МОДЕЛ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ ЕКИПИ НА ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Автори

Ключови думи
преподавателски екип, висше училище, оценяване на представянето, показатели, ВТУ „Тодор Каблешков”

Резюме
Настоящата студия представя оригинален модел за представянето на преподавателските екипи на ВТУ (Висше транспортно училище) „Тодор Каблешков”, София. Моделът се основава на разнообразни управленски, социални и поведенчески теории. Той комбинира класически и съвременни теоретични постижения с правилниците и обичайните практики на ВТУ „Тодор Каблешков”. Спецификата на модела се свързва преди всичко с предложените показатели за оценяване резултатите на преподавателските екипи в това Висше училище. Студията обхваща два параграфа. Първият параграф изяснява концептуалната база на модела за представянето на преподавателските екипи на ВТУ „Тодор Каблешков”. Дефинирани са основни понятия по контрол на екипи, използвани в студията. Направена е обща характеристика на авторски модел за екипа, разглеждан като основа на предложения в студията модел. Във втория параграф са изяснени спецификата и детерминантите на модела за представянето на преподавателските екипи. Изведени са показателите за формирането, дейността и резултатите на преподавателските екипи на Висшето училище

JEL Класификатор: I23, H83, M12, M49
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 22
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

    Разработката има за цел, в контекста на идеята за устойчиво развитие да се направи теоретичен обзор за същността на транспортната система и да се изследват рамкови индикатори за развитие на товарния и пътническия транспорт, с оглед разкриване на възможности за подобряване на инфраструктурата и прилагане на световни практики в транспортния сектор ...

  • ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС, КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА НАГЛАСА И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ

    Настоящата разработка изгражда хипотетичен модел на глобален икономически растеж с ендогенни фактори социален статус, предпочитания и натрупване на богатство. Разглежданата икономическа система е базирана на модела на Солоу, двусекторния модел на Узава и търговския модел на Оники-Узава. Използваният подход за измерване на социалния статус се ...

  • ТЪРГОВИЯ С НИСЪК ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК

    Повсеместното и тотално разпространение на търговията свързваме с нейното безпрецедентно влияние върху икономиката, стопанското съществуване на бизнес единиците и ежедневния живот на отделните граждани. Съвременната търговия допринася и за въглеродния отпечатък, който стопанската дейност оказва върху околната среда, но освен това тя предлага и ...