Година 2023, Брой 31

Дата на издаване

31.3.2023 г.

Съдържание

 • Галина Чиприянова, Радосвета Кръстева Христова
  АКТУАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ СЧЕТОВОДНО-ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
  JEL: M41
  Резюме: Бурното развитие на технологиите, дигитализацията и интернет оказват влияние върху бизнеса, образованието и други. Скоростта, с която знанията остаряват, изисква, непрекъснато да се придобиват нови знания за конкурентност на пазара... Бурното развитие на технологиите, дигитализацията и интернет оказват влияние върху бизнеса, образованието и други. Скоростта, с която знанията остаряват, изисква, непрекъснато да се придобиват нови знания за конкурентност на пазара на труда, респ. да се реализира стратегията за учене през целия живот. Това налага да се анализират проблемите пред счетоводното образо¬вание в България съобразно променящата се счетоводна практика. Обект на изследването е обучението по счетоводство във висши училища, акредитирани в професионално направление „Икономика“, които обучават студенти по счетоводство в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ за 2022 г., а предмет – новите изисквания на работодателите към специалистите с висше счетоводно-икономическо образование, отражението на новите технологии върху обучението и счетоводната практика. Целите на научното изследване са да се анализират актуалните тенденции пред развитието на обучението по счетоводство, опциите за интегрирането им в учебния процес и да се изведат възможностите за повишаване конкурентоспособността на специалистите с висше счетоводноикономическо образование в СА „Д. А. Ценов“ на образователния пазар. В разработката се защитава тезата, че усъвършенстването на обуче¬нието по счетоводство в съответствие с европейските и националните приоритети, стандарти и нормативи и съобразно променящите се нужди на практиката, вкл. въвеждането на иновации в обучителния процес, ще стимулира икономическото развитие на страната. Резултатите от изследването намират изражение в анализиране на: концепцията за обучение, фокусирано към студентите; европейските приоритети и институционалните възможности за нейното прилагане; възмож¬ностите за креативно обучение по счетоводство; приложението на машинното самообучение; изграждането на BI компетенции на студентите и други.
 • Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Кармен Димитров Вранчев, Боян Вранчев
  ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕКИТЕ ГЕРМАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ (ПО ПРИМЕРА НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ”)
  Резюме: Днес ефективното функциониране на българската икономика е немислимо без чуждестранните инвестиции. Притокът на инвестиции у нас от други страни, вкл. на преки инвестиции, нараства, особено след 2007 г. Тех¬ният произход е... Днес ефективното функциониране на българската икономика е немислимо без чуждестранните инвестиции. Притокът на инвестиции у нас от други страни, вкл. на преки инвестиции, нараства, особено след 2007 г. Тех¬ният произход е разнообразен, но водещо място сред чуждестранните инвеститори в България заема Федерална република Германия. Обемът на преките германски инвестиции у нас непрекъснато се увеличава, те са в различни отрасли и производства, разположени в почти всички региони на страната, а по-голямата част от тях са инвестиции „на зелено”. Най-голямата пряка германска инвестиция у нас – „Аурубис България” е фокусирана в ключов за развитието на националната икономика експортно-ориентиран отрасъл (металургия). Целта на настоящото изследване е да се идентифицират и оценят основните направления на влиянието, което оказват на регионално равнище преките германски инвестиции по примера на „Аурубис България”. Обект на изследването е реализираната германска инвестиция в „Аурубис България”, а предмет – влиянието, което тя оказва на регионално равнище (региона на Средногорието, обхващащ общините Чавдар, Антон, Челопеч, Златица, Пирдоп, Коприв¬щица и Мирково). Резултатите от изследването потвърдиха основната изсле¬до-вателска теза, че дейността на германската компания оказва многопосочно влияние върху живота в общините от Средногорието и тяхното развитие – влияние върху развитието на местния бизнес, конкуренцията, регионалната инфраструктура, заетостта, доходите и равнището на безработица, общинските приходи, вътрешната миграция, околната среда, социалния живот и др.
 • Марияна Божинова, Любка Илиева, Кристина Георгиева, Невена Руменова Ляскова Великова, Василена Кръстанова
  РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИКОНОМИКАТА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА
  Резюме: Основавайки се на творческия подход, технологиите и иновациите, икономиката на преживяванията намира широко приложение в създаването на нови изживявания за потребителите на туристически услуги. Надградените с преживявания... Основавайки се на творческия подход, технологиите и иновациите, икономиката на преживяванията намира широко приложение в създаването на нови изживявания за потребителите на туристически услуги. Надградените с преживявания специализирани форми на туризъм имат потенциал да отговорят на специфичните интереси и потребности на туристите, като добавят допълнителна стойност за тях. Въпросите за развитието на туризма посредством икономиката на преживяванията са особено актуални предвид необходимостта от адапти¬ране на дестинация България към новата икономическа действителност и потребителски очаквания. Основната изследователска теза е, че туристическа дестинация Бълга¬рия може да предложи иновативен туристически продукт, използвайки възможностите на икономиката на преживяванията при оползотворяване на наличните туристически ресурси за развитието на специализирани форми на туризъм. Настоящата разработка има за цел да очертае стратегическите възможности за развитие на туристическа дестинация България чрез икономиката на преживяванията. За постигането на целта се решават следните задачи: извършен е теоретичен анализ на икономиката на преживяванията и управлението на туристическите дестинации, анализирани са ресурсите за развитие на специализирани форми, проведено е емпирично изследване на възможностите за интегриране на концепцията за икономиката на преживяванията в продукта на туристическа дестинация България. В резултат на направеното изследване са очертани възможности и насоки за развитие на туристическа дестинация България чрез икономиката на преживяванията.
 • Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
  ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
  Резюме: Идеята за постигане баланс на интересите между икономиката, природната и социалната среда, подчинена на разбирането за опазването и възстановяването на природните ресурси, има водещо значение в изграждането на съвременни устойчиви... Идеята за постигане баланс на интересите между икономиката, природната и социалната среда, подчинена на разбирането за опазването и възстановяването на природните ресурси, има водещо значение в изграждането на съвременни устойчиви политики. Изследването цели да се очертаят същността и спецификата на съвременната политика за постигане на устойчив растеж, с която ЕС, а заедно с това и нашата икономика, се стремят да подобрят благосъстоянието на обществото като цяло. В цялостната политика Европейската зелена сделка заема централно място, защото се разглежда като предпоставка за генерирането на устойчив и приобщаващ растеж. В този смисъл областите за реализиране на устойчивия и приобщаващ растеж в предварително селектирани икономики на страничленки на ЕС, съпоста¬вими с тази на България, се дефинират като обект на изследване, съгласно Целите за устойчиво развитие. Предмет на изследването са основните икономически и социални аспекти на съвременната европейска политика за постигане на устойчив растеж и пътищата за тяхното транспониране в практиката на България. В хода на изследването се доказва хипотезата, че в ЕС, както и в България, има предпоставки, заинтересовани страни и средства за изграждане на цялостна политика за постигане и поддържане на устойчив и приобщаващ растеж, за което спомагат европейските институции и евро-пей¬ските фондове за нейното финансиране. Фокус на изследването е измерване напредъка по целите за устойчиво развитие на ЕС чрез провеждането на мониторинг върху напредъка за осигуряване на устойчив и приобщаващ растеж, който позво¬лява сравнителен анализ за установяване постигнатото от България.
 • Венцислав Василев, Пламен Йорданов, Румен Ерусалимов, Николай Нинов, Анелия Панева, Валентина Николаева Нинова, Таня Илиева, Маргарита Николова, Йордан Йорданов, Николай Валериев Илиев, Радка Василева
  СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО И ПАЗАРНООРИЕНТИРАНОТО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
  JEL: G22
  Резюме: Обект на изследването са животозастрахователният и осигурителният пазар в България, а неговият предмет е свързан с очертаването на техните организационно-икономически характеристики, състояние, динамика на развитие. Въпреки своята... Обект на изследването са животозастрахователният и осигурителният пазар в България, а неговият предмет е свързан с очертаването на техните организационно-икономически характеристики, състояние, динамика на развитие. Въпреки своята самостоятелност тези пазари са сродни. Те взаимно се допълват и конкурират и имат обща цел – да предложат по-голяма сигурност на гражданите в съвременното общество. Целта на изследването е фокусирана върху проучването на евентуалните възможности за тяхната конвергенция. За реализиране на поставената цел са дефинирани следните задачи: - очертаване на организационно-икономическите характеристики на животозастраховането и пазарноориентираното социално осигуряване; - проучване параметрите на продуктите, предлагани на животозастрахователния и осигурителния пазар в България; - разкриване спецификата на животозастрахователния и осигурителния пазар в България и проследяване динамиката на тяхното развитие; - очертаване на направленията за конвергенция на застрахователния и осигурителния пазар. Изследователската теза, защитавана от екипа, е, че установяването на сходства между застрахователния и осигурителния пазар позволява да бъдат очертани възможностите за тяхното организационно развитие и социално сближаване посредством заимстване на добри практики и взаимно допълване.
 • Пламен Петков, Красимира Славева, Стела Касабова, Маргарита Шопова, Тихомир Върбанов, Евгени Яшков Овчинников
  УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
  Резюме: В условията на ограниченост на природните ресурси и неблагоприятни въздействия върху климата в резултат на производствената дейност и потреблението става все по-наложително да се ограничи използването на невъзобновяеми ресурси и... В условията на ограниченост на природните ресурси и неблагоприятни въздействия върху климата в резултат на производствената дейност и потреблението става все по-наложително да се ограничи използването на невъзобновяеми ресурси и генерирането на отпадъци. Кръговата икономика е модел на производство и потребление, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите, с което се ограничават до минимум отпадъците. Концепцията за кръгова икономика придобива все по-голямо обществено значение, поради ролята, която тя оказва върху устойчивото икономическо развитие и върху околната среда. В настоящата разработка се обхващат основните показатели, с които се характеризира управлението на отпадъците като един от основните стълбове в методологията, възприета от Евростат, с която се наблюдава напредъкът при прехода от линейна към кръгова икономика. Основната цел на изследването се свързва, от една стра¬на, с емпирична оценка на състоянието, тенденциите и предизвикателствата сред страните от Европейския съюз по отношение управлението на отпа-дъците, а от друга – с установяване мястото на България в ЕС чрез сравнителен анализ на индикаторите за управление на отпадъците. Потвърждава се издигнатата изследователска хипотеза, че действията и мерките в България по прехода към кръгова икономика изостават от тези във водещите страни в ЕС. Изоставане е налице при темповете на растеж на изследваните показатели спрямо средните за страните от Европейския съюз, като през периода страната ни попада в клъстера от страни, характеризиращ се с най-ниски нива на обхванатите в изследването показатели.
 • Стоян Проданов, Петко Ангелов, Силвия Сашева Заркова
  МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ – ФАКТОР ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ В БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ
  Резюме: В обхвата на настоящото изследване попадат макропруденциалните мерки и политики, прилагани в държавите от Балканския полуостров, предприемани за предотвратяване на финансови рискове и постигане на финансова стабилност през периода... В обхвата на настоящото изследване попадат макропруденциалните мерки и политики, прилагани в държавите от Балканския полуостров, предприемани за предотвратяване на финансови рискове и постигане на финансова стабилност през периода 2016–2020 г. Целта на студията е изследване на обхвата, структурата и дълбочината на прилаганите върху икономиките на държавите от Балканския полуостров в посткризисния период макропруденциална политика и макропруденциални инструменти. Основната теза, която авторовият колектив ще опита да защити, е, че въпреки различията в икономиките на балканските държави и дивергенцията в темпа на развитие, въвеждането и усъвършенстването на различните категории макропруденциални инструменти, всички страни от региона са ориентирани към конвергенция на макропруденциалните пакети от мерки – най-вече свързаната с Базел III хармонизация относно минималните капиталови изиск¬вания. Тази конвергенция в прилагането на макропруденциалните политики е свързана с общата регулаторна рамка в ЕС и стремежа за присъединяване към ЕС на балканските държави, нечленуващи в ЕС, което би могло да се случи след минимализиране на системните рискове и постигането на минималните макропруденциални цели. За да бъде постигната така формулираната теза, авторите си поставят следните изследователски задачи: да се изведат същностните характеристики на макро¬пруденциалната рамка; да се представи в теоретичен аспект опитът на балканските държави в прилагането на макропруденциалните политики; да се изследват и анализират прилаганите надзорни мерки в балканските държави.
 • Елица Лазарова, Надежда Веселинова, Юлиян Господинов, Мариела Стоянова
  СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  JEL: H7, O2
  Резюме: Дигиталната трансформация е особено актуална тема за изследване поради сериозните различия в отделните страни – от анализ на големи бази с информация във водещите страни до значително изоставащи в процеса. Целта на тази публикация е... Дигиталната трансформация е особено актуална тема за изследване поради сериозните различия в отделните страни – от анализ на големи бази с информация във водещите страни до значително изоставащи в процеса. Целта на тази публикация е да предложи решения за подобряване и уско¬ряване на дигиталния преход на общинските администрации чрез очертаване на стратегически насоки за оптимизиране на електронното административно обслужване. За постигане на целта са поставени следните задачи: 1) да се характеризира дигиталната трансформация в ЕС; 2) да се изследват стратегическата и нормативната рамка за дигитална трансформация в Бъл¬гария; 3) да се картографира текущото състояние на електронните административни услуги в общините в България; 4) да се очертаят предизвикателства и насоки за подобряване на електронното административно обслужване в общините в България. В разработката се защитава тезата, че за да се преодо¬леят предизвикателствата пред дигитализацията в общинските администрации в България, е необходимо оптимизиране на процесите в тях. Изводите и обобщенията се основават на проведено изследване на два етапа в периода м. май–септември 2022 г. и на основата на различни научноизследователски методи: контент анализ, критичен анализ на документи, индукция, дедукция. В резултат на осъщественото изследване е отчетен напредъкът на Република България във връзка с електронното административно обслуж¬ване в общините, идентифицирани са външните и вътрешните бариери и са систематизирани насоки за подобряване и ускоряване дигиталния преход на общинските администрации.
 • Петя Емилова, Веселин Попов, Кремена Маринова Костова, Маргарита Сотиров, Мартин Александров
  ДИГИТАЛНА ЕКОСИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
  Резюме: Дигиталната трансформация е съвременно явление, навлизащо в редица сектори на икономиката, в т.ч. и в туризма. Основна фаза в процеса на дигитализация е изграждането на дигитална екосистема (ДЕ), интегрираща чрез обща цифрова... Дигиталната трансформация е съвременно явление, навлизащо в редица сектори на икономиката, в т.ч. и в туризма. Основна фаза в процеса на дигитализация е изграждането на дигитална екосистема (ДЕ), интегрираща чрез обща цифрова платформа разнородни участници, които си сътрудничат за постигането на обща цел. ДЕ е важна стъпка при дигитализацията на туристическите дестинации (ТД) и превръщането им в интелигентни дестинации. Целта на настоящата студия е да се изследва текущото състояние на дигитализацията на бизнес организациите в ТД Велико Търново и да се очертаят възможностите на ДЕ за нейното развитие. За постигане на поставената цел се решават следните задачи: идентифицират се ИКТ, подпомагащи дигитализацията в туристическия сектор, дефинира се понятието „дигитална екосистема“ и ключовите им характеристики, анализира се текущото състояние на дигитална трансформация в ТД Велико Търново, определят се участниците в ДЕ на ТД, както и ползите, новите възможности и рискове за тях. Основната изследователска теза е, че ДЕ на ТД предоставя среда и инструменти за обединяване на множество ресурси на различни участници и за създаване на иновативни услуги за клиентите. В резултат на направеното изследване стигаме до извода, че липсва познаване от страна на туристическите организации в ТД Велико Търново относно възможностите на ДЕ и те нямат техническа и технологична готовност за включване в нея. За решаване на този проблем е необходимо, те да се запознаят с ползите, които носи ДЕ, тяхната роля в нея, както и рисковете, до които води включ¬ването в подобна дигитална платформа.
 • Пенка Шишманова, Йордан Василев, Людмил Несторов, Таня Тодорова, Александрина Борисова Александрова, Елица Петкова
  ГОТОВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ–ИКОНОМИСТИ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНА РАНСФОРМАЦИЯ
  Резюме: Въпросът за внедряването на новите технологии в стопанската дейност на хората е особено актуален в наши дни, предвид факта, че води до трансформация на съществуващите бизнес модели. Това променя и изискванията към подготовката на... Въпросът за внедряването на новите технологии в стопанската дейност на хората е особено актуален в наши дни, предвид факта, че води до трансформация на съществуващите бизнес модели. Това променя и изискванията към подготовката на кадрите. Целта на студията е да се изследва степента на подготвеност на студентите–икономисти за професионална реализация в условията на дигитална трансформация и идентифициране на основните предизвикателства и приоритети като база за подобряване на тяхната подготовка. Във връзка с това са формулирани следните задачи: да се изследват основните характеристики на дигиталната трансформация и добрите практики в това отношение с фокус върху висшето образование; да се анализират документи, свързани с развитието на висшите училища от СЦРП; да се проучи мнението на студентите относно качеството на подготовката им съобразно новите изисквания на трудовия пазар; да се изведат насоки за подобряване готовността за трудова реализация на бъдещите икономисти. Основната изследователска теза е, че студентите притежават определена готовност за трудова реализация в дигитализиращата се икономика, но техните знания и умения бързо остаряват или се оказват недостатъчни, което налага непрекъснато поддържане и подобряване на подго¬товката и висшите училища трябва да отговорят на тези потребности. Резултатите от изследването показват, че студентите от СЦРП имат потенциал за трудова реализация в условията на дигитализация. Въпреки това са изведени някои насоки за подобряване на подготовката им, формулирани на база самооценка за притежаваните от тях компетенции.
 • Андрей Захариев, Галина Захариева, Маргарита Михайлова, Катя Иванова, Маргарита Николова
  ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРСКИТЕ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  Резюме: Дигитализацията засяга всяка сфера на икономическия живот. Във финансовите предприятия тя трансформира управлението на човешките ресурси. Целта на студията е да установи степента на дигитална трансформация в управлението на... Дигитализацията засяга всяка сфера на икономическия живот. Във финансовите предприятия тя трансформира управлението на човешките ресурси. Целта на студията е да установи степента на дигитална трансформация в управлението на човешките ресурси във финансовите предприятия в България и изведе основните ползи за тях, както и пречките, пред които са изправени в този процес. Три основни задачи търсят решение: изграж¬дане на теоретична рамка на изследването; емпирично проучване на степента и аспектите на дигитална трансформация в управлението на човешките ресурси в българските финансови предприятия; систематизиране на основните проблеми пред и предимствата от дигиталната трансформация в управлението на човешките ресурси във финансови предприятия. Тезата се формулира, както следва: дигиталната трансформация във финансовите предприятия е векторен процес, със системен характер, който намира емпирични свидетелства при управлението на човешките ресурси в среда на адаптираща се нормативна рамка, пандемични предизвикателства, изиск¬ване за инвестиции и очаквания за подобрена конкурентоспособност и ефективност. Обект на студията са политиките и практиките по управление на човешките ресурси в българските финансови предприятията, а предмет – влиянието на дигитализацията върху политиките и практиките по управление на човешките ресурси в българските финансови предприятия (банки, застрахователи и осигурители). Методиката на изследване е анкетиране чрез въпросник с 54 въпроса. Дигитализацията стимулира въвеждане на работата от дистанция, което във ФП допълнително се ускори от пандемията Covid-19.