите на индукция и дедукция. Сред най-важните изводи е необходимостта от преодоляване на съществуващите слабости по отношение на организацията и институционализацията на процесите по предоставяне на социални услуги и създаване на работещ механизъм за качественото им планиране в динамика.
 • Румен Ерусалимов, Анелия Панева
  ВЛИЯНИЕ НА ЗАКОНОВО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ
  JEL: G22.
  Резюме: Застрахователните брокери са предпочитаният от потребителите на застрахователни услуги в България посредник и значимостта им непрекъснато се увеличава. За осигуряване на необходимото ниво на професионални знания и умения в края на... Застрахователните брокери са предпочитаният от потребителите на застрахователни услуги в България посредник и значимостта им непрекъснато се увеличава. За осигуряване на необходимото ниво на професионални знания и умения в края на 2018 година в България са въведени нормативни изисквания за непрекъснато професионално обучение и развитие на служителите на застрахователните брокери, заети с разпространението на застрахователни продукти. Целта на настоящото научно изследване е да се оцени влиянието на въвеждащото обучение върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери, непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти, и да се очертаят насоките за провеждане на нормативно изискуемите ежегодни продължаващи обучения. За постигането на целта са формулирани следните задачи: изследване значимостта на застрахователните брокери за развитието на българския застрахователен пазар; очертаване на предпоставките за въвеждане на задължително професионално обучение на служителите на застрахователните брокери, пряко ангажирани с разпространението на застрахователни продукти; оценка на удовлетвореността на служителите на застрахователни брокери от проведено през 2019 година въвеждащо обучение; очертаване на насоки за провеждането на поддържащите обучения на служителите на застрахователните брокери. Изследователската теза е, че непрекъснатият процес на професионално обучение и развитие на служителите на застрахователните брокери е предпоставка за повишаване качеството на предлаганите посреднически услуги, ефективна защита на потребителите на застрахователни услуги, устойчиво развитие и надеждност на застрахователния пазар.
 • Маргарита Шопова, Тихомир Върбанов
  ИНТЕГРАЛЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЗА СОЦИАЛНА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ
  Резюме: Цел на разработката е конструиране на Интегрален показател на социалните права (Social Rights Indicator), чрез който да се оцени потенциалът за социално сближаване в Европейския съюз в контекста на Европейския стълб на социалните... Цел на разработката е конструиране на Интегрален показател на социалните права (Social Rights Indicator), чрез който да се оцени потенциалът за социално сближаване в Европейския съюз в контекста на Европейския стълб на социалните права (ЕССП). Изследователската теза е, че чрез количествената оценка на потенциала за конвергенция в контекста на ЕССП въз основа на Интегралния показател на социалните права могат да се установят емпирични тенденции и закономерности на европейско равнище, както и позиционирането на България в европейското социално пространство. Теоретичните и информационните аспекти на статистическото изследване на социалните права са представени чрез принципите на ЕССП и системата от индикатори за характеризирането им. Обоснована е необходимостта от създаване и са описани стъпките по конструирането на Интегрален показател на социалните права (Social Rights Indicator). Проведеният анализ на значенията на Интегралния показател на социалните права и на съставящите го субиндекси за периода 2010–2018 г. чрез подхода на бетаконвергенцията показа, че е налице процес на намаляване на различията между включените в изследването държави. След прилагане на методологията на пределната вертикална бета-конвергенция се установи, че значението на България за процеса на сближаване е положително по отношение на два от субиндексите, неутрално по отношение на третия субиндекс и негативно за Интегралния показател. Подходът на клубната конвергенция показа, че между включените в анализа страни не е налице процес на сближаване по значенията на индикаторите на социалните права.
 • Красимира Славева, Пламен Петков, Стела Касабова, Ваня Ганева
  СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ И НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
  Резюме: В съвременните условия провежданата регионална политика е неизменно свързана с възприемането на определена концепция и поставянето на конкретни цели за ограничаване на икономическите, социалните и демографските диспропорции в... В съвременните условия провежданата регионална политика е неизменно свързана с възприемането на определена концепция и поставянето на конкретни цели за ограничаване на икономическите, социалните и демографските диспропорции в страната. Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоретичните проблеми са свързани с демографските, социалните и икономическите процеси като обекти на статистическо изучаване на обособените въз основа на статистическите райони (NUTS 2) региони Северна и Южна България за периода 2004–2018 г. Приложният аспект на изследването се изразява в провеждането на обстоен анализ на икономическото, социалното и демографското състояние на Северна и Южна България. Целта на настоящата разработка е теоретично обосноваване и емпирично изследване на закономерностите в демографското, социалното и икономическото състояние на Северна и Южна България и разкриването на регионалните различия и неравенства въз основа на статистически анализ на динамиката, структурата и факторната обусловеност им обусловеност. За реализирането на поставената цел се изпълняват следните основни задачи: характеризиране на същността и теоретичните концепции за неравенството; представяне на методологията на статистическото изследване на регионалните различия между Северна и Южна България; установяване на закономерностите в демографското, социалното и икономическото развитие на Северна и Южна България; класифициране на областите според географското разположение с помощта на дискриминантен анализ. Изследователската теза, застъпена от авторите и потвърдена от получените резултати, е, че чрез подобряването на функционалната и пространствената свързаност между районите в Северна и Южна България ще се намалят икономическите, социалните и демографските различия и неравенства между тях.
 • Пламен Йорданов, Йордан Йорданов, Жанета Ангелова
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ РЕЖИМА НА ПЛАЩАНИЯТА ОТ ПУБЛИЧНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ИНВАЛИДНОСТ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: H55.
  Резюме: Направен е опит за аргументиране на тезата, че в условията на разгръщаща се система от социални плащания и координирано институционално взаимодействие в рамките на социалната защита се очертава необходимостта от преосмисляне на... Направен е опит за аргументиране на тезата, че в условията на разгръщаща се система от социални плащания и координирано институционално взаимодействие в рамките на социалната защита се очертава необходимостта от преосмисляне на социалната философия на плащанията при инвалидност, отпускани от публичното пенсионно осигуряване. Проучването на възможностите за развитие на организационната рамка на публичните пенсии за трудова дейност при инвалидност в контекста на системния характер на социалните плащания в България е и основната цел на изследването, във връзка с което се поставят следните конкретни задачи: проучване на теоретико-методологическите аспекти на социалната сигурност и социалнозащитните системи в съвременното общество; изследване на практикоприложните аспекти на социалната сигурност и системите за социална защита в съвременното общество; изследване спецификата на закрилата при инвалидност в контекста на рисковата диференциация на системите за социална защита; проучване на националната идентичност и осигурителния профил на закрилата при инвалидност в България; преценка на необходимостта и възможностите за развитие на организационната рамка на плащанията от публичното пенсионно осигуряване при инвалидност в България. Резултатите от изследването позволяват да бъдат очертани насоките за оптимизиране организационната рамка на плащанията от публичното пенсионно осигуряване при инвалидност в България с потенциал за повишаване равнището на предоставяните пенсии в рамките на разполагаемия ресурс.
 • Венцислав Вечев, Галя Иванова Кузманова, Диана Крумова, Ради Димитров, Станислав Иванов Шишманов
  ИНТЕГРИРАНАТА ОТЧЕТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В БЪЛГАРИЯ
  JEL: M 41.
  Резюме: Концепцията за интегрирано отчитане е сравнително нова за практиката на предприятията както в национален, така и в международен аспект. Фактът, че през 2010 г. е основан Комитетът по интегрирана отчетност, който през 2013 г. издава... Концепцията за интегрирано отчитане е сравнително нова за практиката на предприятията както в национален, така и в международен аспект. Фактът, че през 2010 г. е основан Комитетът по интегрирана отчетност, който през 2013 г. издава Международната рамка за интегрирана отчетност, е показателен, че концепцията за интегрирано отчитане е сравнително нова. Същността на тази парадигма се изразява в обхващане на въздействието не само на явления и процеси, измерими чрез паричния еквивалент, но предимно на събития, с непряк финансов ефект, които обаче са определящи за бъдещото развитие и стабилитет на предприятията. Обект на изследване в научната разработка е приложението на интегрираната отчетност в практиката на предприятията от нефинансовия, банковия и публичния сектор у нас. Предметът на изследване включва практиките, свързани с оповестяването на информация от интегрираното отчитане в годишните отчети на предприятията от посочените в обекта на изследване икономически сектори. Основната цел е, на база теоретически проучвания на специализираната литература и изследване на практиката, свързани с интегрираната отчетност на предприятията от различни сектори на икономиката в Р България, да се очертаят проблемите и да се изведат възможни решения за повишаване качеството на отчетната информация.
 • Петранка Мидова, Венцислав Перков
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН, ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН И ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
  Резюме: Настоящата разработка е провокирана от идеята за разкриване влиянието на факторите както на вътрешната среда на винопроизводственото предприятие, така и на факторите на външната макросреда. Предмет на изследване са факторите,... Настоящата разработка е провокирана от идеята за разкриване влиянието на факторите както на вътрешната среда на винопроизводственото предприятие, така и на факторите на външната макросреда. Предмет на изследване са факторите, влияещи върху дейността на винопроизводителите, локализирани в Северен централен, Южен централен и Югоизточен район за планиране. Обект на проучване са икономическите субекти на пазара, които произвеждат и предлагат вино от подсектор „Винопроизводство“ в три географски района на България ‒ Северен централен, Южен централен и Югоизточен. Целта на научното изследване е, вследствие на теоретично и практическо проучване, да се установи влиянието на различни фактори, групирани по определен начин, върху развитието на винопроизводството в Северен централен, Южен централен и Югоизточен райони. В изследването е направен опит за комбинация на двата подхода, като вследствие на събраната информация е проведен клъстерен анализ за класифициране на предприятията на база пет избрани обективни показателя – чисти оборотни капитали, коефициент приходи/разходи, коефициент на обращаемост на нетекущите активи, коефициент на обращаемост на текущите активи и коефициент на рентабилност на приходите от продажби. Вследствие на това е отчетено различие по отношение на географската локализация единствено за предприятията в Югоизточен район. Факторният анализ е проведен на база субективните представи на респондентите за икономическото състояние на тяхното предприятие и факторите, принадлежащи към макросредата. В заключение са изведени препоръки за подобряване на бизнес средата и взаимоотношенията между отделните контрагенти от съответното равнище – предприятие, район, държава.
 • Марияна Павлова
  ФИСКАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАСТЕЖ
  Резюме: Настоящата разработка акцентира върху проблемите на местите финанси и търсенето на механизми за разширяване правомощията на органите на местната власт, изследвайки подхода по преотстъпване на фискални постъпления в полза на местните... Настоящата разработка акцентира върху проблемите на местите финанси и търсенето на механизми за разширяване правомощията на органите на местната власт, изследвайки подхода по преотстъпване на фискални постъпления в полза на местните бюджети. Целта е да се изследва състоянието на местните финанси и децентрализацията в публичния сектор в България, включително и по отделни единици на местната власт, и да се тества въздействието на предложената реформа по преотстъпване на данъчни постъпления върху фискалната позиция на общините в контекста на протичащите в страната ни процеси по децентрализация в публичния сектор. Авторът се фокусира върху тезата, че провеждането на данъчна реформа в посока преотстъпване на определена част от данъка върху доходите на физическите лица в полза на всяка единица на местната власт ще намери резултат в повишаване на нейната фискална позиция, следователно до нарастване на възможностите, значителна част от съществуващите проблеми да бъдат решавани своевременно „на място“ до постигането на по-висока степен на фискална децентрализация и приближаване на измерителите й до средноевропейските стойности. В резултат са изведени конкретни зависимости по отношение състоянието на бюджетите показатели и финансовата самостоятелност за всяка от 265-те общини в България, като се предлагат и конкретни мерки с оглед постигането на по-високи резултати в перспектива. Анализира се и ефектът за подсектор „Местно самоуправление“ при приложение хипотезата за преотстъпване двадесет на сто от бюджетните постъпления от данъка върху доходите на физическите лица в негова полза, като се извеждат конкретни препоръки.