Година 2022, Брой 30

Дата на издаване

28.4.2022 г.

Съдържание

 • Борислав Борисов, Евелина Парашкевова Великова, Михаил Чиприянов, Христо Сирашки, Елица Лазарова, Надежда Веселинова, Юлиян Господинов, Мариела Стоянова, Йордан Колев
  АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ
  Резюме: През последните години регионалната политика на ниво Европейски съюз използва подхода на интегрирани териториални инвестиции като инструмент за интервенция върху устойчивото развитие на териториите. В тази връзка изследването на... През последните години регионалната политика на ниво Европейски съюз използва подхода на интегрирани териториални инвестиции като инструмент за интервенция върху устойчивото развитие на териториите. В тази връзка изследването на административния капацитет на регионалното планиране е изключително актуално и полезно. Целта на настоящата студия е да очертае нужните компетенции на специалистите по планиране при прилагане на интегрираните териториални инвестиции като инструмент за провеждане на политика за регионално развитие. За постигането й са изпълнени редица изследователски задачи. Разгледани са съвременните подходи за регионално развитие, политиката за устойчиво развитие на регионално ниво и специфичните особености на интегрираните териториални ин-вестиции. Поставени са изследователски акценти по отношение на организационно-административните аспекти за прилагане на интегрираните терито¬риални инвестиции както в ЕС, така и в България. На база емпирично проучване е дадена експертна оценка на капацитета за планиране на публични политики чрез прилагане на новия инструмент за въздействие. Разгледано е планирането на регионалното развитие, базирано на компетенции, като е предложен концепцептуален компетентностен профил на специалиста по планиране. Посредством методи като индукция, дедукция, синтез, сравни¬телен анализ и контент анализ са изведени основни моменти на планирането на регионалното развитие, основано на компетенции в т.ч. и информационно-комуникационните такива. В резултат са маркирани установени слабости и предизвикателства и са очертани перспективите пред плановата наука и практика като цяло.
 • Иван Марчевски, Ваня Григорова, Радослав Йорданов, Криста Цветанова Нейкова
  ПРОФИЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
  Резюме: Възможността за сегментиране на пазара е от ключово значение за успешно прилагане на клиентоцентричния подход при туристическия маркетинг. Въпреки че подобни опити съществуват, преобладаващата част от тях групират потребителите на... Възможността за сегментиране на пазара е от ключово значение за успешно прилагане на клиентоцентричния подход при туристическия маркетинг. Въпреки че подобни опити съществуват, преобладаващата част от тях групират потребителите на база националност на туриста или практикуван вид туризъм. Недостатъчно проучени остават нагласите, очакванията и движещите мотиви в поведението. Настоящото изследване има за цел да се изучат особеностите в нагласите и предпочитанията на българските потребители на туристически услуги. Основната му задача е, на базата на данни от полево проучване, реализирано чрез онлайн анкета, да се извърши маркетингово сегментиране и профилиране на българския пазар на туристически услуги. Основен класификационен критерий е „търсени ползи“, за чието описание са използвани 16 дихотомни променливи. Изборът на този класификационен критерий е в съответствие с основната теза на авторите, че сегментирането на туристическия пазар чрез критерия „търсени ползи“, в комбинация с профилиране на сегментите на база на комплекс от социо¬демографски и поведенчески характеристики, дава надеждни резултати и може да се използва като ориентир при прилагане на стратегията на диференциран маркетинг. Сегментирането е направено чрез клъстерен анализ, като са използвани процедури за йерархична и нейерархична клъстеризация. Резултатите от анализа показват наличието на 5 клъстера/сегмента, които са профилирани на база социодемографски и поведенчески характеристики. Формулирани са препоръки за използване на резултатите от проучването.
 • Маргарита Шопова, Евгени Яшков Овчинников, Тихомир Върбанов
  СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА
  Резюме: Цел на разработката е да се разкрият статистическите измерения на цифровата икономика, като се установят закономерностите в състоянието и динамиката ѝ и се оцени степента на сближаване между държавите в ЕС. Изследователската... Цел на разработката е да се разкрият статистическите измерения на цифровата икономика, като се установят закономерностите в състоянието и динамиката ѝ и се оцени степента на сближаване между държавите в ЕС. Изследователската теза е, че чрез помощта на статистико-иконометрични подходи и методи за анализ се подобряват възможностите за статистическа оценка на състоянието и динамиката на цифровата икономика в ЕС и на степента на сближаване между държавите. Извършен е критичен анализ на теоретичните постановки за същността на цифровата икономика и в резултат е предложена дефиниция, върху която е изградено изследването. Представена е система от подбрани от авторите показатели за характеризиране на цифровата икономика и техните информационни източници. Изградена е методологична рамка на изследването на статистическите измерения на цифровата икономика – анализ на състоянието и динамиката, класификация на държавите в групи и оценка на сближаването чрез под-ходите на абсолютната сигма и бета конвергенция. В резултат на проведения статистически е анализ за периода 2010–2020 г. е установена тенденция към нарастване на равнищата на избраните показатели за почти всички държави. Според равнището на показателите през 2010 г. и скоростта на промените през периода 2010–2020 г. държавите от ЕС-27 са обособени в четири групи – напредващи, забавящи се, догонващи и изоставащи. Чрез подходите за конвергенция е оценен процесът на сближаване между държавите по отношение на показателите за характеризиране на цифровата икономика.
 • Пламен Йорданов, Румен Ерусалимов, Венцислав Василев, Николай Нинов, Анелия Панева, Валентина Николаева Нинова, Таня Илиева, Маргарита Николова, Йордан Йорданов, Жанета Ангелова, Николай Валериев Илиев
  ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО В СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
  Резюме: Обект на изследване е организационно-икономическата проблематика на застраховането и социалното дело, а предмет – институцио-налната рамка на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и сродни висши... Обект на изследване е организационно-икономическата проблематика на застраховането и социалното дело, а предмет – институцио-налната рамка на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и сродни висши училища в страната. Направен е опит за аргументиране на тезата, че модерното иновативно обучение по застраховане и социално дело може да бъде проекция единствено на солиден научноизследователски капацитет с теоретико-методологически и практи¬копри¬ложни измерения, адаптиращ, но и приобщаващ богатите традиции към динамиката на съвремието. Основна цел на изследването е да се очертае пазарният профил на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“, във връзка с което са поставени и конкретните задачи: - представяне на традициите и очертаване на научноизсле-дователския фундамент на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“; - извършване на сравнителен анализ на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“ и в сродни висши училища в страната; - очертаване на пазарните предимства, слабости, предизвикателства и насоки за развитие на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“. Актуалността на изследването кореспондира с ролята на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов като участник в налагания клъстерен подход при органи¬зация на икономическото образование. Извършеното проучване на учебния процес във водещите висши икономически училища в страната позволява да бъдат очертани и насоките за развитие на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.
 • Тодор Кръстевич
  РАЗКРИВАНЕ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ
  JEL: M3, C8, C40
  Резюме: В тази студия представяме възможностите за приложение на избрани алгоритми за бързо откриване на закономерни, често срещани и повтарящи се модели на поведение при пазаруване на продукти или услуги, купувани едновременно и/или в... В тази студия представяме възможностите за приложение на избрани алгоритми за бързо откриване на закономерни, често срещани и повтарящи се модели на поведение при пазаруване на продукти или услуги, купувани едновременно и/или в някакво последователност във времето. Подобни анализи често пъти се определят с понятието „анализ на пазарната кошница“. Обект на настоящото изследване е анализът на големи масиви от данни от продажбени трансакции, наблюдавани в множество индивидуални актове на покупка, а предметът – разкриване на възможностите на някои числови алгоритми от областта на машинното обучение за откриване на скрити закономерности в актовете на пазаруване чрез обработка на данни от индивидуалните „пазарни кошници“ на клиенти. Целта е да се убеди читателят във възможностите на извличането на асоциативни правила от големи данни чрез демонстрации с общодостъпни отворени данни. Изложе¬нието следва логиката „от концепция към приложение“ и последователното дава отговори на въпросите „защо“ е необходимо да се прави, с „какво“ се прави и „как“ се прави. След кратко въведение в логиката и спецификата на най-популярните алгоритми за откриване на закономерности чрез извличане на асоциативни правила от големи масиви от данни, предлагаме детайлни работни процедури и инструкции за анализ и интерпретация на аналитичните резултати. В края се прави синопсис и се дават насоки и препоръки за използване на аналитичните процедури в маркетингов контекст.
 • Марияна Божинова, Любка Илиева, Любомира Тодорова, Павлин Павлов
  СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
  JEL: L83
  Резюме: Появилият се като вирус COVID-19, прерасна в социално и икономическо бедствие след взетите ограничителни мерки във всички държави. Туризмът е един от най-засегнатите от пандемията сектори, тъй като мер¬ките, въведени за ограничаване... Появилият се като вирус COVID-19, прерасна в социално и икономическо бедствие след взетите ограничителни мерки във всички държави. Туризмът е един от най-засегнатите от пандемията сектори, тъй като мер¬ките, въведени за ограничаване на вируса, доведоха почти до пълно спиране на туристическите дейности по целия свят. В този смисъл целта на настоящата разработка е, въз основа на проучване въздействието на COVID-19 кризата върху българския туризъм и поведението на българските туристи да се изведат възможности за преодоляване на последиците от кризата и да се очертаят насоки за неговото развитие. Основната изследователската теза е тясно свързана с целта на проучването и защитава авторовите виждания, че възстановяването на българския туризъм в условията на COVID-19 е възможно единствено посредством предприемането на конкретни мерки, основаващи се на задълбочен анализ на състоянието, в което се намира туристическият бизнес, и отчитане на потребителските нагласи за потребление на туристически услуги в условията на COVID-19. Чрез анкетен метод се изследват потребители на туристически услуги в България. Постигнати са всички задачи на изследването, а именно: изследвани са теоретичните постановки за управление на кризите в туризма; анализирано е състоянието на българския туризъм в условията на COVID-19; направен е преглед на действащите фискални и социални мерки за възстановяване на туристическия сектор; проучени са нагласите към потребление на туристически услуги в условията на COVID-19; изведени са възможности и препоръки за справяне на туристическия бизнес с последиците от COVID кризата.
 • Силвия Костова, Красимир Кулчев, Дияна Иванова
  АНАЛИТИЧНИ МОДЕЛИ ПРИ ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
  JEL: М41, С53
  Резюме: Прогнозирането на финансовата устойчивост на предприятията е приоритетен проблем в контекста на съвременните икономически и социални условия. Възможност да се прогнозира финансовата устойчивост предоставят аналитичните модели, които... Прогнозирането на финансовата устойчивост на предприятията е приоритетен проблем в контекста на съвременните икономически и социални условия. Възможност да се прогнозира финансовата устойчивост предоставят аналитичните модели, които са конструирани чрез дискриминантен анализ. Апробирането им у нас би допринесло както за обогатяване на теорията на икономическия анализ, така и за своевременно откриване на риск от влошена финансова устойчивост на действащи предприятия. В условията на динамична и непредсказуема среда вниманието следва да е насочено към процедурите за устойчиво развитие, които ще подпомогнат за изясняване задълженията на инвеститорите и за повече прозрачност от страна на финансовите институции и дружествата по отношение на това, как отчитат устойчивото развитие в процеса на вземане на решения. В тази връзка аналитичните процедури се утвърждават като особено важен компонент и на одита поради заинтересоваността на клиентите не само от текущото им състояние, но и от перспективите за растеж. Подобни прогнози биха могли да се правят, ако преди това се обоснове предположението, че предприятието ще остане действащо в обозримо бъдеще. В областта на задължителния одит една от основните цели на ЕК е: подобряване на информационната стой¬ност на одитите за инвеститорите и оценка на пред¬приятията. Резултатите от приложението на аналитичните модели за оценяване финансовата устойчивост на предприятията могат да бъдат особено полезни при своевременното им използване за вземане на обосновани решения в областта на вътрешния и външния контрол.
 • Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
  МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И МЯСТОТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВ
  Резюме: Международното разделение на труда е основен фактор за формирането на съвременната производствена специализация, с което се генерира промяна на международната конкурентоспособност за национал¬ните стопанства. Динамиката на движение... Международното разделение на труда е основен фактор за формирането на съвременната производствена специализация, с което се генерира промяна на международната конкурентоспособност за национал¬ните стопанства. Динамиката на движение на производствените фактори обуславя зна¬чително преструктуриране на търговските потоци и създава нова междуна¬родна производствена специализация на световните региони и на отделните икономики, което предполага съвременен подход при анализиране на съвременното международно разделение на труда. Международната производствена и експортна специализация на българската икономика се развива през последните двадесет години под въздействието на два значими процеса – преходът към пазарна икономика и интеграцията към ЕС – които доведоха до преструктуриране и развитие на нов производствен потенциал. За про-мените в модела на международна производствена и търговска специализация на българската икономика оказват въздействие и други външни фактори и процеси, протичащи в международната икономика, които са свързани обективно с процеса на глобализация и нейните динамични изменения. Влиянието на външните фактори обаче невинаги може да промени динамиката и характера на вътрешните структурни промени у нас, които да повишат конкурентоспособността на националната икономика. Българската икономика се нуждае от актуализиране на модела на международната си специализация с оглед на протичащите глобални промени в технологичен и организационен план, което означава осъвременяване на механизма, формите и инструментариума на формиране на актуална международна специализация, която да е в синхрон със съвременното международното разде¬ление на труда.
 • Галина Чиприянова, Венцислав Вечев, Галя Иванова Кузманова, Радосвета Кръстева Христова
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕД СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ
  JEL: M41
  Резюме: Счетоводната професия има ключово място в икономическия живот. Развитието на технологиите и дигитализацията на почти всяка сфера от обществено-икономическия живот не могат да заменят методологията, използвана от счетоводството за... Счетоводната професия има ключово място в икономическия живот. Развитието на технологиите и дигитализацията на почти всяка сфера от обществено-икономическия живот не могат да заменят методологията, използвана от счетоводството за регистриране, измерване и анализ на стопанските операции и процеси и резултатите от тях. Динамичността на тези процеси в съчетание с динамиката и на нормативната уредба в областта на счетоводството поставят образователните институции пред предизвикателството да подготвят счетоводни специалисти, които да отговорят адекватно като съвкупност от знания и умения на съвременните изисквания на работодателите. Обект на изследване в настоящата разработка е образователният процес по счетоводство в специалност „Счетоводство и контрол“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов„ – Свищов. Предмет на изследване е обучението на студентите в ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“ съобразно изискванията на пазара на труда за заемане на различни счетоводни длъжности. Основната цел е, на база проучване и анализ на процеса на обучение по счетоводство и изискванията на предприятията от различни сек-тори на икономиката към кандидатите за заемане на счетоводни длъж-ности да се очертаят проблемите и да се изведат възможни решения за повишаване на съответствието между обучението по счетоводство и съвременните изисквания на счетоводната практика.