УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
транспортна система, инфраструктура, устойчиво развитие

Резюме
Разработката има за цел, в контекста на идеята за устойчиво развитие да се направи теоретичен обзор за същността на транспортната система и да се изследват рамкови индикатори за развитие на товарния и пътническия транспорт, с оглед разкриване на възможности за подобряване на инфраструктурата и прилагане на световни практики в транспортния сектор на България.

В тази връзка е направен теоретичен преглед на същността на транспортната система и на устойчивото развитие при вземане на решения за преодоляване на пространственото несъответствие на товари и пътници. Систематизирани са ефекти и индикатори на устойчиво развитие при превоза на пътници и товари.

Изследователският интерес е насочен в две основни направления, отъждествени с две основни цели: осигуряване на висока мобилност на товарите и пътниците и намаляване на вредните въздействия на транспорта върху заобикалящата среда, преследвани от водещия индикатор „Консумация на енер¬гия, отнесена към БВП” и измерени посредством конкретни показатели. Фокусът на вниманието е насочен и към останалите два рамкови индикатора „Сигурност и безопасност” и „Индикатор на средата”. Анализите се основават на официална статистическа информация от Eurostat и Националния статистически институт за България.

Въз основа на теоретичния обзор и анализа на емпиричните бази от данни са локализирани проблеми и са разкрити възможности за повишаване качеството на транспортната инфраструктура на България и за адаптиране на световни практики към българските условия, които да допринесат за активно прилагане на идеите за устойчиво развитие в транспортния сектор на страната.

JEL Класификатор: L910, Q01
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 53
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ТЪРГОВИЯ С НИСЪК ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК

    Повсеместното и тотално разпространение на търговията свързваме с нейното безпрецедентно влияние върху икономиката, стопанското съществуване на бизнес единиците и ежедневния живот на отделните граждани. Съвременната търговия допринася и за въглеродния отпечатък, който стопанската дейност оказва върху околната среда, но освен това тя предлага и ...

  • МЕТАМОРФОЗИ НА КАПИТАЛА И ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ

    Студията е опит да се осветли значението на човешкия, културния и социалния капитал и на техните метаморфози във взаимната им комплементарност и конверсивност. Ставайки все по-важни фактори на възпроизводството на живота в цялост, те се превръщат и в приоритетни организиращи принципи на функционално-структурния модел на самоорганизация и ...

  • МОДЕЛ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ ЕКИПИ НА ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

    Настоящата студия представя оригинален модел за представянето на преподавателските екипи на ВТУ (Висше транспортно училище) „Тодор Каблешков”, София. Моделът се основава на разнообразни управленски, социални и поведенчески теории. Той комбинира класически и съвременни теоретични постижения с правилниците и обичайните практики на ВТУ „Тодор ...