ОБЛАЧНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Автори

Ключови думи
големи предприятия, облачни изчисления, публичен облак

Резюме
Целта на настоящата студия е да се изследват особеностите, състоянието и проблемите на информационната инфраструктура на големите български предприятия, като се анализират възможностите на технологията на облачните изчисления за решаване на очертаните проблеми. На тази база се развива модел за ефективно функциониране на ИТ инфраструктурата на големите организации в България. Изследователската теза, която се защитава, е, че стратегията на умерена миграция и хибридният модел на реализация на облачни изчисления са икономически целесъобразен и обоснован инфраструктурен модел за прилагане в голямо българско предприятие. Решават се задачите: изследване особеностите, състоянието и проблемите на ИТ инфраструктурата на големите български организации и анализиране възможностите на облачните изчисления за решаване на очертаните проблеми.

Миграцията към публичния облак е нова бизнес възможност, от която обектите на изследването могат да се възползват, след като отчетат всички потенциални възможности и оценят възвръщаемостта на необходимите инвестиции. Представеният модел за преход, приложим за големи предприятия в България, дава отговор на въпросите, кои ресурси, кога и как могат да мигрират в облака и каква част от инфраструктурата е добре да остане в собствения център за данни. Задълбочено в тази насока е изследвана ИТ инфраструктурата на конкретно българско индустриално предприятие, направени са някои финансови оценки и са анкетирани ИТ специалисти, работещи в големи предприятия и организации. В хода на изследването е извършена подробна класификация на подходите за преход към облака.

JEL Класификатор: L86, О33
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 34
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗМОЖНОСТИ И МОДЕЛИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ

    Настоящото изследване има за цел да изследва проблемите и възможностите за изграждане на регионални фермерски пазари в България. Във връзка с това са поставени следните задачи: 1) идентифициране предимствата на фермерските пазари; 2) характеризиране на административно-правните и вътрешнофирмените ограничения при организиране на фермерски пазари в ...

  • СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

    Съвременното развитие на информационното обслужване предполага преход от традиционния модел на управление на технологии и ресурси към модел на управление на услуги. В тази връзка може да се формулира основната изследователска теза – възможно е намирането на единен подход за усъвършенстване на информационното обслужване, който да се базира на ...

  • ИНОВАЦИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – СЪСТОЯНИЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИРМЕНОТО РАЗВИТИЕ

    Целта на студията е, въз основа на проведено емпирично проучване да се установи влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирменото развитие. Обект на изследване са предприятията от преработващата промишленост, а предмет на изследване – връзката между иновациите и интелектуалната собственост, между индивидуалния и екипния подход ...