ИНОВАЦИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – СЪСТОЯНИЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИРМЕНОТО РАЗВИТИЕ

Автори

Ключови думи
иновации, интелектуална собственост, предприятия, преработваща промишленост, фирмено развитие

Резюме
Целта на студията е, въз основа на проведено емпирично проучване да се установи влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирменото развитие. Обект на изследване са предприятията от преработващата промишленост, а предмет на изследване – връзката между иновациите и интелектуалната собственост, между индивидуалния и екипния подход като източник за генериране на многопосочни ползи за стопанските субекти. Задачите произтичат от целта и са следните: Първо. Проучване иновационното състояние, активността в областта на интелектуалната собственост и постигнатите резултати от предприятията. Второ. Установяване влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирменото развитие и идентифициране на ползите за бизнеса. Трето. Идентифициране на основните проблемни зони и формулиране на идеи и предложения за ускоряване на фирменото развитие чрез иновации и интелектуална собственост. Изследователска теза, която се защитава, е, че чрез осъществяване на иновации и опериране с обекти на интелектуалната собственост се създават възможности за фирмено развитие. Използвани са системен, структурен и интегриран подход, индуктивен и дедуктивен метод, индексен и сравнителен метод, анкетен метод, интервю и други методи. На база емпиричното изследване са постигнати следните резултати: установено е, че широкото и многоаспектно използване на иновациите и обектите на интелектуална собственост, при съчетаване на индивидуалната креативност и творческите способности на екипите, съдейства за постигането на по-добри резултати и фирмени ползи.

JEL Класификатор: O31, O34, L60
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

    Съвременното развитие на информационното обслужване предполага преход от традиционния модел на управление на технологии и ресурси към модел на управление на услуги. В тази връзка може да се формулира основната изследователска теза – възможно е намирането на единен подход за усъвършенстване на информационното обслужване, който да се базира на ...

  • МЕНИДЖМЪНТЪТ – РЕАЛНОСТ И БЪДЕЩЕ

    Целта на студията е да се посочат тенденциите в развитието на мениджмънта като наука и да се разкрият предизвикателствата пред икономическото и управленското познание през XXI век. В тази връзка основните задачи са следни-те: да се проучат най-новите теоретични постановки по разглежданата проблематика; да се формулират тематични направления, които ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ И МОДЕЛИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ

    Настоящото изследване има за цел да изследва проблемите и възможностите за изграждане на регионални фермерски пазари в България. Във връзка с това са поставени следните задачи: 1) идентифициране предимствата на фермерските пазари; 2) характеризиране на административно-правните и вътрешнофирмените ограничения при организиране на фермерски пазари в ...