ВЪЗМОЖНОСТИ И МОДЕЛИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ

Автори

Ключови думи
агробизнес, пазари на селскостопански продукти, координация, фермерски пазар

Резюме
Настоящото изследване има за цел да изследва проблемите и възможностите за изграждане на регионални фермерски пазари в България. Във връзка с това са поставени следните задачи: 1) идентифициране предимствата на фермерските пазари; 2) характеризиране на административно-правните и вътрешнофирмените ограничения при организиране на фермерски пазари в България; 3) анализиране степента на координация между заинтересованите страни при изграждане на фермерски пазар; 4) предлагане на модел за функциониране на регионален фермерски пазар. Основната теза на изследването е, че за изграждането и функционирането на регионални фермерски пазари са необходими координирани усилия на земеделските стопани, местните органи на власт, бизнеса и местните общности. Научно-образователните институции могат да подпомогнат процесите на координиране и да предложат модели за изграждане на регионални фермерски пазари. От направеното проучване могат да се откроят следните изводи: налице са външните условия за създаване и функциониране на фермерски пазари в България, но към настоящия момент липсва достатъчна координация между всички заинтересовани страни; за да се реализират мултиплицирани ползи от фермерските пазари, във всеки регион трябва да се намерят конкретните форми за сътрудничество между земеделските стопанства, местните власти и общности; подходящият модел за изграждане и функциониране на фермерски пазар на общинско ниво е публичната собственост с участието на представители от всички заинтересовани страни.

JEL Класификатор: Q12, R3, O13, O21
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО (20072016 г.)

    В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2017 година проучване на застрахователния пазар в България, осъществено съгласно проект №22-2017 г. към Института за научни изследвания. Основната цел на изследването е да се очертае състоянието на застрахователния пазар в България след приемането на България в Европейския съюз. ...

  • ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНО СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

    Съвременните ИТ променят начина и модела на образователния процес. Тези промени трябва да се изследват, анализират и познават. Настоящата студия представя изследване на възможностите за мобилно обучение за студенти от специалност „Икономика на туризма“. Целта на изследването е да провери степента на използване на мобилното софтуерно приложение ...

  • СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

    Съвременното развитие на информационното обслужване предполага преход от традиционния модел на управление на технологии и ресурси към модел на управление на услуги. В тази връзка може да се формулира основната изследователска теза – възможно е намирането на единен подход за усъвършенстване на информационното обслужване, който да се базира на ...