СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Автори

Ключови думи
информационни технологии (ИТ), информационно обслужване (ИО), услуга, ИТ сървис мениджмънт (ИТСМ), трансформация

Резюме
Съвременното развитие на информационното обслужване предполага преход от традиционния модел на управление на технологии и ресурси към модел на управление на услуги. В тази връзка може да се формулира основната изследователска теза – възможно е намирането на единен подход за усъвършенстване на информационното обслужване, който да се базира на трансформацията на управлението на ИТ обслужване към модел на управление на услуги (ИТСМИТ сервиз мениджмънт).

Обект на изследването е информационното обслужване в организациите. Особено внимание се отделя на тези, които имат собствено ИТ подразделение за обслужване.

Предмет на изследването са съвременните подходи за усъвършенстване на управлението на информационното обслужване в организациите.

Основната цел на студията е да анализира резултатите от проведено научно изследване на приложението на ИТСМ в българските организации, като се представят добрите практики и се разкрие потенциалът от използването му.

В резултат на проведено емпирично проучване и анализиране на резултатите от него като основни изводи в настоящата студия са изведени:

- съвременните ИТ налагат да бъде извършена трансформация на начина на управление и функциониране на информационното обслужване;

- моделът за предоставяне на ИТ услуги и тяхното управление като ИТ-СМ система ще доведе до редуциране на разходите и повишаване на ефективността и ефикасността на функциониране не само на информационното обслужване на организацията, но и на цялата организация;

- ИТСМ е известен, разпознаваем подход за усъвършенстване на управлението на ИО в нашата страна, чийто процес на внедряване, използване и развитие вече е започнал и разширява своя обхват.

JEL Класификатор: O32, O33, M21
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 25
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИНОС НА ДИГИТАЛНИ РЕКЛАМНИ КАНАЛИ В ПРИВЛИЧАНЕТО НА СТУДЕНТИ ОНЛАЙН

    Промяната в картината на българското висше образование през последните години доведе до стремеж на университетите да си служат с типично маркетингови инструменти, за да достигнат до потенциални кандидат-студенти. Същевременно дигиталните маркетингови канали категорично могат да се определят като предпочитани източници на информация за младите хора ...

  • ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНО СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

    Съвременните ИТ променят начина и модела на образователния процес. Тези промени трябва да се изследват, анализират и познават. Настоящата студия представя изследване на възможностите за мобилно обучение за студенти от специалност „Икономика на туризма“. Целта на изследването е да провери степента на използване на мобилното софтуерно приложение ...

  • ОБЛАЧНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

    Целта на настоящата студия е да се изследват особеностите, състоянието и проблемите на информационната инфраструктура на големите български предприятия, като се анализират възможностите на технологията на облачните изчисления за решаване на очертаните проблеми. На тази база се развива модел за ефективно функциониране на ИТ инфраструктурата на ...