Година 2024, Брой 32

Дата на издаване

16.2.2024 г.

Съдържание

 • Таня Горчева, Здравко Любенов, Виолета Блажева, Ивайло Петров
  ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО У НАС
  Резюме: В резултат на изследването се извежда следният принос: оценка на постиженията на европейската стратегия „От фермата до трапезата“ в ЕС като цяло и вчастност у нас. Интегралната цел – да се очертаят същността и спецификата на... В резултат на изследването се извежда следният принос: оценка на постиженията на европейската стратегия „От фермата до трапезата“ в ЕС като цяло и вчастност у нас. Интегралната цел – да се очертаят същността и спецификата на посочената европейска стратегия. Поставени са следните задачи: Проследяване теоретичния фундамент на продоволствената сигурност; Разкриване на предпоставките за прилагането на стратегията; Установяване на основните изисквания и очаквания за устойчивост на селското стопанското при създаването на хранителни вериги; Разкриване на взаимовръзката меж¬ду ефективното функциониране на селското стопанство и технологичното му обновяване с оглед природосъобразното производство и потребление. Оформя се тезата, че в ЕС, както и у нас, има предпоставки, заинтересовани страни и механизъм за прилагането на европейската стратегия, а нейното реализиране изисква поддържане баланса на интере¬сите в хранителните вериги. Постигнатите резултати: Обосновава се необходимостта от стратегия срещу изменението на климата с оглед генериране на устойчив растеж в селското стопанство; Разкриват се предпоставките за постигането на устойчивите цели на ЕС, включително тези на стратегията – съставна част от ОСП; Очертава се рамката на стратегията, която цели преструктуриране на селскостопанското производство въз основа на екоиновативни технологии, с което страните–членки на ЕС да постигнат успех, но и същевременно се установява, че България изостава в реализирането на този процес; Доказва се защо продоволствената сигурност у нас трябва да бъде изведена като национален приоритет.
 • Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова, Радосвета Кръстева Христова
  КТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) ПРИ ЕКОЛОГИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
  Резюме: За всяко предприятие е изключително важно изграждането на Decision support system. Бъдещето на бизнеса е дигитално, зелено и устойчиво. Ето защо е актуален проблемът със зелената трансформация на бизнеса, в т.ч. при разработването... За всяко предприятие е изключително важно изграждането на Decision support system. Бъдещето на бизнеса е дигитално, зелено и устойчиво. Ето защо е актуален проблемът със зелената трансформация на бизнеса, в т.ч. при разработването на екологични, социални и нови модели за управление. Обект на изследване са нагласите на предприятията към устойчив начин на пра-вене на бизнес, респ. реализиране на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на фирмено ниво, а предмет – ролята и значението на Decision support system (DSS) при екологичното управление на бизнеса. Целта е да се анализират алтернативни решения в хода на изпълнението на ЦУР на фирмено ниво чрез приложение на DSS, откроят добрите практики и набележат варианти за бъдещо развитие и внедряване в системите на предприятията с цел по-висока ефективност. Задачите са: бенчмаркинг проучване на водещи софтуерни про¬дукти с управленска насоченост; изследване на счетоводната автоматизирана система на предприятията и ERP системата като DSS; проучване на добрите практики при еколо¬гичното управление на бизнеса. Защитава се тезата, че изпълнението на ЦУР на фирмено ниво може да се реализира само с ефективно работеща DSS, която е съобразена със спецификата на бизнеса и най-добрите практики в областта. Резултатите от изследването намират изражение в анализиране на: концепцията и нормативната регулация за устойчиво развитие; напредъка на българския бизнес по реализиране на ЦУР на фирмено ниво; възможностите за екологично докладване и устойчиво отчитане; бенчмаркинг проучване на водещи софтуерни продукти с управленска насоченост и други.
 • Драгомир Илиев, Жельо Желев, Даниела Илиева
  ОБУЧЕНИЕ ПО ИКОНОМИКА НА СТУДЕНТИ ОТ ТРИ ПОКОЛЕНИЯ – НАГЛАСИ НА ОБУЧАЕМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
  Резюме: Образованието е процес на придобиване на знания, нови умения и способности и се счита за дейност през целия живот. Стилът на учене на различните поколения е важна тема, тъй като те имат уникални характеристики, очаквания и техният... Образованието е процес на придобиване на знания, нови умения и способности и се счита за дейност през целия живот. Стилът на учене на различните поколения е важна тема, тъй като те имат уникални характеристики, очаквания и техният живот е неразривно свързан с технологиите. Актуалността на темата е продиктувана от еволюционните промени през последните години, които значително повлияха върху поведението на обучаващите и обучаемите. Настоящата студия има за цел да идентифицира нагласите на различните поколения по отношение на подходите на преподаване, използвани при обучението по икономика. Авторите извършват преглед на теоретичните изследвания в областта на преподаването и нагласите на обучаемите; анализират нагласите на преподавателите и подходите, които те прилагат в обучението; проучват възприятията на студентите от трите поколения – X, Y и Z за методите и подходите на обучение; извеждат основните зависимости и обосновават ефективното взаимодействие между „препода¬вател–студент“. Защитава се тезата, че независимо от различията в характеристиките на отделните поколения, преподавателите прилагат подходящите методи и подходи, с които да повишават качеството на обучение и удовлетвореността на студентите по икономика от трите поколения. В резултат на направеното допитване и извършения корелационен анализ се установи, че няма зависимост между характеристиките на отделните поколения и предпочитаните методи на обучение. В същото време отличителните поколенчески характеристики не оказват влияние върху нагласите за придобиване на нови знания и умения по време на образователния процес.