МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРИДУНАВИЕ

Автори

Ключови думи
Българско Придунавие, придунавски общини, икономически потенциал, визия, модел за развитие

Резюме
Целта на настоящата разработка е да се проучи цялостно територията по българското поречие на р. Дунав, която се обозначава като Българско Придунавие (БП) и представлява обект на научното изследване. На следващо място да се оцени нейният потенциал, да се установи как тя може да се превърне в атрактор на преки, косвени и допълнителни инвестиции.

Основната задача по отношение на този обект е, с помощта на системния подход да се установи мястото на БП в Европейския хиперрегион Дунав. На тази основа проектният екип си е поставил следните конкретни задачи: да обособи компонентите на БП, да направи анализ на икономическия му потенциал, да систематизира съществуващите виждания на отделните общини в рамките на региона във връзка с плановите и стратегическите документи. Анализът завършва с представяне на логически рамков модел за неговото социално-икономическо развитие.

Основната теза е, че регионът Българско Придунавие може да се превърне в стратегическа зона, във „фронт“ и мост за трансгранична интеграция между България и съседни страни и по-специално Румъния.

Това е възможно след получаване на знание за неговия потенциал и организирането му чрез създаване на подходящи концептуални инструменти – визии, стратегии, планове и др. Изследователската част на проекта се реализира чрез анкетно проучване на всички общини в район БП, обработката на което се извършва с помощта на програмен продукт MS Excel.

JEL Класификатор: 02, R10
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МЕНИДЖМЪНТЪТ – РЕАЛНОСТ И БЪДЕЩЕ

    Целта на студията е да се посочат тенденциите в развитието на мениджмънта като наука и да се разкрият предизвикателствата пред икономическото и управленското познание през XXI век. В тази връзка основните задачи са следни-те: да се проучат най-новите теоретични постановки по разглежданата проблематика; да се формулират тематични направления, които ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ И МОДЕЛИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ

    Настоящото изследване има за цел да изследва проблемите и възможностите за изграждане на регионални фермерски пазари в България. Във връзка с това са поставени следните задачи: 1) идентифициране предимствата на фермерските пазари; 2) характеризиране на административно-правните и вътрешнофирмените ограничения при организиране на фермерски пазари в ...

  • ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНО СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

    Съвременните ИТ променят начина и модела на образователния процес. Тези промени трябва да се изследват, анализират и познават. Настоящата студия представя изследване на възможностите за мобилно обучение за студенти от специалност „Икономика на туризма“. Целта на изследването е да провери степента на използване на мобилното софтуерно приложение ...