ОБЛАЧНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Автори

Ключови думи
големи предприятия, облачни изчисления, публичен облак

Резюме
Целта на настоящата студия е да се изследват особеностите, състоянието и проблемите на информационната инфраструктура на големите български предприятия, като се анализират възможностите на технологията на облачните изчисления за решаване на очертаните проблеми. На тази база се развива модел за ефективно функциониране на ИТ инфраструктурата на големите организации в България. Изследователската теза, която се защитава, е, че стратегията на умерена миграция и хибридният модел на реализация на облачни изчисления са икономически целесъобразен и обоснован инфраструктурен модел за прилагане в голямо българско предприятие. Решават се задачите: изследване особеностите, състоянието и проблемите на ИТ инфраструктурата на големите български организации и анализиране възможностите на облачните изчисления за решаване на очертаните проблеми.

Миграцията към публичния облак е нова бизнес възможност, от която обектите на изследването могат да се възползват, след като отчетат всички потенциални възможности и оценят възвръщаемостта на необходимите инвестиции. Представеният модел за преход, приложим за големи предприятия в България, дава отговор на въпросите, кои ресурси, кога и как могат да мигрират в облака и каква част от инфраструктурата е добре да остане в собствения център за данни. Задълбочено в тази насока е изследвана ИТ инфраструктурата на конкретно българско индустриално предприятие, направени са някои финансови оценки и са анкетирани ИТ специалисти, работещи в големи предприятия и организации. В хода на изследването е извършена подробна класификация на подходите за преход към облака.

JEL Класификатор: L86, О33
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 34
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МЕНИДЖМЪНТЪТ – РЕАЛНОСТ И БЪДЕЩЕ

    Целта на студията е да се посочат тенденциите в развитието на мениджмънта като наука и да се разкрият предизвикателствата пред икономическото и управленското познание през XXI век. В тази връзка основните задачи са следни-те: да се проучат най-новите теоретични постановки по разглежданата проблематика; да се формулират тематични направления, които ...

  • РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО (20072016 г.)

    В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2017 година проучване на застрахователния пазар в България, осъществено съгласно проект №22-2017 г. към Института за научни изследвания. Основната цел на изследването е да се очертае състоянието на застрахователния пазар в България след приемането на България в Европейския съюз. ...

  • ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНО СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

    Съвременните ИТ променят начина и модела на образователния процес. Тези промени трябва да се изследват, анализират и познават. Настоящата студия представя изследване на възможностите за мобилно обучение за студенти от специалност „Икономика на туризма“. Целта на изследването е да провери степента на използване на мобилното софтуерно приложение ...