ИНОВАЦИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – СЪСТОЯНИЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИРМЕНОТО РАЗВИТИЕ

Автори

Ключови думи
иновации, интелектуална собственост, предприятия, преработваща промишленост, фирмено развитие

Резюме
Целта на студията е, въз основа на проведено емпирично проучване да се установи влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирменото развитие. Обект на изследване са предприятията от преработващата промишленост, а предмет на изследване – връзката между иновациите и интелектуалната собственост, между индивидуалния и екипния подход като източник за генериране на многопосочни ползи за стопанските субекти. Задачите произтичат от целта и са следните: Първо. Проучване иновационното състояние, активността в областта на интелектуалната собственост и постигнатите резултати от предприятията. Второ. Установяване влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирменото развитие и идентифициране на ползите за бизнеса. Трето. Идентифициране на основните проблемни зони и формулиране на идеи и предложения за ускоряване на фирменото развитие чрез иновации и интелектуална собственост. Изследователска теза, която се защитава, е, че чрез осъществяване на иновации и опериране с обекти на интелектуалната собственост се създават възможности за фирмено развитие. Използвани са системен, структурен и интегриран подход, индуктивен и дедуктивен метод, индексен и сравнителен метод, анкетен метод, интервю и други методи. На база емпиричното изследване са постигнати следните резултати: установено е, че широкото и многоаспектно използване на иновациите и обектите на интелектуална собственост, при съчетаване на индивидуалната креативност и творческите способности на екипите, съдейства за постигането на по-добри резултати и фирмени ползи.

JEL Класификатор: O31, O34, L60
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРИДУНАВИЕ

    Целта на настоящата разработка е да се проучи цялостно територията по българското поречие на р. Дунав, която се обозначава като Българско Придунавие (БП) и представлява обект на научното изследване. На следващо място да се оцени нейният потенциал, да се установи как тя може да се превърне в атрактор на преки, косвени и допълнителни инвестиции. ...

  • РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО (20072016 г.)

    В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2017 година проучване на застрахователния пазар в България, осъществено съгласно проект №22-2017 г. към Института за научни изследвания. Основната цел на изследването е да се очертае състоянието на застрахователния пазар в България след приемането на България в Европейския съюз. ...

  • ОБЛАЧНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

    Целта на настоящата студия е да се изследват особеностите, състоянието и проблемите на информационната инфраструктура на големите български предприятия, като се анализират възможностите на технологията на облачните изчисления за решаване на очертаните проблеми. На тази база се развива модел за ефективно функциониране на ИТ инфраструктурата на ...